Положення про ревізійну комісію (нова редакція))

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ»

ПАТ «УКРНДІХІММАШ»

Протокол № 28 від 19 квітня 2017р.

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ»

ПАТ «УКРНДІХІММАШ»

 

(нова редакція)

 

м. Харків - 2017р.

 

 

 

  1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Положення про Ревізійну комісію Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ» ПАТ «УКРНДІХІММАШ» (надалі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ» ПАТ «УКРНДІХІММАШ» (надалі - Товариство).

1.2. Положення визначає правовий статус, порядок обрання, скликання та проведення засідань Ревізійної комісії Товариства, а також прийняття нею рішень.

1.3. Положення затверджується Загальними зборами і може бути змінено та доповнено лише ними.

  1. Правові ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ Ревізійної комісії ТОВАРИСТВА.

2.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізійну комісію. Кількісний склад Ревізійної комісії становить 3 (три) члени, у т.ч. Голова Ревізійної комісії.

2.2. Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, на строк 3 (три) роки. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з її складу простою більшістю голосів від кількісного складу членів Ревізійної комісії. У випадку спливу цього строку повноваження членів Ревізійної комісії продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів.

2.3. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

2.3.1. члени Наглядової ради;

2.3.2. члени Правління;

2.3.3. корпоративний секретар;

2.3.4. особа, яка не має повної цивільної дієздатності;

2.3.5. члени інших органів Товариства.

2.4. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

2.5. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії, порядок прийняття нею рішень визначаються Положенням про Ревізійну комісію та договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії, з урахуванням положень цього Статуту та чинного законодавства України.

2.6. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

2.7. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління у випадках, передбачених законом, цим Статутом або внутрішніми положеннями товариства.

2.8. Ревізійна комісія має право залучати до проведення ревізій та перевірок зовнішніх експертів (у т.ч. аудиторів), кандидатури яких погоджуються Наглядовою радою.

2.9. Ревізійна комісія інформує Загальні збори про результати перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, складає та подає на затвердження Загальних зборів висновок з аналізом фінансової звітності Товариства та дотримання Товариством законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, доповідає про результати здійснених нею ревізій та перевірок Загальним зборам або Наглядовій раді.

 

  1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства

за результатами фінансового року.

3.1. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Правління забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених Положенням про Ревізійну комісію.

3.2. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період та про факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

 

  1. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства

4.1. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться ревізійною комісією, а в разі її відсутності - аудитором. Така перевірка проводиться з ініціативи ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Правління або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше          10 (десяти) відсотків простих акцій товариства.

4.2. Незалежно від наявності ревізійної комісії у Товаристві спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 (десяти) відсотків простих акцій Товариства.

  1. ЗАСІДАННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ РЕВІЗІЙНОЮ КОМІСІЄЮ

5.1. Засідання Ревізійної комісії скликаються її Головою в разі необхідності, але не рідше одного разу на рік. Будь-хто з членів Ревізійної комісії, Наглядової ради або акціонер (акціонери), які сукупно є власниками не менше ніж 10 (десяти) відсотків простих акцій Товариства, мають право вимагати проведення позачергового засідання Ревізійної комісії, а Голова Ревізійної комісії зобов’язаний в такому випадку скликати та провести таке засідання із запропонованим ініціатором скликання порядком денним.

5.2. Засідання Ревізійної комісії веде її Голова.

5.3. Ревізійна комісія уповноважена вирішувати питання, віднесені до її компетенції, якщо на її засіданні присутні не менше половини членів її складу чи їх представники з належним чином оформленими довіреностями.

5.4. Усі питання, що віднесені до компетенції Ревізійної комісії, вирішуються колегіально. Кожен член Ревізійної комісії або його представник має один голос. Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів її членів, які присутні на її засіданні.

5.5. На засіданні Ревізійної комісії ведеться протокол, який підписує Голова Ревізійної комісії.

 

  1. АУДИТ ТОВАРИСТВА

6.1. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.

6.2. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

6.3. Незалежним аудитором не може бути афілійована особа Товариства, афілійована особа посадової особи Товариства, особа, яка надає консультаційні послуги Товариству.

6.4. Висновок аудитора крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період та про факти порушення законодавства (та встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності) під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності.

6.5. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 (десяти) відсотків простих акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним (ними) аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.

6.6. Товариство зобов'язане протягом 10 (десяти) днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудитору можливість проведення перевірки. У зазначений строк Правління має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.

6.7. Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж            10 (десяти) відсотків акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

6.8. Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства встановлюється цим Статутом Товариства та чинним законодавством України.

  1. Відповідальність членів Ревізійної комісії ТОВАРИСТВА

7.1. Члени Ревізійної комісії Товариства несуть персональну відповідальність за достовірність, повноту та об'єктивність відомостей, які містяться у висновках та рішеннях комісії, а також в інших документах, що підготовлені нею.

7.2. Член Ревізійної комісії Товариства у випадку порушення, невиконання або неналежного виконання ним своїх обов'язків несе дисциплінарну, адміністративну та іншу відповідальність відповідно до чинного законодавства України і положень внутрішніх нормативних актів Товариства. 

  1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1 Положення про Ревізійну комісію затверджується Загальними зборами Товариства. Рішення про затвердження, внесення змін або доповнень до цього Положення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

8.2. Якщо окремий пункт цього Положення є або стає недійсним, то це не буде причиною для зупинки дій усіх інших пунктів цього Положення. Недійсний пункт має бути виключено або замінено таким пунктом що допускається в правовому відношенні законодавством України.

8.3. Якщо окремий пункт цього Положення суперечитимуть Статуту Товариства, застосовуються відповідні положення Статуту Товариства.

8.4. Питання, що не врегульовані цим Положенням, підлягають врегулюванню згідно з Статутом Товариства та нормами законодавства України.

 

 

 

Голова Загальних зборів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ» ПАТ «УКРНДІХІММАШ»

______________   Левандовський А.С.

 

Секретар Загальних зборів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ» ПАТ «УКРНДІХІММАШ»

 

______________   Єндальцева Н.М.

М.П.

 
Проектирование оборудования для химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслей промышленности: