Повідомлення про проведення річних загальних зборів 17 квітня 2018р.

Шановний акціонер!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ»(ПАТ «УКРНДІХІММАШ») (надалі - Товариство) повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»), які відбудуться 17 квітня 2018 року за адресою: 61001, м. Харків, вул. Конєва, 21, корпус № 11, в конференц-залі, каб. № 402, 4-й поверх.

Реєстрація акціонерів проводиться з 1400 годин до 1445 годин.

Початок Загальних зборів о 1500 годині.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в річних Загальних зборах - 11 квітня 2018 року (станом на 2400) .

 

П Р О Е К Т   П О Р Я Д К У Д Е Н Н О Г О:

 1. Про обрання Лічильної комісії чергових Загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію у складі:

- КОРГУН ЯРОСЛАВ ЮРІЙОВИЧ;

- СМИРНОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ;

- МОСКАЛЕНКО ТЕТЯНА ЄГОРІВНА;

- ШЕПИЛЬ ТЕТЯНА ЕНВИРІВНА.

 

 1. Обрання Секретаря Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Обрати Секретарем Загальних зборів Гуменну Світлану Миколаївну.

 

 1. Про затвердження регламенту проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 5 хвилин;

- Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин;

- Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин;

- Голова загальних зборів ставить питання на голосування.

- Голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, затверджених Наглядовою радою ПАТ «УКРНДІХІММАШ».

- Голосування на загальних зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах.

- Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати Лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

 

 1. Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради за 2017 рік затвердити. Роботу Наглядової ради у 2017 році визнати задовільною.

 

 1. Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Звіт Голови Правління за 2017 рік затвердити. Роботу Правління у 2017 році визнати задовільною.

 

 1. Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Звіт Ревізійної комісії за 2017 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії у 2017 році визнати задовільною.

 

 1. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Висновки зовнішнього аудитора (аудиторської компанії), наведені в аудиторському звіті за 2017 рік, прийняти до уваги.

 

 1. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

Річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік затвердити.

 1. Про розподіл прибутку Товариства за 2017 рік та прийняття рішення щодо виплати дивідендів.

Проект рішення:

Прибуток від фінансово-господарської діяльності Товариства, отриманий за результатами діяльності у 2017 році, у повному обсязі направити на покриття збитків минулих років. Дивіденди у 2018 році за підсумками 2017 року не нараховувати та не виплачувати.

 

 1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради:

- Левандовський Анатолій Станіславович (голова Наглядової ради);

- Александрук Віталій Васильович;

- Суслова Світлана Олегівна;

- Обіход Лідія Миколаївна;

- Савчук Михайло Володимирович.

 

 1. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Кумулятивне голосування.

 

12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, які будуть укладатись з членами Наглядової ради. Винагорода за даними договорами не нараховується. Обрати Голову Правління ПАТ «УКРНДІХІММАШ» Бєженка Андрія Олександровича уповноваженою особою на підписання договорів з членами Наглядової ради.

 

 1. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

13.1.Керуючись положеннями ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попередню згоду (схвалення) на вчинення значних правочині (в т.ч., але не обмежуючись, правочини про придбання, відчуження, оренду, лізинг майна, надання та отримання позик, кредитів, отримання гарантій та акредитивів, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів, підписання всіх видів договорів /контрактів, угод/, участі у тендерах, проведення всіх видів операцій з майном /рухомим та/або нерухомим/, у тому числі основних фондів, що знаходяться на балансі Товариства, взяття кредитів, підписання ліцензійних договорів на право використання знаків на товари і послуги, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, тощо), предметом яких є майно, грошові кошти, роботи або послуги, ринкова вартість кожного з яких (правочинів) становить 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, але не більше суми у еквіваленті 25 000 000,00 грн. (двадцять п’ять мільйонів гривень нуль копійок) кожний на день вчинення такого правочину, а гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати суму у еквіваленті 50 000 000,00 грн. (п’ятдесят мільйонів гривень нуль копійок).

13.2. Вказані значні правочини можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати ухвалення цього рішення.

13.3.Надати повноваження щодо підписання значних правочинів Голові Правління Товариства Бєженко А.О. без подальшого попереднього повідомлення акціонерів, узгодження з акціонерами Товариства, а також без їх подальшої на це згоди.

13.4. Повноваження, надані Голові Правління Товариства цим Протоколом, можуть бути передоручені будь – якій особі в порядку, що передбачений чинним законодавством України. У випадку призначення керівником Товариства іншу особу (в тому числі тимчасово), повноваження надані Голові Правління Товариства Бєженко А.О. цим Протоколом зберігають силу для новопризначеної особи-керівника.

 

Інформація з проектами рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті за адресою: http://www.himmash.org.ua/Информация/Акционерам

Для участі в річних Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства.

Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на річних Загальних зборах Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на річних Загальних зборах не виключає право участі на цих річних Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного та проектами рішення з питань проекту порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 61001, м. Харків, вул. Конєва, 21, корпус № 11, каб. № 209, 2-й поверх, у робочі дні, робочий час з 08-30 години до 16-30 години. В день проведення річних Загальних зборів – також у місці їх проведення за адресою: 61001, м. Харків, вул. Конєва, 21, корпус № 11, в конференц-залі, каб. № 402, 4-й поверх. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Голова Правління Товариства – Бєженко А.О.

 

Акціонери Товариства мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства в письмовій формі до 27.03.2018 року включно, а що до кандидатів до складу органів Товариства – до 09.04.2018 року включно. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Адреса, за якою акціонери Товариства можуть надсилати письмові пропозиції до проекту порядку денного: 61001, м. Харків, вул. Конєва, 21, ПАТ «УКРНДІХІММАШ».

 

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНДІХІММАШ» (тис.грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

9960

7619

Основні засоби (за залишковою вартістю)

5997

5864

Запаси

58

579

Сумарна дебіторська заборгованість

2274

685

Гроші та їх еквіваленти

1519

208

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(734)

(1479)

Власний капітал

6750

6005

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

3549

3549

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

700

-

Поточні зобов'язання і забезпечення

2511

1614

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

745

(34)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

14 195 760

14 195 760

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

0,05224

-0,002400

Телефон для довідок: тел. (057) 733-22-62

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в Бюлетені «Відомості НКЦПФР» від 15.03.2018 року № 51.

Голова Правління

ПАТ «УКРНДІХІММАШ»                                                                                А.О. Бєженко

 
Проектирование оборудования для химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслей промышленности: