Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Голова Правління

 

 

 

Бєженко А.О.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

04.04.2018

 

(дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ ТА КОНСТРУКТОРСЬКИЙ IНСТИТУТ ХIМIЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

00220285

4. Місцезнаходження

61001, Харківська обл., м. Харкiв, вул. Конєва, 21

5. Міжміський код, телефон та факс

(057) 730-43-02, 733-05-20

6. Електронна поштова адреса

info@himmash.com.ua

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

04.04.2018

 

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

№ 66 Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

 

05.04.2018

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.himmash.org.ua

в мережі Інтернет

04.04.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)
Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб   емітента:

 

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

8. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

 

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

 

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

 

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

34. Примітки:

ПАТ "УКРНДIХIММАШ" не брало участi у створеннi юридичних осiб.

Посада корпоративного секретаря у ПАТ "УКРНДIХIММАШ" штатним розкладом не передбачена.

Iнформацiя про рейтингове агенство не заповнюється, тому що ПАТ "УКРНДIХIММАШ" не користувалося послугами рейтингових агенств.

Станом на 31.12.2017 р. ФДМ України акцiями товариства не володiє.

Посадовi особи не володiють акцiями емiтента.

Позачарговi загальнi збори акцiонерiв у 2017 роцi не скликались та не проводились.

Iнформацiя про дивiденди не заповнюється, тому що дивiденди за 2016 рiк не нараховувались та не сплачувались, а питання нарахування дивiдендiв за 2017 рiк буде розглядатись на загальних зборах акцiонерiв, призначених на 17.04.2018 р.

ПАТ "УКРНДIХIММАШ" випуск облiгацiй та iнших цiнних паперiв (в т.ч. похiдних) не здiйснювало, та їх випуск не планується.

Товариство протягом звiтного року викуп власних акцiй не проводило.

Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiїї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не заповнюється, тому що ПАТ "УКРНДIХIММАШ" не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть, або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води.

Рiчна фiнансова звiтнiсть не заповнюється, тому що рiчна фiнансова звiтнiсть ПАТ "УКРНДIХIММАШ" складена за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.

У звiтному перiодi iнформацiї про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв та правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, а також iнформацiї про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, не виникало.


ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ ТА КОНСТРУКТОРСЬКИЙ IНСТИТУТ ХIМIЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А00 497309

3. Дата проведення державної реєстрації

22.02.1993

4. Територія (область)

Харківська обл.

5. Статутний капітал (грн)

3548940

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

15

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

72.19 - Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук

68.20 - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

47.99 - Iншi види торгiвлi поза магазинами

10. Органи управління підприємства

Згiдно п. 5 гл. 4 р. III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" iнформацiю про органи управлiння емiтента акцiонернi товариства не заповнюють.

11. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ "Райффайзен Банк Аваль"

2) МФО банку

380805

3) Поточний рахунок

26001320033

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПАТ "УКРЕКСIМБАНК"

5) МФО банку

351618

6) Поточний рахунок

260090168155

 

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Дозвiл на виконання роботи пiдвищеної небезпеки

3499.11.30-74.30.0

30.10.2011

Держгiрпромнагляд

02.03.2016

Опис

Дiю Дозволу продовжено на пiдставi Листа Державної служби України з питань працi № 5390/2/12-ДП-16 вiд 16.05.2016 р.

Дозвiл на виконання роботи пiдвищеної небезпеки та експлуатацiя машин, механiзмiв, устаткування

224.14.63

19.03.2014

Держгiрпромнагляд

18.03.2019

Опис

д/н

 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розмір часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Фонд державного майна України, Регiональне вiддiлення по Харкiвськiй областi

23148337

61024, м. Харкiв, Гуданова, 18

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

-

0

Усього

0

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада

Голова Наглядової ради, представник акцiонера

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Левандовський Анатолiй Станiславович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) Рік народження

1956

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

43

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПАТ "УКРНАФТОХIМПРОЕКТ" - директор з проектування

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

19.04.2017, обрано на 1 рiк

9) Опис

Голова Наглядової ради очолює Наглядову раду, управляє та контролює дiяльнiсть Правлiння ПАТ.

У 2017 роцi Левандовський А.С. як Голова Наглядової ради винагороду не отримував.

Левандовський А.С. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями товариства не володiє.

Загальний стаж роботи 43 роки. Стаж керiвної роботи 34 роки.

Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - директор з проектування, голова правлiння.

Левандовський А.С. обiймає посаду Голови Правлiння ПАТ "УКРНАФТОХIМПРОЕКТ" (адреса: 04655, м.Київ, Кудрявський узвiз, 5-б).

Левандовського А.С. обрано (переобрано) на посаду Голови Наглядової ради на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 28 вiд 19.04.2017 р.) та рiшення засiдання Наглядової ради (Протокол № 16 вiд 19.04.2017 р.).

 

 

1) Посада

Член Наглядової ради, представник акцiонера

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Александрук Вiталiй Васильович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) Рік народження

1982

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

22

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПАТ "УКРНАФТОХIМПРОЕКТ" - директор з господарських питань

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

19.04.2017, обрано на 1 рiк

9) Опис

Член Наглядової ради представляє iнтереси акцiонерiв, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння ПАТ.

У 2017 роцi Александрук В.В. як член Наглядової ради винагороду не отримував.

Александрук В.В. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями товариства не володiє.

Загальний стаж роботи 22 роки. Стаж керiвної роботи 10 рокiв.

Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - головний енергентик, директор з господарських питань.

Александрук В.В. обiймає посаду директора з господарських питань ПАТ "УКРНАФТОХIМПРОЕКТ" (адреса: 04655, м.Київ, Кудрявський узвiз, 5-б).

Александрук В.В. обрано (переобрано) на посаду члена Наглядової ради на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 28 вiд 19.04.2017 р.).

 

 

1) Посада

Член Наглядової ради, представник акцiонера

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Обiход Лiдiя Миколаївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) Рік народження

1986

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

14

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПАТ "УКРНАФТОХIМПРОЕКТ" - економiст I категорiї

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

19.04.2017, обрано на 1 рiк

9) Опис

Член Наглядової ради представляє iнтереси акцiонерiв, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння ПАТ.

У 2017 роцi Обiход Л.М. як член Наглядової ради винагороду не отримувала.

Обiход Л.М. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями товариства не володiє.

Загальний стаж роботи 14 рокiв. Стаж керiвної роботи 5 рокiв.

Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - економiст I категорiї, завiдувач групи планово-договiрного вiддiлу.

Обiход Л.М. обiймає посаду завiдувача групи планово-договiрного вiддiлу ПАТ "УКРНАФТОХIМПРОЕКТ" (адреса: 04655, м.Київ, Кудрявський узвiз, 5-б).

Обiход Л.М. обрано (переобрано) на посаду члена Наглядової ради на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 28 вiд 19.04.2017 р.).

 

 

1) Посада

Член Наглядової ради, представник акцiонера

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Суслова Свiтлана Олегiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) Рік народження

1969

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

26

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПАТ "УКРНАФТОХIМПРОЕКТ" - завiдувач групи планово-договiрного вiддiлу.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

19.04.2017, обрано на 1 рiк

9) Опис

Член Наглядової ради представляє iнтереси акцiонерiв, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння ПАТ.

У 2017 роцi Суслова С.О. як член Наглядової ради винагороду не отримувала.

Суслова С.О. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями товариства не володiє.

Загальний стаж роботи 26 рокiв. Стаж керiвної роботи 9 рокiв.

Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - завiдувач групи планово-договiрного вiддiлу, заступник начальника планово-договiрного вiддiлу.

Суслова С.О. обiймає посаду заступника начальника планово-договiрного вiддiлу ПАТ "УКРНАФТОХIМПРОЕКТ" (адреса: 04655, м.Київ, Кудрявський узвiз, 5-б).

Суслову С.О. обрано (переобрано) на посаду члена Наглядової ради на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 28 вiд 19.04.2017 р.).

 

 

1) Посада

Член Наглядової ради, представник акцiонера

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Савчук Михайло Володимирович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) Рік народження

1960

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

35

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

д/н

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

19.04.2017, обрано на 1 рiк

9) Опис

Член Наглядової ради представляє iнтереси акцiонерiв, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння ПАТ.

У 2017 роцi Савчук М.В. як член Наглядової ради винагороду не отримував.

Савчук М.В. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями товариства не володiє.

Загальний стаж роботи 35 рокiв. Стаж керiвної роботи 28 рокiв.

Савчук М.В. протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду генерального директора.

Савчук М.В. обiймає посаду генерального директора ЗАТ "УКРТАТНАФТА-М" (адреса: Росiя, м. Москва).

Савчука М.В. обрано (переобрано) на посаду члена Наглядової ради на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 28 вiд 19.04.2017 р.).

 

 

1) Посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Андреєва Тетяна Петрiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) Рік народження

1978

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

24

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПАТ "Київгаз" - головний бухгалтер

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

19.04.2017, обрано на 3 роки

9) Опис

Голова Ревiзiйної комiсiї очолює Ревiзiйну комiсiю та здiйснює контроль за фiнансово - господарською дiяльнiстю товариства.

У 2017 роцi Андреєва Т.П. як голова Ревiзiйної комiсiї винагороду не отримувала.

Андреєва Т.П. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями товариства не володiє.

Загальний стаж роботи 24 роки. Стаж керiвної роботи 13 рокiв.

Андреєва Т.П. протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посаду головного бухгалтера.

Андреєва Т.П. обiймає посаду головного бухгалтера ПАТ "УКРНАФТОХIМПРОЕКТ" (адреса: 04655, м.Київ, Кудрявський узвiз, 5-б). Андреєву Т.П. обрано (переобрано) на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї ради на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 28 вiд 19.04.2017 р.) та рiшення засiдання Ревiзiйної комiсiї (Протокол № 1 вiд 19.04.2017 р.).

 

 

1) Посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Захарченко Ганна Миколаївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) Рік народження

1983

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

23

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПАТ "Київгаз" - начальник вiддiлу облiку господарських операцiй департаменту бухгалтерського облiку, податкової звiтностi та фiнансової звiтностi

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

19.04.2017, обрано на 3 роки

9) Опис

Член Ревiзiйної комiсiї контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства.

У 2017 роцi Захарченко Г.М. як член Ревiзiйної комiсiї винагороду не отримувала.

Захарченко Г.М. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями товариства не володiє.

Загальний стаж роботи 23 роки. Стаж керiвної роботи 8 рокiв.

Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - начальник вiддiлу облiку господарських операцiй департаменту бухгалтерського облiку, податкової звiтностi та фiнансової звiтностi, заступник головного бухгалтера.

Захарченко Г.М. обiймає посаду заступника головного бухгалтера ПАТ "УКРНАФТОХIМПРОЕКТ" (адреса: 04655, м.Київ, Кудрявський узвiз, 5-б). Захарченко Г.М. обрано (переобрано) на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ради на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 28 вiд 19.04.2017 р.).

 

 

1) Посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Цоцорiна Iрина Вячеславiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) Рік народження

1960

5) Освіта

Середньо-технiчна

6) Стаж роботи (років)

41

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ХФ ПАТ "УКРНАФТОХIМПРОЕКТ" - головний бухгалтер

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

19.04.2017, обрано на 3 роки

9) Опис

Член Ревiзiйної комiсiї контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства.

У 2017 роцi Цоцорiна I.В. як член Ревiзiйної комiсiї винагороду не отримувала.

Цоцорiна I.В. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями товариства не володiє.

Загальний стаж роботи 41 рiк. Стаж керiвної роботи 12 рокiв.

Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - головний бухгалтер, заступник директора по загальним питанням.

Цоцорiна I.В. обiймає посаду заступника директора по загальним питанням ХФ ПАТ "УКРНАФТОХIМПРОЕКТ" (адреса: 61001, м.Харкiв, вул.Конєва, 21). Цоцорiну I.В. обрано (переобрано) на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ради на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 28 вiд 19.04.2017 р.).

 

 

1) Посада

Голова Правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бєженко Андрiй Олександрович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) Рік народження

1977

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

24

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПАТ "УКРНАФТОХIМПРОЕКТ" - начальник вiддiлу iнженерних вишукувань

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.11.2015, обрано на 3 роки

9) Опис

Голова Правлiння керує роботою правлiння, вирiшує всi питання дiяльностi товариства, крiм тих, що належать до компетенцiї загальних зборiв та Наглядової ради. Голова Правлiння вправi без довiренностi пiдписувати договори та угоди, фiнансовi та бухгалтерськi документи, видавати довiреностi.

Iнформацiя про виплаченi винагороди не розголошується.

Бєженко А.О. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями товариства не володiє.

Загальний стаж роботи 24 роки. Стаж керiвної роботи 11 рокiв.

Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - начальник вiддiлу iнженерних вишукувань, директор.

Бєженко А.О. обiймає посаду директора ХФ ПАТ"УКРНАФТОХIМПРОЕКТ" (адреса: 61001, м. Харкiв, вул. Конєва, 21). Змiн не було.

 

 

1) Посада

Заступник Голови Правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шумаров Костянтин Леонiдович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) Рік народження

1976

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

23

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ВАТ"УКРНДIХIММАШ" - головний бухгалтер

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.11.2015, обрано на 3 роки

9) Опис

Член Правлiння несе вiдповiдальнiсть у межах своїх повноважень за дотримання iнтересiв акцiонерiв згiдно з чинним законодавством України.

У 2017 роцi Шумаров К.Л. як заступник Голови Правлiння винагороду не отримував.

Шумаров К.Л. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями товариства не володiє; на iнших пiдприємствах посад не обiймає.

Загальний стаж роботи 23 роки. Стаж керiвної роботи 9 рокiв.

Шумаров К.Л. протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду головного бухгалтера. Змiн не було.

 

 

1) Посада

Член Правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Караченцева Валентина Василiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) Рік народження

1963

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

38

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПАТ "УКРНДIХIММАШ" - iнженер з технiчного нагляду за будiвлями та спорудами

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.11.2015, обрано на 3 роки

9) Опис

Член Правлiння несе вiдповiдальнiсть у межах своїх повноважень за дотримання iнтересiв акцiонерiв згiдно з чинним законодавством України.

У 2017 роцi Караченцева В.В. як член Правлiння винагороду не отримувала.

Караченцева В.В. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями товариства не володiє; на iнших пiдприємствах посад не обiймає.

Загальний стаж роботи 38 рокiв. Стаж керiвної роботи 9 рокiв.

Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - iнженер з технiчного нагляду за будiвлями та спорудами, ведучий спецiалiст по роботi з орендарями. Змiн не було.

 

 

1) Посада

Член Правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кобзар Iгор Олексiйович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) Рік народження

1961

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

41

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТОВ Фiрма "Троїцькi ворота" - головний iнженер

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.11.2015, обрано на 3 роки

9) Опис

Член Правлiння несе вiдповiдальнiсть у межах своїх повноважень за дотримання iнтересiв акцiонерiв згiдно з чинним законодавством України.

У 2017 роцi Кобзар I.О. як член Правлiння винагороду не отримував.

Кобзар I.О. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями товариства не володiє; на iнших пiдприємствах посад не обiймає.

Загальний стаж роботи 41 рiк. Стаж керiвної роботи 22 роки.

Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - головний iнженер, начальник вiддiлу експлуатацiї, заступник головного iнженера. Змiн не було.

 

 

1) Посада

Член Правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бєженко Анна Олександрiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) Рік народження

1979

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

21

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

АТ"Оболонь" - головний фахiвець (з генеральних планiв) проектної органiзацiї

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.11.2015, обрано на 3 роки

9) Опис

Член Правлiння несе вiдповiдальнiсть у межах своїх повноважень за дотримання iнтересiв акцiонерiв згiдно з чинним законодавством України.

У 2017 роцi Бєженко А.О. як член правлiння винагороду не отримувала.

Бєженко А.О. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями товариства не володiє; на iнших пiдприємствах посад не обiймає.

Загальний стаж роботи 21 рiк. Стаж керiвної роботи 3 роки.

Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - головний фахiвець (з генеральних планiв) проектної органiзацiї, головний iнженер по ремонтним роботам. Змiн не було.

 

 

1) Посада

Головний бухгалтер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Смiян Олена Юрiївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) Рік народження

1964

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

18

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Головний бухгалтер ПФ "МКМ"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

12.12.2016, обрано безстроково

9) Опис

Головний бухгалтер виконує свої обов'язки у межах своїх повноважень та згiдно з посадовою iнструкцiєю.

У 2017 роцi Смiян О.Ю. як головний бухгалтер отримала винагороду згiдно штатного розкладу.

Смiян О.Ю. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями товариства не володiє; на iнших пiдприємствах посад не обiймає.

Загальний стаж роботи 18 рокiв. Стаж керiвної роботи 14 рокiв.

Протягом останнiх п`яти рокiв обiймала посаду головного бухгалтера.

Змiн не було.

 


VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

_

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Місцезнаходження

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейовані іменні

VILHELMINA HOLDING LIMITED (ВIЛЬХЕЛЬМIНА ХОЛДИНГ ЛIМIТЕД)

HE 106779

30026, Кiпр, м.Лiмассол, Василя Мiхайлiдi, 21

14 071 050

99,121498

14 071 050

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейовані іменні

-

0

0

0

0

Усього

14 071 050

99,121498

14 071 050

0


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів

чергові

позачергові


X

 


Дата проведення

19.04.2017


Кворум зборів

99,12


Опис

Питання порядку денного:

1. Обрання Голови щорiчних (чергових) загальних зборiв акцiонерiв.

2. Обрання лiчильної комiсiї щорiчних (чергових) загальних зборiв акцiонерiв.

3. Обрання голови лiчильної комiсiї щорiчних (чергових) загальних зборiв акцiонерiв.

4. Обрання Секретаря щорiчних (чергових) загальних зборiв акцiонерiв.

5. Прийняття рiшення з питань порядку проведення зборiв.

6. Звiт Наглядової Ради Товариства про роботу у 2016 роцi. Визначення основних напрямкiв дiяльностi акцiонерного товариства.

7. Звiт Правлiння Товариства про роботу в 2016 роцi та перспективи розвитку в 2017 роцi.

8. Звiт Ревiзiйної комiсiї про роботу в 2016 роцi.

9. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2016 роцi.

10. Затвердження висновкiв аудитора (аудиторської компанiї) за результатами розгляду аудиторського звiту за 2016 рiк.

11. Прийняття рiшень за результатами розгляду звiтiв Правлiння, Наглядової Ради та висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк.

12. Заверждення рiчного звiту та балансу Товариства за 2016 рiк.

13. Про розподiл прибутку за 2016 рiк, плановий розподiл прибутку на 2017 рiк.

14. Про виплату дивiдендiв за 2016 рiк.

15. Про внесення змiн у Статут Товариства.

16. Про внесення змiн у Положення про Загальнi збори, Наглядову раду, Правлiння та Ревiзiйну комiсiю.

17. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової Ради.

18. Про обрання членiв Наглядової ради.

19. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, якi будуть укладатись з членами Наглядової ради, визначення розмiру їх винагороди.

20. Обрання уповноваженого представника на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради.

21. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї.

22. Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.

23. Про затвердження особи, вiдповiдальної за реєстрацiю Статуту Товариства в новiй редакцiї.

За результатами розгляду питань порядку денного були прийнятi наступнi рiшення:

1. Обрати головою зборiв Левандовського А.С.

2. Обрати лiчильну комiсiю у складi 4-х осiб та затвердити персональний склад лiчильної комiсiї:

- Шепiль Тетяна Енверiвна

- Коргун Ярослав Юрiйович

- Смирнов Олександр Олександрович

- Москаленко Тетяна Єгорiвна.

3. Обрати Шепiль Т.Е. головою лiчильної комiсiї.

4. Обрати секретарем зборiв Єндальцеву Н.М.

5. Затвердити наступний порядок зборiв (регламент):

- по всiм питанням - до 5 хв.;

- Голосування з питань порядку денного зборiв проводити з використанням бюлетенiв для голосування;

- Питання, зауваження, пропозицiї по доповiдям передавати в письмовiй формi в президiю через секретаря.

6. Звiт правлiння Наглядової Ради Товариства про роботу в 2016 роцi затвердити.

7. Звiт правлiння про результати дiяльностi ПАТ за 2016 р. затвердити.

8. Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї за 2016 р. затвердити.

9. Висновки за результатами розгляду аудиторского звiту Товаривства за 2016 рiк затвердити.

10. Визнати:

- роботу правлiння ПАТ у 2016 р. задовiльною;

- роботу наглядової ради ПАТ у 2016 р. задовiльною;

- роботу ревiзiйної комiсiї ПАТ у 2016 р. задовiльною

11. Рiчний звiт та баланс товариства за 2016 р., складений за   вимогами мiжнародних стандартiв та аудиторський висновок АФ "Консалтинг Право Аудит" затвердити.

12. Прибуток Товариства за 2016 р. розподiлити наступним чином: 5% вiд прибутку в резервний фонд, а 95% - фонд розвитку пiдприємства.

13. Дивiденди за 2016 рiк не нараховувати та не виплачувати.

14. Затвердити змiни до Статуту Товариства.

15. Затвердити Положення про Загальнi збори, Наглядову раду, Правлiння та Ревiзiйну комiсiю Товариства в новiй редакцiї.

16. Припинити повноваження членiв Наглядової ради:

- Левандовський А.С.- голова наглядової ради;

- Александрук В.В. - член наглядової ради;

- Обiход Л.М.- член наглядової ради;

- Суслова С.О.- член наглядової ради;

- Савчук М.В.- член наглядової ради.

17. Обрати наглядову раду у складi 5 осiб та затвердити персональний склад:

- Левандовський Анатолiй Станiславович;

- Александрук Вiталiй Васильович;

- Обiход Лiдiя Миколаївна;

- Суслова Свiтлана Олегiвна;

- Савчук Михайло Володимирович.

18. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, якi будуть укладатися з головою та членами наглядової ради.

19. Доручити пiдписати головi правлiння ПАТ Бєженко А.О. цивiльно-правовi договори з головою та членами наглядової ради.

20. З 19.04.2017 р. припинити повноваження голови та членiв ревiзiйної комiсiї у складi:

- Андреєва Т.П. - голова ревiзiйної комiсiї;

- Захарченко Г.М.- член ревiзiйної комiсiї;

- Цоцорiна I.В.- член ревiзiйної комiсiї.

21. Обрати ревiзiйну комiсiю у складi 3-х осiб та затвердити персональний склад:

- Андреєва Тетяна Петрiвна;

- Захарченко Ганна Михайлiвна;

- Цоцорiна Iрина Вячеславiвна.

22. Затвердити вiдповiдальним за реєстрацiю Статуту Товариства в новiй редакцiї - Голову Правлiння Бєженка Андрiя Олександровича.

Нiяких пропозицiй щодо питань порядку денного не надходило.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071, Київська обл., м. Київ, вул. Нижнiй Вал, 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

-

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

-

Дата видачі ліцензії або іншого документа

 

Міжміський код та телефон

(044) 279-60-51

Факс

(044) 279-12-49

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть, депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

ПАТ "НДУ" має статус Центрального депозитарiю, тому здiйснює дiяльнiсть без лiцензiї.

ПАТ "НДУ" здiйснює обслуговування випуску цiнних паперiв ПАТ "УКРНДIХIММАШ".

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Публiчне акцiонерне товариство "МЕГАБАНК"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

09804119

Місцезнаходження

61002, Харківська обл., м. Харкiв, вул. Алчевський, 30

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ 263494

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон

(057) 714-06-65

Факс

(057) 714-06-65

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть, депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

ПАТ "МЕГАБАНК" надає ПАТ "УКРНДIХIММАШ" такi послуги:

- вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам цiнних паперiв;

- зарахування дематерiалiзованих цiнних паперiв на зазначенi рахунки;

- облiк прав на цiннi папери на цих рахунках.

 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма Консалтинг Право Аудит"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

37367752

Місцезнаходження

61052, Харківська обл., м. Харкiв, вул. Полтавський шлях, 14, оф.40-41

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

4409

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

23.12.2010

Міжміський код та телефон

(057) 754-67-11

Факс

(057) 759-43-69

Вид діяльності

Аудиторська дiяльнiсть

Опис

Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма Консалтинг Право Аудит" пiдготовлено аудиторський висновок щодо фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Український науково-дослiдний та конструкторський iнститут хiмiчного машинобудування" станом на 31 грудня 2017 р.

 


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн)

Кількість акцій (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

29.07.2010

605/1/10

ДКЦПФР

UA4000060396

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0,25

14 195 760

3 548 940

100

Опис

У 2017 роцi торгiвля цiнними паперами не здiйснювалась.

Фактiв лiстiнгу/делiстiнгу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не було.

 


XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

Публiчне акцiонерне товариство "УКРНДIХIММАШ" - український науково-дослiдний та конструкторський iнститут хiмiчного машинобудування було створено 05.06.1930 р. як державне пiдприємство.

Згiдно наказу регiонального вiддiлення ФДМУ по Харкiвськiй областi № 1337 П вiд 05.12.1995 р. в процесi приватизацiї ДП "УКРНДIХIММАШ" перетворено у Вiдкрите акцiонерне товариство "УКРНДIХIММАШ".

Вiдкрите акцiонерне товариство "Український науково-дослiдний та конструкторський iнститут хiмiчного машинобудування", скорочена назва ВАТ "УКРНДIХIММАШ" перейменовано на Публiчне акцiонерне товариство "Український науково-дослiдний та конструкторський iнститут хiмiчного машинобудування", скорочена назва ПАТ "УКРНДIХIММАШ" на пiдставi протоколу позачергових зборiв акцiонерiв № 22 вiд 08.09.2011 р. та наказу № 107 вiд 05.10.2011 р.

 

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

ПАТ "УКРНДIХIММАШ" не має дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлов.

В ПАТ "УКРНДIХIММАШ" застосовується спрощена структура без наявностi вiддiлiв.

Змiн в органiзацiйнiй структурi не було.

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньоблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв за 2017 р. 15 осiб.

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв за 2017 р. - 7 осiб.

В опалювальний перiод працюють за сумiсництвом - 5 осiб.

Працює на умовах неповного робочого тижня 1 (особа з iнвалiднiстю) особа.

Працює на умовах неповного робочого часу 1 особа.

Фонд оплати працi за 2017 р. - 1606,0 тис.грн.

Це бiльше нiж у 2016 р. на 502,8 тис.грн. у зв'язку iз збiльшенням об'ємiв конструкторських робiт, залученням до працi позаштатних працiвникiв та виплатою надбавок штатним спiвробiтникам.

Змiн у кадровiй програмi не планується.

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

ПАТ"УКРНДIХIММАШ" не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

ПАТ "УКРНДIХIММАШ" не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Облiкова полiтика Товариства ведеться згiдно Закону "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi", положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження та виготовлення з урахуванням сум декiлькох доцiнок, якi було проведено за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв.

Амортизацiя основних засобiв нараховується прямолiнiйним способом.

Метод оцiнки вартостi запасiв - це метод iдентифiкацiйної вартостi запасiв.

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Основнi послуги:

1. Науково-дослiднi та конструкторськi роботи iз залученням спецiалiстiв за договорами пiдряду разового характеру.

Пiдприємство постiйно приймає участь в пiдготовцi тендерної документацiї. Новi замовлення науково-дослiдних та конструкторських робiт очiкуються.

2. Надання в оренду власних нежитлових примiщень.

У ПАТ "УКРНДIХIММАШ" наявнi вiльнi примiщення, якi можуть бути зданi в оренду.

Пошук нових орендарiв здiйснюється шляхом розмiщення реклами в печатних рекламних виданнях та в мережi Iнтернет.

В опалювальний перiод збiльшується фiнансове навантаження за рахунок потреб в енергоносiях.

Постачальниками, якi займають бiльше 10 вiдсоткiв в загальному об'ємi, є постачальник електроенергiї та постачальник природного газу.

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

За останнi 5 рокiв основнi придбання (iнвестицiї):

- утеплення фасадiв будiвель - 388,2 тис.грн.;

- опалювальнi котли КСВа-1,0 (2шт.) - 549 тис.грн.;

- монтаж та наладка опалювальних котлiв - 330,3 тис.грн.;

- прокладання теплотраси - 240,2 тис.грн.;

- ремонт покрiвель - 306,2 тис.грн.;

- замiна вiкон - 491,9 тис.грн.

 

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація

Зазначенi правочини не укладалися.

 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

ПАТ "УКРНДIХIММАШ" є власником 13 будiвель, ступiнь надання будiвель в оренду складає 85 %.

Усi будiвлi знаходяться за адресою: м. Харкiв, вул. Конєва, 21.

У 2018 р. планується косметичний ремонт примiщень, ремонт мереж теплопостачання та сантехнiчних комунiкацiй, ремонт електромереж та замiна люмiнiсетних свiтильникiв на LED, замiна старих вiкон на металопластиковi. Також планується утеплення фасадiв будiвель, ремонт асфальтного покриття.

Причинами цих робiт є утримання та збереження будiвель в справному технiчному станi, а також покращення теплозбереження в примiщеннях.

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Проблемами ПАТ "УКРНДIХIММАШ" є вiдсутнiсть великих замовлень на науково-дослiднi та конструкторськi роботи, зменшення замовлень на науково-дослiднi та конструкторськi роботи, а також активностi орендарiв. Постiйне зростання податкiв та комунальних платежiв.

 

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

У 2017 р. сплачено 1,0 тис.грн. штрафу за несвоєчасне розкриття особливої iнформацiї на фондовому ринку.

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Фiнансування поточних потреб дiяльностi ПАТ "УКРНДIХIММАШ" є достанiм.

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Вартiсть виконання науково-дослiдних та конструкторських робiт визначається в конкретному випадку.

Вартiсть укладених договорiв оренди на 2018 р. становить приблизно 15,5 млн. грн. (з ПДВ).

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Подальшою дiяльнiстю ПАТ "УКРНДIХIММАШ" є пошук нових замовлень на виконання науково-дослiдних та конструкторських робiт та надання в оренду власних примiщень.

Iстотними факторами в майбутньому може бути зростаючий знос основних активiв та необхiднiсть їх вiдновлення.

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Дохiд вiд науково-дослiдних та конструкторських робiт в 2017 роцi склав 1162,9 тис.грн. (з ПДВ).

 

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

Незакiнчених судових справ немає.

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

За останнi три роки фiнансовим результатом дiяльностi ПАТ"УКРНДIХIММАШ" є збиток, який пов'язаний з переорiєнтуванням дiяльностi. Детальний аналiз не проводився.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн)

Орендовані основні засоби (тис. грн)

Основні засоби, всього (тис. грн)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

2 424

1 661

0

0

2 424

1 661

будівлі та споруди

1 058

620

0

0

1 058

620

машини та обладнання

1 207

944

0

0

1 207

944

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

159

97

0

0

159

97

2. Невиробничого призначення:

3 440

4 336

0

0

3 440

4 336

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

3 440

4 336

0

0

3 440

4 336

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

5 864

5 997

0

0

5 864

5 997

Опис

Термiни користування основними засобами:

- будiвель та споруд - 68 рокiв;

- машин та обладнання - 11 рокiв;

- верстати - 21 рiк;

- комп'ютерна технiка - 6 рокiв;

- iншi - 13 рокiв.

Первiсна вартiсть основних засобiв на 31.12.17 р. - 11872 тис.грн.

Ступiнь зносу основних засобiв - 54,47 %.

Ступiнь використання основних засобiв виробничого призначення - 100 %.

Сума нарахованого зносу на 31.12.17 р. - 5875 тис.грн.

Змiни у вартостi основних засобiв зумовленi модернiзацiєю будинкiв та споруд на суму 452 тис.грн. та купiвлею iнших основних засобiв.грн. на суму 126 тис.грн.

Обмежень на використання майна емiтента немає.

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)

6 750

6 005

Статутний капітал (тис.грн)

3 549

3 549

Скоригований статутний капітал (тис.грн)

3 549

3 549

Опис

Вартiсть чистих активiв за звiтний та попереднiй перiод визначається, як рiзниця мiж сукупною вартiстю активiв та вартiстю зобов'язань.

Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом за 2016 рiк - 3201 тис.грн.

Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом за 2017 рiк - 3210 тис.грн.

Висновок

Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства бiльше вiд статутного капiталу. Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

немає

 

0

0

 

Зобов’язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

немає

 

0

0

 

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

немає

 

0

0

 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

немає

 

0

0

 

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0

X

X

немає

 

0

0

 

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

немає

 

0

X

 

Податкові зобов'язання

X

411

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання та забезпечення

X

2 799

X

X

Усього зобов'язань та забезпечень

X

3 210

X

X

Опис

Iншi зобов`язання та забезпечення включають:

- поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування - 31 тис.грн.;

- поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi - 144 тис.грн.;

- поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 1452 тис. грн.;

- передплата вiд покупцiв -193,3 тис. грн.;

- податковий кредит - 162,4 тис.грн.;

- довгостроковi зобов'язання - 700 тис.грн.;

- резерв вiдпусток - 63 тис.грн.;

- iншi поточнi зобов'язання - 53,3 тис.грн.

 

 

 

 

 

 

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

19.04.2017

20.04.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

16.03.2017

16.03.2017

Відомості про проведення загальних зборів

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2015

1

0

2

2016

1

0

3

2017

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні)? ні

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

 

Так

Ні

Наглядова рада

 

X

Виконавчий орган

 

X

Ревізійна комісія (ревізор)

 

X

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства

 

Інше (зазначити)

 

 

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення:

 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

5

членів наглядової ради - акціонерів

0

членів наглядової ради - представників акціонерів

5

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

5

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так

Ні

Складу

 

X

Організації

 

X

Діяльності

 

X

Інше (запишіть)

 

Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань

 

 

Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради? 3

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інше (запишіть)

Нiяких комiтетiв не створено

 

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:

 

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

 

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

 

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (запишіть)

 

X

 

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

 

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

 

Інше (запишіть)

 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

так

ні

ні

ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

ні

ні

ні

ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

ні

ні

ні

ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

так

ні

ні

ні

Затвердження зовнішнього аудитора

ні

так

ні

ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

ні

ні

ні

ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

 

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

ні

так

ні

ні

так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

ні

так

ні

ні

ні

Інформація про склад органів управління товариства

ні

так

ні

ні

так

Статут та внутрішні документи

ні

ні

ні

ні

так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

ні

ні

ні

ні

ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

ні

ні

ні

ні

ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) так

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Виконавчий орган

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

 

X

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

 

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так

Ні

З власної ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) ні

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть)

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) не визначились

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) ні

 

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ні; укажіть яким чином його оприлюднено:

 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:

 

 

Звіт про корпоративне управління

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів

5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

загальний стаж аудиторської діяльності

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду

 


XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

1

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма Консалтинг Право Аудит"

2

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)

37367752

3

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

61052, Україна, м. Харкiв, вул. Полтавський шлях, 14, оф. 40-41

4

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

номер: 4409, дата видачі: 23.12.2010

5

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

 

6

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України

номер: 296/4, дата видачі: 24.07.2014

7

Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності

з 01.01.2017 по 31.12.2017

8

Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)

02 - із застереженням

9

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

 

10

Номер та дата договору на проведення аудиту

номер: 04/а, дата: 31.10.2017

11

Дата початку та дата закінчення аудиту

дата початку: 08.01.2018, дата закінчення: 27.03.2018

12

Дата аудиторського висновку (звіту)

27.03.2018

13

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

26 000,00

14

Текст аудиторського висновку (звіту)

 

 

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Акцiонерам Публiчного акцiонерного товариства "Український науково-дослiдний та конструкторський iнститут хiмiчного машинобудування"

 

Ми провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства   "Український   науково-дослiдний та конструкторський iнститут хiмiчного машинобудування"   (далi за текстом ПАТ "УКРНДIХIММАШ", ПАТ, Товариство)   що складається з балансу (звiту про фiнансовий стан) на 31 грудня 2017 р., та звiту про фiнансовий результат (звiту про сукупний дохiд), звiту про власний капiтал та звiту про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною датою, та примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик.

На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних у роздiлi "Основа для думки iз застереженням", фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан ПАТ "УКРНДIХIММАШ станом на 31 грудня 2017 р., та його фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).

 

Основа для висловлення думки iз застереженням

Управлiнським персоналом не були прийнятi допущення щодо дiючих МСФЗ та набуття чинностi новими МСФЗ, що є обов'язковими для застосування у перiодах пiсля 31.12.2016 р. та їх вплив на фiнансову звiтнiсть товариства.

 

Згiдно з МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї", пiдприємство не розкрило в Примiтках до фiнансової звiтностi характер та рiвень ризикiв, що виникають внаслiдок фiнансових iнструментiв, а саме кредитний ризик, ризик лiквiдностi, ринковий ризик, та яким чином воно управляє цими ризиками.

 

Вiдповiдно до МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка", ПАТ "УКРНДIХIММАШ" не розкрило в Примiтках до фiнансової звiтностi iнформацiї щодо проведення дисконтування фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань.

Ми не мали змоги визначити вплив цих   вiдхилень вiд МСФЗ на фiнансову звiтнiсть Товариства.

 

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

 

Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз застереженням.

Iнша iнформацiя ПАТ "УКРНДIХIММАШ" за 2017 рiк

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю.

Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не будемо робити висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою iнформацiєю, пiсля її надання та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення.

Якщо на основi проведеної нами роботи стосовно iншої iнформацiї, отриманої до дати звiту аудитора, ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили таких фактiв, якi б необхiдно було б включити до звiту.

 

Ключовi питання аудиту

Ключовi питання аудиту - це питання, якi на наше професiйне судження, були найбiльш значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядались в контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.

Додатково до питань, описаних в роздiлi "Основа для думки iз застереженням", ми визначили, що нижче описанi питання є ключовими питаннями аудиту, якi слiд вiдобразити в нашому звiтi.

 

Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) ПАТ "УКРНДIХIММАШ", за рiк, що закiнчився 31.12.2017 року складає 11881 тис. грн., чистим фiнансовим результатом пiсля оподаткування став   прибуток 745 тис. грн. Значну питому вагу вiд загального обсягу отриманого доходу за звiтний рiк складає дохiд вiд операцiйної оренди.

Ми звертаємо увагу на те, що нестабiльна   економiчна та полiтична ситуацiя в країнi призвела до обмежень стосункiв на внутрiшньому та зовнiшньому ринку щодо виконання та реалiзацiї проектних та конструкторських робiт.   Це, в свою чергу, призвело до змiни специфiчного профiлю дiяльностi   ПАТ з науково-дослiдної дiяльностi на здачу в оренду й експлуатацiю   власного нерухомого майна, вiдбулося скорочення укладень договорiв на виконання проектних та конструкторських робiт, а також скорочення штату провiдних наукових спецiалiстiв.

Дана ситуацiя вплинула на те, що Товариством були понесенi витрати на виконання замовлень, вiднесенi до незавершеного виробництва, однак платежi за фактичнi витрати не здiйсненi з 2012 року,   витрати були класифiкованi, як   сумнiвнi до вiдшкодування.   Вартiсть НЗВ за останнi 5 рокiв залишилася без   змiн.

Данi витрати були вiднесенi до складу резерву знецiнення, та в звiтному роцi списанi з балансу за рахунок нерозподiленого прибутку (збиткiв) з вiдображенням у Звiтi про фiнансовий результат (звiтi про сукупний дохiд).

 

При складаннi фiнансової звiтностi керiвництво проаналiзувало стан операцiйного середовища та суттєвi подiї пiсля звiтної дати та вважає, спираючись на данi про фактичнi та очiкуванi грошовi находження та витрати пiсля звiтної дати, що можливий негативний вплив нестабiльної економiчної та полiтичної ситуацiї в країнi не спричинить втрати ПАТ своєї лiквiдностi та платоспроможностi, та воно буде здатне продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi протягом щонайменше року з дати затвердження цiєї звiтностi.

Незважаючи на вищенаведенi факти, фiнансова звiтнiсть пiдготовлена з використанням припущення про продовження дiяльностi Товариства в найближчому   майбутньому, що передбачає реалiзацiю активiв та погашення зобов'язань в ходi нормальної операцiйної дiяльностi.

 

Ми виконали обов'язки, що описанi в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту, в тому числi щодо цих питань. Вiдповiдно, наш аудит включав виконання процедур, розроблених у вiдповiдь на нашу оцiнку ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi.          Результати наших аудиторських процедур, в тому числi процедур, що були виконанi пiд час розгляду зазначених нижче питань, служать основою для висловлення нашої аудиторської думки щодо фiнансової звiтностi, що додається.

 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.

При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Пiдприємства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, окрiм випадкiв, коли управлiнський персонал або планує лiквiдувати Пiдприємство чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.

Наглядова рада несе вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування Товариства.

 

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi

Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть в цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно iснує.

Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом всього завдання з аудиту.

Окрiм того, ми:

- iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, та отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, невiрнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;

- отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю Пiдприємства;

- оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;

- доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв, доходимо висновку, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, яка може викликати значнi сумнiви щодо можливостi Пiдприємства продовжити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ?рунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм, майбутнi подiї або умови можуть примусити Пiдприємство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi;

- оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що лежать в основi її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.

 

Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг та час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки системи внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями твердження, що ми виконали доречнi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо Наглядову раду про всi стосунки та iншi питання, якi могли б об?рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.

З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями визначили тi, що були найбiльш значущими пiд час аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi питання в нашому звiтi аудитора окрiм випадкiв, коли законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi.

 

 

Директор ТОВ "АФ Консалтинг Право Аудит",     Аудитор     __________________/Старшова Л.В./

 

м. Харкiв, Україна

 

"27" березня   2018 р.

 

 

 


 

КОДИ

 

Дата

01.01.2018

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ ТА КОНСТРУКТОРСЬКИЙ IНСТИТУТ ХIМIЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ"

за ЄДРПОУ

00220285

Територія

Харківська область, Жовтневий р-н

за КОАТУУ

6310137900

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук

за КВЕД

72.19

Середня кількість працівників: 15

Адреса, телефон: 61001 м. Харкiв, вул. Конєва, 21, (057) 730-43-02

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

 

Баланс

(Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2017 p.

Форма №1

 

Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи

1000

2

2

первісна вартість

1001

29

18

накопичена амортизація

1002

( 27 )

( 16 )

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

Основні засоби

1010

2 424

1 661

первісна вартість

1011

5 012

3 648

знос

1012

( 2 588 )

( 1 987 )

Інвестиційна нерухомість

1015

3 440

4 336

первісна вартість

1016

6 504

8 224

знос

1017

( 3 064 )

( 3 888 )

Довгострокові біологічні активи

1020

0

0

первісна вартість

1021

0

0

накопичена амортизація

1022

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

Гудвіл

1050

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

5 866

5 999

II. Оборотні активи

 

 

 

Запаси

1100

579

58

Виробничі запаси

1101

61

58

Незавершене виробництво

1102

518

0

Готова продукція

1103

0

0

Товари

1104

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

347

646

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

за виданими авансами

1130

52

0

з бюджетом

1135

17

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

17

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

269

1 628

Поточні фінансові інвестиції

1160

140

100

Гроші та їх еквіваленти

1165

68

1 419

Готівка

1166

0

0

Рахунки в банках

1167

68

1 419

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

у тому числі в:

 

 

 

резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

Інші оборотні активи

1190

281

110

Усього за розділом II

1195

1 753

3 961

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

7 619

9 960 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

 

 

 

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

3 549

3 549

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

Капітал у дооцінках

1405

1 318

1 318

Додатковий капітал

1410

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

Резервний капітал

1415

2 617

2 617

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-1 479

-734

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

Усього за розділом I

1495

6 005

6 750

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

 

 

 

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

700

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

Страхові резерви

1530

0

0

у тому числі:

 

 

 

резерв довгострокових зобов’язань

1531

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат

1532

0

0

резерв незароблених премій

1533

0

0

інші страхові резерви

1534

0

0

Інвестиційні контракти

1535

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

Усього за розділом II

1595

0

700

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

 

 

 

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

Векселі видані

1605

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за:

 

 

 

довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

товари, роботи, послуги

1615

178

1 453

розрахунками з бюджетом

1620

418

411

у тому числі з податку на прибуток

1621

0

139

розрахунками зі страхування

1625

5

31

розрахунками з оплати праці

1630

44

144

одержаними авансами

1635

39

0

розрахунками з учасниками

1640

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

страховою діяльністю

1650

0

0

Поточні забезпечення

1660

52

63

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

878

408

Усього за розділом IІІ

1695

1 614

2 510

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

Баланс

1900

7 619

9 960

 

 

 

 

Керівник                                                                               Бєженко Андрiй Олександрович

 

 

Головний бухгалтер                                                            Смiян Олена Юрiївна


 

КОДИ

 

Дата

01.01.2018

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ ТА КОНСТРУКТОРСЬКИЙ IНСТИТУТ ХIМIЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ"

за ЄДРПОУ

00220285

 

Звіт про фінансові результати

(Звіт про сукупний дохід)

за 2017 рік

Форма №2

І. Фінансові результати

 

Код за ДКУД

1801003

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

11 881

8 510

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

( 0 )

( 0 )

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 4 870 )

( 4 405 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:

прибуток

2090

7 011

4 105

збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

48

258

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування

2123

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 5 566 )

( 4 005 )

Витрати на збут

2150

( 0 )

( 0 )

Інші операційні витрати

2180

( 592 )

( 392 )

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

0

0

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

0

0

Фінансовий результат від операційної діяльності:

прибуток

2190

901

0

збиток

2195

( 0 )

( 34 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

0

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 0 )

( 0 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 0 )

( 0 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток

2290

901

0

збиток

2295

( 0 )

( 34 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-156

0

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:

прибуток

2350

745

0

збиток

2355

( 0 )

( 34 )II. Сукупний дохід

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

( 0 )

( 0 )

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

745

-34

III. Елементи операційних витрат

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

914

479

Витрати на оплату праці

2505

1 556

1 098

Відрахування на соціальні заходи

2510

340

241

Амортизація

2515

472

395

Інші операційні витрати

2520

7 228

6 480

Разом

2550

10 510

8 693

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

2600

14 195 760

14 195 760

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

14 195 760

14 195 760

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0,052240

-0,002400

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0,052240

-0,002400

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0,00

0,00

 

 

 

 

 

Керівник                                                                               Бєженко Андрiй Олександрович

 

 

Головний бухгалтер                                                            Смiян Олена Юрiївна


 

КОДИ

 

Дата

01.01.2018

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ ТА КОНСТРУКТОРСЬКИЙ IНСТИТУТ ХIМIЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ"

за ЄДРПОУ

00220285

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2017 рік

Форма №3

 

Код за ДКУД

1801004

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

 

 

 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

14 196

9 639

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

1

4

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

43

477

Надходження від повернення авансів

3020

2

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

1

4

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

6 496

92

Витрачання на оплату:

 

 

 

Товарів (робіт, послуг)

3100

( 12 763 )

( 7 048 )

Праці

3105

( 1 507 )

( 706 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 359 )

( 304 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 3 838 )

( 1 651 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 2 251 )

( 603 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( 1 587 )

( 1 048 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату повернення авансів

3140

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 54 )

( 191 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

2 218

316

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

 

 

 

фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:

 

 

 

відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:

 

 

 

фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

необоротних активів

3260

( 694 )

( 271 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-694

-271

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

 

 

 

Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:

 

 

 

Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

( 175 )

( 100 )

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-175

-100

Чистий рух коштів за звітний період

3400

1 349

-55

Залишок коштів на початок року

3405

68

119

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

2

4

Залишок коштів на кінець року

3415

1 419

68 

 

 

 

Керівник                                                                               Бєженко Андрiй Олександрович

 

 

Головний бухгалтер                                                            Смiян Олена Юрiївна


 

КОДИ

 

Дата

31.12.2017

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ ТА КОНСТРУКТОРСЬКИЙ IНСТИТУТ ХIМIЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ"

за ЄДРПОУ

00220285

 

Звіт про власний капітал

За 2017 рік

Форма №4

 

Код за ДКУД

1801005

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

3 549

1 318

0

2 617

-1 479

0

0

6 005

Коригування:

Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

3 549

1 318

0

2 617

-1 479

0

0

6 005

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

745

0

0

745

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:

Виплати власникам

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:

Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:

Викуп акцій

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі

4295

0

0

0

0

745

0

0

745

Залишок на кінець року

4300

3 549

1 318

0

2 617

-734

0

0

6 750

 

 

 

Керівник                                                                                           Бєженко Андрiй Олександрович

 

 

Головний бухгалтер                                                                        Смiян Олена Юрiївна


Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Примiтки   до   фiнансової звiтностi

ПАТ "Український науково-дослiдний та конструкторський iнститут

хiмiчного машинобудування" за рiк, що закiнчився 31.12.2017 р.,

складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi

 

ОПИС ДIЯЛЬНОСТI

Повне найменування українською мовою: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ ТА КОНСТРУКТОРСЬКИЙ IНСТИТУТ ХIМIЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ"

Скорочене найменування українською мовою: ПАТ"УКРНДIХIММАШ" (далi - Товариство, ПАТ)

Iдентифiкацiйний код:   00220285

Органiзацiйно-правова форма: Публiчне акцiонерне товариство (код КОПФГ 230)

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв: Серiї АБ №345473, видана державним реєстратором Виконавчого комiтету Харкiвської мiської ради 14.12.2012 р.

Дата державної реєстрацiї: 22.02.1993 р.

Номер запису в Єдиному державному реєстрi про включення до ЄДР: 1 480 120 0000 008303

вiд 31.03.2005 р.

Юридична та фактична адреса:   61001, мiсто Харкiв, вулиця Конєва, будинок 21

Голова Правлiння Бєженко Андрiй Олександрович, головний бухгалтер - Смiян Олена Юрiївна

Засоби зв'язку: Телефони у м. Харкiв: +380577304332, +380577330520;

електронна адреса: www.himmash.org.ua;

електронна пошта: info@himmash.com.ua

 

Правовi засади створення ПАТ:

ПАТ "УКРНДIХIММАШ" зареєстровано вiдповiдно до чинного законодавства України.

Вiдкрите акцiонерне товариство "Український науково-дослiдний та конструкторський iнститут хiмiчного машинобудування" було засновано рiшенням Регiонального вiддiлення Фонду Державного майна України по Харкiвськiй областi (наказ №1337П вiд 05.12.1995 р.) шляхом перетворення Державного пiдприємства "Український науково-дослiдний iнститут хiмiчного машинобудування".

У зв'язку з приведенням статуту ВАТ у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства", рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Український науково-дослiдний та конструкторський iнститут хiмiчного машино будування" (протокол №22 вiд 8 вересня 2011р.), змiнило своє найменування на Публiчне акцiонерне товариство "Український науково-дослiдний та конструкторський iнститут хiмiчного машинобудування".

Згiдно до статуту, ПАТ "УКРНДIХIММАШ" належать усi майновi та немайновi права та обов'язки (в тому числi усi права iнтелектуальної власностi) Вiдкритого акцiонерного товариства "Український науково-дослiдний та конструкторський iнститут хiмiчного машинобудування".

Товариство є юридичною особою, має самостiйний баланс, без пiдпорядкування, вiдокремлених пiдроздiлiв та фiлiй не має.

У 2017 роцi були внесенi змiни до статуту Товариства шляхом прийняття нової редакцiї, затвердженої Протоколом рiшення чергових загальних зборiв ПАТ "УКРНДIХIММАШ" №28 вiд 19.04.17 р.

Характеристика основних напрямкiв дiяльностi Товариства:

На протязi 2017 року основним джерелом доходiв ПАТ "УКРНДIХIММАШ" було здавання   в операцiйну оренду власних об'єктiв iнвестицiйної нерухомостi, а також обладнання, що належить Товариству, за договорами операцiйної оренди, та виконання конструкторських робiт i розрахункiв на мiцнiсть.

ПАТ "УКРНДIХIММАШ" володiє Державним актом на право постiйного користування землею Серiї I - ХР №006166, виданий Виконавчим комiтетом Харкiвської мiської ради на пiдставi рiшення вiд 25.01.1995 року за №44, та зареєстрований в Книзi записiв державних актiв на право постiйного користування землею за №670. Земельну дiлянку надано товариству для експлуатацiї i обслуговування будiвель i споруд у розмiрi 2,5349 гектарiв.

Основними видами дiяльностi Товариства (за КВЕД) згiдно з даними вiдомостей з ЄДР та Довiдки статистики Серiї АА№745615 вiд 21.12.2012 р. є:

72.19 Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук (основний)

47.99 Iншi види роздрiбної торгiвлi поза магазинами;

55.20 Дiяльнiсть засобiв розмiщування на перiод вiдпустки та iншого тимчасового проживання;

68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна.

Згiдно до Перелiку акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерного товариства ПАТ "УКРНДIХIММАШ" №151165зв вiд 01.03.2018 р., наданого ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" (код ЄДРПОУ 30370711), станом на 28.02.2018 року, акцiонерами товариства виступають громадяни у кiлькостi 191 (сто дев'яносто одна) фiзична особа, та 5 (п'ять) юридичних осiб.

Головним акцiонером ПАТ "УКРНДIХIММАШ" є VILHELMINA HOLDING LIMITED ("ВIЛЬХЕЛЬМIНА ХОЛДИНГ ЛIМIТЕД" Компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю, адреса зареєстрованого офiсу: вул. Василя Мiхайлiдi, буд. 21, Лiмасол, 3026, Кiпр, реєстрацiйний номер №НЕ 106799 вiд 26.11.1999 р.), яка володiє простими iменними акцiями загальною кiлькiстю 14071050 штук, що складає 99,1215 вiдсоткiв статутного капiталу товариства.

Статутний капiтал ПАТ "УКРНДIХIММАШ", згiдно статуту, сформований у розмiрi 3548940 (три мiльйони п'ятсот сорок вiсiм тисяч дев'ятсот сорок) грн. 00 коп., подiлений на 14195760 (чотирнадцять мiльйонiв сто дев'яносто п'ять тисяч сiмсот шiстдесят) штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна.

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй, реєстрацiйний номер 605/1/10 вiд 29.07.2010 р., видане ДКЦПФР 18 листопада 2011 року.

 

ОСНОВИ ПОДАННЯ IНФОРМАЦIЇ

Основа складання фiнансової звiтностi

Фiнансова звiтнiсть ПАТ "УКРНДIХIММАШ" складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ("МСФЗ") у редакцiї, опублiкованiй Радою з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (надалi - "Рада з МСФЗ"), що були чинними станом на 31 грудня 2017 року, а саме:

- Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ/IFRS);

- Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО/IAS);

- Тлумачення, розробленi Комiтетом з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (ТКМСФЗ/ IFRIC) або Постiйним комiтетом з тлумачень (ПКТ/SIC).

Ця фiнансова звiтнiсть була складена з дотриманням принципу оцiнки за iсторичною вартiстю.

Фiнансова звiтнiсть станом на 31 грудня 2017 р. та за рiк, що закiнчився на зазначену дату, була затверджена керiвництвом Товариством до випуску 23 лютого 2018 року у складi:

- Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2017 р.;

- Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2017 рiк;

- Звiт про рух грошових коштiв за 2017 рiк;

- Звiт про власний капiтал за 2017 рiк.

 

 

Принцип безперервностi дiяльностi

При складаннi фiнансової звiтностi керiвництво проаналiзувало стан операцiйного середовища та суттєвi подiї пiсля звiтної дати та вважає, спираючись на данi про фактичнi та очiкуванi грошовi находження та витрати пiсля звiтної дати, що можливий негативний вплив нестабiльної економiчної та полiтичної ситуацiї в країнi не спричинить втрати ПАТ своєї лiквiдностi та платоспроможностi, та воно буде здатне продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi протягом щонайменше року з дати затвердження цiєї звiтностi. Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена з використанням припущення про продовження дiяльностi Товариства в осяжному майбутньому, що передбачає реалiзацiю активiв та погашення зобов'язань в ходi нормальної операцiйної дiяльностi.

 

Функцiональна валюта та валюта подання фiнансової звiтностi

Виходячи з економiчної сутностi операцiй та обставин дiяльностi, Товариство визначило українську гривню в якостi функцiональної валюти. Це валюта основного економiчного середовища, в якому ПАТ здiйснює свою дiяльнiсть. Виходячи з цього, операцiї в iнших валютах, нiж гривня, розглядаються як операцiї в iноземних валютах. Фiнансова звiтнiсть представлена в українських гривнях, а всi суми округленi до цiлих тисяч (тис. грн.), якщо не зазначено iнше.

 

Прийняття стандартiв та тлумачень у звiтному перiодi

В поточному роцi Товариство застосовувало усi новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї, випущенi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та Комiтетом з iнтерпретацiї Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, якi є обов'язковими для застосування при складаннi фiнансової звiтностi за перiоди, що починаються з 01 сiчня 2017 року та пiзнiше. Цi стандарти та поправки, застосовуванi вперше у 2017 роцi, не мали суттєвого впливу на рiчну звiтнiсть Товариства.

На дату затвердження фiнансової звiтностi, нижченаведенi стандарти, тлумачення та змiни до стандартiв були випущенi, але не набули чинностi:

- МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти: класифiкацiя та оцiнка" (публiкацiя повного стандарту, що включає вимоги ранiше виданих додаткових поправок, якi стосуються нової моделi очiкуваних збиткiв вiд знецiнення та змiн у вимогах щодо квалiфiкацiї та оцiнки фiнансових активiв) - набуває чинностi 1 сiчня 2018 року;

- МСФЗ (IFRS) 15 "Дохiд за контрактами з клiєнтами" (новий стандарт) - набуває чинностi 1 сiчня 2018 року;

- МСБО 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть" (нова редакцiя) - набуває чинностi з 1 сiчня 2018 року.

Жоден iз зазначених вище стандартiв Товариство в 2017 роцi не застосувало достроково.

 

СУТТЄВI ОБЛIКОВI ОЦIНКИ ТА СУЖДЕННЯ

Пiдготовка фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ вимагає, щоб керiвництво Товариства застосовувало власнi судження, оцiнки i припущення, що впливають на застосування облiкової полiтики та на зазначенi у звiтностi суми активiв i зобов'язань, доходiв i витрат на звiтну дату. Судження, оцiнки i припущення постiйно оцiнюються та базуються на досвiдi керiвництва та iнших факторах, включаючи очiкування майбутнiх подiй, що вважаються об?рунтованими за даних обставин. Однак невизначенiсть щодо цих припущень та оцiнок може призвести до наслiдкiв, що потребуватимуть значних коригувань балансової вартостi активiв чи зобов'язань у майбутньому.

В процесi застосування облiкової полiтики, керiвництво зробило наступнi судження, якi мають найбiльший вплив на фiнансову звiтнiсть:

Ризик недотримання податкового та iншого законодавства

Чинне законодавство та iншi нормативнi акти з регулювання бухгалтерського облiку та оподаткування постiйно зазнає змiн внаслiдок впровадження реформ в дiючу систему. Законодавство та iншi нормативнi акти не завжди точно сформульованi та можуть бути по-рiзному трактованi контролюючими органами. Керiвництво вважає, що iнтерпретацiя законодавства, яку воно обрало, є суттєво правильною, та Товариство дотримувалось усiх вимог нормативних актiв, а також нарахувало та сплатило усi належнi податки та збори.

Оцiнки та припущення

Основнi припущення щодо майбутнього та iншi основнi джерела невизначеностi в оцiнках на звiтну дату, якi можуть бути причиною суттєвих коригувань балансової вартостi активiв i зобов'язань протягом наступного фiнансового року, заснованi на вхiдних даних, якi ПАТ мало в своєму розпорядженнi на момент пiдготовки фiнансової звiтностi. Однак, поточнi обставини i припущення щодо майбутнього можуть змiнюватися, зважаючи на ринковi змiни або обставини, непiдконтрольнi Товариству. Такi змiни вiдображаються у припущеннях в мiру того, як вони вiдбуваються.

Найбiльш важливi областi, якi потребують використання керiвництвом оцiночних суджень та допущень, включають:

Основнi засоби;

Резерви по сумнiвним боргам;

Судовi позови.

 

Знецiнення основних засобiв

Виявлення ознак знецiнення основних засобiв передбачає використання оцiнок, якi включають, зокрема, причину, термiни i суму знецiнення. Знецiнення ?рунтується на аналiзi значного числа чинникiв, таких як: змiни в поточних умовах конкуренцiї, збiльшення вартостi капiталу, змiни в можливостях залучення фiнансування в майбутньому, технологiчне старiння, припинення обслуговування, суттєве зменшення ринкової вартостi, значне зниження показникiв дiяльностi у порiвняннi з минулими або запланованими майбутнiми операцiйними результатами, iстотнi змiни у використаннi активiв або стратегiї дiяльностi Товариства, й iншi змiни в обставинах, вказуючи на наявнiсть знецiнення. Визначення суми вiдшкодування на рiвнi пiдроздiлiв, що генерують грошовi потоки, вимагає використання оцiнок керiвництва.

Визначення вартостi вiд використання включає методи, заснованi на оцiнцi очiкуваних майбутнiх дисконтованих грошових потокiв i вимагає вiд Товариства проведення оцiнки таких потокiв на рiвнi пiдроздiлiв, що генерують грошовi потоки, а також вибору об?рунтованої ставки дисконту для розрахунку приведеної вартостi грошових потокiв.

Вказанi оцiнки, що включають використану методологiю, можуть iстотно вплинути на справедливу вартiсть i на суму знецiнення основних засобiв.

 

Строк корисного використання основних засобiв

Оцiнка строкiв корисного використання об'єктiв основних засобiв є предметом професiйного судження керiвництва, заснованого на досвiдi використання аналогiчних активiв. При визначеннi строкiв корисного використання керiвництво приймає до уваги наступнi фактори: характер очiкуваного використання, оцiнку технологiчного старiння, фiзичний знос та середовище експлуатацiї активiв. Змiна кожного з вищеназваних факторiв може спричинити коригування майбутнiх норм амортизацiї.

 

Резерв на сумнiвну дебiторську заборгованiсть

Резерв по сумнiвних боргах створюється на пiдставi фактичних даних про оплату дебiторської заборгованостi i аналiзу платоспроможностi найбiльш iстотних дебiторiв. У випадку якщо фiнансове положення клiєнтiв погiршає, фактичний обсяг списань може перевищити очiкуваний.

 

 

Судовi позови

Керiвництво Товариства застосовує iстотнi думки при оцiнцi i вiдображеннi в облiку резервiв i ризикiв виникнення умовних зобов'язань, пов'язаних з iснуючими судовими справами й iншими неврегульованими претензiями, якi мають бути врегульованi шляхом переговорiв, посередництва, арбiтражного розгляду або державного втручання, а також iнших умовних зобов'язань. Думка керiвництва необхiдна при оцiнцi вiрогiдностi задоволення позову проти Товариства або виникнення матерiального зобов'язання i при визначеннi можливої суми остаточного врегулювання. Унаслiдок невизначеностi, властивої процесу оцiнки фактичнi витрати можуть вiдрiзнятися вiд первинної оцiнки резерву. Такi попереднi оцiнки можуть змiнюватися у мiру надходження нової iнформацiї переважно вiд власних фахiвцiв, якщо такi є у Товариства, або вiд стороннiх консультантiв. Перегляд таких оцiнок може зробити iстотний вплив на майбутнi результати операцiйної дiяльностi.

 

ОСНОВНI ПРИНЦИПИ СКЛАДАННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI

ТА ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ

Основнi принципи облiкової полiтики товариства на 2017 рiк вiдображенi в Положеннi про облiкову полiтику ПАТ "УКРНДIХIММАШ" (у новiй редакцiї), затвердженому Наказом № 3/оп вiд 05.01.2016 року. Дата переходу складання фiнансової звiтностi згiдно до МСФЗ - 01.01.2012 року.

Облiкова полiтика ПАТ "УКРНДIХIММАШ" розкриває основи, стандарти, правила та процедури облiку, якi воно використовує при складаннi фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ, встановлює принципи визнання та оцiнки об'єктiв облiку.

Товариством планується застосування такої облiкової полiтики, що вiдповiдатиме облiковiй полiтицi, застосованiй в попередньому звiтному роцi, за винятком добровiльної змiни облiкової полiтики, i можливого впливу стандартiв та iнтерпретацiй i поправок (змiн) до них, якi набирають чинностi з 01 сiчня 2018 року та iнших майбутнiх дат.

Протягом 2017 р. прийнята облiкова полiтика ПАТ "УКРНДIХIММАШ" не змiнювалася.

В примiтках надана iнформацiя подiй, вiдображених в фiнансовiй дiяльностi товариства за 2017 рiк з урахуванням вже скоригованих залишкiв активiв та зобов'язань станом на 31.12.2017 року. Фiнансовий звiт представлений в трьох перiодах у зв'язку з знецiненням та коригуванням значної величини по незавершеному виробництву на початок перiоду 2015р., 2016р. та 2017 рокiв.

Детальна iнформацiя по незавершеному виробництву представлена в примiтцi "Запаси".

 

Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2017 р.                             тис. грн.

Статтi балансу                                             Код рядка      31.12.2015      31.12.2016      31.12.2017

Необоротнi активи                                                                6078               5866               5999

Нематерiальнi активи                                  1000                            4                      2                      2

Основнi засоби                                            1010                   2710               2424               1661

Iнвестицiйна нерухомiсть                           1015                   3364               3440               4336

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї:         1030                            -                       -                       -

iншi фiнансовi iнвестицiї                            1035                            -                       -                       -

Довгострокова дебiторська заборгованiсть 1040                         -                       -                       -

Вiдстроченi податковi активи                    1045                            -                       -                       -

Оборотнi активи                                                                    1413               1753               3961

Запаси                                                           1100                     605      579      58

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю,

товари, роботи, послуги                             1125                   396      347      646

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками:

за виданими авансами                                 1130                     200      52              -

з бюджетом                                                  1135                     93       17              -

у тому числi з податку на прибуток     1136                     93       17              -

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1155                           -                269    1628

Поточнi фiнансовi iнвестицiї                   1160                     100      140      100

Грошi та їх еквiваленти                               1165                     19       68     1419

Iншi оборотнi активи                                  1190                       -         281      110

Усього активи                                             1300                   7491               7619               9960

 

Власний капiтал                                                                     6039               6005               6750

Зареєстрований капiтал                              1400                   3549               3549               3549

Капiтал у дооцiнках                                    1405                   1358               1318               1318

Резервний капiтал                                       1415                   2617               2617               2617

Нерозподiлений прибуток

(непокритий збиток)                                   1420                   (1485)             (1479)             (734)

Довгостроковi зобов'язання i забезпечення                                 -                       -                700

Вiдстроченi податковi зобов'язання          1500                            -                       -                       -

Iншi довгостроковi зобов'язання               1515                            -                       -                700

Поточнi зобов'язання i забезпечення                                    1452               1614               2510

Поточна кредиторська заборгованiсть за

довгостроковими зобов'язаннями

товари, роботи, послуги                             1615                     90       178    1453

розрахунками з бюджетом                          1620                     110      418      411

у тому числi з податку на прибуток   1621                            -                       -                139

розрахунками зi страхування                     1625                     24         5        31

розрахунками з оплати працi                     1630                     58       44       144

Поточна кредиторська заборгованiсть

за одержаними авансами                            1635                     92       39             -

Поточна кредиторська заборгованiсть

за розрахунками з учасниками                   1640                            -                       -                       -

Поточнi забезпечення                                  1660                     15       52       63

Iншi поточнi зобов'язання                           1690                   1063                 878      408

Усього капiтал та зобов'язання                  1900                   7491               7619               9960

 

Нематерiальнi активи (код рядка 1000)

Нематерiальнi активи, що були придбанi окремо, оцiнюються за собiвартiстю придбання, вiдповiдно МСБО 38. Пiсля первiсного визнання, нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю, за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та знецiнення. Внутрiшньо генерованi нематерiальнi активи не визнаються Товариством, натомiсть витрати визнаються в звiтi про фiнансовi результати в перiодi, в якому вони були понесенi.

ПАТ "УКРНДIХIММАШ" оцiнює ймовiрнiсть майбутнiх економiчних вигод, використовуючи обгрунтованi i пiдкрiпленi припущення, якi вiдображають найкращу оцiнку управлiнським персоналом сукупностi економiчних умов, якi iснуватимуть протягом строку корисної експлуатацiї активу.

У Товариства немає нематерiальних активiв з невизначеним строком корисної експлуатацiї. Нематерiальнi активи з визначеним термiном корисної експлуатацiї амортизуються протягом перiоду їх експлуатацiї та перевiряються на предмет знецiнення, за наявностi iндикаторiв зменшення корисностi.

Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом. Строки корисного використання нематерiальних активiв визначається постiйно дiючою iнвентарною комiсiєю товариства для кожного об'єкта та варiюється вiд 2 до 10 рокiв.

До складу нематерiальних активiв ПАТ входять програмнi продукти (бухгалтерськi програми та iншi операцiйнi системи загального призначення), якi облiковуються на балансовому рахунку 125 "Авторське право та сумiжнi з ним права", облiк зносу нематерiальних активiв ведеться з використанням рахунку 133 "Накопичена амортизацiя нематерiальних активiв".

Новi нематерiальнi активи у 2017 р. не надходили.

Переоцiнка нематерiальних активiв у 2017 роцi керiвництвом не проводилась.

Станом на 31.12.2017 р. в балансi вiдображенi нематерiальнi активи по первiснiй вартостi, яка складає 18 тис. грн., залишкова вартiсть - 2 тис. грн. Накопичена амортизацiя на кiнець 2017 року складає 16 тис. грн.

Iнформацiя про наявнiсть i рух нематерiальних активiв представлена нижченаведеною таблицею:

Програмне забезпечення                            Разом

Первiсна вартiсть, тис. грн.

Станом на 31.12.2015                                             29                                           29

Надходження                                                                       -                                              -

Вибуття                                                                    -                                              -

Станом на 31.12.2016                                             29                                           29

Надходження                                                                       -                                              -

Вибуття                                                                    11                                           11

Станом на 31.12.2017                                             18                                           18

Накопичена амортизацiя, тис. грн.

Станом на 31.12.2015                                             25                                           25

Нараховано за перiод                                            2                                             2

Вибуття                                                                    -                                              -

Станом на 31.12.2016                                             27                                           27

Нараховано за перiод                                            -                                              -

Вибуття                                                                    11                                           11

Станом на 31.12.2017                                             16                                           16

Залишкова вартiсть, тис. грн.

Станом на 31.12.2015                                             4                                             4

Станом на 31.12.2016                                             2                                             2

Станом на 31.12.2017                                             2                                             2

 

Основнi засоби (код рядку 1010)

Основнi засоби вiдображаються за первiсною вартiстю за вирахуванням суми накопиченого зносу i накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi, вiдповiдно до МСБО 16. Первiсна вартiсть активiв включає в себе цiну придбання, будь-якi витрати, безпосередньо пов'язанi з приведенням активу до стану, придатного до використання. Цiна придбання або вартiсть створення - це загальна сплачена сума та справедлива вартiсть будь-якої винагороди, переданої для придбання активу. При переходi на мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (1 сiчня 2012 року) Товариство використало балансову вартiсть основних засобiв, визначених у вiдповiдностi до попереднiх загальноприйнятих принципiв бухгалтерського облiку, а саме П (С)БО в Українi, як доцiльну собiвартiсть. Об'єкт основних засобiв списується ПАТ в разi продажу, або коли не очiкуються отримання майбутнiх економiчних вигiд вiд його використання або продажу. Будь-який прибуток або збиток, що виникає в результатi списання активу (розраховується як рiзниця мiж сумою чистих надходжень вiд вибуття активу i балансовою вартiстю такого активу), включається до складу прибуткiв чи збиткiв в перiодi списання активу.

Незавершене будiвництво включає витрати, безпосередньо пов'язанi з будiвництвом основних засобiв, включаючи вiдповiдний перерозподiл змiнних накладних витрат, що безпосередньо вiдносяться до вартостi будiвництва. Амортизацiя даних активiв починається з моменту введення в експлуатацiю.

Амортизацiя основних засобiв, розраховується прямолiнiйним методом, враховуючи наступнi строки корисного використання: Будинки: 20-89 рокiв; Споруди: 15-52 роки;   Машини та обладнання:   5-60 рокiв; Вимiрювальнi прилади: 5-40 рокiв; Iнструмент: 4-20 рокiв; Iнвентар: 4-40 рокiв; Iншi основнi засоби: 12-40 рокiв. Лiквiдацiйна вартiсть активiв, строки експлуатацiї та методи амортизацiї переглядаються та коригуються за необхiднiстю на кiнець кожного фiнансового року.

Прийнята ПАТ "УКРНДIХIММАШ" класифiкацiя ОЗ наведена нижче:

- Iнвестицiйна нерухомiсть;

- Будiвлi i споруди;

- Машини та обладнання;

- Iнструменти, прилади та iнвентар;

- Iншi основнi засоби;

- МНМА.

 

Iнформацiя про наявнiсть i рух основних засобiв представлена нижченаведеною таблицею:

Iнвести-   Будинки Машини   Транс- Інструменти, Інші     Інші   Разом

цiйна не-     та           та облад-   портні   прилади,   основні   НМА

рухомiсть споруди   нання   засоби     інвентар   засоби

Первiсна вартiсть, тис. грн.

Станом на

31.12.2015      6333              2513     1777   -             258  343         171   11395

Придбання       171               -              6                 -               -                 59            8     244

Вибуття              -                  -            (64)             -             (59) -              -          (123)

Станом на

31.12.2016      6504              2513       1719 -             199  402         179   11516

Придбання       452               37            -                  -               -                 14             76     579

Рекласифiкацiя +1268          -              -                  -               -                 -               -         +1268

Вибуття              -                  79          95                -               11   151           20     356

Рекласифiкацiя    -         -1268           -               -       -          +133              -          -1135

Станом на

31.12.2017         8224 1203       1624 -             188  398         235   11872

Накопчена амортизацiя, тис. грн.

Станом на

31.12. 2015        2969 1293       486  -              180  244         149     5321

Амортизацiя

за рiк                    95   25          178  -                5                 92             -          395

Вибуття              -                 -            (64) -                -                  -               -          (64)

Станом на

31.12. 2016        3064       1318            600  -              185  336         149     5652

Амортизацiя

за рiк                  120  48           175  -                5                 48             76     472

Вибуття              -                 79             95   -              11                151           20     (356)

Рекласифiкацiя +704           -704          -                 -                -                  +107         -          +107

Станом на

31.12. 2017        3888            583         680  -              179  340         205     5875

Залишкова вартiсть, тис. грн.

Станом на

31.12.2015         3364            1220       1291 -              78                99             22     6074

Станом на

31.12.2016         3440            1195       1119 -              14                66             30     5864

Станом на

31.12.2017         4336            620         944               -              9                  58             30     5997

 

Загальна сума надходження ОЗ за 2017 рiк складає 579 тис. грн., вибуття - 356 тис. грн.

Товариством протягом 2017 року було придбано основних засобiв на суму 579 тис. грн., однак згiдно до МСФЗ слiд зазначити надходження ОЗ в сумi 503 тис. грн., та надходження iнших необоротних активiв в сумi 76 тис. грн. Вибуття старих непридатних для подальшої експлуатацiї ОЗ зi 100% зносом дорiвнює 356 тис. грн., в тому разi машини та обладнання - 95 тис. грн.

Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв на 31.12.2017 р. складає 1713 тис. грн.

Необоротнi активи класифiкуються як утримуванi для продажу, якщо їх балансова вартiсть буде вiдшкодована не в процесi використання у виробничiй дiяльностi, а при подальшому продажу. Дана умова вважається виконаною, якщо актив (або декiлька активiв) може бути проданий у своєму поточному станi, й iснує висока iмовiрнiсть його продажу. Впродовж 2017 року реалiзацiї необоротних активiв не проводилось.

Обмеження права власностi товариства на основнi засоби станом на 31.12.2017 р. вiдсутнi.

На дату балансу товариство здiйснило внутрiшнiй аналiз на предмет зменшення корисностi основних засобiв i визначило, що сума очiкуваного вiдшкодування несуттєво вiдрiзняється вiд балансової вартостi основних засобiв. Збиткiв вiд зменшення корисностi у 2017 роцi не було, в фiнансовiй звiтностi не вiдображалося.

Протягом звiтного перiоду змiн в оцiнках термiнiв експлуатацiї, лiквiдацiйної вартостi, а також змiни методiв амортизацiї основних засобiв не було.

 

Iнвестицiйна нерухомiсть (МСБО 40) (код рядку 1015)

При переходi з необоротних активiв до iнвестицiйної нерухомостi Товариством дотриманi наступнi вимоги:

- iнвестицiйна нерухомiсть не включена, яка призначена для продажу в процесi звичайної дiяльностi;

- не споруджується для третiх сторiн;

- не зайнята власниками;

- не перебуває в процесi розробки чи будiвництва;

- оцiнки iнвестицiйної нерухомостi, вiдображеної в фiнансовiй звiтностi орендодавцiв, яка надана в оренду за угодами про операцiйну оренду (до 1 року).

Обрана модель на основi собiвартостi забезпечує зобов'язання та дохiд, за якими безпосередньо пов'язанi доходи та витрати вiд конкретних активiв, включаючи всю iнвестицiйну нерухомiсть.

У Звiтi про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) дохiд вiд оренди iнвестицiйної нерухомостi вiдображено в сумi 10998,1 тис. грн.

Прямi операцiйнi витрати (включаючи ремонт i обслуговування), що безпосередньо пов'язанi з iнвестицiйною нерухомiстю, яка генерує дохiд вiд оренди протягом 2017 року, склали 10998,1 тис. грн.

Станом на 31.12.2017 року на балансi ПАТ "УКРНДIХIММАШ" облiковується iнвестицiйна нерухомiсть за первiсною вартiстю 8223,9 тис. грн., знос - 3888,6 тис. грн., залишкова вартiсть - 4335,2 тис. грн., до складу якої входять будинки та споруди, якi є власнiстю суб'єкта господарювання, та згiдно до облiкової полiтики товариства, використовуються з метою отримання доходiв вiд орендних платежiв.

Згiдно узгодженої облiкової полiтики Товариством прийнята модель оцiнки iнвестицiйної нерухомостi - по фактичнiй собiвартостi за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї i будь-яких збиткiв вiд знецiнення; об'єкти iнвестицiйної нерухомостi амортизуються прямолiнiйним методом.

Iнвестицiйна нерухомiсть   ПАТ "УКРНДIХIММАШ":                     тис. грн.

Дата                Первiсна вартiсть                 Знос                Залишкова вартiсть

31.12.2015 р.                      6333,3                         2969,3                         3364,0

31.12.2016 р.                      6504,2                         3064,6                         3439,6

31.12.2017 р.                      8223,9                         3888,6                         4335,2

 

Збiльшення суми первiсної вартостi на 1719,7 тис. грн. на кiнець 2017 року обумовлено проведеним полiпшенням нерухомостi, яка здається в операцiйну оренду, введенням в експлуатацiю капiтальних iнвестицiй в сумi 452,0 тис. грн. а також через рекласифiкацiю корпусу 11а-часть (бал. рахунок 103) із основної дiяльностi в iнвестицiйну нерухомiсть.

Обмежень щодо спроможностi реалiзацiї iнвестицiйної нерухомостi та конкретних зобов'язань щодо її ремонту, обслуговування чи полiпшення не iснує.

Вiдповiдно до облiкової полiтики товариства, iнвестицiйна нерухомiсть визнається як актив тiльки тодi, коли є ймовiрнiсть того, що Товариство отримає майбутнi економiчнi вигоди, якi пов'язанi з цiєю iнвестицiйною нерухомiстю. З цiєю метою, згiдно МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв", ПАТ був проведений розрахунок дисконтування вартостi майбутнiх грошових потокiв, отримання яких очiкується вiд активу упродовж наступних 5 рокiв.

За результатами проведеного тесту на майбутнi 5 рокiв, загальна позитивна рiзниця мiж розрахунковим генеруючим надходженням грошових потокiв вiд орендної плати iнвестицiйної нерухомостi, та її залишковою (балансовою) вартiстю на 31.12.2017 р. може скласти 36531,5 тис. грн., фактiв зменшення корисностi по об'єктах iнвестицiйної нерухомостi не встановлено.

 

Оренда   (МСБО 17)

ПАТ "УКРНДIХIММАШ" на своєму балансi утримує об'єкти iнвестицiйної нерухомостi в розмiрi 21 140,8 м2 загальної площi. Станом на 31.12.2017 року ПАТ "УКРНДIХIММАШ" здає в оренду об'єкти iнвестицiйної нерухомостi в розмiрi 15 090,04 м2 корисної площi, а також обладнання за договорами операцiйної оренди з термiном до 1 року з подальшим переукладанням або продовженням термiну шляхом укладання додаткових угод. Замiна умов договорiв та дострокове їх розiрвання буває лише за згодою обох сторiн. За договорами ПАТ "УКРНДIХIММАШ" у орендарiв немає права викупу об'єктiв оренди пiсля закiнчення термiну оренди.

ПАТ "УКРНДIХIММАШ" надає в оренду частину основних засобiв, як iнвестицiйну нерухомiсть, в цiлях здобуття доходiв вiд орендних платежiв.

Операцiйна оренда класифiкується як така, якщо вона не передає в основному всi ризики та винагороди щодо володiння. Дохiд вiд оренди за угодами про операцiйну оренду визначається в складi доходу на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Витрати, включаючи амортизацiю, понесенi при отриманнi доходу вiд оренди, визначаються, як витрати орендодавця.

Полiтика нарахування амортизацiї на орендованi активи, що амортизуються, узгоджується iз стандартною полiтикою товариства щодо подiбних активiв, а амортизацiя обчислюється вiдповiдно до МСБО 16.

В 2017 роцi витрати на оренду склали 4840,4 тис. грн., надходження на поточний рахунок доходiв по орендним платежам склали 10916,2 тис. грн.

 

Запаси (МСБО 2) (код рядку 1100)

МСБО 2 визначає запаси, як активи, призначенi для продажу у звичайному ходi бiзнесу, перебувають у процесi виробництва для такого продажу, або iснують у формi основних чи допомiжних матерiалiв для споживання у виробничому процесi або при наданнi послуг.

Оцiнка та визнання виробничих запасiв ПАТ вiдповiдає прийнятiй на пiдприємствi облiковiй полiтицi, тобто:

- Запаси вважаються активами, якщо iснує iмовiрнiсть того, що Товариство отримає у майбутньому перiодi економiчнi вигоди, пов'язанi з їх використанням та їх вартiсть буде вiрогiдно визначена;

- Придбанi запаси враховуються на балансi пiдприємства за фактичною   собiвартiстю з урахуванням усiх витрат, пов'язаних з їхнiм придбанням;

- При передачi запасiв у виробництво, продажi або iншому вибуттi, їх оцiнка здiйснюється за методом ФIФО;

- Залишки запасiв на кiнець звiтного перiоду оцiнюються за собiвартiстю.

Собiвартiсть запасiв включає всi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до їх мiсцезнаходження та приведення їх у належний стан.

 

Структура запасiв ПАТ "УКРНДIХIММАШ"                                        тис. грн.

станом на                          станом на

31 грудня 2016 р.       31 грудня 2017 р.

Готова продукцiя                                                                -                                             -

Незавершене виробництво                                                518                                         -

Сировина та матерiали                                                       41                                           49

Напiвфабрикати та комплектуючi                                    7                                            7

Малоцiннi швидкозношуванi предмети                           8                                            -

Запаснi частини                                                                   2                                            2

Товари для перепродажу                                                    -                                             -

Тара                                                                                      -                                             -

Паливо                                                                                  -                                             -

Будiвельнi матерiали                                                          -                                             -

Iншi матерiали                                                                     3                                            -

Разом                                                                                    579                                         58

 

Рiшення про списання запасiв до їх чистої вартостi реалiзацiї приймає керiвництво Товариства, виходячи з їх вiкової структури та ознак економiчного, технiчного та фiзичного зносу.

Загальна балансова вартiсть запасiв згiдно класифiкацiями та структурi, прийнятими ПАТ "УКРНДIХIММАШ" розподiленi таким чином:                                                     тис. грн.

Показники                                       на 31.12.16 р.                         на 31.12.17 р.

Сировина та матерiали                                                       61                                           58

Готова продукцiя                                                                -                                              -

Незавершене виробництво та напiвфабрикати               1979                                       518

Всього запасiв                                                                     2040                                       -

Резерв знецiнення                                                               (1461)                                    (518)

Чиста вартiсть запасiв                                                        579                                         58

 

За перiод з 31.12.2012 р. по 31.12.2016 р. значився резерв знецiнення в сумi 2014712,79 грн., який складається з наступних замовлень:

 

Структура незавершеного виробництва ПАТ по рахунку 23, згiдно П(С)БО                           грн.

Замовлення               Бал.                                         Станом на:

рахунки                    31.12.15р.       31.12.16р.       31.12.17р.

Україна                                  231                            1106897,71     1106897,71     1106897,71

Днiпроазот, Укразiябуд - за

договорами №559, 578                    231                            17621,86         17621,86         17621,86

УНХП за договорами -№799,826   231                            188697,51       188697,51       188697,51

- №803                                                231                            580025,28       580025,28       580025,28

- №966                                               231                            286244,40       286244,40       286244,40

Калiйно-магнiєвий комбiнат

- за договором № 849                       231                            22861,64         22861,64         22861,64

Схiд р. Жовтi Води

- за договором № 869                      231                            11447,02         11447,02         11447,02

За межами України                  232                            1394665,47     1394665,47     1394665,47

Madian Joy Lin за договорами

- №927                                               232                           557643,33       557643,33       557643,33

- №957                                                232                           734191,11       734191,11       734191,11

"Саута" Болгарiя

- за договором №833                                    232                            102831,03       102831,03       102831,03

НIР i ОКР                                233                            31248,91         31248,91         31248,91

Всього                                                              2532812,09     2532812,09     2532812,09

 

За перелiченими договорами з замовниками роботи не виконанi, платежi за фактичнi витрати не здiйсненi з 2012 року, витрати сумнiвнi до вiдшкодування, вартiсть НЗВ за 5 рокiв не змiнилася.

За попереднi перiоди з суми балансової вартостi НЗВ за МСФЗ вже списана сума 2014712,79 грн., та у 2017 роцi пiдлягає списанню з балансу за рахунок нерозподiленого прибутку (збиткiв) з вiдображенням у Формi 2 в сумi 518099,30 грн. (2532812,09 - 2014712,79).

Сума 2014712,79 грн. пiдлягає списанню з балансу за П(С)БО за 2017 рiк бухгалтерським записом в дебет нерозподiленого прибутку (збиткiв) на початок року на пiдставi пункту 4 ПСБО 6 "Виправлення помилок i змiни у фiнансових звiтах": "Виправлення помилок, допущених при складаннi фiнансових звiтiв у попереднiх роках, здiйснюється шляхом коригування сальдо нерозподiленого прибутку на початок звiтного року, якщо такi помилки впливають на величину нерозподiленого прибутку (непокритого збитку)".

Станом на 31.12.2017 р.,згiдно звiту по МСФЗ, резерв знецiнення складається з суми знецiнення незавершеного виробництва 518 тис. грн.

Загальний обсяг запасiв на 31.12.2017 р. порiвняно з минулим перiодом зменшився на 521 тис. грн.

Запасiв, переданих на доопрацювання, на комiсiю та в заставу в балансi не облiковується.

Запаси, переданi пiд заставу для гарантiї зобов'язань вiдсутнi.

 

Фiнансовi iнструменти: активи та зобов'язання (МСБО 39)

Визнання та облiк фiнансових активiв

Вiдповiдно до вимог МСБО 39, фiнансовi активи ПАТ представленi дебiторською заборгованiстю за продукцiю, (товари, роботи, послуги), iншою поточною дебiторською заборгованiстю, iнвестицiями, утримуваними до погашення, грошовими коштами та їх еквiвалентами.

Товариство класифiкує свої фiнансовi активи при їх первiсному визнаннi. При первiсному визнаннi фiнансових активiв вони оцiнюються за справедливою вартiстю плюс, у випадку фiнансових активiв, що не оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки як прибутку або збитку, витрати на операцiю, якi безпосередньо пов'язанi з придбанням або випуском такого фiнансового активу.

Фiнансовий iнструмент або частка фiнансового iнструменту списується у фiнансовiй звiтностi в момент, коли Товариство втрачає права або погашає зобов'язання, пов'язанi з даним фiнансовим iнструментом. При списаннi фiнансового активу, рiзниця мiж отриманим або нарахованим вiдшкодуванням i поточною балансовою вартiстю активу визнається в звiтi про сукупний прибуток. При списаннi фiнансового зобов'язання, рiзниця мiж сплаченим або нарахованим вiдшкодуванням i поточною балансовою вартiстю зобов'язання визнається в звiтi про сукупний прибуток.

Фiнансовi активи класифiкуються таким чином:

фiнансовi активи, якi утримуються до погашення;

фiнансовi активи, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через прибутки та збитки;

позики виданi i дебiторська заборгованiсть Товариства.

 

Позики виданi

При наявностi виданi позики облiковуються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. В 2017 роцi Товариство позики не видавало.

 

Дебiторська заборгованiсть (код рядку 1125 - 1155)

Торгiвельна i iнша дебiторська заборгованiсть враховується за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки iз урахуванням вимог до зменшення корисностi. Короткострокова дебiторська заборгованiсть без встановленої ставки вiдсотка оцiнюється за сумою первiсного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим. Резерви вiдносно сум, що не пiдлягають вiдшкодуванню, якi визначаються, як рiзниця мiж балансовою вартiстю активу i поточною вартiстю передбачуваних майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих з використанням ефективної процентної ставки, розрахованої при первiсному визнаннi, вiдображаються в звiтi про прибутки чи збитки та iнший сукупний дохiд за наявностi об'єктивних причин знецiнення активу.

Дебiторська заборгованiсть Товариства представлена дебiторською заборгованiстю приватних пiдприємств, комерцiйних органiзацiй i приватних осiб.

Керiвництво робить всi можливi заходи, щоб мiнiмiзувати ризик неповернення дебiторської заборгованостi вiд категорiї дебiторiв. Зокрема кредитоспроможнiсть таких дебiторiв оцiнюється на основi фiнансових показникiв.

Керiвництво вважає, що на 31 грудня 2017 року у товариства немає значних незабезпечених збиткiв по основнiй та iншiй дебiторськiй заборгованостi. Щоб понизити ризик неповернення дебiторської заборгованостi вiд комерцiйних органiзацiй i приватних осiб, Товариство проводить низку процедур. Кредитний ризик визначається як сума вiрогiдностi подiй, що негативно впливають на здатнiсть клiєнта погасити його зобов'язання.

Сума залишкiв торгової дебiторської заборгованостi станом на 31 грудня 2017 року складає 2274 тис. грн.

Товариство створює резерв сумнiвних боргiв по знецiненим фiнансовим активам. Хоча темпи погашення дебiторської заборгованостi схильнi до впливу економiчних факторiв, керiвництво Товариства вважає, що немає суттєвого ризику втрат понад суми створених резервiв пiд зниження дебiторської заборгованостi.

 

Структура дебiторської заборгованостi

ПАТ "УКРНДIХIММАШ" представлена наступним чином:          тис. грн.

Показники                                       на 31.12.2016 р.        на 31.12.2017 р.

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги           347                             646

Передплати                                                                                     52                               -

Заборгованiсть з бюджетом                                                          17                               -

Iнша дебiторська заборгованiсть                                                  269                             1628

Разом                                                                                                685                             2274

 

 

 

Розрахунок чистої реалiзацiйної вартостi дебiторської заборгованостi

ПАТ "УКРНДIХIММАШ" складає:                     тис. грн.

Показники (код рядку 1125)                     на 31.12.2016 р.        на 31.12.2017 р.

Дебiторська заборгованiсть з оренди                                        392                             652

Нарахований резерв сумнiвних боргiв                                       (45)                             (6)

Разом                                                                                                347                             646

 

 

Сальдо рахунку резерву сумнiвних боргiв ПАТ "УКРНДIХIММАШ" наступне:     тис. грн.

на 31.12.2016 р.        на 31.12.2017 р.

Залишок резерву на початок перiоду                                           87                               45

Витрати пов'язанi з нарахуванням резерву                                 -                                  6

Використання резерву (сторновано)                                            (42)                             (45)

Сальдо резерву на кiнець перiоду                                                 45                               6

 

Станом на 31.12.17 р. резерв сумнiвних боргiв по наступним дебiторам у сумi 5741,75 грн. складає:

- ТОВ "ВЕНКО" (код ЄДРПОУ 38383796) в сумi 395,52 грн.;

- ФОП Комеристий Руслан Володимирович в сумi 2513,77 грн.;

- ТОВ "Укравiатехнiка" (код ЄДРПОУ 32566354) в сумi 2832,46 грн.

 

 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами (код рядку 1130)   тис. грн.

31 грудня 2016          31 грудня 2017

Аванси виданi в гривнях                           52                               -

Разом                                                             52                               -

 

 

Структура виданих авансiв                                                                                                 тис. грн.

31 грудня 2016          31 грудня 2017

ТМЦ                                                              -                                   -

Послуги                                                        52                                -

Iнше                                                              -                                   -

Резерв сумнiвних боргiв                 (       -       )     (     -     )

Страхування                                                -                                   -

Програмне забезпечення                             -                                   -

Iнше                                                              -                                   -

Разом                                                             52                                -

 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом (код рядку 1135)             тис. грн.

31 грудня 2016          31 грудня 2017

Податок на прибуток                                  17                                -

Разом                                                             17                                -

 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть (код рядку 1155)                                          тис. грн.

на 31.12.2016 р.        на 31.12.2017 р.

Iнша дебiторська заборгованiсть               -                                   -

Заборгованiсть з постачальниками                       265                              1628

Заборгованiсть з iншими дебiторами        4                                  -

Iнша дебiторська заборгованiсть               -                                   -

Разом                                                             269                              1628

Поточнi фiнансовi iнвестицiї (код рядка 1160)

Iнформацiя складу наступна:                                                      тис. грн.

Показник                              на 31.12.2016 р.        на 31.12.2017 р.

Депозити термiном бiльше 3 мiсяцiв,

менше 1 року                                                                      140                              100

 

До складу iнвестицiй, утримуваних до погашення, на 31 грудня 2017 року входять два вiдкритi поточнi депозити в банкiвських установах в нацiональнiй валютi - гривнi в сумi 100,0 тис. грн., що вiдображено в звiтi про фiнансовий стан та в звiтi про рух грошових коштiв.

 

Грошовi кошти та їх еквiваленти (код рядка 1165)

Грошовi кошти та їх еквiваленти у фiнансовiй звiтностi включають в себе: готiвковi грошовi кошти, кошти на поточних рахунках в банках, поточнi депозити в банках зi строком погашення до трьох мiсяцiв чи бiльше, якi вiльно конвертуються у вiдповiднi суми грошових коштiв, i ризик змiни вартостi яких є незначним.

Функцiональною валютою та валютою подання фiнансових звiтiв товариства є - гривня.

Негрошових операцiй iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi товариство в 2017 роцi не мало.

Для представлення звiту про рух грошових коштiв, грошовi кошти та їх еквiваленти складаються з грошових коштiв, як зазначено вище.

 

Грошовi кошти та еквiваленти ПАТ "УКРНДIХIММАШ" представленi таким чином: тис. грн.

Структура грошових коштiв                      на 31.12.2016 р.        на 31.12.2017 р.

Грошовi кошти та їх еквiваленти в нацiональнiй валютi          40                                630

Грошовi кошти та їх еквiваленти, росiйський рубль                  28                                29

Грошовi кошти та їх еквiваленти, долар США                            -                                   -

Грошовi кошти та їх еквiваленти, євро                                        -                                   -

Грошовi кошти в нацiональнiй валютi на спецiальнi рахунки  -                                   760

Разом                                                                                                68                                1419

 

Операцiї в iноземнiй валютi

Валюта основного економiчного середовища, в якому ПАТ здiйснює свою дiяльнiсть є українська гривня. Однак, Товариство має поточнi валютнi рахунки в банках для розрахункiв "Євро", "Долар США", "Росiйський рубль", вiдкритi для отримання або перерахування грошових коштiв з iноземними контрагентами. Операцiї в iноземнiй валютi вiдображаються в бухгалтерському облiку ПАТ за обмiнним курсом Нацiонального банку України (НБУ), встановленим на дату операцiї. Курсовi рiзницi, що виникають у результатi проведення операцiї в iноземнiй валютi, вiдображаються на пiдставi обмiнного курсу, що дiє на дату здiйснення операцiї. Монетарнi активи i зобов'язання в iноземних валютах перераховуються в гривнi за офiцiйним курсом обмiну, який встановлює НБУ на вiдповiдну звiтну дату. Курсовi рiзницi, що виникають у результатi перерахунку монетарних активiв i зобов'язань Товариства в нацiональну валюту за офiцiйним курсом НБУ, включаються до звiту про фiнансовi результати. Немонетарнi статтi в iноземнiй валютi облiковуються за обмiнним курсом на дату здiйснення операцiї.

Монетарнi статтi в iноземнiй валютi представленi сальдо на поточному валютному рахунку Товариства в росiйських рублях, яке облiковується, перераховується щомiсячно за офiцiйним курсом НБУ на кiнець мiсяця з вiдображенням доходiв або витрат вiд операцiйної курсової рiзницi. При складаннi фiнансової звiтностi на 31 грудня 2017 року залишок валютного рахунку "Росiйськi рублi" в розмiрi 60 тис. рос. рублiв перераховано по курсу НБУ, що склав: 1 росiйський рубль - 0.48703 гривнi. Отриману суму, що склала 29 тис. грн., включено до складу статтi 1165 "Грошi та їх еквiваленти" звiту про фiнансовий стан.

 

Власний капiтал

Власний капiтал вiдображений у балансi ПАТ "УКРНДIХIММАШ" по статтям:

- статутний капiтал;

- капiтал в дооцiнках;

- резервний капiтал;

- нерозподiлений прибуток (непокритий збиток).

 

Структура власного капiталу                                                  тис. грн.

Складовi власного капiталу                                  на 31.12.2016 р.        на 31.12.2017 р.

Зареєстрований (пайовий) капiтал                                                           3549                            3549

Внески до незареєстрованого статутного капiталу                    -                                   -

Капiтал у дооцiнках                                                                        1318                            1318

Додатковий капiтал                                                                        -                                   -

Емiсiйний дохiд                                                                               -                                   -

Накопиченi курсовi рiзницi                                                                       -                                   -

Резервний капiтал                                                                           2617                            2617

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)                                    (1479)                         (734)

Неоплачений капiтал                                                                     -                                   -

Вилучений капiтал                                                                         -                                   -

Iншi резерви                                                                                    -                                   -

Всього:                                                                                             6005                            6750

 

Статутний зареєстрований (пайовий) капiтал (код рядку 1400)

Данi по ряд. 1400 ф.1 "Баланс (Звiт про фiнансовий стан)" вiдповiдають даним зареєстрованого статутного капiталу ПАТ "УКРНДIХIММАШ", заявленому в статутi, у розмiрi 3548940 (три мiльйони п'ятсот сорок вiсiм тисяч дев'ятсот сорок) грн. 00 коп., подiлений на 14195760 (чотирнадцять мiльйонiв сто дев'яносто п'ять тисяч сiмсот шiстдесят) штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Усi дозволенi до випуску акцiї були повнiстю оплаченi.

Змiни розмiру статутного капiталу ПАТ "УКРНДIХIММАШ" у 2017 р. не було. Додаткову емiсiю акцiй в 2017 р. ПАТ "УКРНДIХIММАШ" не здiйснювало.

 

Капiтал в дооцiнках (код рядку 1405)

Станом на 31.12.2017 року капiтал в дооцiнках становить 1318 тис. грн.

Дооцiнка (уцiнка) необоротних активiв протягом 2017 року Товариством не проводилася, тому капiтал в дооцiнках на кiнець року залишився без змiн.

 

Резервний капiтал (код рядку 1415)

Вiдповiдно до положень, передбачених п.6.2.1 - п.6.3.1 ст. 6 статуту товариства, резервний капiтал ПАТ "УКРНДIХIММАШ" повинен бути сформований у розмiрi не менш нiж 15% статного капiталу, шляхом щорiчних вiдрахувань вiд чистого прибутку, або за рахунок нерозподiленого прибутку. Розмiр щорiчних вiдрахувань не може бути меншим нiж 5% чистого прибутку звiтного року.

В 2017 роцi ПАТ "УКРНДIХIММАШ" не здiйснювало вiдрахувань до резервного капiталу, та станом на 31.12.2017 р. резерв залишився без змiн.

 

Нерозподiлений прибуток (код рядку 1420)

Чистим фiнансовим результатом за Звiтом про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) ПАТ "УКРНДIХIММАШ"   за 2017 рiк став прибуток у розмiрi 745 тис. грн.

тис. грн.

 

Стаття звiту                                                 Рядок звiту             Сума

Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi:

збиток                                                                                            2195                            901

Збiльшення витрат з податку на прибуток                                 2300                            (156)

Чистий фiнансовий результат:

збиток                                                                                             2355                            745

Дооцiнка необоротних активiв                                                   2400                            -

Сукупний збиток                                                                            2465                            745

 

Згiдно п.п. 134.1.1 ст. 134 "Об'єкт оподаткування" ПКУ ПАТ "УКРНДIХIММАШ" за 2017 рiк вiдноситься до платникiв податку, у яких рiчний дохiд вiд будь-якої дiяльностi (за вирахуванням непрямих податкiв), визначений за правилами бухгалтерського облiку за останнiй рiчний звiтний (податковий) перiод не перевищує двадцяти мiльйонiв гривень, тобто об'єкт оподаткування визначається без коригування фiнансового результату до оподаткування на усi рiзницi.

У вiдповiдностi до українського законодавства, Товариство розподiляє прибуток у якостi дивiдендiв на основi бухгалтерської звiтностi. Вiдповiдно до п.14 Порядку денного Протоколу №28 чергових загальних зборiв ПАТ "УКРНДIХIММАШ" вiд 19.04.2017 року, рiшенням загальних зборiв було постановлено дивiденди не нараховувати та не сплачувати у зв'язку з вiдсутнiстю прибутку за 2016 рiк.

 

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть (код рядку 1615, 1620, 1625, 1630, 1635, 1690)

Фiнансовi зобов'язання класифiкуються на фiнансовi зобов'язання, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, кредити та позики отриманi.

ПАТ "УКРНДIХIММАШ" класифiкує свої фiнансовi зобов'язання при їх первiсному визнаннi. Всi фiнансовi зобов'язання при первiсному визнаннi оцiнюються за справедливою вартiстю.

Фiнансовi зобов'язання Товариства представленi торговою та iншою кредиторською заборгованiстю, а також фiнансовою безвiдсотковою поворотною допомогою, яка включена до складу статтi "Iншi довгостроковi зобов'язання" у звiтi про фiнансовий стан.

Пiсля первiсного визнання торгова та iнша кредиторська заборгованiсть з фiксованим термiном погашення оцiнюється за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективного вiдсотка. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням будь-яких витрат на операцiю. В 2017 роцi Товариство не здiйснювало дисконтування кредиторської заборгованостi.

 

Структура кредиторської заборгованостi ПАТ "УКРНДIХIММАШ"                           тис. грн.

Структура кредиторської заборгованостi             на 31.12.2016 р.        на 31.12.2017 р.

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи,

послуги (код рядку 1615)                                                               178                              1453

Розрахунки з бюджетом (код рядку 1620)                                               418                             411

в тому разi з податку на прибуток (код рядку 1621)                   -                                   139

Заборгованiсть з оплати працi та нарахувань

(код рядку 1625, 1630)                                                                    49                                175

За одержаними авансами (код рядку 1635)                                  39                                -

Iншi поточнi зобов'язання (код рядку 1690)                                878                              408

Разом                                                                                                1562                            2447

 

Сальдо розрахункiв з бюджетом по податкам станом на 31.12.2017 р.                          тис. грн.

Види податкiв                                     31.12.2017 р.

Податок на землю                                                                           55

Плата за воду                                                                                  1

ПДВ                                                                                                 96

ПДФО                                                                                              29

Вiйськовий збiр                                                                               2

Податок на нерухомiсть                                                                 88

Податок на прибуток                                                                     139

Податок на охорону навколишнього середовища                                  1

Всього:                                                                                             411

 

Iншi поточнi зобов'язання складаються з наступних сум (код рядку 1690):                 тис. грн.

на 31.12.2016 р.        на 31.12.2017 р.

Поворотна фiнансова допомога                             875                              -

Розрахунки по авансам отриманим                                  -                                   199

Податковий кредит по ПДВ                               -                                   162

iншi                                                                            3                                  47

Разом                                                                         878                              408

 

Виплати працiвникам (МСБО 19)

Згiдно з МСБО 19 "Виплати працiвникам" - це всi форми компенсацiї, що їх надає суб'єкт господарювання в обмiн на послуги, наданi працiвниками.

ПАТ "УКРНДIХIММАШ" проводить короткостроковi виплати працiвникам, якi включають такi статтi:

"          зарплата робiтникам i внески на соцiальне забезпечення;

"          короткостроковi компенсацiї за вiдсутнiсть (такi як оплачена щорiчна вiдпустка та оплачена вiдпустка у зв'язку з хворобою, та iншi);

"          участь у прибутку та премiї, що пiдлягають сплатi протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення перiоду, в якому працiвники надають вiдповiднi послуги.

Щомiсячнi виплати зарплати є поточними. Непоточними можуть бути виплати при звiльненнi.

Станом на 31 грудня 2017 року у звiт про фiнансовий стан ПАТ "УКРНДIХIММАШ" включена заборгованiсть поточних розрахункiв з працiвниками (рядок 1630) в сумi 144 тис. грн., крiм того поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування дорiвнює 31 тис. грн. Заборгованiсть є реальною, без прострочених виплат.

Витрати по заробiтнiй платi, виплати по соцiальному забезпеченню, сплаченi вiдпустки i лiкарнянi, премiї i не грошовi виплати нараховуються в тому перiодi, в якому вiдповiднi винагороди надавались персоналу товариства.

 

Забезпечення на виплати персоналу (код рядку 1660)

ПАТ "УКРНДIХIММАШ" була здiйснена iнвентаризацiя фактично невикористаних вiдпусток на 31.12.2017 р. в днях працiвникiв, що знаходяться в трудових вiдносинах, i фактично зароблених днiв вiдпустки в 2017 роцi i перехiдних на 2018 рiк. У вiдповiдностi до МСБО 19, була оцiнена очiкувана вартiсть зобов'язань по вже зароблених вiдпустках в грошовому вираженнi i проведенi коригуючи записи.

Розрахований резерв вiдпусток на початок звiтного року склав 52 тис. грн., нарахований в 2017 роцi - 62 тис. грн., використано 51 тис. грн., вихiдний залишок резерву на 31.12.2017 р. склав 63 тис. грн., що вiдповiдає сальдо рахунку резерву вiдпусток:   тис. грн.

на 31.12.2016 р.        на 31.12.2017 р.

Сальдо резерву на початок перiоду                                  15                                52

Витрати пов'язанi з нарахуванням резерву          88                                62

Використання резерву                                           (51)                             (51)

Сальдо резерву на кiнець перiоду                          52                                63

 

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 12 мiсяцiв 2017 року

Доходи

Визнання доходiв вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) вiдбувається за умови, коли iснує ймовiрнiсть притоку економiчних вигод до ПАТ i дохiд може бути надiйно оцiнений. Доходи вiд реалiзацiї оцiнюються по справедливiй вартостi грошових коштiв, отриманих в якостi оплати, за виключенням знижок, компенсацiй та податкiв на продаж чи iнших зборiв.

Основною базою для нарахування доходу ПАТ "УКРНДIХIММАШ" є данi аналiтичного облiку по наданим послугам.

Дохiд на товариствi визнається пiд час збiльшення активу або зменшення зобов'язання, за умови, що оцiнка доходу може бути достовiрно визначена.

Валовий прибуток   вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за 2017 рiк склав 7011 тис. грн.

Склад доходiв ПАТ "УКРНДIХIММАШ" за 2017 рiк                тис. грн.

Статтi доходiв                                       2016 рiк       2017 рiк

а) чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї без ПДВ:*                     8510                11881

- дохiд вiд тематики                                                425                  883

- дохiд вiд продажу товарiв                                               43                    -

- дохiд вiд оренди                                                    8042                10998

б) iншi операцiйнi доходи, в тому разi:                                        258                  48

- списання кредиторської заборгованостi                        -                       -

- реалiзацiя виробничих запасiв                             91                    -

- iншi доходи (нарахування вiдсоткiв банком)   4                      44

- доход вiд продажу необоротних активiв                      40                    -

- операцiйна курсова рiзниця                                 14                    4

- дохiд вiд отримання активiв вiд кредиторської заборгованостi -                 -

- списання резервiв сумнiвних боргiв

та резерву вiдпусток в iнший дохiд                            -                       -

- страхове вiдшкодування                                                              109                  -

Весь дохiд товариства було отримано на внутрiшньому ринку України.

 

Витрати

Згiдно звiту про фiнансовi результати за 2017 р., собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг (код рядку 2050) становить 4870 тис. грн., в тому разi:

- собiвартiсть товарiв - 30 тис. грн.

- собiвартiсть НIОКР - 0 тис. грн.

- собiвартiсть вiд iнвестицiйної дiяльностi (операцiйна оренда) - 4840 тис. грн.

 

Структура адмiнiстративних витрат (код рядку 2130, бал. рах. 92)             тис. грн.

Стаття                                                 на 31.12.16 р.                        на 31.12.17 р.

Оплата працi та соцiальнi виплати                                   1193                                       1555

Амортизацiя основних засобiв                             300                                         -

Витрати на ремонт та утримання основних засобiв       48                                           810

Послуги третiх сторiн                                                        1306                                       1501

Консультацiйнi послуги                                                    45                                           87

Послуги зв'язку                                                                   38                                           40

Реклама, пiдписка                                                               9                                             15

Послуги банку                                                                     7                                             9

Навчання, медогляд робiтникiв                                        4                                             6

Комунальнi витрати (експлуатацiя, електроенергiя,

водопостачання та iнше)                                                    94                                           445

Iншi податки                                                                        871                                         340

Матерiальнi витрати                                                                       41                                           -

Амортизацiя нематерiальних активiв                              2                                             4

Iншi                                                                                       10                                           692

Резерв вiдпусток                                                                 37                                           62

Разом                                                                                    4005                                       5566

 

Адмiнiстративнi витрати порiвняно з минулим перiодом зросли на 39% та склали 5566 тис. грн., якi суттєво вплинули на загальний результат дiяльностi товариства, однак це обумовлено зростанням доходу вiд реалiзацiї послуг на 40%.

 

Iншi операцiйнi витрати (код рядку 2180)

У статтi "Iншi операцiйнi витрати" по ряд. 2180 форми 2 "Звiт про фiнансовi результати" за 2017 рiк включенi витрати у сумi 592 тис. грн.

 

Iншi операцiйнi витрати складаються з наступних статей:                  тис. грн.

Види витрат                                                на 31.12.16 р.    на 31.12.17 р.

Втрати вiд списання безнадiйної дебiторської заборгованостi             118                  518

Резерв сумнiвних боргiв                                                                            45                    6

Благодiйнiсть                                                                                                          1                      1

Нотарiальнi послуги                                                                                              1                      2

Судовий збiр                                                                                               -                       4

Матерiальнi витрати                                                                                              42                    53

Собiвартiсть ТМЦ                                                                                       90                    -

Втрати вiд курсових рiзниць                                                                     11                    2

Штрафи, пенi                                                                                                          32                    1

Iншi                                                                                                              52                    5

392                  592

 

Судовi спори

Товариство приймає участь в судовому процесi, як Вiдповiдач, проти Шевченкiвського об'єднаного управлiння Пенсiйного фонду України м. Харкова, вiдносно компенсування Фонду суми витрат на фiнансування рiзницi мiж сумою пенсiй колишнiм працiвникам, призначених на пiдставi Закону України "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть", та сумою пенсiй iз солiдарної системи, обчислених згiдно iз Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування" за квiтень-травень 2017 року у розмiрi 128101,52 грн. (Справа №820/2329/17 вiд 21.11.2017 р.).

Також, як вбачається з даних Єдиного державного реєстру судових рiшень, в провадженнi Харкiвського окружного адмiнiстративного суду перебуває на розглядi адмiнiстративна справа №820/5999/17 за позовом ПАТ "УКРНДIХIММАШ" до Шевченкiвського об'єднаного управлiння Пенсiйного фонду України м. Харкова про визнання протиправними дiй та скасування повiдомлень з нарахування суму витрат на фiнансування рiзницi мiж сумою пенсiї, призначеної вiдповiдно до Закону України "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть", та сумою пенсiї, обчисленої вiдповiдно до iнших законодавчих актiв, за квiтень 2017 року на загальну суму 83355,85 грн.   та за травень 2017 року 46693,45 грн., а всього на загальну суму 128101, 52 грн. Провадження по справi вiдкрито, судом вчиняються заходи щодо витребування вiд Управлiння доказiв.

Таким чином, данi справи №820/2329/17 та №820/5999/17 є пов'язаними справами. У випадку задоволення вимог по справi, або прийняття iншого судового рiшення за наслiдками розгляду позову ПАТ "УКРНДIХIММАШ" до Шевченкiвського об'єднаного управлiння Пенсiйного фонду України м. Харкова про визнання протиправними дiй та скасування повiдомлень, зазначене буде мати безпосереднiй вплив на питання щодо стягнення коштiв з ПАТ "УКРНДIХIММАШ", їх розмiр.

Станом на 31.12.2017 року, остаточних рiшень по даним справам судом не винесено, тому суттєвого впливу на показники фiнансової звiтностi немає.

 

Податкова система

Для розрахунку податку на прибуток застосовується наступна ставка податку на прибуток: - з 1 сiчня 2014 року - 18 %.

Розрахунок суми вiдстрочених податкових активiв та зобов'язань в звiтному роцi Товариство не проводило.

 

Податок на прибуток

Згiдно п.п. 134.1.1 ст. 134 "Об'єкт оподаткування" ПКУ, ПАТ "УКРНДIХIММАШ" за 2017 рiк вiдноситься до платникiв податку, у яких рiчний дохiд вiд будь-якої дiяльностi (за вирахуванням непрямих податкiв), визначений за правилами бухгалтерського облiку за останнiй рiчний звiтний (податковий) перiод не перевищує двадцяти мiльйонiв гривень, тобто об'єкт оподаткування визначається без коригування фiнансового результату до оподаткування на рiзницi.

Чистим фiнансовим результатом ПАТ "УКРНДIХIММАШ"   за 2017 рiк (ряд. 2465 звiту по Ф№2) став прибуток у розмiрi 745 тис. грн.

Коригувань, зроблених у поточному 2017 року до податку на прибуток з витратами на податки минулих рокiв не вiдбувалося.

 

Податок на додану вартiсть

Доходи, витрати та активи визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартiсть, окрiм випадкiв: - коли податок на додану вартiсть, що виникає при купiвлi активiв чи послуг, не вiдшкодовується податковими органами, в такому випадку податок на додану вартiсть визнається у вартостi придбання активу або як частина витрат; - дебiторська та кредиторська заборгованостi включають суму податку на додану вартiсть.

 

Звiт про рух грошових коштiв за 2017 рiк

Звiт про рух грошових коштiв розкриває рух грошових коштiв за результатами роботи ПАТ "УКРНДIХIММАШ" у 2016 та 2017 роках.

Залишок грошових коштiв на початок та кiнець 31.12.2017 року виглядає наступним чином:                                                                                                                                      тис. грн.

на 31.12.16 р.   на 31.12.17 р.

Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi              316                  2218

Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi                       -271                 -694

Рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi                -100                 -175

Чистий рух грошових коштiв                                           -55                   1349

Залишок коштiв на начало перiоду                                  119                  68

Вплив змiни валютних курсiв                                          4                      2

Залишок коштiв на кiнець перiоду                                               68                    1419

 

ПОЛIТИКА УПРАВЛIННЯ КАПIТАЛОМ

Основними цiлями полiтики по управлiнню капiталом Товариства є покращення коефiцiєнтiв фiнансової незалежностi та лiквiдностi, покращення структури кредиторської заборгованостi.

Основними засобами управлiння структурою капiталу є максимiзацiя прибутку, управлiння величиною позикового капiталу, використання рiзних класiв позикових коштiв.

Товариство управляє структурою капiталу i змiнює її вiдповiдно до змiн економiчних умов. З метою збереження або змiни структури капiталу, Товариство може регулювати розмiр виплат дивiдендiв, повертати капiтал акцiонерам або випускати новi акцiї. За рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року, не було внесено змiн в цiлi, полiтику i процедури управлiння капiталом.

Товариство здiйснює контроль капiталу за допомогою коефiцiєнта фiнансового важеля, який розраховується шляхом дiлення чистої заборгованостi на суму капiталу i чистої заборгованостi.

Товариство не має зовнiшнiх вимог до дотримання розмiру капiталу.

 

31 грудня 2016 р.      31 грудня 2017 р.

Всього позиковi кошти                                                                  875                              700

Кредиторська заборгованiсть                                                        1614                            2510

Векселi виданi                                                                                 -                                   -

Вирахування грошових коштiв та їх еквiвалентiв                                  (68)                             (1419)

Чиста сума боргу                                                                             2421                            1791

Всього власний капiтал                                                                 3549                            3549

Всього капiтал                                                                                 6005                            6750

Спiввiдношення мiж позиковими та власними засобами                     40,3%                          26,5%

 

Пов'язанi сторони

В фiнансовiй звiтностi ПАТ "УКРНДIХIММАШ" пов'язаними сторонами вважаються сторони, одна з яких контролює органiзацiю або контролюється нею, або разом з органiзацiєю є об'єктом спiльного контролю.

Пов'язаними сторонами по вiдношенню до ПАТ виступають: головний акцiонер (володiє 99,1215 вiдсоткiв статутного капiталу товариства), члени управлiнського персоналу, та контрагент за договорами оренди та договорiв безвiдсоткової фiнансової поворотної допомоги.

Сальдо по розрахунках iз зв'язаними сторонами, а також вплив на фiнансовi результати представленi нижче:

Виплати акцiонерам

Товариство розподiляє прибуток у якостi дивiдендiв на основi бухгалтерської звiтностi. Рiшенням загальних зборiв було постановлено, що дивiденди за 2016 рiк акцiонерам не нараховуються та не виплачуються у зв'язку з вiдсутнiстю балансового прибутку.

Виплати ключовому управлiнському персоналу

Ключовий управлiнський персонал включає: членiв Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та членiв Правлiння. Члени Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї, Правлiння винагороду вiд ПАТ не отримують. Сума винагороди Головi Правлiння включена в склад адмiнiстративних витрат в звiтi про фiнансовi результати, розмiр якої не розголошується.

 

Загальна iнформацiя   по розрахункам з пов'язаними сторонами:                 тис. грн.

31 грудня 2016          31 грудня 2017

Аванси виданi                                             -                                   -

Аванси отриманi                                         -                                   -

Векселi виданi                                             -                                   -

Короткостроковi iнвестицiї                                    -                                   -

Iнша дебiторська заборгованiсть               -                                   -

Iнша кредиторська заборгованiсть                        -                                   -

Торгова дебiторська заборгованiсть          25                                -

Торгова кредиторська заборгованiсть       -                                   -

 

Умови здiйснення та цiноутворення за договорами оренди з пов'язаною стороною вiдповiдають тим, якi застосовуються в операцiях з iншими контрагентами. Оренднi платежi сплачуються пов'язаною стороною без порушень строкiв оплати, вiдсотки не нараховуються, сальдо на кiнець року вiдсутнє.

 

Далi в таблицi наведено iнформацiю про питому вагу вiд операцiйної оренди з пов'язаною стороною, вiдносно загальної суми доходiв вiд операцiйної оренди:                  тис. грн.

2016 р.            Питома          2017 р.            Питома

вага, %                                 вага, %

Виручка вiд основної дiяльностi

(операцiйної оренди)                                   9650,7             100                  13095,6           100

Чистий дохiд вiд реалiзацiї операцiйної

оренди                                                          8042,2             100                  10913,0           100

в тому разi:

Виручка вiд основної дiяльностi (операцiйної

оренди) з пов'язаною стороною                 1468,0             15,21               1748,0             13,35

Чистий дохiд вiд реалiзацiї операцiйної

оренди з пов'язаною стороною                  1223,3             15,21               1456,7             13,35

 

ПАТ "УКРНДIХIММАШ" виступає Позичальником безвiдсоткової фiнансової поворотної допомоги вiд пов'язаної сторони. Сальдо розрахункiв на 31.12.2017 р. склало   700,0 тис. грн. Всi договори безвiдсоткової фiнансової поворотної допомоги вiд пов'язаної сторони є дiйсними.

Операцiї з пов'язаними сторонами були належним чином облiкованi та розкритi в бухгалтерському облiку та в примiтках до фiнансової звiтностi ПАТ "УКРНДIХIММАШ".

 

Подiї пiсля звiтної дати

Ми звертаємо увагу на те, що поточна полiтична та економiчна ситуацiя в Українi з 2014 року залишається нестабiльною. Попри те, що економiка України вважається ринковою, вона продовжує демонструвати певнi особливостi, властивi економiцi, що розвивається. Такi особливостi характеризуються низьким рiвнем лiквiдностi на ринках капiталу, високою iнфляцiєю та значним дефiцитом балансу державних фiнансiв та мiжнародних вiдносин.

Слабкiсть нацiональної валюти (гривнi), яка зазнала девальвацiї бiльш нiж у три рази по вiдношенню до долара США з початку 2014 року, в поєднаннi з обмеженнями щодо мiжнародних розрахункiв, негативне сальдо зовнiшньої торгiвлi, тривала нестабiльнiсть на традицiйних експортних товарних ринках країни та високий рiвень iнфляцiї є ключовими ризиками для стабiлiзацiї операцiйного середовища в Українi у найближчому майбутньому.

Керiвництво слiдкує за розвитком поточної ситуацiї i намагається вживати заходи для мiнiмiзацiї будь-яких негативних наслiдкiв. Подальший розвиток подiй у полiтичнiй та економiчнiй ситуацiї, iнших умов, якi можуть i далi негативно впливати на фiнансовий стан та результати дiяльностi ПАТ наразi не може бути визначений.

 

 

"12" березня 2018 р.

 

Голова Правлiння ПАТ "УКРНДIХIММАШ"       _________________       /Бєженко А.О./

 

Головний бухгалтер ПАТ "УКРНДIХIММАШ"     _________________     /Смiян О.Ю./

 

 
Проектирование оборудования для химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслей промышленности: