Положення про загальні збори (нова редакція))

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ»

ПАТ «УКРНДІХІММАШ»

Протокол № 28 від 19 квітня 2017р

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ»

ПАТ «УКРНДІХІММАШ»

 

(нова редакція)

 

м. Харків - 2017р.

 

 


 1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ» ПАТ «УКРНДІХІММАШ» (надалі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ» ПАТ «УКРНДІХІММАШ» (надалі - Товариство).

1.2. Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів Товариства, а також прийняття ними рішень.

1.3. Положення затверджується Загальними зборами і може бути змінено та доповнено лише ними.

 1. Правовий статус Загальних ЗБОРив ТОВАРИСТВА

2.1. Загальні збори є вищим органом Товариства;

2.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори).

2.3. Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року на підставі рішення Наглядової ради.  

2.4. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

2.5. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо позачергові загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів.

2.6. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

2.7. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством України.

2.8. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, після його складення заборонено.

2.9. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

 1. Компетенція Загальних зборів Товариства

3.1. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

3.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

3.2.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства;

3.2.2. Внесення змін до Статуту Товариства;

3.2.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

3.2.4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства;

3.2.5. Прийняття рішення про розміщення акцій;

3.2.6. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

3.2.7. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

3.2.8. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

3.2.9. Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію, а також внесення змін до них;

3.2.10. Затвердження річного звіту Товариства;

3.2.11. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством України;

3.2.12. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов’язкового викупу акцій, визначених законодавством України;

3.2.13. Прийняття рішення про форму існування акцій;

3.2.14. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством України;

3.2.15. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;

3.2.16. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

3.2.17. Прийняття рішення про припинення (у т.ч. дострокове) повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством України.

3.2.18. Обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

3.2.19. Затвердження висновків Ревізійної комісії;

3.2.20. Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

3.2.21. Прийняття рішень про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт, послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

3.2.22. Прийняття рішення про виділ та про припинення Товариства, крім випадків, передбачених законодавством України, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

3.2.23. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії;

3.2.24. Затвердження принципів (Кодексу) корпоративного управління Товариства;

3.2.25. Обрання комісії з припинення Товариства;

3.2.26. Прийняття рішення про розміщення інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

3.3. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

 1. Порядок скликання Загальних зборів Товариства

4.1. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів Товариства затверджуються Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

4.2. До порядку денного річних Загальних зборів обов’язково вносяться питання про затвердження річного звіту Товариства, про розподіл прибутку і збитків Товариства, про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії;

4.3. До порядку денного річних Загальних зборів обов’язково вносяться питання про обрання членів Наглядової ради (у т.ч. про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради) та про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради. 

4.4. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 (шістдесят) днів до дати проведення Загальних зборів.

4.5. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально засобами поштового зв’язку на адресу їх місцезнаходження (місця проживання) без опису вкладення та повідомлення про вручення, у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення особою, яка скликає Загальні збори.

4.6. Товариство не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного).

4.7. Публічне акціонерне товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі, на якій це товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті інформацію, передбачену законодавством України.

4.8. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства затверджується Наглядовою радою.

 1. Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів

5.1. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного виключно шляхом надання відповідних документів та проекту (проектів) рішень в електронній формі на письмовий запит акціонера, у якому обов’язково зазначаються адреса електронної пошти, найменування акціонера - юридичної особи або прізвище, ім’я та по-батькові акціонера - фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій та до якого обов’язково додається оригінал виписки з рахунку у цінних паперах акціонера, видана зберігачем станом на дату подання письмового запиту. 

5.2. В день проведення Загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного, та проект (проекти) рішення з питань порядку денного у електронній формі Товариство може надавати акціонерам у місці проведення Загальних зборів.

5.3. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

 

 1. Пропозиції до порядку денного Загальних зборів, спосіб повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному Загальних зборів

6.1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцяти) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить), та інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.

6.2. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення (а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства).

Пропозиція акціонера щодо включення особи такого акціонера або його представника, як кандидата для обрання до складу органів Товариства, інших осіб до списку кандидатів для обрання до складу органів Товариства, повинні бути подані разом із письмовою згодою такого акціонера або його представника на обрання до складу органів Товариства, інших осіб до списку кандидатів для обрання до складу органів Товариства, а також письмовим повідомленням про володіння кандидатом та/або членом його родини (чоловік/дружина, батьки, діти, брати, сестри) будь-якими корпоративними правами (акції, частки тощо) господарських товариств, про наявність прав, які забезпечують вплив на формування складу; результати голосування та рішення органів управління суб’єктів господарювання; про зайняття посади керівника, заступника керівника спостережної/наглядової ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб’єктів господарювання станом на дату подання пропозиції. У разі неподання вказаної згоди відповідна кандидатура не включається до кандидатів для обрання до складу органів Товариства на Загальних зборах Товариства.

6.3. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів.

6.4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п’ять) або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог п.6.1. та п.6.2. цього Положення.

6.5. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Голови Правління одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови Правління або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

6.6. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, а також пропозиції комітету при Наглядовій раді Товариства з питань призначень незалежних директорів, може бути прийнято тільки у разі:

6.6.1. недотримання акціонерами строку, встановленого п.6.1. Положення;

6.6.2. неповноти даних, передбачених п.6.2. Положення.

6.7. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків акцій, може бути прийнято у разі неповноти даних, передбачених пунктами 6.1. та п.6.2. цього Положення, та з інших підстав, визначених Статутом Товариства та/або положенням про Загальні збори Товариства.

6.8. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом 3 (трьох) днів з моменту його прийняття.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера) також може бути прийнято, якщо пропозиції порушують права акціонерів Товариства, не відповідають правовому статусу, інтересам Товариства, суперечать меті та предмету діяльності Товариства, або по питаннях надано неповні або недостовірні дані та документи щодо кандидатур до складу органів Товариства.

6.9. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів надсилає засобами поштового зв’язку акціонерам на адресу їх місцезнаходження (місця проживання) без опису вкладення та повідомлення про вручення повідомлення з проектом порядку денного або повідомляє їх іншим чином у спосіб, передбачений Статутом Товариства.

Товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному з проектом порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів фондовій біржі (біржам), на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів розміщується на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у порядку денному Загальних зборів.

6.10. У разі якщо кількість акціонерів Товариства понад 1000 (одна тисяча) осіб Повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів не пізніше ніж за 10 (десяти) днів до дати проведення Загальних зборів публікується в офіційному друкованому органі.

 1. Порядок проведення Загальних зборів

7.1. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється цим Статутом та Положенням про Загальні збори.

7.2. Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена (призначена) Наглядовою радою.

Головуючий на Загальних зборах керує роботою Загальних зборів, оголошує про відкриття Загальних зборів та завершення їх роботи, відповідає за підтримання порядку під час проведення Загальних зборів та контролює дотримання регламенту Загальних зборів, оголошує питання порядку денного і надає слово учасникам Загальних зборів, дає пояснення з питань, пов’язаних із проведенням Загальних зборів, ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного та оголошує підсумки голосування, спільно з секретарем Загальних зборів підписує протокол Загальних зборів.

7.3. Перед початком Загальних зборів акціонери (їх представники) проходять реєстрацію. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

7.4. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

7.5. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.

7.6. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків простих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

 

 1. Кворум (правомочність) Загальних зборів

8.1. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

8.2. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 (п’ятдесят) відсотків голосуючих акцій. Загальні збори Товариства визнаються правомочними лише за наявності кворуму.

 1. Порядок прийняття рішень Загальними зборами

9.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування під час обрання Наглядової ради та Ревізійної комісії. При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

9.2. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

9.3. Акціонер, який не зареєструвався для участі у Загальних зборах, не має права брати участь у Загальних зборах та голосувати на них.

9.4. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, передбачених у п.9.5., п.9.6. та п.9.7. цього Положення.

9.5. Обраними членами до складу органу Товариства вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

9.6. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 3.2.2. - 3.2.7. та пунктом 3.2.22. цього Положення, приймається більш як 3/4 (трьома чвертями) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

9.7. Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого пунктом 3.2.21. цього Положення, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості у випадку, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 (п’ятдесят) і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

9.8. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

9.9. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

9.10. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

9.11. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

 1. Перерва на Загальних зборах

10.1. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

10.2. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

10.3. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.

10.4. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати 3 (трьох).

 1. Спосіб голосування

11.1. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Отримання акціонерами (їх представниками) бюлетенів для голосування підтверджується підписами учасників загальних зборів у переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

11.2. Форма і текст бюлетеня (бюлетенів) для голосування (в тому числі бюлетень (бюлетені) для кумулятивного голосування) затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

11.3. Затверджена Наглядовою радою форма та текст бюлетеня (бюлетенів) доводиться до відома акціонерів шляхом надання форми бюлетеня (бюлетенів) в електронній формі на письмовий запит акціонера, у якому обов’язково зазначаються адреса електронної пошти, найменування акціонера - юридичної особи або прізвище, ім’я та по-батькові акціонера - фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій та до якого акціонером обов’язково додається оригінал виписки з рахунку у цінних паперах акціонера, видана зберігачем станом на дату подання письмового запиту.

11.4. Бюлетені для голосування та бюлетені для кумулятивного голосування засвідчуються підписом особи, уповноваженої на засвідчення бюлетеня рішенням Наглядової ради, із зазначенням прізвища та ініціалів, та печаткою Товариства. У разі, якщо бюлетень для голосування або бюлетень для кумулятивного голосування складається з кількох аркушів, підписом особи, із зазначенням прізвища та ініціалів, уповноваженої на засвідчення бюлетеня рішенням Наглядової ради, та печаткою Товариства засвідчується кожен аркуш бюлетеня.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

 

 1. Лічильна комісія

12.1. Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою Товариства (в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених пунктом 15.10. цього Положення, - акціонерами, які цього вимагають), якщо інше не встановлено статутом Товариства.

Наглядова рада Товариства (у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених пунктом 15.10. цього Положення, - акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів питання про обрання лічильної комісії.

12.2. Кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж 3 (три) особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

 1. Протокол про підсумки голосування

13.1. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

13.1.1. У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) зазначаються: дата проведення голосування, питання, винесене на голосування, рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

13.1.2. У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються: дата проведення голосування, кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

13.2. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

13.3. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 (десяти) робочих днів шляхом розміщення протоколу про підсумки голосування на власному веб-сайті Товариства, або на іншій сторінці в мережі Інтернет, передбаченій законодавством України.

13.4. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.

13.5. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше    4 (чотирьох) років.

 

 1. Протокол Загальних зборів

14.1. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 (десяти) днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів.

14.2. Секретар Загальних зборів призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

Секретарем Загальних зборів може бути призначений Корпоративний секретар Товариства.

14.3. До протоколу Загальних зборів заносяться відомості, передбачені законом та Положенням про Загальні збори.

14.4. Протокол Загальних зборів, підписаний головуючим та секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Правління.

14.5. Корпоративний секретар Товариства має право оформляти витяги з протоколів Загальних зборів, які засвідчуються його підписом та печаткою Товариства.

 1. Позачергові Загальні збори

15.1. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

15.1.1. з власної ініціативи;

15.1.2. на вимогу Правління - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

15.1.3. на вимогу Ревізійної комісії;

15.1.4. на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками            10 (десяти) і більше відсотків простих акцій Товариства;

15.1.5. у випадку, якщо не відбулися річні Загальні збори Товариства, або є загроза інтересам Товариства;

15.1.6. в інших випадках, встановлених законом або Статутом Товариства.

15.2. У випадку скликання позачергових Загальних зборів з власної ініціативи Наглядової ради їх скликання та проведення (у т.ч. компетенція, порядок скликання та проведення, визначення кворуму, порядок прийняття рішень, спосіб голосування) здійснюється відповідно до п.п. 2. - 15. цього Положення.

15.3. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому законом, та пунктами 4.4. – 4.8. цього Положення. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

15.4. Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в п.15.3. цього Положення, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

15.5. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Правлінню Товариства на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу Товариства або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

Якщо порядком денним позачергових Загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Голови Правління, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови Правління або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

15.6. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

15.7. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути прийнято тільки у разі:

15.7.1. якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками передбаченої п.15.1.4. цього Положення кількості простих акцій Товариства;

15.7.2. неповноти даних, передбачених п.15.5. цього Положення.

15.8. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за 3 (три) дні з моменту його прийняття.

Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

15.9. Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 45 (сорока п’яти) днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

15.10. У разі якщо протягом строку, встановленого п.15.6. цього Положення, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів публікують в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори Товариства, додатково надсилають повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі (біржам), на якій акції Товариства перебувають у біржовому списку.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, передбачені законом, а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають Загальні збори.

15.11. У разі скликання Загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

 1. Виконання рішень Загальних зборів 

16.1. Організацію виконання і контроль за ходом виконання рішень Загальних зборів здійснює Наглядова рада та Правління Товариства.

16.2. Рішення Загальних зборів є обов'язковими для всіх акціонерів Товариства, включаючи тих, хто не брав участі в Загальних зборах, голосував проти прийняття цього рішення, а також для всіх органів і посадових осіб Товариства.

 

 1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

17.1 Положення про Загальні збори затверджується Загальними зборами Товариства. Рішення про затвердження, внесення змін або доповнень до цього Положення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

17.2. Якщо окремий пункт цього Положення є або стає недійсним, то це не буде причиною для зупинки дій усіх інших пунктів цього Положення. Недійсний пункт має бути виключено або замінено таким пунктом що допускається в правовому відношенні законодавством України.

17.3. Питання, що не врегульовані цим Положенням, підлягають врегулюванню згідно з Статутом Товариства та нормами законодавства України.

 

Голова Загальних зборів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ» ПАТ «УКРНДІХІММАШ»

______________   Левандовський А.С.

Секретар Загальних зборів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ» ПАТ «УКРНДІХІММАШ»

______________   Єндальцева Н.М.

М.П.

 
Проектирование оборудования для химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслей промышленности: