Особлива інформація емітента від 19.04.2018р (правочину)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Голова Правління

 

 

 

Бєженко А.О.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

18.04.2018

 

(дата) 

 

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

61001 м. Харків, вул. Конєва, 21

4. Код за ЄДРПОУ

00220285

5. Міжміський код та телефон, факс

(057) 730-43-02, 733-05-20

6. Електронна поштова адреса

info@himmash.com.ua

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

18.04.2018

 

(дата)

2. Повідомлення

№ 76 Бюлетень "Відомості НКЦПФР"

 

20.04.2018

опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.himmash.org.ua

в мережі Інтернет

19.04.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

17.04.2018

50 000

9 960

502

Зміст інформації:

На підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол № 29 від 17.04.2018 р.) було прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (в т.ч., але не обмежуючись, правочини про придбання, відчуження, оренду, лізинг майна, надання та отримання позик, кредитів, отримання гарантій та акредитивів, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів, підписання всіх видів договорів /контрактів, угод/, участі у тендерах, проведення всіх видів операцій з майном /рухомим та/або нерухомим/, у тому числі основних фондів, що знаходяться на балансі Товариства, взяття кредитів, підписання ліцензійних договорів на право використання знаків на товари і послуги, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, тощо), предметом яких є майно, грошові кошти, роботи або послуги, ринкова вартість кожного з яких (правочинів) становить 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, але не більше суми у еквіваленті 25 000 000,00 грн. (двадцять п'ять   мільйонів гривень нуль копійок) кожний на день вчинення такого правочину, а гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати суму у еквіваленті 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень нуль копійок).

Вказані значні правочини можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати ухвалення цього рішення.

Надати повноваження щодо підписання значних правочинів Голові Правління Товариства Бєженко А.О. без подальшого попереднього повідомлення акціонерів, узгодження з акціонерами Товариства, а також без їх подальшої на це згоди.

Повноваження, надані Голові Правління Товариства цим Протоколом, можуть бути передоручені будь - якій особі в порядку, що передбачений чинним законодавством України. У випадку призначення керівником Товариства іншу особу (в тому числі тимчасово), повноваження надані Голові Правління Товариства Бєженко А.О. цим Протоколом зберігають силу для новопризначеної особи-керівника.

Ринкова вартiсть майна або послуг, що будуть предметом правочину, на дату прийняття рiшення не визначалася з причини вiдсутностi такої вимоги законодавства на дату прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - 50 000 тис.грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 9 960 тис.грн.

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 502 %.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 14 075 212 штук.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах, 14 071 074 штук.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 14 071 074 штук.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" - 0 (нуль) штук.

 
Проектирование оборудования для химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслей промышленности: