Особлива інформація емітента від 19.04.2018р (правління)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Голова Правління

 

 

 

Бєженко А.О.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

18.04.2018

 

(дата) 

 

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

61001 м. Харків, вул. Конєва, 21

4. Код за ЄДРПОУ

00220285

5. Міжміський код та телефон, факс

(057) 730-43-02, 733-05-20

6. Електронна поштова адреса

info@himmash.com.ua

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

18.04.2018

 

(дата)

2. Повідомлення

№ 76 Бюлетень "Відомості НКЦПФР"

 

20.04.2018

опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.himmash.org.ua

в мережі Інтернет

19.04.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

17.04.2018

обрано

Голова Наглядової ради, представник акцiонера

Левандовський Анатолiй Станiславович

- -

-

0

Зміст інформації:

Зміни відбулись на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол № 29 від 17.04.2018 р.) та засідання Наглядової ради (Протокол № 21 від 17.04.2018 р.).

Голову Наглядової ради Левандовського Анатолія Станіславовича обрано (переобрано) на ту саму посаду строком на 1 рік.

Левандовський А.С. не надав письмової згоди на розголошення паспортних даних; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; акціями товариства не володіє; обіймав посаду з 19.04.2017 р.

Протягом останніх п`яти років Левандовський А.С. обіймав посаду Голови Правління.

 

17.04.2018

обрано

Член Наглядової ради, представник акцiонера

Александрук Вiталiй Васильович

- -

-

0

Зміст інформації:

Зміни відбулись на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол № 29 від 17.04.2018 р.).

Члена Наглядової ради Александрука Віталія Васильовича обрано (переобрано) на ту саму посаду строком на 1 рік.

Александрук В.В. не надав письмової згоди на розголошення паспортних даних; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; акціями товариства не володіє; обіймав посаду з 19.04.2017 р.

Протягом останніх п`яти років Александрук В.В. обіймав посаду директора з господарських питань.

 

17.04.2018

обрано

Член Наглядової ради, представник акцiонера

Обiход Лiдiя Миколаївна

- -

-

0

Зміст інформації:

Зміни відбулись на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол № 29 від 17.04.2018 р.).

Члена Наглядової ради Обіход Лідію Миколаївну обрано (переобрано) на ту саму посаду строком на 1 рік.

Обіход Л.М. не надала письмової згоди на розголошення паспортних даних; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; акціями товариства не володіє; обіймала посаду з 19.04.2017 р.

Протягом останніх п`яти років Обіход Л.М. обіймала посаду завiдувача групи планово-договiрного вiддiлу.

 

17.04.2018

обрано

Член Наглядової ради, представник акцiонера

Суслова Свiтлана Олегiвна

- -

-

0

Зміст інформації:

Зміни відбулись на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол № 29 від 17.04.2018 р.).

Члена Наглядової ради Суслову Світлану Олегівну обрано (переобрано) на ту саму посаду строком на 1 рік.

Суслова С.О. не надала письмової згоди на розголошення паспортних даних; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; акціями товариства не володіє; обіймала посаду з 19.04.2017 р.

Протягом останніх п`яти років Суслова С.О. обіймала посаду заступника начальника планово-договiрного вiддiлу.

 

17.04.2018

обрано

Член Наглядової ради, представник акцiонера

Савчук Михайло Володимирович

- -

-

0

Зміст інформації:

Зміни відбулись на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол № 29 від 17.04.2018 р.).

Члена Наглядової ради Савчука Михайла Володимировича обрано (переобрано) на ту саму посаду строком на 1 рік.

Савчук М.В. не надав письмової згоди на розголошення паспортних даних; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; акціями товариства не володіє; обіймав посаду з 19.04.2017 р.

Протягом останніх п`яти років Савчук М.В. обіймав посаду генерального директора.

 

 
Проектирование оборудования для химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслей промышленности: