Протокол № 28 чергових загальних зборів акціонерів 19.04.2017

ПРОТОКОЛ № 28 

чергових загальних зборів

Публічного акціонерного товариства “Український науково-дослідний та конструкторський інститут хімічного машинобудування”

 

Місце проведення зборів:  

ПАТ УКРНДІХІММАШ”, м. Харків, вул. Конєва, 21, корпус 11, каб. 402

Дата проведення зборів

19 квітня 2017 р.

Час проведення зборів:

Збори почато: 15годин 00 хвилин

Збори було закінчено:15 годин 55 хвилин.

 

Повноваження присутніх акціонерів (їх)представників було належним чином перевірені та підтверджені.

За результатами реєстрації акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах, складено перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах (додається)

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах  

28 лютого 2017р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

Згідно з даними зведеного облікового реєстру власників цінних паперів, які мають право на участь у зборах, складеного ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 12 квітня 2017р. акціонерами, які мають право на участь у зборах є 196 осіб, що володіють у сукупності 14 195 760 (чотирнадцять мільйонів сто дев’яносто п’ять тисяч сімсот шістдесят) акцій (голосів), що складає 100% статутного капіталу товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах:

Для участі у зборах зареєструвалися акціонери - власники голосуючих акцій товариства, які володіють у сукупності 14 071 050 акціями, що становлять 99,12 % від загальної кількості голосуючих акцій ПАТ «УКРНДІХІММАШ»

Кворум зборів:

За результатами реєстрації та відповідно до вимог ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства», збори мають кворум, вважаються повноважними , оголошуються відкритими.

Голова зборів: Левандовський Анатолій Станіславович

Секретар зборів: Єндальцева Наталія Миколаївна

 

Порядок денний зборів попередньо затверджений наглядовою радою товариства (протокол засідання наглядової ради № 14 від 20.02.2017р.)

Склад лічильної комісії:

1. Шепіль Тетяна Енверівна -голова лічильної комісії

2. Коргун Ярослав Юрійович -член лічильної комісії

3. Смирнов Олександр Олександрович- член лічильної комісії

4. Москаленко Тетяна Єгорівна- член лічильної комісії

 

Порядок голосування на зборах:

Відповідно до положень статуту товариства та чинного законодавства голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Одна акція дає акціонеру один голос для вирішення кожного питання порядку денного.

Порядок денний:

1. Обрання Голови щорічного (чергових) загальних зборів акціонерів.

-(доповідач Левандовський А.С.)

2. Обрання лічильної комісії. (доповідач Левандовський А.С.)

3. Обрання голови лічильної комісії щорічного (чергових) загальних зборів акціонерів

4. Обрання Секретаря щорічного (чергових) загальних зборів акціонерів

5. Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів. (доповідач Левандовський А.С.)

6. Звіт Наглядової Ради Товариства про роботу в 2016 році. Визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства

7. Звіт Правління Товариства про роботу в 2016 році та перспективи розвитку в 2017 році. (доповідач Бєженко А.О.)

8. Звіт ревізійної комісії про роботу в 2016 році.

9. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році

10. Затвердження висновків аудитора (аудиторської компанії) за результатами розгляду аудиторського звіту за 2016 рік.

11. Прийняття рішень за наслідками розгляду звітів Правління, Наглядової Ради та висновків Ревізійної комісії за 2016 рік.

12. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2016р. (доповідач Сміян О.Ю.)

13. Про розподіл прибутку за 2016р, плановий розподіл прибутку на 2017р. (доповідач Сміян О.Ю.)

14. Про виплату дивідендів за 2016 рік.

15. Про внесення змін до Статуту Товариства.

16. Про внесення змін до Положення про Загальному зборах акціонерів, Наглядову раду, Правління та Ревізійної комісії.

17. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

18. Про обрання членів Наглядової ради. (доповідач Левандовський А.С.)

19. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.

20. Обрання представника, який уповноважений на підписання договорів з членами Наглядової ради.

21. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

22. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

23. Прийняття рішення про вчинення великої фінансової операції, ринкова вартість якої перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

24. Прийняття рішення про попереднє скоєння великої фінансової операції, ринкова вартість якої перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, яка передує його вчинення.

25. Про затвердження особи, відповідальної за реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції. (доповідач Левандовський А.С.)

 

За дорученням наглядової ради чергові загальні збори ПАТ «УКРНДІХІММАШ» відкриває голова наглядової ради Левандовський А.С.

Для визначення правочинності зборів він запропонував заслухати доповідь голови реєстраційної комісії Андреєва Тетяна Петрівна.

Загальна кількість голосів-власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах-14 071 050 голосів.

Присутній представник юридичної особи: Компанія з обмеженою відповідальністю «Вільхельміна Холдінг Лімітед»-14 071 050 акцій (99,12%), зареєструвалися акціонери, які володіють 7 097 881 акціями, що складає 50,00%. Кворум досягнуто. Чергові загальні збори вважаються правочинними. Доповідь голови реєстраційної комісії додається.

З першого питання порядку денного

Слухали: голову наглядової ради Левандовського А.С.

Для проведення зборів запропоновано:

обрати головою зборів-Левандовського А.С.;

-для складання протоколу зборів:

обрати секретарем зборів – Єндальцеву Н.М.

Питання ставиться на голосування

По рішенню наглядової ради (протокол №14 від 20.02.2017р.) функції лічильної комісії по першим двом питанням порядку денного зборів передані реєстраційній комісії.

Левандовський А.С. просить голову реєстраційної комісії Андреєву Т.П. зібрати бюлетені та підрахувати голоси .

Результати голосування: 

ГОЛОСУВАЛИ:

Обрання голови зборів

ЗА

14 071 050

голосів

100

%

ПРОТИ

0

 

0

 

УТРИМАЛИСЬ

0

 

0

 

НЕ ГОЛОСУВАЛО

0

 

0

 

 

14 071 050

 

100

 

Рішення про обрання головою зборів Левандовського А.С. прийнято «одностайно» -14 071 050 голосами, що складає 99,12% голосів від загальної кількості та 100% голосів від присутніх на зборах.

(Протокол лічильної комісії № 1 від 19.04.2017р.)

 

З другого питання порядку денного

Слухали: Левандовського А.С. голову зборів.

Голова зборів Левандовський А.С. для проведення зборів запропонував

обрати лічильну комісію у складі 4-х осіб та затвердити персональний склад лічильної комісії:

1. Шепіль Тетяна Енверівна

2. Коргун Ярослав Юрійович

3. Смирнов Олександр Олександрович

4. Москаленко Тетяна Єгорівна

Питання ставиться на голосування .

Працює лічильна комісія.

Результати голосування:

ГОЛОСУВАЛИ:

Обрання членом лічильної комісії Шепіль Тетяна Енверівна

ЗА

14 071 050

голосів

100

%

ПРОТИ

0

 

0

 

УТРИМАЛИСЬ

0

 

0

 

НЕ ГОЛОСУВАЛО

0

 

0

 

 

14 071 050

 

100

 

 

Рішення про обрання Шепіль Т. Е. членом лічильної комісії прийнято «одностайно»- 14 071 050 голосами, що складає 99,12% голосів від загальної кількості та 100% голосів від присутніх на зборах.

(Протокол лічильної комісії № 1 від 19.04.2017р.)

Обрання членом лічильної комісії Коргун Я.Ю

ЗА

14 071 050

голосів

100

%

ПРОТИ

0

 

0

 

УТРИМАЛИСЬ

0

 

0

 

НЕ ГОЛОСУВАЛО

0

 

0

 

 

14 071 050

 

100

 

 

Рішення про обрання Коргун Я.Ю, членом лічильної комісії прийнято «одностайно»- 14 071 050 голосами, що складає 99,12% голосів від загальної кількості та 100% голосів від присутніх на зборах.

(Протокол лічильної комісії № 1 від 19.04.2017р.)

Обрання членом лічильної комісії Смирнова О.О.

ЗА

14 071 050

голосів

100

%

ПРОТИ

0

 

0

 

УТРИМАЛИСЬ

0

 

0

 

НЕ ГОЛОСУВАЛО

0

 

0

 

 

14 071 050

 

100

 

Рішення про обрання членом лічильної комісії Смирнова О.О. прийнято «одностайно»- 14 071 050голосами, що складає 99,12% голосів від загальної

та 100% голосів від присутніх на зборах.

Обрання членом лічильної комісії МоскаленкоТ.Є.

ЗА

14 071 050

голосів

100

%

ПРОТИ

0

 

0

 

УТРИМАЛИСЬ

0

 

0

 

НЕ ГОЛОСУВАЛО

0

 

0

 

 

14 071 050

 

100

 

Рішення про обрання членом лічильної комісії МоскаленкоТ.Є. прийнято «одностайно»- 14 071 050 голосами, що складає 99,12% голосів від загальної кількості та 100% голосів від присутніх на зборах.

З третього питання порядку денного

Слухали:

Голова зборів Левандовський А.С. запропонував обрати головою лічильної комісії Шепіль Т.Е.

Питання ставиться на голосування .

Працює лічильна комісія.

Результати голосування:

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА Шепіль Т.Е.

14 071 050

голосів

100

%

ПРОТИ

0

 

0

 

УТРИМАЛИСЬ

0

 

0

 

НЕ ГОЛОСУВАЛО

0

 

0

 

 

14 071 050

 

100

 

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА Коргун Я.Ю.

384

голосів

0,003

%

ПРОТИ

0

 

 

 

УТРИМАЛИСЬ

58

 

0,0004

 

НЕ ГОЛОСУВАЛО

0

 

 

 

 

442

 

0,0031

 

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА Смирнова О.О.

384

голосів

0,003

%

ПРОТИ

0

 

 

 

УТРИМАЛИСЬ

58

 

0,0004

 

НЕ ГОЛОСУВАЛО

0

 

 

 

 

442

 

0,0031

 

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА МоскаленкоТ.Є.

384

голосів

0,003

%

ПРОТИ

0

 

 

 

УТРИМАЛИСЬ

58

 

0,0004

 

НЕ ГОЛОСУВАЛО

0

 

 

 

 

442

 

0,0031

 

Рішення про обрання Шепіль Т.Е. головою лічильної комісії прийнято «одностайно»- 14 071 050 голосами, що складає 99,12% голосів від загальної кількості та 100% голосів від присутніх на зборах.

(Протокол лічильної комісії № 1 від 19.04.2017р.)

 

З четвертого питання порядку денного

Слухали:

Левандовського А.С., голову зборів, який запропонував:

-обрати секретарем зборів Єндальцеву Наталію Миколаївну.

Обрання секретаря зборів Єндальцевой Н.М.

ЗА

14 071 050

голосів

100

%

ПРОТИ

0

 

0

 

УТРИМАЛИСЬ

0

 

0

 

НЕ ГОЛОСУВАЛО

0

 

0

 

 

14 071 050

 

100

 

Рішення про обрання секретарем зборів Ендальцевой Н.М. прийнято «одностайно»- 14 071 050 голосами, що складає 99,12% голосів від загальної кількості та 100% голосів від присутніх на зборах.

(Протокол лічильної комісії № 1 від 19.04.2017р.)

З п пятого питання порядку денного

Слухали: Голову зборів Левандовський А.С.про затвердження порядку зборів(регламенту).

1. Затвердити порядок денний зборів;

2. Затвердити регламент загальних зборів:

- по всім питанням-до 5 хв.

3. Голосування з питань порядку денного зборів проводити з використанням бюлетенів для голосування.

4. Питання, зауваження, пропозиції по доповідям передавати в письмовій формі в президію через секретаря.

Працює лічильна комісія.

Результати голосування:

ГОЛОСУВАЛИ:

Затвердження порядку денного

ЗА

14 071 050

голосів

100

%

ПРОТИ

0

 

0

 

УТРИМАЛИСЬ

0

 

0

 

НЕ ГОЛОСУВАЛО

0

 

0

 

 

14 071 050

 

100,0

 

Рішення про затвердження порядку денного прийнято простою більшістю голосів акціонерів 14 071 050 голосів, що складає 99,12% голосів від загальної кількості та 100% голосів від присутніх на зборах .

(Протокол лічильної комісії № 1 від 19.04.2017р.)

Затвердження регламенту загальних зборів:

ЗА

14 071 050

голосів

100

%

ПРОТИ

0

 

0

 

УТРИМАЛИСЬ

0

 

0

 

НЕ ГОЛОСУВАЛО

0

 

0

 

 

14 071 050

 

100,0

 

Рішення про затвердження регламенту загальних зборів прийнято простою більшістю голосів акціонерів- 14 071 050 голосів, що складає 99,12% голосів від загальної кількості та 100% голосів від присутніх на зборах.

(Протокол лічильної комісії № 1 від 19.04.2017р.)

Голосування з питань порядку денного зборів проводити з використанням бюлетенів для голосування.

ЗА

14 071 050

голосів

100

%

ПРОТИ

0

 

 

 

УТРИМАЛИСЬ

0

 

 

 

НЕ ГОЛОСУВАЛО

0

 

 

 

 

14 071 050

 

100

 

Рішення про голосування з питань порядку денного зборів проводити з використанням бюлетенів для голосування прийнято «одностайно»-14 071 050 голосів, що складає 99,12% голосів від загальної кількості та 100% голосів від присутніх на зборах.

(Протокол лічильної комісії № 1 від 19.04.2017р.)

Питання, зауваження, пропозиції по доповідям передавати в письмовій формі в президію через секретаря.

ЗА

14 071 050

голосів

100

%

ПРОТИ

0

 

0

 

УТРИМАЛИСЬ

0

 

0

 

НЕ ГОЛОСУВАЛО

0

 

0

 

 

14 071 050

 

100,0

 

Рішення про те, що питання, зауваження, пропозиції по доповідям передавати в письмовій формі в президію через секретаря прийнято простою більшістю голосів акціонерів-14 071 050голосів, що складає 99,12% голосів від загальної кількості та 100% голосів від присутніх на зборах.

(Протокол лічильної комісії № 1 від 19.04.2017р.)

З шостого питання порядку денного

Слухали голову наглядової ради, Левандовського А.С., який доповів звіт Наглядової Ради Товариства про роботу в 2016 році. Визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства.

Запропоновано: Звіт правління Наглядової Ради Товариства про роботу в 2016 році затвердити.

Результати голосування:

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА

14 071 050

голосів

100

%

ПРОТИ

0

 

0

 

УТРИМАЛИСЬ

0

 

0

 

НЕ ГОЛОСУВАЛО

0

 

0

 

 

14 071 050

 

100,0

 

Постановили: Звіт правління Наглядової Ради Товариства про роботу в 2016 році затвердити.

Рішення про затвердження звіту правління про результати діяльності ПАТ за 2016р. прийнято простою більшістю голосів акціонерів-14 071 050голосів, що складає 99,13% голосів від загальної кількості та 9912% голосів від присутніх на зборах та 100% голосів від присутніх на зборах.

(Протокол лічильної комісії № 1 від 19.04.2017р.)

 

З сьомого питання порядку денного

Слухали Бєженко А.О., голову правління, який доповів звіт правління про результати діяльності ПАТ за 2016р та перспективи розвитку в 2017р. (доклад додається)

Запропоновано: Звіт правління про результати діяльності ПАТ за 2016р. затвердити.

Результати голосування:

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА

14 071 050

голосів

100

%

ПРОТИ

0

 

0

 

УТРИМАЛИСЬ

0

 

0

 

НЕ ГОЛОСУВАЛО

0

 

0

 

 

14 071 050

 

100,0

 

Постановили: Звіт правління про результати діяльності ПАТ за 2016р. затвердити.

Рішення про затвердження звіту правління про результати діяльності ПАТ за 2016р. прийнято простою більшістю голосів акціонерів-14 071 050голосів, що складає 99,13% голосів від загальної кількості та 99,12% голосів від присутніх на зборах.

(Протокол лічильної комісії № 1 від 19.04.2017р.)

З восьмого та девятого питання порядку денного

Слухали члена ревізійної комісії Цоцоріну І.В., яка доповіла звіт про результати та висновки ревізійної комісії за 2016р. (доклад додається)

Запропоновано: Звіт та висновки ревізійної комісії за 2016р. затвердити.

Результати голосування:

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА

14 071 050

голосів

100

%

ПРОТИ

0

 

 

 

УТРИМАЛИСЬ

0

 

 

 

НЕ ГОЛОСУВАЛО

0

 

 

 

 

14 071 050

 

100

 

Постановили: Звіт та висновки ревізійної комісії за 2016р. затвердити.

Рішення про затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2016р. прийнято «одностайно»- 14 071 050 голосами, що складає 99,12% голосів від загальної кількості та 100% голосів від присутніх на зборах.

(Протокол лічильної комісії № 1 від 19.04.2017р

З десятого питання порядку денного

Слухали: головного бухгалтера Сміян О.Ю., який виступив з доповіддю про результати та виснавки розгляду аудіторського звіту Товаривства за 2016рік.

Запропоновано: Висновки за результатами розгляду аудиторского звіту Товаривства за 2016рік затвердити.

Результати голосування:

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА

14 071 050

голосів

100

%

ПРОТИ

0

 

0

 

УТРИМАЛИСЬ

0

 

0

 

НЕ ГОЛОСУВАЛО

0

 

0

 

 

14 071 050

 

100,0

 

Постановили: Висновки за результатами розгляду аудиторского звіту Товаривства за 2016рік затвердити

Рішення про затвердження річного звіту товариства за 2016р, затвердити

прийнято простою більшістю голосів акціонерів, 14 071 050 голосів, що складає 99,12% голосів від загальної кількості .

(Протокол лічильної комісії № 1 від 19.04.2017р.)

 

З одинадцятого питання порядку денного

Слухали ЛевандовськогоА.С., голову зборів

Запропоновано: За наслідками розгляду звіту правління, звіту наглядової ради, звіту ревізійної комісії ПАТ за 2016 р. визнати:

-роботу правління ПАТ у 2016р. задовільною;

-роботу наглядової ради ПАТ у 2016р. задовільною;

-роботу ревізійної комісії ПАТ у 2016р. задовільною;

Результати голосування:

ГОЛОСУВАЛИ:

-роботу правління ПАТ у 2016р. задовільною;

ЗА

14 071 050

голосів

100

%

ПРОТИ

0

 

0

 

УТРИМАЛИСЬ

0

 

0

 

НЕ ГОЛОСУВАЛО

0

 

0

 

 

14 071 050

 

100,0

 

-роботу наглядової ради ПАТ у 2016р. задовільною;

ЗА

14 071 050

голосів

100

%

ПРОТИ

0

 

0

 

УТРИМАЛИСЬ

0

 

0

 

НЕ ГОЛОСУВАЛО

 

 

 

 

 

14 071 050

 

100,0

 

-роботу ревізійної комісії ПАТ у 2016р. задовільною;

ЗА

14 071 050

голосів

100

%

ПРОТИ

0

 

0

 

УТРИМАЛИСЬ

0

 

0

 

НЕ ГОЛОСУВАЛО

0

 

0

 

 

14 071 050

 

100,0

 

Постановили: За наслідками розгляду звіту правління, звіту наглядової ради, звіту ревізійної комісії ПАТ за 2016 р. визнати:

-роботу правління ПАТ у 2016р. задовільною;

-роботу наглядової ради ПАТ у 2016р. задовільною;

-роботу ревізійної комісії ПАТ у 2016р. задовільною;

Рішення за наслідками розгляду звіту правління, звіту наглядової ради, звіту ревізійної комісії ПАТ за 2016 р. визнати:

-роботу правління ПАТ у 2016р. задовільною; прийнято простою більшістю голосів акціонерів-14 071 050 голосів, що складає 99,12% голосів від загальної кількості..

Рішення за наслідками розгляду звіту правління, звіту наглядової ради, звіту ревізійної комісії ПАТ за 2016 р. визнати:

. -роботу наглядової ради ПАТ у 2016р. задовільною;

прийнято простою більшістю голосів акціонерів-14 071 050 голосів, що складає 99,12% голосів від загальної кількості .Рішення за наслідками розгляду звіту правління, звіту наглядової ради, звіту ревізійної комісії ПАТ за 2016 р. визнати:

. -роботу ревізійної комісії ПАТ у 2016р. задовільною; прийнято простою більшістю голосів акціонерів 14 071 050, що складає 99,12% голосів від загальної кількості.

(Протокол лічильної комісії № 1 від 19.04.2017р.)

З дванадцятого питання порядку денного 

Слухали Сміян Олена Юріївну, головного бухгалтера, який виступив з доповіддю про річний звіт та баланс товариства.

Запропоновано: річний звіт та баланс товариства за 2016р, який складений за вимогами міжнародних стандартів, (аудиторський висновок аудиторської фірми «Консалтинг Право Аудит») затвердити

Результати голосування:

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА

14 071 050

голосів

100

%

ПРОТИ

0

 

0

 

УТРИМАЛИСЬ

0

 

0

 

НЕ ГОЛОСУВАЛО

0

 

0

 

 

14 071 050

 

100,0

 

Постановили: річний звіт та баланс товариства за 2016р., складений за вимогами міжнародних стандартів та аудиторський висновок АФ «Консалтинг Право Аудит» затвердити

Рішення про затвердження річного звіту та балансу товариства за 2016р, складений за вимогами міжнародних стандартів та аудиторський висновок АФ «Консалтинг Право Аудит» затвердити

прийнято простою більшістю голосів акціонерів, 14 071 050 голосів, що складає 99,12% голосів від загальної кількості .

(Протокол лічильної комісії № 1 від 19.04.2017р.)

З тринадцятого питання порядку денного

Слухали Сміян О.Ю., головного бухгалтера

Запропоновано: Прибуток Товариства за 2016р. розподілити наступним чином: 5% від прибутку в резервний фонд, а 95%-фонд розвитку підприємства.

Результати голосування:

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА

14 071 050

голосів

100

%

ПРОТИ

0

 

0

 

УТРИМАЛИСЬ

0

 

0

 

НЕ ГОЛОСУВАЛО

0

 

0

 

 

14 071 050

 

100,0

 

Постановили: Прибуток Товариства за 2016р. розподілити наступним чином: 5% від прибутку в резервний фонд, а 95%-фонд розвитку підприємства.

Рішення про плановий розподіл прибутку за 2016р. прийнято простою більшістю голосів акціонерів 14 071 050 голосів, що складає 99,12% голосів від загальної кількості.

(Протокол лічильної комісії № 1 від 19.04.2017р.)

З чотирнадцятого питання порядку денного

Слухали головного бухгалтера Сміян О.Ю., який запропонував дивіденди за 2016 рік не нараховувати та не виплачувати. 

Запропоновано:Дивіденди за 2016 рік не нараховувати та не виплачувати.

Результати голосування:

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА

14 071 050

голосів

100

%

ПРОТИ

0

 

 

 

УТРИМАЛИСЬ

0

 

 

 

НЕ ГОЛОСУВАЛО

0

 

 

 

 

14 071 050

 

100

 

Постановили: Дивіденди за 2016 рік не нараховувати та не виплачувати.

Рішення про плановий розподіл прибутку за 2016р. прийнято простою більшістю голосів акціонерів 14 071 050 голосів, що складає 99,12% голосів від загальної кількості..

(Протокол лічильної комісії № 1 від 19.04.2017р.)

По пятнадцятому питанню

Слухали Левандовського А.С., голову зборів про внесення змін в Статут Товариства .

Запропоновано: Затвердити зміни до Статуту Товариства.

Результати голосування:

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА

14 071 050

голосів

100

%

ПРОТИ

0

 

 

 

УТРИМАЛИСЬ

0

 

 

 

НЕ ГОЛОСУВАЛО

0

 

 

 

 

14 071 050

 

100

 

Постановили:

Затвердити Статут Товариства в новій редакції .

Рішення про Затвердження Статуту Товариства в новій редакції. прийнято простою більшістю голосів акціонерів 14 071 050 голосів, що складає 99,12% голосів від загальної кількості.

(Протокол лічильної комісії № 1 від 19.04.2017.)

По шістнадцятому питанню

Слухали Левандовського А.С., голову зборів про внесення змін в Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства.

Запропоновано: Затвердити Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства в новій редакції.

Результати голосування:

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА

14 071 050

голосів

100

%

ПРОТИ

0

 

 

 

УТРИМАЛИСЬ

0

 

 

 

НЕ ГОЛОСУВАЛО

0

 

 

 

 

14 071 050

 

100

 

Постановили: Затвердити Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства в новій редакції. Прийнято простою більшістю голосів акціонерів 14 071 050голосів, що складає 99,12% голосів від загальної кількості.

(Протокол лічильної комісії № 1 від 19.04.2017.)

 

По сімнадцятому питанню

Слухали Левандовського А.С., голову зборів про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Запроповано: Затвердити рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

1. Левандовський А.С.- годова наглядової ради

2. Александрук В.В. –член наглядової ради

3. Обіход Л.М.- член наглядової ради

4.Суслова С.О.- член наглядової ради

5.Савчук М.В.- член наглядової ради

Результати голосування:

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА

14 071 050

голосів

100

%

ПРОТИ

0

 

 

 

УТРИМАЛИСЬ

0

 

 

 

НЕ ГОЛОСУВАЛО

0

 

 

 

 

14 071 050

 

100

 

Постановили:

Затвердити рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів 14 071 050 голосами , що складає 99,12% голосів від загальної кількості .

(Протокол лічильної комісії № 1 від 19.04.2017р.)

По вісімнадцятому питанню 

Слухали Левандовського А.С., голову зборів

За статутом ПАТ кількісний склад наглядової ради - 5 осіб.

Наглядовою радою запропоновано шість кандидатів. Інформація про кандидатів у члени наглядової ради представлена на обороті бюлетеня №18 для кумулятивного голосування

Запропоновано:

Обрати наглядову раду у складі 5 осіб та затвердити персональний склад із запропонованих кандидатур:

1.Левандовський Анатолій Станіславович

2.Александрук Віталій Васильович

3.Обіход Лідія Миколаївна

4.Суслова Світлана Олегівна

5. Савчук Михайло Володимирович

Результати голосування:

За результатами кумулятивного голосування найбільшу кількість голосів набрали:

1. Левандовський Анатолій Станіславович 14 071 050 голосів

2. Александрук Віталій Васильович 14 071 050 голосів

3. Обіход Лідія Миколаївна 14 071 050 голосів

4. Суслова Світлана Олегівна 14 071 050 голосів

5. Савчук Михайло Володимирович 14 071 050 голосів

Постановили:

1. Обрати наглядову раду у складі 5 осіб та затвердити персональний склад:

1. Левандовський Анатолій Станіславович

2. Александрук Віталій Васильович

3. Обіход Лідія Миколаївна

4. Суслова Світлана Олегівна

5. Савчук Михайло Володимирович

Рішення про обрання наглядової ради у складі 5 осіб та затвердження персонального складу прийнято простою більшістю голосів акціонерів, що складає 99,12% голосів від загальної кількості.

(Протокол лічильної комісії № 1 від 19.04.2017р.)

 

З дев'ятнадцятого питання

Слухали Левандовського А.С., голову зборів.

Наглядова рада пропонує затвердити умови цивільно- правових договорів, які будуть укладатися з головою та членами наглядової ради, обраних на цих зборах.

Запропоновано: затвердити умови цивільно- правових договорів, які будуть укладатися з головою та членами наглядової ради

Результати голосування:

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА

14 071 050

голосів

100

%

ПРОТИ

0

 

0

 

УТРИМАЛИСЬ

0

 

0

 

НЕ ГОЛОСУВАЛО

0

 

0

 

 

14 071 050

 

100,0

 

Постановили:

затвердити умови цивільно - правових договорів, які будуть укладатися з головою та членами наглядової ради

Рішення про затвердження умов цивільно- правових договорів з головою та членами наглядової ради прийнято простою більшістю голосів акціонерів, 14 071 050 голосами, що складає 99,12% голосів від загальної кількості . 

(Протокол лічильної комісії № 1 від 19.04.2017р)

 

 

З двадцятого питання слухали

Слухали Левандовського А.С., голову зборів

Наглядова рада пропонує доручити підписати голові правління ПАТ Бєженко А.О. цивільно-правові договори з головою та членами наглядової ради.

Запропоновано:

Доручити підписати голові правління ПАТ Бєженко А.О. цивільно-правові договори з головою та членами наглядової ради.

Результати голосування:

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА

14 071 050

голосів

100

%

ПРОТИ

0

 

0

 

УТРИМАЛИСЬ

0

 

0

 

НЕ ГОЛОСУВАЛО

0

 

0

 

 

14 071 050

 

100,0

 

Постановили:

Доручити підписати голові правління ПАТ Бєженко А.О. цивільно-правові договори з головою та членами наглядової ради

Рішення про затвердження умов цивільно- правових договорів з головою та членами наглядової ради прийнято простою більшістю голосів акціонерів, 14 071 050 голосами, що складає 99,12% голосів від загальної кількості .(Протокол лічильної комісії № 1 від 19.04.2017р)

 

З двадцять першого питання

Слухали: Левандовського А.С. голову зборів, про припенення повноважень членів ревізійної комісії.

Запропоновано: з 19.04.2017 р. припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії у складі:

1. Андреєва Т.П. - голова ревізійної комісії

2. Захарченко Г.М.- член ревізійної комісії

3. Цоцоріна І.В.- член ревізійної комісії

Результати голосування:

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА

14 071 050

голосів

100

%

ПРОТИ

0

 

 

 

УТРИМАЛИСЬ

0

 

 

 

НЕ ГОЛОСУВАЛО

0

 

 

 

 

14 071 050

 

100

 

Постановили:

з 19.04.2017 р. припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії у складі:

1. Андреєва Т.П. - голова ревізійної комісії

2. Захарченко Г.М.- член ревізійної комісії

3. Цоцоріна І.В.- член ревізійної комісії

Рішення про припинення повноваження голови та членів ревізійної комісії прийнято простою більшістю голосів акціонерів 14 071 050 голосами, що складає 99,12% голосів від загальної кількості.

(Протокол лічильної комісії № 1 від 19.04.2017р)

З двадцять другого питання

Слухали Левандовського А.С., голову зборів

За статутом ПАТ кількісний склад ревізійної комісії складає 3 особи.

Наглядовою радою запропоновано чотири кандидати. Інформація про кандидатів у члени ревізійної комісії представлена на обороті бюлетеня №22 для кумулятивного голосування :

1. Андреєва Тетяна Петрівна

2. Захарченко Ганна Михайлівна

3. Цоцоріна Ірина Вячеславівна

4.Яшина Олена Володимирівна

Із чотирьох кандидатур необхідно обрати три кандидатури.

Запропоновано:

Обрати ревізійну комісію у складі 3-х осіб та затвердити персональний склад із запропонованих кандидатур:

1. Андреєва Тетяна Петрівна

2. Захарченко Ганна Михайлівна

3. Цоцоріна Ірина Вячеславівна

Результати голосування:

За результатами кумулятивного голосування найбільшу кількість голосів набрали:

1. Андреєва Тетяна Петрівна 14 071 050 голосів

2. Захарченко Ганна Михайлівна 14 071 050 голосів

3. Цоцоріна Ірина Вячеславівна 14 071 050 голосів

Постановили:

Обрати ревізійну комісію у складі 3-х осіб та затвердити персональний склад:

  1. Андреєва Тетяна Петрівна
  2. Захарченко Ганна Михайлівна
  3. Цоцоріна Ірина Вячеславівна

Рішення про обрання ревізійної комісії у складі 3-х осіб та затвердження персонального складу:

прийнято простою більшістю голосів акціонерів, що складає 99,12% голосів від загальної кількості та 100% голосів від присутніх на зборах.

(Протокол лічильної комісії 1 від 19.04.2017р.)

 

З двадцять третього питання

Слухали Левандовського А.С., голову зборів, про здійснення великої угоди, ринкова вартість якої перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої фінансової звітності підприємства.

Запропоновано: Затвердити рішення про здійснення великої угоди, ринкова вартість якої перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої фінансової звітності підприємства.

 

Результати голосування:

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА

14 071 050

голосів

100

%

ПРОТИ

0

 

 

 

УТРИМАЛИСЬ

0

 

 

 

НЕ ГОЛОСУВАЛО

0

 

 

 

 

14 071 050

 

100

 

Постановили: Затвердити рішення про здійснення великої угоди, ринкова вартість якої перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої фінансової звітності підприємства. Прийнято простою більшістю голосів акціонерів 14 071 050 голосами, що складає 99,12% голосів від загальної кількості.

(Протокол лічильної комісії № 1 від 19.04.2017р.)

 

З двадцять четвертого питання

Слухали Левандовського А.С., голову зборів, про прийняття рішення про попереднє скоєння великої фінансової операції, ринкова вартість якої перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, яка передує його вчинення

Запропоновано: Затвердити прийняття рішення про попереднє скоєння великої фінансової операції, ринкова вартість якої перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, яка передує його вчинення

Результати голосування:

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА

14 071 050

голосів

100

%

ПРОТИ

0

 

 

 

УТРИМАЛИСЬ

0

 

 

 

НЕ ГОЛОСУВАЛО

0

 

 

 

 

14 071 050

 

100

 

Постановили: Затвердити прийняття рішення про попереднє скоєння великої фінансової операції, ринкова вартість якої перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, яка передує його вчинення. Прийнято простою більшістю голосів акціонерів 14 071 050 голосами, що складає 99,12% голосів від загальної кількості .

(Протокол лічильної комісії № 1 від 19.04.2017р)

 

З двадцять п’ятого питання

Слухали Левандовського А.С., голову зборів, про затвердження особи, відповідальної за реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції.

Запропоновано: затвердити відповідального за реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції – Голову Правління Бєженка Андрія Олександровича.

Результати голосування:

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА

14 071 050

голосів

100

%

ПРОТИ

0

 

 

 

УТРИМАЛИСЬ

0

 

 

 

НЕ ГОЛОСУВАЛО

0

 

 

 

 

14 071 050

 

100

 

Постановили: Затвердити відповідальним за реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції – Голову Правління Бєженка Андрія Олександровича. Прийнято простою більшістю голосів акціонерів 14 071 050 голосами, що складає 99,12% голосів від загальної кількості та 100% голосів від присутніх на зборах.

(Протокол лічильної комісії № 1 від 19.04.2017р.)

 

Порядок денний вичерпано.

Зауважень до проведення зборів немає.

Збори оголошено закритими.

Голова зборів                     А.С.Левандовський

 

Секретар                             Н.М. Єндальцева

 

 

 

 

 

 

 

 
Проектирование оборудования для химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслей промышленности: