Річний звіт 2016р.

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова Правлiння

 

 

 

Бєженко А.О.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

 

МП

20.04.2017

 

(дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ ТА КОНСТРУКТОРСЬКИЙ IНСТИТУТ ХIМIЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

00220285

4. Місцезнаходження

61001, Харківська обл., м. Харкiв, вул. Конєва, 21

5. Міжміський код, телефон та факс

(057) 730-43-02, 733-05-20

6. Електронна поштова адреса

buch@himmash.com.ua

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

20.04.2017

 

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

№ 76 "Вiдомостi НКЦПФР"

 

21.04.2017

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.himmash.org.ua

в мережі Інтернет

20.04.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)
Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб   емітента:

 

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

 

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

 

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

33. Примітки:

ПАТ "УКРНДIХIММАШ" не брало участi у створеннi юридичних осiб.

Посада корпоративного секретаря у ПАТ "УКРНДIХIММАШ" штатним розкладом не передбачена.

Iнформацiя про рейтингове агенство не заповнюється, тому що ПАТ "УКРНДIХIММАШ" не користувалося послугами рейтингових агенств.

Станом на 31.12.2016 р. ФДМ України акцiями товариства не володiє.

Посадовi особи не володiють акцiями емiтента.

Позачарговi загальнi збори акцiонерiв у 2016 роцi не проводились.

Iнформацiя про дивiденди не заповнюється, тому що дивiденди за 2015 та 2016 роки не нараховувались та не сплачувались.

ПАТ "НДIХIММАШ" випуск облiгацiй та iнших цiнних паперiв (в т.ч. похiдних) не здiйснювало, та їх випуск не планується.

Товариство протягом звiтного року викуп власних акцiй не проводило.

Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiїї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не заповнюється, тому що ПАТ "УКРНДIХIММАШ" не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть, або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води.

Рiчна фiнансова звiтнiсть не заповнюється, тому що рiчна фiнансова звiтнiсть ПАТ "УКРНДIХIММАШ" складена за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.

У звiтному перiодi iнформацiї про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв та правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, а також iнформацiї про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, не виникало.


ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ ТА КОНСТРУКТОРСЬКИЙ IНСТИТУТ ХIМIЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А00 497309

3. Дата проведення державної реєстрації

22.02.1993

4. Територія (область)

Харківська обл.

5. Статутний капітал (грн)

3548940

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

15

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

72.19 - Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук

68.20 - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

47.99 - Iншi види торгiвлi поза магазинами

10. Органи управління підприємства

Згiдно п. 5 гл. 4 р. III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" iнформацiю про органи управлiння емiтента акцiонернi товариства не заповнюють.

11. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ "Райффайзен Банк Аваль"

2) МФО банку

380805

3) Поточний рахунок

26001320033

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПАТ "УКРЕКСIМБАНК"

5) МФО банку

351618

6) Поточний рахунок

260090168155

 

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Дозвiл на виконання роботи пiдвищеної небезпеки

3499.11.30-74.30.0

30.10.2011

Держгiрпромнагляд

02.03.2016

Опис

Дiю Дозволу продовжено на пiдставi Листа Державної служби України з питань працi № 5390/2/12-ДП-16 вiд 16.05.2016 р.

Дозвiл на виконання роботи пiдвищеної небезпеки та експлуатацiя машин, механiзмiв, устаткування

224.14.63

19.03.2014

Держгiрпромнагляд

18.03.2019

Опис

д/н

 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Фонд державного майна України, Регiональне вiддiлення по Харкiвськiй областi

23148337

61024, м. Харкiв, Гуданова, 18

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

-

- - -

0

Усього

0

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада

Голова Наглядової ради, представник акцiонера

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Левандовський Анатолiй Станiславович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

4) Рік народження

1956

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

42

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПАТ "УКРНАФТОХIМПРОЕКТ" - директор з проектування

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.04.2016, обрано на 3 роки

9) Опис

Голова Наглядової ради очолює Наглядову раду, управляє та контролює дiяльнiсть Правлiння ПАТ.

У 2016 роцi Левандовський А.С. як Голова Наглядової ради винагороду не отримував.

Левандовський А.С. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями товариства не володiє.

Особа не надала письмової згоди на розголошення паспортних даних.

Загальний стаж роботи 42 роки. Стаж керiвної роботи 33 роки.

Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - директор з проектування, голова правлiння.

Левандовський А.С. обiймає посаду голови правлiння ПАТ "УКРНАФТОХIМПРОЕКТ" (адреса: 04655, м.Київ, Кудрявський узвiз, 5-б).

Левандовського А.С. обрано (переробрано) на посаду Голови Наглядової ради на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 27 вiд 26.04.2016 р.).

 

1) Посада

Член Наглядової ради, представник акцiонера

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Александрук Вiталiй Васильович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

4) Рік народження

1982

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

21

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПАТ "УКРНАФТОХIМПРОЕКТ" - директор з господарських питань

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.04.2016, обрано на 3 роки

9) Опис

Член Наглядової ради представляє iнтереси акцiонерiв, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння ПАТ.

У 2016 роцi Александрук В.В. як член Наглядової ради винагороду не отримував.

Александрук В.В. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями товариства не володiє.

Особа не надала письмової згоди на розголошення паспортних даних.

Загальний стаж роботи 21 рiк. Стаж керiвної роботи 9 рокiв.

Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - головний енергентик, директор з господарських питань.

Александрук В.В. обiймає посаду директора з господарських питань ПАТ "УКРНАФТОХIМПРОЕКТ" (адреса: 04655, м.Київ, Кудрявський узвiз, 5-б).

Александрук В.В. обрано (переробрано) на посаду члена Наглядової ради на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 27 вiд 26.04.2016 р.).

 

1) Посада

Член Наглядової ради, представник акцiонера

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Обiход Лiдiя Миколаївна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

4) Рік народження

1986

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

13

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПАТ "УКРНАФТОХIМПРОЕКТ" - економiст I категорiї

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.04.2016, обрано на 3 роки

9) Опис

Член Наглядової ради представляє iнтереси акцiонерiв, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння ПАТ.

У 2016 роцi Обiход Л.М. як член Наглядової ради винагороду не отримувала.

Обiход Л.М. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями товариства не володiє.

Особа не надала письмової згоди на розголошення паспортних даних.

Загальний стаж роботи 13 рокiв. Стаж керiвної роботи 4 роки.

Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - економiст I категорiї, завiдувач групи планово-договiрного вiддiлу.

Обiход Л.М. обiймає посаду завiдувача групи планово-договiрного вiддiлу ПАТ "УКРНАФТОХIМПРОЕКТ" (адреса: 04655, м.Київ, Кудрявський узвiз, 5-б).

Обiход Л.М. обрано (переробрано) на посаду члена Наглядової ради на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 27 вiд 26.04.2016 р.).

 

1) Посада

Член Наглядової ради, представник акцiонера

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Суслова Свiтлана Олегiвна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

4) Рік народження

1969

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

25

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПАТ "УКРНАФТОХIМПРОЕКТ" - завiдувач групи планово-договiрного вiддiлу.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.04.2016, обрано на 3 роки

9) Опис

Член Наглядової ради представляє iнтереси акцiонерiв, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння ПАТ.

У 2016 роцi Суслова С.О. як член Наглядової ради винагороду не отримувала.

Суслова С.О. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями товариства не володiє.

Особа не надала письмової згоди на розголошення паспортних даних.

Загальний стаж роботи 25 рокiв. Стаж керiвної роботи 8 рокiв.

Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - завiдувач групи планово-договiрного вiддiлу, заступник начальника планово-договiрного вiддiлу.

Суслова С.О. обiймає посаду заступника начальника планово-договiрного вiддiлу ПАТ "УКРНАФТОХIМПРОЕКТ" (адреса: 04655, м.Київ, Кудрявський узвiз, 5-б).

Суслову С.О. обрано (переробрано) на посаду члена Наглядової ради на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 27 вiд 26.04.2016 р.).

 

1) Посада

Член Наглядової ради, представник акцiонера

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Савчук Михайло Володимирович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

4) Рік народження

1960

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

36

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

д/н

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.04.2016, обрано на 3 роки

9) Опис

Член Наглядової ради представляє iнтереси акцiонерiв, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння ПАТ.

У 2016 роцi Савчук М.В. як член Наглядової ради винагороду не отримував.

Савчук М.В. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями товариства не володiє.

Особа не надала письмової згоди на розголошення паспортних даних.

Загальний стаж роботи 34 роки. Стаж керiвної роботи 27 рокiв.

Савчук М.В. протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду генерального директора.

Савчук М.В. обiймає посаду генерального директора ЗАТ "УКРТАТНАФТА-М" (адреса: Росiя, м. Москва).

Савчука М.В. обрано (переробрано) на посаду члена Наглядової ради на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 27 вiд 26.04.2016 р.).

 

1) Посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Андреєва Тетяна Петрiвна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

4) Рік народження

1978

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

23

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПАТ "Київгаз" - головний бухгалтер

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

20.03.2013, обрано на 3 роки

9) Опис

Голова Ревiзiйної комiсiї очолює Ревiзiйну комiсiю та здiйснює контроль за фiнансово - господарською дiяльнiстю товариства.

У 2016 роцi Андреєва Т.П. як голова Ревiзiйної комiсiї винагороду не отримувала.

Андреєва Т.П. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями товариства не володiє.

Особа не надала письмової згоди на розголошення паспортних даних.

Загальний стаж роботи 23 роки. Стаж керiвної роботи 12 рокiв.

Андреєва Т.П. протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посаду головного бухгалтера.

Андреєва Т.П. обiймає посаду головного бухгалтера ПАТ "УКРНАФТОХIМПРОЕКТ" (адреса: 04655, м.Київ, Кудрявський узвiз, 5-б). Змiн не було.

 

1) Посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Захарченко Ганна Миколаївна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

4) Рік народження

1983

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

22

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПАТ "Київгаз" - начальник вiддiлу облiку господарських операцiй департаменту бухгалтерського облiку, податкової звiтностi та фiнансової звiтностi

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

20.03.2013, обрано на 3 роки

9) Опис

Член Ревiзiйної комiсiї контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства.

У 2016 роцi Захарченко Г.М. як член Ревiзiйної комiсiї винагороду не отримувала.

Захарченко Г.М. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями товариства не володiє.

Особа не надала письмової згоди на розголошення паспортних даних.

Загальний стаж роботи 22 роки. Стаж керiвної роботи 7 рокiв.

Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - начальник вiддiлу облiку господарських операцiй департаменту бухгалтерського облiку, податкової звiтностi та фiнансової звiтностi, заступник головного бухгалтера.

Захарченко Г.М. обiймає посаду заступника головного бухгалтера ПАТ "УКРНАФТОХIМПРОЕКТ" (адреса: 04655, м.Київ, Кудрявський узвiз, 5-б). Змiн не було.

 

1) Посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Цоцорiна Iрина Вячеславiвна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

4) Рік народження

1960

5) Освіта

Середньо-технiчна

6) Стаж роботи (років)

40

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ХФ ПАТ "УКРНАФТОХIМПРОЕКТ" - головний бухгалтер

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

20.03.2013, обрано на 3 роки

9) Опис

Член Ревiзiйної комiсiї контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства.

У 2016 роцi Цоцорiна I.В. як член Ревiзiйної комiсiї винагороду не отримувала.

Цоцорiна I.В. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями товариства не володiє.

Особа не надала письмової згоди на розголошення паспортних даних.

Загальний стаж роботи 40 рокiв. Стаж керiвної роботи 11 рокiв.

Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - головний бухгалтер, заступник директора по загальним питанням.

Цоцорiна I.В. обiймає посаду заступника директора по загальним питанням ХФ ПАТ "УКРНАФТОХIМПРОЕКТ" (адреса: 61001, м.Харкiв, вул.Конєва, 21). Змiн не було.

 

1) Посада

Голова Правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бєженко Андрiй Олександрович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

4) Рік народження

1977

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

23

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПАТ "УКРНАФТОХIМПРОЕКТ" - начальник вiддiлу iнженерних вишукувань

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.11.2015, обрано на 3 роки

9) Опис

Голова Правлiння керує роботою Правлiння, вирiшує всi питання дiяльностi товариства, крiм тих, що належать до компетенцiї загальних зборiв та Наглядової ради. Голова Правлiння вправi без довiренностi пiдписувати договори та угоди, фiнансовi та бухгалтерськi документи, видавати довiреностi.

Iнформацiя про виплаченi винагороди не розголошується.

Бєженко А.О. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями товариства не володiє.

Особа не надала письмової згоди на розголошення паспортних даних.

Загальний стаж роботи 23 роки. Стаж керiвної роботи 10 рокiв.

Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - начальник вiддiлу iнженерних вишукувань, директор.

Бєженко А.О. обiймає посаду директора ХФ ПАТ"УКРНАФТОХIМПРОЕКТ" (адреса: 61001, м. Харкiв, вул. Конєва, 21). Змiн не було.

 

1) Посада

Заступник Голови Правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шумаров Костянтин Леонiдович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

4) Рік народження

1976

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

22

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ВАТ"УКРНДIХIММАШ" - головний бухгалтер

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.11.2015, обрано на 3 роки

9) Опис

Член Правлiння несе вiдповiдальнiсть у межах своїх повноважень за дотримання iнтересiв акцiонерiв згiдно з чинним законодавством України.

У 2016 роцi Шумаров К.Л. як заступник Голови Правлiння винагороду не отримував.

Шумаров К.Л. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями товариства не володiє; на iнших пiдприємствах посад не обiймає.

Особа не надала письмової згоди на розголошення паспортних даних.

Загальний стаж роботи 22 роки. Стаж керiвної роботи 8 рокiв.

Шумаров К.Л. протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду головного бухгалтера. Змiн не було.

 

1) Посада

Член Правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Караченцева Валентина Василiвна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

4) Рік народження

1963

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

37

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПАТ "УКРНДIХIММАШ" - iнженер з технiчного нагляду за будiвлями та спорудами

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.11.2015, обрано на 3 роки

9) Опис

Член Правлiння несе вiдповiдальнiсть у межах своїх повноважень за дотримання iнтересiв акцiонерiв згiдно з чинним законодавством України.

У 2016 роцi Караченцева В.В. як член Правлiння винагороду не отримувала.

Караченцева В.В. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями товариства не володiє; на iнших пiдприємствах посад не обiймає.

Особа не надала письмової згоди на розголошення паспортних даних.

Загальний стаж роботи 37 рокiв. Стаж керiвної роботи 8 рокiв.

Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - iнженер з технiчного нагляду за будiвлями та спорудами, ведучий спецiалiст по роботi з орендарями. Змiн не було.

 

1) Посада

Член Правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кобзар Iгор Олексiйович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

4) Рік народження

1961

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

40

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТОВ Фiрма "Троїцькi ворота" - головний iнженер

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.11.2015, обрано на 3 роки

9) Опис

Член Пправлiння несе вiдповiдальнiсть у межах своїх повноважень за дотримання iнтересiв акцiонерiв згiдно з чинним законодавством України.

У 2016 роцi Кобзар I.О. як член Правлiння винагороду не отримував.

Кобзар I.О. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями товариства не володiє; на iнших пiдприємствах посад не обiймає.

Особа не надала письмової згоди на розголошення паспортних даних.

Загальний стаж роботи 40 рокiв. Стаж керiвної роботи 21 рiк.

Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - головний iнженер, начальник вiддiлу експлуатацiї, заступник головного iнженера. Змiн не було.

 

1) Посада

Член Правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бєженко Анна Олександрівна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

4) Рік народження

1979

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

20

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

АТ"Оболонь" - головний фахiвець (з генеральних планiв) проектної органiзацiї

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.11.2015, обрано на 3 роки

9) Опис

Член Правлiння несе вiдповiдальнiсть у межах своїх повноважень за дотримання iнтересiв акцiонерiв згiдно з чинним законодавством України.

У 2016 роцi Бєженко А.О. як член Правлiння винагороду не отримувала.

Бєженко А.О. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями товариства не володiє; на iнших пiдприємствах посад не обiймає.

Особа не надала письмової згоди на розголошення паспортних даних.

Загальний стаж роботи 20 рокiв. Стаж керiвної роботи 2 роки.

Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - головний фахiвець (з генеральних планiв) проектної органiзацiї, головний iнженер по ремонтним роботам. Змiн не було.

 


VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред'явника

Привілейовані іменні

Привілейовані на пред'явника

VILHELMINA HOLDING LIMITED (ВIЛЬХЕЛЬМIНА ХОЛДИНГ ЛIМIТЕД)

HE 106779

30026, Кiпр, м.Лiмассол, Василя Мiхайлiдi, 21

14 071 050

99,121498

99,96

14 071 050

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред'явника

Привілейовані іменні

Привілейовані на пред'явника

-

- - -

0

0

0

0

0

0

0

Усього

14 071 050

99,121498

99,96

14 071 050

0

0

0


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів

чергові

позачергові


X

 


Дата проведення

26.04.2016


Кворум зборів

99,96


Опис

Перелiк питань порядку денного, що розглядалися на загальних зборах:

1. Прийняття рiшень з питань порядку денного (регламенту) проведення щорiчних (чергових) загальних зборiв.

2. Обрання лiчильної комiсiї щорiчних (чергових) загальних зборiв.

3. Обрання Голови та Секретаря щорiчних (чергових) загальних зборiв акцiонерiв.

4. Звiт Наглядової ради Товариства про роботу у 2014 роцi.

5. Звiт Правлiння Товариства про роботу у 2014 роцi.

6. Звiт Ревiзiйної комiсiї про роботу у 2014 роцi.

7. Прийняття рiшень за результатами розгляду звiтiв Наглядової ради, Правлiння та висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк.

8. Затвердження висновкiв аудитора (аудиторської компанiї) за результатами розгляду аудиторського звiту за 2014 рiк.

9. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2014 рiк.

10. Про розподiл прибутку за 2014 рiк, план розподiлу прибутку на 2015 рiк.

11. Про виплату дивiдендiв за 2014 рiк.

12. Звiт Наглядової ради Товариства про роботу у 2015 роцi.

13. Звiт Правлiння Товариства про роботу у 2015 роцi та перспективу розвитку у 2016 р.

14. Звiт Ревiзiйної комiсiї про роботу у 2015 роцi.

15. Прийняття рiшень за результатами розгляду звiтiв Наглядової ради, Правлiння та висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк.

16. Затвердження висновкiв аудитора (аудиторської компанiї) за результатами розгляду аудиторського звiту за 2015 рiк.

17. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2015 рiк.

18. Про розподiл прибутку за 2015 рiк, план розподiлу прибутку на 2016 рiк.

19. Про виплату дивiдендiв за 2015 рiк.

20. Прийняття рiшення про припинення повноважень голови та членiв наглядової ради.

21. Обрання голови та членiв наглядової ради.

22. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради, обраними на зборах.

23. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами наглядової ради.

Пропозицiй щодо питань порядку денного не надходило.

Результати розгляду питань порядку денного:

1. Затвердити порядок денний зборiв. Затвердити регламент зборiв: доповiдь, обговорення, повторнi виступи до 5 хвилин. Голосування з питань порядку денного зборiв проводити з використанням бюлетенiв для голосування. Питання, зауваження, пропозицiї надавати Головi зборiв у письмовому виглядi.

2. Обрати лiчильну комiсiю у складi 3-х осiб: Смiрнов Олександр Олександрович, Грiбунiна Юлiя Дмитрiвна, Москаленко Тетяна Єгорiвна. Обрати головою лiчильної комiсiї Смiрнова Олександра Олександровича.

3. Обрати головою зборiв Левандовського Анатолiя Станиславовича. Обрати секретарем зборiв Яшину Олену Володимирiвну.

4. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства про роботу у 2014 роцi.

5. Затвердити звiт Правлiння Товариства про роботу у 2014 роцi.

6. Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї про роботу у 2014 роцi.

7. За результатами розгляду звiтiв Наглядової ради, Правлiння та висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк визнати їх роботи задовiльними.

8. Затвердити висновки аудитора (аудиторської компанiї) за результатами розгляду аудиторського звiту за 2014 рiк.

9. Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2014 рiк.

10. Прибуток за 2014 рiк направити на погашення збиткiв минулих рокiв. План розподiлу прибутку за 2015 рiк затвердити в наступнiй редакцiї: Отриманий прибуток в 2015 роцi направити на погашення збиткiв минулих рокiв.

11. Дивiденди за 2014 рiк не нараховувати та не виплачувати.

12. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства про роботу у 2015 роцi.

13. Затвердити звiт Правлiння Товариства про роботу у 2015 роцi.

14. Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї про роботу у 2015 роцi.

15. За результатами розгляду звiтiв Наглядової ради, Правлiння та висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк визнати їх роботи задовiльними.

16. Затвердити висновки аудитора (аудиторської компанiї) за результатами розгляду аудиторського звiту за 2015 рiк.

17. Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2015 рiк.

18. План розподiлу прибутку на 2016 рiк затвердити в наступнiй редакцiї: Отриманий прибуток в 2016 роцi направити на погашення збиткiв минулих рокiв.

19. Дивiденди за 2015 рiк не нараховувати та не виплачувати.

20. Припинити повноваження Голови та членiв наглядової ради, обраних 20.03.2013 р., у складi: Левандовський Анатолiй Станiславович, Александрук Вiталiй Васильович, Обiход Лiдiя Миколаївна, Суслова Свiтлана Олегiвна, Савчук Михайло Володимирович.

21. Обрати членами наглядової ради: Левандовський Анатолiй Станiславович, Александрук Вiталiй Васильович, Обiход Лiдiя Миколаївна, Суслова Свiтлана Олегiвна, Савчук Михайло Володимирович. Обрати Головою наглядової ради Левандовського Анатолiя Станiславовича.

22. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що будуть укладатися з головою та членами наглядової ради, обраними на зборах.

23. Обрати особою, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами наглядової ради голову правлiння ПАТ "УКРНДIХIММАШ" Бєженко Андрiя Олександровича.


 

 

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071, Київська обл., м. Київ, вул. Нижнiй Вал, 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

-

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

-

Дата видачі ліцензії або іншого документа

 

Міжміський код та телефон

(044) 279-60-51

Факс

(044) 279-12-49

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть, депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

ПАТ "НДУ" має статус Центрального депозитарiю, тому здiйснює дiяльнiсть без лiцензiї.

ПАТ "НДУ" здiйснює обслуговування випуску цiнних паперiв ПАТ "УКРНДIХIММАШ".

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Публiчне акцiонерне товариство "МЕГАБАНК"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

09804119

Місцезнаходження

61002, Харківська обл., м. Харкiв, вул. Алчевський, 30

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ 263494

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон

(057) 714-06-65

Факс

(057) 714-06-65

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть, депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

ПАТ "МЕГАБАНК" надає ПАТ "УКРНДIХIММАШ" такi послуги:

- вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам цiнних паперiв;

- зарахування дематерiалiзованих цiнних паперiв на зазначенi рахунки;

- облiк прав на цiннi папери на цих рахунках.

 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма Консалтинг Право Аудит"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

37367752

Місцезнаходження

61052, Харківська обл., м. Харкiв, вул. Полтавський шлях, 14, оф.40-41

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

4409

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

23.12.2010

Міжміський код та телефон

(057) 754-67-11

Факс

(057) 759-43-69

Вид діяльності

Аудиторська дiяльнiсть

Опис

Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма Консалтинг Право Аудит" пiдготовлено аудиторський висновок щодо фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Український науково-дослiдний та конструкторський iнститут хiмiчного машинобудування" станом на 31 грудня 2016 р.

 


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн)

Кількість акцій (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

29.07.2010

605/1/10

ДКЦПФР

UA4000060396

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0,25

14 195 760

3 548 940

100

Опис

У 2016 роцi торгiвля цiнними паперами не здiйснювалась.

Фактiв лiстiнгу/делiстiнгу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не було.

 


XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

"УКРНДIХIММАШ" - український науково-дослiдний та конструкторський iнститут хiмiчного машинобудування було створено 05.06.1930 р. як державне пiдприємство.

Згiдно наказу регiонального вiддiлення ФДМУ по Харкiвськiй областi № 1337 П вiд 05.12.1995 р. в процесi приватизацiї ДП "УКРНДIХIММАШ" перетворено у Вiдкрите акцiонерне товариство "УКРНДIХIММАШ".

Вiдкрите акцiонерне товариство "Український науково-дослiдний та конструкторський iнститут хiмiчного машинобудування", скорочена назва ВАТ "УКРНДIХIММАШ" перейменовано на Публiчне акцiонерне товариство "Український науково-дослiдний та конструкторський iнститут хiмiчного машинобудування", скорочена назва ПАТ "УКРНДIХIММАШ" на пiдставi протоколу позачергових зборiв акцiонерiв № 22 вiд 08.09.2011 р. та наказу № 107 вiд 05.10.2011 р.

 

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

ПАТ "УКРНДIХIММАШ" не має дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлов.

В ПАТ "УКРНДIХIММАШ" застосовується спрощена структура без наявностi вiддiлiв.

Змiн в органiзацiйнiй структурi не було.

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньоблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв за 2016р. - 15 осiб.

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв за 2016р. - 10 осiб.

В опалювальний перiод працюють за сумiсництвом - 5 осiб.

Працює на умовах неповного робочого тижня 1 чол.

Працює на умовах неповного робочого часу 1 чол.

Фонд оплати працi за 2016 р. - 1103,2 тис.грн.

Це бiльше нiж у 2015 р. на 133,2 тис.грн. у зв'язку з бiльшим залученням до працi позаштатних працiвникiв та виплатою надбавок штатним працiвникам.

Змiн у кадровiй програмi не планується.

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

ПАТ"УКРНДIХIММАШ" не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

ПАТ "УКРНДIХIММАШ" не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Облiкова полiтика Товариства ведеться згiдно Закону "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi", положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження та виготовлення з урахуванням сум декiлькох доцiнок, якi було проведено за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв.

Амортизацiя основних засобiв нараховується прямолiнiйним способом.

Метод оцiнки вартостi запасiв - це метод iдентифiкацiйної вартостi запасiв.

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Основнi послуги:

1. Науково-дослiднi та конструкторськi роботи iз залученням спецiалiстiв за договорами пiдряду разового характеру.

Пiдприємство постiйно приймає участь в пiдготовцi тендерної документацiї. Новi замовлення науково-дослiдних та конструкторських робiт очiкуються.

2. Надання в оренду власних нежитлових примiщень.

У ПАТ "УКРНДIХIММАШ" наявнi вiльнi примiщення, якi можуть бути зданi в оренду.

Пошук нових орендарiв здiйснюється шляхом розмiщення реклами в печатних рекламних виданнях та в мережi Iнтернет.

В опалювальний перiод збiльшується фiнансове навантаження за рахунок потреб в енергоносiях.

Постачальниками, якi займають бiльше 10 вiдсоткiв в загальному об'ємi, є постачальник електроенергiї та постачальник природного газу.

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

За останнi 5 рокiв основнi придбання (iнвестицiї):

- утеплення фасаду будiвлi - 137,2 тис.грн.;

- опалювальнi котли КСВа-1,0 (2шт.) - 549 тис.грн.;

- монтаж та наладка опалювальних котлiв - 330,3 тис.грн.;

- прокладання теплотраси - 240,2 тис.грн.;

- ремонт покрiвель - 188,4 тис.грн.;

- замiна вiкон - 200,5 тис.грн.

 

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація

Зазначенi правочини не укладалися.

 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

ПАТ "УКРНДIХIММАШ" є власником 13 будiвель, ступiнь надання будiвель в оренду складає 50%.

Усi будiвлi знаходяться за адресою: м. Харкiв, вул. Конєва, 21.

У 2017 р. планується косметичний ремонт примiщень, ремонт мереж теплопостачання та сантехнiчних комунiкацiй, замiна старих вiкон на металопластиковi. Також планується утеплення фасадiв будiвель, ремонт асфальтного покриття.

Причинами цих робiт є утримання та збереження будiвель в справному станi, а також покращення теплозбереження в примiщенях.

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Проблемами ПАТ "УКРНДIХIММАШ" є вiдсутнiсть великих замовлень на науково-дослiднi та конструкторськi роботи, зменшення замовлень на науково-дослiднi та конструкторськi роботи, а також активностi орендарiв. Постiйне зростання податкiв та комунальних платежiв.

 

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

У 2016 р. сплачено 29,2 тис.грн. штрафiв за порушення договiрних вiдносин iз комунальними пiдприємствами.

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Фiнансування поточних потреб дiяльностi ПАТ "УКРНДIХIММАШ" є достанiм.

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Вартiсть виконання науково-дослiдних та конструкторських робiт визначається в конкретному випадку.

Вартiсть укладених договорiв оренди на 2017р. приблизно 9 млн. грн. (з ПДВ).

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Подальшою дiяльнiстю ПАТ "УКРНДIХIММАШ" є пошук та виконання науково-дослiдних та конструкторських робiт та надання в оренду примiщень.

Iстотними факторами в майбутньому може бути зростаючий знос основних активiв та необхiднiсть їх вiдновлення.

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Дохiд вiд науково-дослiдних та конструкторських робiт в 2016 роцi склав 473,2 тис.грн.

 

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

Незакiнчених судових справ немає.

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

За останнi три роки фiнансовим результатом дiяльностi ПАТ"УКРНДIХIММАШ" є збиток, який пов'язаний з переорiєнтуванням дiяльностi. Детальний аналiз не проводився.

 

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн)

Орендовані основні засоби (тис. грн)

Основні засоби, всього (тис. грн)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

2 731

2 448

0

0

2 731

2 448

будівлі та споруди

2 147

1 924

0

0

2 147

1 924

машини та обладнання

409

367

0

0

409

367

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

175

157

0

0

175

157

2. Невиробничого призначення:

3 364

3 440

0

0

3 364

3 440

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

3 364

3 440

0

0

3 364

3 440

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

6 095

5 888

0

0

6 095

5 888

Опис

Термiни користування основними засобами:

- будiвель та споруд - 68 рокiв;

- машин та обладнання - 11 рокiв;

- верстати - 21 рiк;

- комп'ютерна технiка - 6 рокiв;

- iншi - 13 рокiв.

Первiсна вартiсть основних засобiв на 31.12.16 р. - 11649 тис.грн.

Ступiнь зносу основних засобiв - 50,6 %.

Ступiнь використання основних засобiв виробничого призначення - 100 %.

Сума нарахованого зносу на 31.12.16 р. - 5761 тис.грн.

Змiни у вартостi основних засобiв зумовленi модернiзацiєю будинкiв та споруд на суму 171 тис.грн. та купiвлею iнших основних засобiв.грн. на суму 14 тис.грн.

Обмежень на використання майна емiтента немає.

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)

8 068

8 102

Статутний капітал (тис.грн)

3 549

3 549

Скоригований статутний капітал (тис.грн)

3 549

3 549

Опис

Вартiсть чистих активiв за звiтний та попереднiй перiод визначається, як рiзниця мiж сукупною вартiстю активiв та вартiстю зобов'язань.

Рiзниця мiж розрахунковую вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом за 2015 рiк - 4553 тис.грн.

Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом за 2016 рiк - 4519 тис.грн.

Висновок

Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства бiльше вiд статутного капiталу. Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

 

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

немає

 

0

0

 

Зобов’язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

немає

 

0

0

 

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

немає

 

0

0

 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

немає

 

0

0

 

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0

X

X

немає

 

0

0

 

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

немає

 

0

X

 

Податкові зобов'язання

X

418

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

875

X

X

Інші зобов'язання

X

1 007

X

X

Усього зобов'язань

X

2 300

X

X

Опис

Поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування - 5 тис.грн.;

Поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi - 44 тис.грн.;

Iншi поточнi зобов'язання - 83 тис.грн.

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

26.04.2016

27.04.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

24.03.2016

25.03.2016

Відомості про проведення загальних зборів

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2014

0

0

2

2015

0

0

3

2016

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту товариства

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? ні

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

5

членів наглядової ради - акціонерів

0

членів наглядової ради - представників акціонерів

5

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

5

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так

Ні

Складу

 

X

Організації

 

X

Діяльності

 

X

Інше (запишіть)

 

Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань

 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 3

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інше (запишіть)

Нiяких комiтетiв не створено

Інше (запишіть)

 

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів

 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

 

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

 

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (запишіть)

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

так

ні

ні

ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

ні

ні

ні

ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

ні

ні

ні

ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

так

ні

ні

ні

Затвердження зовнішнього аудитора

ні

так

ні

ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

ні

ні

ні

ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

 

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

ні

так

ні

ні

так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

ні

так

ні

ні

ні

Інформація про склад органів управління товариства

ні

так

ні

ні

так

Статут та внутрішні документи

ні

ні

ні

ні

так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

ні

ні

ні

ні

ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

ні

ні

ні

ні

ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) так

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Виконавчий орган

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

 

X

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

 

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так

Ні

З власної ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) ні

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть)

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) ні

 

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ні; укажіть яким чином його оприлюднено:

 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:

 

 

Звіт про корпоративне управління

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів

5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

загальний стаж аудиторської діяльності

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду

 


XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма Консалтинг Право Аудит"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

37367752

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

61052, Україна, м. Харкiв, вул. Полтавський шлях, 14, оф. 40-41

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

4409, 23.12.2010

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

 

Текст аудиторського висновку (звіту)

 

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ЩОДО ФIНАНСОВОЇ   ЗВIТНОСТI

Публiчного акцiонерного товариства   "Український   науково-дослiдний та конструкторський iнститут хiмiчного машинобудування"

станом на 31 грудня 2016 р.

 

Управлiнському персоналу

ПАТ "УКРНДIХIММАШ"

 

Вступний параграф

Аудитором   Старшовою   Людмилою Василiвною (чинний сертифiкат аудитора серiї А № 001864, виданий рiшенням Аудиторської Палати України   № 23 вiд 27.12.94 р., рiшенням АПУ № 281/2 вiд   31.10.2013 р. термiн     дiї сертифiката продовжений   до 27 грудня 2018 р.) Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма Консалтинг Право Аудит", що здiйснює   аудиторську дiяльнiсть   на пiдставi Свiдоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв № 4409, видане Аудиторською Палатою   України згiдно рiшенню   АПУ № 224/3 вiд 23.12.2010 р., дiйсне до 29.10.2020 року, включена до Перелiку аудиторських фiрм, якi вiдповiдають критерiям для проведення обов'язкового аудиту (Свiдоцтво про вiдповiднiсть контролю якостi, видане Аудиторською Палатою України, затверджене Рiшенням АПУ вiд 24.07.2014 р. №296/4, дiйсне до 31.12.2019 року), пiдготовлено аудиторський висновок щодо фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Український науково-дослiдний та конструкторський iнститут хiмiчного машинобудування" станом   на 31 грудня 2016 р.

 

Основнi вiдомостi про Товариство:

Повне найменування юридичної особи та скорочене у разi його наявностi  ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ ТА КОНСТРУКТОРСЬКИЙ IНСТИТУТ ХIМIЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ"

(ПАТ "УКРНДIХIММАШ")

Органiзацiйно-правова форма       ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Назва юридичної особи      "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ ТА КОНСТРУКТОРСЬКИЙ IНСТИТУТ ХIМIЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ"

Iдентифiкацiйний код юридичної особи  00220285

Центральний чи мiсцевий орган виконавчої влади, до сфери управлiння якого належить державне пiдприємство або частка держави у статутному капiталi юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25 вiдсоткiв   частка держави у статутному капiталi юридичної особи вiдсутня

Мiсцезнаходження юридичної особи       61001, Харкiвська обл., мiсто Харкiв, вулиця Конєва, будинок 21

Перелiк засновникiв (учасникiв) юридичної особи, у тому числi прiзвище, iм'я, по батьковi, якщо засновник - фiзична особа; найменування, мiсцезнаходження та iдентифiкацiйний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа    АКЦIОНЕРИ     ЗГIДНО   РЕЄСТРУ   АКЦIОНЕРIВ

Адреса засновника: 61001, Харкiвська обл., мiсто Харкiв, Жовтневий район, вулиця Конєва, будинок 21

Розмiр внеску до статутного фонду (грн.): 3548940.00

КIНЦЕВИЙ БЕНЕФIЦIАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- В'ЯЧЕСЛАВ БУЗДУМ, РЕСПУБЛIКА ХОРВАТIЯ, Р 003010053, Д.Н.13.12.1952, М. БЄЛГРАД, ВУЛ. МАЧВАНСЬКА, БУД. 6

Данi про розмiр статутного капiталу (статутного або складеного капiталу) та про дату закiнчення його формування         Розмiр (грн.): 3548940.00

Види дiяльностi

Код КВЕД 72.19 Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук (основний)

Код КВЕД 47.99 Iншi види роздрiбної торгiвлi поза магазинами;

Код КВЕД 55.20 Дiяльнiсть засобiв розмiщування на перiод вiдпустки та iншого тимчасового проживання;

Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна;

Вiдомостi про органи управлiння юридичної особи      ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ

Прiзвище, iм'я, по батьковi, дата обрання (призначення) осiб, якi обираються (призначаються) до органу управлiння юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовiдносинах з третiми особами, або осiб, якi мають право вчиняти дiї вiд iменi юридичної особи без довiреностi, у тому числi пiдписувати договори та данi про наявнiсть обмежень щодо представництва вiд iменi юридичної особи          БЄЖЕНКО АНДРIЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ - керiвник з 29.11.2012 (ЗГIДНО СТАТУТУ);

БЄЖЕНКО АНДРIЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ - пiдписант з 29.11.2012 (ЗГIДНО СТАТУТУ)

Дата державної реєстрацiї, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрi про включення до Єдиного державного реєстру вiдомостей про юридичну особу - у разi, коли державна реєстрацiя юридичної особи була проведена до набрання чинностi Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв"

Дата державної реєстрацiї: 22.02.1993

Дата запису: 31.03.2005

Номер запису: 1 480 120 0000 008303

Данi про вiдокремленi пiдроздiли юридичної особи      вiдокремленi пiдроздiли вiдсутнi

Данi про перебування юридичної особи в процесi провадження у справi про банкрутство, санацiї, в процесi припинення      Не перебуває в процесi провадження у справi про банкрутство, санацiї, в процесi припинення

Дата та номер запису про взяття та зняття з облiку, назва та iдентифiкацiйнi коди органiв статистики, Мiндоходiв, Пенсiйного фонду України, в яких юридична особа перебуває на облiку:

ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ РЕГIОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ:

Iдентифiкацiйний код органу: 21680000;

Дата взяття на облiк: 09.08.1994

 

ЗАХIДНА ОДПI М.ХАРКОВА ГУ ДФС У Х/О (ЖОВТНЕВИЙ Р-Н):

Iдентифiкацiйний код органу: 39860260;

Вiдомостi про вiдомчий реєстр: (данi про взяття на облiк як платника податкiв);

Дата взяття на облiк: 18.03.1996;

Номер взяття на облiк: 266/6

 

ЗАХIДНА ОДПI М.ХАРКОВА ГУ ДФС У Х/О (ЖОВТНЕВИЙ Р-Н):

Iдентифiкацiйний код органу: 39860260;

Вiдомостi про вiдомчий реєстр: (данi про взяття на облiк як платника єдиного внеску);

Дата взяття на облiк: 15.02.1991;

Номер взяття на облiк: 0022

 

Вiдкритим акцiонерним товариством   "Український науково-дослiдний та конструкторський iнститут хiмiчного машинобудування", згiдно до дiючого законодавства, було змiнено на-йменування на Публiчне акцiонерне товариство "Український науково-дослiдний та конструкторський iнститут хiмiчного машинобудування" (Протокол позачергових зборiв акцiонерiв ВАТ "УКРНДIХIММАШ" №22 вiд 08.09.2011 р.). ПАТ "УКРНДIХIММАШ" належать усi майновi та немайновi права та обов'язки (в тому числi усi права iнтелектуальної власностi) ВАТ "УКРНДIХIММАШ".

Статут товариства у новiй редакцiї, дiючий на дату надання висновку, затверджений Протоколом рiшення позачергових зборiв акцiонерiв ВАТ "УКРНДIХIММАШ" №22 вiд 08.09.11 р., зареєстрований державним реєстратором Виконавчого комiтету Харкiвської мiської ради 05.10.2011 р. за № 14801050007008303, iз змiнами, внесеними Рiшенням позачергових зборiв акцiонерiв   (Протокол №24 вiд 25.05.2012 р.).

Протягом 2016 року змiни до статуту товариства не вносилися.

Статутний капiтал   ПАТ "УКРНДIХIММАШ", згiдно статуту, сформований у розмiрi 3548940 (три мiльйони п'ятсот сорок вiсiм тисяч дев'ятсот сорок) грн. 00 коп., подiлений на 14195760 (чотирнадцять мiльйонiв сто дев'яносто п'ять тисяч сiмсот шiстдесят) штук простих   iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна.

ПАТ "УКРНДIХIММАШ" було здiйснено   випуск простих iменних акцiй в бездокументарнiй формi iснування на загальну суму 3548940,00 грн., подiлений на 14195760 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна (Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй, реєстрацiйний номер 605/1/10 вiд 29.07.2010 р., видане ДКЦПФР 18 листопада 2011 року).

Згiдно до реєстру власникiв iменних цiнних паперiв   ПАТ "УКРНДIХIММАШ" №128322зв   вiд 01.03.2017 р., наданого ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"   (код ЄДРПОУ 30370711), станом на   28.02.2017 року, акцiонерами товариства виступають громадяни у   кiлькостi 191 (сто дев'яносто одна) фiзична особа, та 5 (п'ять) юридичних осiб.

Головним акцiонером   ПАТ "УКРНДIХIММАШ" є Vielhelmina Holding Limited ("Вiльхельмiна Холдiнг Лiмiтед" Компанiя   з обмеженою вiдповiдальнiстю, адреса зареєстрованого офiсу: вул. Василя Мiхайлiдi, 3026, Лiмассол, Кiпр, реєстрацiйний номер № НЕ 106799 вiд 26.11.1999 р.), яка володiє простими iменними   акцiями загальною кiлькiстю 14071050 штук, що складає 99,1215 вiдсоткiв статутного капiталу товариства.

 

Опис аудиторської перевiрки та важливих аспектiв облiкової полiтики

В ходi аудиторської перевiрки ми керувалися Законом України "Про аудиторську дiяльнiсть" вiд 22.04.93 р. № 3125-XII (в редакцiї Закону вiд 14.09.2006 р. № 140-V), Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi"   вiд 16.07.1999 р. №996-ХIV, зi змiнами та доповненнями, Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi та Мiжнародними стандартами бухгалтерського облiку, Мiжнародними стандартами контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг.

Аудиторський висновок пiдготовлено на пiдставi договору №01/А вiд   11 сiчня 2017 р., а також згiдно з Мiжнародним стандартом аудиту № 705 "Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора".

Аудит фiнансової звiтностi станом на 31.12.2016 р. проведено за перiод 2016 року.   Аудит розпочато 11.01.2017 р., закiнчено - 14.03.2017 р.

Ми провели аудит   фiнансової звiтностi ПАТ "УКРНДIХIММАШ" яка включає:

- Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2016 р.;

- Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2016 рiк;

- Звiт про рух грошових коштiв за 2016 рiк;

- Звiт про власний капiтал за 2016 рiк;

- Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк.

Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi ПАТ "УКРНДIХIММАШ" є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi.

Згiдно Наказу Голови Правлiння №1 вiд 03.01.2012 р. датою переходу ПАТ "УКРНДIХIММАШ" на МСФЗ   прийнято 01 сiчня 2012 р.

Фiнансова звiтнiсть складена у вiдповiдностi до МСФЗ, що є чинними станом на 31.12.2016 р. ПАТ "УКРНДIХIММАШ" не застосовує жодних МСФЗ достроково.

Формат фiнансових звiтiв представлений з урахуванням вимог Мiнiстерства фiнансiв України, що затверджує форми фiнансових звiтiв в Українi.

Основнi принципи облiкової полiтики товариства на 2016 рiк вiдображенi в Положеннi про облiкову полiтику ПАТ "УКРНДIХIММАШ", затвердженому Наказом № 1 вiд 03.01.2012 року. Облiкова полiтика товариства приведена у вiдповiднiсть з вимогами МСБО та МСФЗ, та   почала дiяти з 01.01.2012 року.

Облiкова полiтика ПАТ "УКРНДIХIММАШ"   розкриває основи, стандарти, правила та процедури облiку, якi воно використовує при складаннi фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ, встановлює принципи визнання та оцiнки об'єктiв облiку. Основними якiсними характеристиками фiнансової звiтностi є зрозумiлiсть, доречнiсть, суттєвiсть, надiйнiсть, своєчаснiсть, правдиве вiдображення, превалювання сутностi над формою, нейтральнiсть, повнота, порiвняннiсть.

Використання основних якiсних характеристик дозволяє забезпечити достовiрне та об'єктивне складання фiнансової звiтностi щодо фiнансового стану, результатiв дiяльностi та змiн у фiнансовому станi товариства.   Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена з використанням припущення про продовження дiяльностi пiдприємства в осяжному майбутньому.

Товариством планується застосування такої облiкової полiтики, що вiдповiдатиме облiковiй полiтицi, застосованiй в попередньому звiтному роцi, за винятком добровiльної змiни облiкової полiтики, i можливого впливу стандартiв та iнтерпретацiй i поправок (змiн) до них, якi набирають чинностi з 01 сiчня 2016 року та iнших майбутнiх дат.

Протягом 2016 року прийнята облiкова полiтика ПАТ "УКРНДIХIММАШ" не змiнювалася.

 

Стандарти та iнтерпретацiї, i поправки (змiни) до них, якi набули чинностi у 2016 роцi, є обов'язковими для застосування у перiодах пiсля 31.12.2015 р., але не вплинули на облiкову полiтику та окрему фiнансову звiтнiсть   ПАТ "УКРНДIХIММАШ":

Вплив на майбутню облiкову полiтику Компанiї змiн до дiючих МСФЗ та набуття чинностi новими МСФЗ, що є обов'язковими для застосування у перiодах пiсля 31.12.2015 р:

- МСФЗ (IFRS) 14 "Рахунки вiдкладених тарифних коригувань" (починаючи з 1 сiчня 2016 р.). Деякi галузi (включаючи системи комунальних послуг) пiдлягають тарифному регулюванню, в рамках якого уряд регулює цiноутворення щодо певних видiв дiяльностi. МСФЗ (IFRS) 14 дозволяє таким пiдприємствам, що вперше застосовують МСФЗ, продовжити визнання сум, що належать до тарифного регулювання, у вiдповiдностi з вимогами колишнiх стандартiв (ПСБУ) у їх першiй звiтностi за МСФЗ. З метою полiпшення порiвнянностi стандарт вимагає представляти показники, що вiдображають наслiдки тарифного регулювання, окремо вiд iнших статей. Оцiнено, що введення стандарту не матиме впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї.

- Змiни до МСФЗ (IFRS) 11 "Спiльна дiяльнiсть" (починаючи з 1 сiчня 2016 р.) щодо облiку придбання часток у спiльних операцiях. Змiна мiстить настанови щодо вiдображення придбання часток у спiльних операцiях, що є окремим бiзнесом. Оцiнено, що цi змiни не матимуть впливу на окрему фiнансову звiтнiсть Компанiї.

- Змiни до МСФЗ(IFRS) 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть" та МСБО 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства" - Продаж або внесок активiв мiж iнвестором i асоцiйованою компанiєю або спiльним пiдприємством (починаючи з 1 сiчня 2016 р.). Ця поправка роз'яснює облiк транзакцiй, коли материнська компанiя втрачає контроль над дочiрнiм пiдприємством, яке не пiдпадало пiд визначення "бiзнесу", описане в МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесу", шляхом продажу або його частини асоцiйованої компанiї або спiльному пiдприємству, яке облiковується з використанням дольового методу. Оцiнено, що цi змiни не матимуть впливу на окрему фiнансову звiтнiсть Компанiї.

- Змiни до МСБО (IAS) 27 "Консолiдованi та окремi фiнансовi звiти" - Метод пайової участi в окремiй фiнансовiй звiтностi (починаючи з 1 сiчня 2016 р.). Поправка включає в себе надання можливостi пiдприємству враховувати iнвестицiї в дочiрнi, асоцiйованi компанiї або спiльнi пiдприємства, використовуючи метод дольової участi в своїй окремiй фiнансовiй звiтностi. Обраний пiдхiд облiку потрiбно застосовувати до кожнiй категорiї iнвестицiй. Оцiнено, що цi змiни можуть спричинити ефект на фiнансову звiтнiсть Компанiї, оскiльки наразi дольовий метод в окремiй фiнансовiй звiтностi не застосовується.

- Змiни до МСФЗ (IFRSI) 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть", МСФЗ (IFRS) 12 "Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших суб'єктах господарювання" та МСБО (IAS) 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства" - Iнвестицiйнi пiдприємства: застосування виключення з консолiдацiї (починаючи з 1 сiчня 2016 р.) Поправка роз'яснює велику кiлькiсть аспектiв щодо виключення з консолiдацiї для iнвестицiйних пiдприємств, що облiковують фiнансовi активи за справедливою вартiстю через прибуток/збиток, а також як не iнвестицiйному пiдприємству облiковувати частки в асоцiйованiй компанiї або спiльному пiдприємствi, яке є iнвестицiйним пiдприємством. Оцiнено, що цi змiни не матимуть впливу на окрему фiнансову звiтнiсть Компанiї.

- Змiни до МСФЗ (IFRS) 1 "Перше застосування МСФЗ" (починаючи з 1 сiчня 2016 р) стосовно роз'яснення того, що звiльнення вiд застосування МСФЗ (IFRS) 3 "Об'єднання бiзнесу", що стосується об'єднань пiдприємств, якi вiдбулися в минулому, поширюється також i на придбання часток у спiльних операцiях, що вiдбулися в минулому, на дату застосування МСФЗ (IFRS) 1. Оцiнено, що цi змiни не матимуть впливу на окрему фiнансову звiтнiсть Компанiї.

- Змiни до МСФЗ (IAS) 16 "Основнi засоби" i МСФЗ (IAS) 38 "Нематерiальнi активи", КТМФЗ 12 (починаючи з 1 сiчня 2016 р.) щодо уточнення припустимих методiв нарахування амортизацiї. У зазначеному змiну Рада (IASB) роз'яснює, що використання методiв, заснованих на виручцi, для розрахунку амортизацiї активу не є об?рунтованим, так як виручка вiд дiяльностi, яка включає використання активу, зазвичай вiдображає фактори, якi не є споживанням економiчних вигод, пов'язаних з цим активом. Оцiнено, що цi змiни не матимуть впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї.

- Змiни до МСФЗ (IAS) 41 "Сiльське господарство" та МСФЗ (IAS) 16"Основнi засоби" щодо бiологiчних активiв (починаючи з 1 сiчня 2016 р.). Вiдтепер бiологiчнi активи, якi вiдповiдають визначенню плодоносного рослини, мають вiдображатися в облiку як основнi засоби згiдно МСФЗ (IAS) 16 i оцiнюватися за вартiстю придбання або за переоцiненою вартiстю. Оцiнено, що цi змiни не матимуть впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї.

- Змiни в МСФЗ (IAS) 1 "Подання фiнансової звiтностi" (починаючи з 1 сiчня 2016 р). Стандарт був змiнений для уточнення поняття суттєвостi i пояснює, що пiдприємство не зобов'язане надавати окреме розкриття, що вимагається МСФЗ, якщо iнформацiя, що випливає з даного розкриття, є несуттєвою, навiть якщо МСФЗ мiстить список окремих розкриттiв або описує їх як мiнiмальнi вимоги. Стандарт також надає нове керiвництво щодо промiжних пiдсумкових сум у фiнансовiй звiтностi. Оцiнено, що цi змiни не матимуть суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї.

- Щорiчнi вдосконалення рiзнi (починаючи з 1 сiчня 2016 р.): Стисло: МСФЗ 5 "Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть" - змiна в методах вибуття непоточних активiв на продаж; МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї" - поправки стосовно питань триваючого залучення по договорах на послуги i розкриттiв про взаємозалiк у стислiй промiжнiй фiнансової звiтностi; МСБО 19 "Виплати працiвникам" - визначення ставок дисконтування на регiональних ринках; МСБО 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть" - визначення "в iншому мiсцi в промiжному фiнансовому звiтi". Оцiнено, що змiни до рiзних МСФЗ в рамках щорiчних удосконалень не матимуть суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї.

- МСФЗ (IFRS) 15 "Виручка за договорами з покупцями" (дiє починаючи з 1 сiчня 2018 р.). Стандарт встановлює основний принцип, що виручка повинна визнаватися в момент здiйснення обов'язку до виконання, вводить новi правила облiку (активи та зобов'язання за договорами) тощо. Виручка вiд продажу товарiв, супроводжуваних наданням послуг, якi можуть бути вiдокремленими, визнається окремо вiд виручки вiд надання послуг, а знижки вiд договiрної цiни розподiляються на окремi елементи виручки. У випадках, коли сума оплати змiнюється з будь-якої причини, виручка вiдображається в розмiрi мiнiмальних сум, якi не схильнi до суттєвого ризику анулювання. За попереднiми оцiнками, застосування стандарту не матиме iстотного впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї.

- МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти" (починаючи з 1 сiчня 2018 р.). МСФЗ (IFRS) 9 замiнює частини МСФЗ (IAS) 39, що стосуються класифiкацiї та оцiнки фiнансових активiв. Фiнансовi активи повиннi класифiкуватися за двома категорiями оцiнки: оцiнюванi за справедливою вартiстю та оцiнюванi за амортизованою вартiстю. Класифiкацiя залежить вiд бiзнес-моделi управлiння фiнансовими iнструментами пiдприємства i вiд характеристик потокiв грошових коштiв, передбачених контрактом щодо iнструменту. За попереднiми оцiнками, застосування стандарту не матиме iстотного впливу на активи, зобов'язання i результати дiяльностi Компанiї, крiм результатiв оцiнки за справедливою вартостi фiнансових активiв (iнструментiв власного капiталу) в портфелi на продаж, що оцiнюються за собiвартiстю за вимогами МСФЗ (IAS) 39.

- МСФО (IFRS)16.   Нова модель облiку [оренди] буде мати суттєвий вплив на фiнансову звiтнiсть та   на   фiнансовi показники. Так, загальна   вартiсть активiв збiльшиться в результатi визнання права використання об'єкту оренди. Замiна витрат щодо оренди за iснуючими правилами облiку на амортизацiю активу та вiдсотковi витрати   призведе до збiльшення показника EBITDA, вплине на спiввiдношення власних та позикових коштiв та на коефiцiєнт покриття вiдсоткiв.

МСФО 16 "Оренда" був прийнятий у 2016 роцi i вступить в дiю з 1 сiчня 2019 року. Дозволяється також його дострокове застосування.

МСФЗ (IFRS) 22 "Транзакцiї з iноземною валютою i облiк авансiв", уточнює, яку дату слiд вважати датою здiйснення операцiї з метою визначення обмiнного курсу.

Стосовно операцiй, що передбачають кiлька платежiв або надходжень, дата кожного такого платежу або надходження приймається в якостi окремої дати здiйснення операцiї.

Дане роз'яснення застосовується до рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати. Дострокове застосування допускається.

У сiчнi 2016 року Рада з МСФЗ опублiкувала документ "Iнiцiатива з розкриття (Поправки до МСБО (IAS) 7)" ("Disclosure Initiative (Amendments to IAS 7)". Зазначеним документом вносяться доповнення (пункти 44A-44E) до МСБО 7 "Звiт про рух грошових коштiв" щодо розкриття iнформацiї про зобов'язання, обумовленi фiнансовою дiяльнiстю. Цi змiни застосовуються для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2017 року або пiсля цiєї дати, при цьому було традицiйно дозволено дострокове застосування. При першому застосуваннi зазначених поправок компанiї не зобов'язанi подавати порiвняльну iнформацiю за попереднi перiоди.

Жоден iз зазначених вище стандартiв чи поправок товариство в 2016 роцi не застосувало достроково.

 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу

Управлiнський персонал ПАТ "УКРНДIХIММАШ" несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

Управлiнський персонал також несе вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який вiн визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.

 

Вiдповiдальнiсть аудитора

Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо фiнансової звiтностi ПАТ "УКРНДIХIММАШ" на основi результатiв проведеного нами аудиту. Аудит ПАТ "УКРНДIХIММАШ" був запланований i проведений вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi в тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглянув заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Пiд час аудиту було застосовано метод вибiркової перевiрки та вибiркових тестiв, зроблено дослiдження шляхом тестування доказiв на об?рунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi товариства. Аудит включав також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.

Ми вважаємо, що отримали достатнi та належнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.

Пiдстава для   висловлення умовно-позитивної думки

Управлiнським персоналом не були прийнятi допущення щодо дiючих МСФЗ та набуття чинностi новими МСФЗ, що є обов'язковими для застосування у перiодах пiсля 31.12.2015 р. та їх вплив на фiнансову звiтнiсть товариства.

Згiдно з МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї", пiдприємство не розкрило в Примiтках до фiнансової звiтностi характер та рiвень ризикiв, що виникають внаслiдок фiнансових iнструментiв, а саме кредитний ризик, ризик лiквiдностi, ринковий ризик, та яким чином воно управляє цими ризиками.

В Примiтках до фiнансової звiтностi за 2016 рiк   не повнiстю розкрита iнформацiя про пов'язаних осiб згiдно МСБО 24 "Розкриття iнформацiї про пов'язаних осiб", що є вiдхиленням вiд прийнятої концептуальної основи.

 

Висловлення думки

Вiдповiдно до застосовної концептуальної основи, фiнансова звiтнiсть ПАТ "УКРНДIХIММАШ"   забезпечує адекватнi розкриття суттєвих облiкових полiтик, якi були обранi та застосованi при її складаннi, та є належними. Iнформацiя, подана у фiнансовiй звiтностi є доречною, достовiрною, порiвнюваною i зрозумiлою.

На нашу думку, за винятком впливу питань, про   якi йдеться у параграфi "Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки", фiнансова звiтнiсть подає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Публiчного акцiонерного товариства "Український науково-дослiдний та конструкторський iнститут хiмiчного машинобудування" станом на 31 грудня 2016 року,   фiнансовi   результати та рух   грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

 

Висловлювання думки стосовно iншої iнформацiї

Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства

Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.

Станом на 31.12.2016 р. чистi активи ПАТ "УКРНДIХIММАШ" складають:

Рядок  Показник                            Сума на 31.12.2016 р.,   тис. грн.

1          АКТИВИ                                          7619

2          ЗОБОВ'ЯЗАННЯ                          1614

3          ЧИСТI АКТИВИ (рядок 1 - рядок 2)         6005

4          СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ                  3549

5          ВIДХИЛЕННЯ (рядок 3 - рядок 4)                  2456

За даними балансу станом на 31.12.2016 р. розмiр статутного капiталу ПАТ "УКРНДIХIММАШ" складає 3549 тис. грн., що вiдповiдає розмiру зареєстрованого статутного капiталу.

Неоплаченого капiталу на кiнець звiтного перiоду немає.

Станом на 31.12.2016 р. вартiсть чистих активiв ПАТ "УКРНДIХIММАШ" складає 6005 тис. грн., що перевищує розмiр зареєстрованого статутного капiталу ПАТ "УКРНДIХIММАШ" на 2456 тис. грн., тобто вiдповiдає вимогам чинного законодавства, зокрема частинi третiй ст. 155 Цивiльного кодексу України.

 

Стан корпоративного управлiння

Для перевiрки стану корпоративного управлiння   були використанi наступнi внутрiшнi документи, затвердженi протоколом загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "УКРНДIХIММАШ" № 22 вiд 08.09.2011 р.: статут товариства, Положення про загальнi збори акцiонерiв, Положення про Правлiння, Положення про Наглядову раду,   Положення про Ревiзiйну комiсiю.

Формування складу органiв корпоративного управлiння ПАТ "УКРНДIХIММАШ" здiйснюється вiдповiдно до його статуту, вiдповiдно до якого в ПАТ   функцiонують наступнi органи управлiння та контролю: Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада, Правлiння, Ревiзiйна комiсiя.

Останнi загальнi збори акцiонерiв   вiдбулися 26 квiтня 2016 р. з кворумом голосуючих акцiй - 99,96 %.

Дивiдендна полiтика товариства врегульована п. 8.1. - 8.6. статуту товариства. У   2016 роцi ПАТ "УКРНДIХIММАШ" не   нараховувало та не сплачувало дивiденди за 2015 рiк.

Порядок формування та функцiонування Наглядової ради врегульовано п.п. 9.10. статуту товариства та деталiзовано Положенням про наглядову раду. В 2016 роцi вiдбулися змiни складу наглядової ради (члени переобранi на наступнi три роки).

Правлiння товариства протягом 2016 року здiйснювало управлiння поточною дiяльнiстю в межах своїх повноважень згiдно п.п. 9.11. статуту товариства та п. 2.1.   Положення про правлiння, в межах своєї компетенцiї, за виключенням питань, що вiднесенi до компетенцiї загальних зборiв та Наглядової ради. У 2016 року змiн членiв Правлiння товариства не вiдбувалося.

Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства у 2016 роцi здiйснювався Ревiзiйною комiсiєю. Порядок формування та функцiонування ревiзiйної комiсiї врегульовано п.п. 9.12. статуту товариства та деталiзовано Положенням про ревiзiйну комiсiю. Спецiальнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi протягом 2016 року   Ревiзiйна комiсiя не здiйснювала.   Протягом 2016 року змiн у складi членiв ревiзiйної комiсiї не було.

На пiдприємствi вiдсутня служба внутрiшнього аудиту фiнансової звiтностi та посада внутрiшнього аудитора.

Аудитор не iдентифiкував чинники, якi свiдчать про те, що iснуючий стан системи корпоративного управлiння суперечить вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства".

 

Iдентифiкацiя та оцiнка аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства

Вiдповiдно до МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi", з метою iдентифiкацiї й оцiнки ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства, та отримання достатнiх та вiдповiдних аудиторських доказiв, ?рунтуючись на пiдставi отриманих письмових запевнень вiд управлiнського персоналу, аудитор висловлює думку, що в ходi аудиторської перевiрки, нами отриманi достатнi   аудиторськi докази та об?рунтована   впевненiсть, щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi в цiлому суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.

Аудитору не вiдомо про якi-небудь факти навмисних дiй однiєї або декiлькох осiб серед управлiнського персоналу товариства, найманих працiвникiв або третьої сторони, при яких застосовується омана або навмисне викривлення фiнансової звiтностi.

 

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму

Повне найменування згiдно установчих документiв ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА КОНСАЛТИНГ ПРАВО   АУДИТ", код ЄДРПОУ 37367752

Номер i дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстрiв та Перелiку аудиторських фiрм та аудиторiв, виданого АПУ

Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 4409, видане   згiдно рiшенню АПУ № 224/3 вiд 23.12.2010 р. (Рiшенням АПУ № 316/3 вiд 29.10.2015 р. строк дiї Свiдоцтва подовжено до 29.10.2020 р.),

включена до Перелiку аудиторських фiрм, якi вiдповiдають критерiям для проведення обов'язкового аудиту (Свiдоцтво про вiдповiднiсть контролю якостi, видане Аудиторською Палатою України, затверджене Рiшенням АПУ вiд 24.07.2015 р. №296/4, дiйсне до 31.12.2019 року)

Прiзвища, iм'я, по батьковi аудиторiв, що брали участь в аудитi; номер, серiя, дата видачi сертифiкатiв аудитора, виданих АПУ Аудитор Старшова Людмила Василiвна   має чинний сертифiкат аудитора Серiї А № 001864, виданий рiшенням Аудиторської Палати України   № 23 вiд 27.12.94 р., рiшенням АПУ № 281/2   вiд 31.10.2013 р.   термiн   дiї сертифiката   продовжений до 27 грудня   2018 р.

 

Аудитор Молчанова Свiтлана Михайлiвна має чинний сертифiкат аудитора   Серiї А №000622, виданий Рiшенням   АПУ №41 вiд 25.01.96 р., рiшенням АПУ вiд 27.11.2014 р. №303/2 термiн чинностi сертифiката продовжено до 25 сiчня   2020 р.

Мiсцезнаходження юридичної особи та її фактичне мiсце розташування      Юридична адреса: 61064,   мiсто Харкiв, Комсомольське шосе, будинок   49 А, кв. 27

Фактична адреса: 61052, мiсто Харкiв, вулиця Полтавський шлях, будинок 14, 4 поверх, офiси 40-41;

Контакти: Телефон (факс): (057) 7546-711, 759-43-69.

e-mail: ltd_af_kpa@ukr.net, веб-сайт   konsalting-pravo-audit.auditorov.com

 

Даний аудиторський висновок   складений у 3-х   примiрниках на 9 аркушах

 

Директор ТОВ "АФ Консалтинг Право Аудит",

Аудитор                                                                     _________________/Старшова Л.В./

Сертифiкат аудитора   серiї А № 001864, виданий рiшенням Аудиторської Палати України № 23 вiд 27.12.94 р., рiшенням АПУ   № 281/2 вiд 31.10.2013   р. термiн   дiї   сертифiката продовжений до   27 грудня 2018 р.

 

Два екземпляри на руки одержав:

Голова Правлiння ПАТ "УКРНДIХIММАШ"             _________________/Бєженко А.О./

"14" березня   2017 р.

 

 

 


 

КОДИ

 

Дата

01.01.2017

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛIДНIЙ I КОНСТРУКТОРСЬКИЙ IНСТИТУТ ХIМIЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ"

за ЄДРПОУ

00220285

Територія

Харківська область, Жовтневий р-н

за КОАТУУ

6310137900

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук

за КВЕД

72.19

Середня кількість працівників:

Адреса, телефон: 61001 м. Харкiв, вул. Конєва, 21, (057) 730-43-02

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

 

Баланс

(Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2016 p.

Форма №1

 

Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи

1000

4

2

первісна вартість

1001

29

29

накопичена амортизація

1002

( 25 )

( 27 )

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

Основні засоби

1010

2 731

2 448

первісна вартість

1011

5 154

5 145

знос

1012

( 2 423 )

( 2 697 )

Інвестиційна нерухомість

1015

3 364

3 440

первісна вартість

1016

6 333

6 504

знос

1017

( 2 969 )

( 3 064 )

Довгострокові біологічні активи

1020

0

0

первісна вартість

1021

0

0

накопичена амортизація

1022

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

Гудвіл

1050

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

6 099

5 890

II. Оборотні активи

 

 

 

Запаси

1100

2 620

2 594

Виробничі запаси

1101

87

61

Незавершене виробництво

1102

2 533

2 533

Готова продукція

1103

0

0

Товари

1104

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

483

360

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

за виданими авансами

1130

200

125

з бюджетом

1135

17

17

у тому числі з податку на прибуток

1136

17

17

з нарахованих доходів

1140

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

1

3

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

119

208

Готівка

1166

0

0

Рахунки в банках

1167

119

208

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

у тому числі в:

 

 

 

резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

Інші оборотні активи

1190

19

296

Усього за розділом II

1195

3 459

3 603

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

9 558

9 493 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

 

 

 

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

3 549

3 549

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

Капітал у дооцінках

1405

1 358

1 318

Додатковий капітал

1410

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

Резервний капітал

1415

3 591

3 591

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-396

-390

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

Усього за розділом I

1495

8 102

8 068

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

 

 

 

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

Страхові резерви

1530

0

0

у тому числі:

 

 

 

резерв довгострокових зобов’язань

1531

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат

1532

0

0

резерв незароблених премій

1533

0

0

інші страхові резерви

1534

0

0

Інвестиційні контракти

1535

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

Усього за розділом II

1595

0

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

 

 

 

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

Векселі видані

1605

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за:

 

 

 

довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

товари, роботи, послуги

1615

90

0

розрахунками з бюджетом

1620

110

418

у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

розрахунками зі страхування

1625

24

5

розрахунками з оплати праці

1630

58

44

одержаними авансами

1635

111

0

розрахунками з учасниками

1640

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

страховою діяльністю

1650

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

1 063

958

Усього за розділом IІІ

1695

1 456

1 425

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

Баланс

1900

9 558

9 493

 

 

 

Керівник                                                                               Бєженко Андрiй Олександрович

 

 

Головний бухгалтер                                                            Смiян Олена Юрiївна


 

КОДИ

 

Дата

01.01.2017

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛIДНIЙ I КОНСТРУКТОРСЬКИЙ IНСТИТУТ ХIМIЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ"

за ЄДРПОУ

00220285

 

Звіт про фінансові результати

(Звіт про сукупний дохід)

за 2016 рік

Форма №2

І. Фінансові результати

 

Код за ДКУД

1801003

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

468

6 363

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

( 0 )

( 0 )

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 222 )

( 3 372 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:

прибуток

2090

246

2 991

збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

8 148

498

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування

2123

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 8 147 )

( 3 149 )

Витрати на збут

2150

( 0 )

( 0 )

Інші операційні витрати

2180

( 433 )

( 284 )

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

0

0

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

0

0

Фінансовий результат від операційної діяльності:

прибуток

2190

0

56

збиток

2195

( 186 )

( 0 )

Дохід від участі в капіталі

2200

3

0

Інші фінансові доходи

2220

149

59

Інші доходи

2240

0

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 0 )

( 0 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 0 )

( 0 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток

2290

0

115

збиток

2295

( 34 )

( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

0

-75

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:

прибуток

2350

0

40

збиток

2355

( 34 )

( 0 )II. Сукупний дохід

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

( 0 )

( 0 )

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-34

40

III. Елементи операційних витрат

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

438

3 631

Витрати на оплату праці

2505

1 098

963

Відрахування на соціальні заходи

2510

241

347

Амортизація

2515

435

338

Інші операційні витрати

2520

6 500

1 468

Разом

2550

8 712

6 747

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

2600

14 195 760

14 195 760

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

14 195 760

14 195 760

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

-0,002400

0,002820

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

-0,002400

0,002820

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0,00

0,00

 

 

 

 

Керівник                                                                               Бєженко Андрiй Олександрович

 

 

Головний бухгалтер                                                            Смiян Олена Юрiївна


 

КОДИ

 

Дата

01.01.2017

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛIДНIЙ I КОНСТРУКТОРСЬКИЙ IНСТИТУТ ХIМIЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ"

за ЄДРПОУ

00220285

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2016 рік

Форма №3

 

Код за ДКУД

1801004

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

 

 

 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

9 639

8 030

Повернення податків і зборів

3005

0

14

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

14

Цільового фінансування

3010

4

2

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

477

111

Надходження від повернення авансів

3020

0

2

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

4

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

92

980

Витрачання на оплату:

 

 

 

Товарів (робіт, послуг)

3100

( 7 048 )

( 4 764 )

Праці

3105

( 706 )

( 767 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 304 )

( 409 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 1 651 )

( 857 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 603 )

( 170 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( 1 048 )

( 687 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 0 )

( 200 )

Витрачання на оплату повернення авансів

3140

( 0 )

( 2 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 51 )

( 63 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

456

2 077

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

 

 

 

фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

2

Надходження від отриманих:

 

 

 

відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:

 

 

 

фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

необоротних активів

3260

( 271 )

( 2 143 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-271

-2 141

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

 

 

 

Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:

 

 

 

Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

( 100 )

( 0 )

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-100

0

Чистий рух коштів за звітний період

3400

85

-64

Залишок коштів на початок року

3405

119

179

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

4

4

Залишок коштів на кінець року

3415

208

119 

 

 

 

Керівник                                                                               Бєженко Андрiй Олександрович

 

 

Головний бухгалтер                                                            Смiян Олена Юрiївна


 

КОДИ

 

Дата

 

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛIДНIЙ I КОНСТРУКТОРСЬКИЙ IНСТИТУТ ХIМIЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ"

за ЄДРПОУ

00220285

 

Звіт про власний капітал

За 2016 рік

Форма №4

 

Код за ДКУД

1801005

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

3 549

1 358

0

3 591

-396

0

0

8 102

Коригування:

Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

3 549

1 358

0

3 591

-396

0

0

8 102

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

-34

0

0

-34

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:

Виплати власникам

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:

Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:

Викуп акцій

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

-40

0

0

40

0

0

0

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі

4295

0

-40

0

0

6

0

0

-34

Залишок на кінець року

4300

3 549

1 318

0

3 591

-390

0

0

8 068

 

 

 

Керівник                                                                                           Бєженко Андрiй Олександрович

 

 

Головний бухгалтер                                                                        Смiян Олена Юрiївна


Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Примiтки до фiнансової звiтностi

Публiчного акцiонерного товариства "Український науково-дослiдний та конструкторський iнститут хiмiчного машинобудування"

за рiк, що завершився 31.12.2016 р.

 

Фiнансова звiтнiсть ПАТ "УКРНДIХIММАШ" складена у вiдповiдностi з Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" №996 - ХIV вiд 16.07.1999 р. зi змiнами та доповненнями, мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ), мiжнародними стандартами бухгалтерського облiку (МСБО) та тлумаченнями, розробленими Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi та облiковою полiтикою товариства.

До складу фiнансової звiтностi за 2016 рiк входить:

- Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2016 р.;

- Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2016 рiк;

- Звiт про рух грошових коштiв за 2016 рiк;

- Звiт про власний капiтал за 2016 рiк;

- Примiтки до фiнансової звiтностi за 2016 рiк.

Валютою фiнансової звiтностi є грошова одиниця України - гривня, одиниця вимiру -   тис. грн.

 

Iнформацiя про товариство

Повне найменування юридичної особи та скорочене у разi його наявностi  ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ ТА КОНСТРУКТОРСЬКИЙ IНСТИТУТ ХIМIЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ"

(ПАТ "УКРНДIХIММАШ")

Iдентифiкацiйний код юридичної особи  00220285

Мiсцезнаходження юридичної особи       61001, мiсто Харкiв, вулиця Конєва, будинок 21

Дата державної реєстрацiї, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрi про включення до Єдиного державного реєстру вiдомостей про юридичну особу

Дата державної реєстрацiї: 22.02.1993

Дата запису: 31.03.2005

Номер запису: 1 480 120 0000 008303

Данi про розмiр статутного капiталу        Розмiр (грн.): 3548940,00

Перелiк засновникiв (учасникiв) юридичної особи        АКЦIОНЕРИ   ЗГIДНО   РЕЄСТРУ   АКЦIОНЕРIВ

Адреса засновника: 61001, Харкiвська обл., мiсто Харкiв, Жовтневий район, вулиця Конєва, будинок 21

Розмiр внеску до статутного фонду (грн.): 3548940,00

КIНЦЕВИЙ БЕНЕФIЦIАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- В'ЯЧЕСЛАВ БУЗДУМ, РЕСПУБЛIКА ХОРВАТIЯ, Р 003010053, Д.Н.13.12.1952, М. БЄЛГРАД, ВУЛ. МАЧВАНСЬКА, БУД. 6

Частка держави у статутному капiталi юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25 вiдсоткiв            частка держави у статутному капiталi товариства вiдсутня

Прiзвище, iм'я, по батьковi, дата обрання (призначення) осiб, якi обираються (призначаються) до органу управлiння юридичної особи;

осiб, якi мають право вчиняти дiї вiд iменi юридичної особи без довiреностi, у тому числi пiдписувати договори        БЄЖЕНКО АНДРIЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ - керiвник з 29.11.2012 (ЗГIДНО СТАТУТУ);

БЄЖЕНКО АНДРIЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ - пiдписант з 29.11.2012 (ЗГIДНО СТАТУТУ)

Види дiяльностi

Код КВЕД 72.19 Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук (основний)

Код КВЕД 47.99 Iншi види роздрiбної торгiвлi поза магазинами;

Код КВЕД 55.20 Дiяльнiсть засобiв розмiщування на перiод вiдпустки та iншого тимчасового проживання;

Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна;

 

Вiдкритим акцiонерним товариством "Український науково-дослiдний та конструкторський iнститут хiмiчного машинобудування", згiдно до дiючого законодавства, було змiнено найменування на Публiчне акцiонерне товариство "Український науково-дослiдний та конструкторський iнститут хiмiчного машинобудування" (Протокол позачергових зборiв акцiонерiв ВАТ "УКРНДIХIММАШ" №22 вiд 08.09.2011 р.). ПАТ "УКРНДIХIММАШ" належать усi майновi та немайновi права та обов'язки (в тому числi усi права iнтелектуальної власностi) ВАТ "УКРНДIХIММАШ".

Статут товариства у новiй редакцiї, дiючий на дату надання висновку, затверджений Протоколом рiшення позачергових зборiв акцiонерiв ВАТ "УКРНДIХIММАШ" №22   вiд 08.09.11 р., та зареєстрований державним реєстратором Виконавчого комiтету Харкiвської мiської ради 05.10.2011 р. за № 14801050007008303, iз змiнами, внесеними Рiшенням позачергових зборiв акцiонерiв (Протокол №24 вiд 25.05.2012 р.).

Протягом 2016 року змiни до статуту товариства не вносилися.

Статутний капiтал ПАТ "УКРНДIХIММАШ", згiдно статуту, сформований у розмiрi 3548940 (три мiльйони п'ятсот сорок вiсiм тисяч дев'ятсот сорок) грн. 00 коп., подiлений на 14195760 (чотирнадцять мiльйонiв сто дев'яносто п'ять тисяч сiмсот шiстдесят) штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна.

ПАТ "УКРНДIХIММАШ" було здiйснено випуск простих iменних акцiй в бездокументарнiй формi iснування на загальну суму 3548940,00 грн., подiлений на 14195760 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна (Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй, реєстрацiйний номер 605/1/10 вiд 29.07.2010 р., видане ДКЦПФР 18 листопада 2011 року).

ПАТ "УКРНДIХIММАШ" володiє Державним актом на право постiйного користування землею Серiї I - ХР №006166, виданий Виконавчим комiтетом Харкiвської мiської ради на пiдставi рiшення вiд 25.01.1995 року за №44, та зареєстрований в Книзi записiв державних актiв на право постiйного користування землею за №670. Земельну дiлянку надано товариству для експлуатацiї i обслуговування будiвель i споруд у розмiрi 2,5349 гектарiв. Товариство є платником податку на землю.

Згiдно до реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ "УКРНДIХIММАШ" №128322зв вiд 01.03.2017 р., наданого ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" (код ЄДРПОУ 30370711), станом на 28.02.2017 року, акцiонерами товариства виступають громадяни у кiлькостi 191 (сто дев'яносто одна) фiзична особа, та 5 (п'ять) юридичних осiб.

Головним акцiонером ПАТ "УКРНДIХIММАШ" є Vielhelmina Holding Limited ("Вiльхельмiна Холдiнг Лiмiтед" Компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю, адреса зареєстрованого офiсу: вул. Василя Мiхайлiдi, 3026, Лiмассол, Кiпр, реєстрацiйний номер № НЕ 106799 вiд 26.11.1999 р.), яка володiє простими iменними акцiями загальною кiлькiстю 14071050 штук, що складає 99,1215 вiдсоткiв статутного капiталу товариства.

 

Основа пiдготовки фiнансової звiтностi

Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi ПАТ "УКРНДIХIММАШ" є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ).

Згiдно Наказу Голови Правлiння №1 вiд 03.01.2012 р. датою переходу ПАТ "УКРНДIХIММАШ" на МСФЗ прийнято 01 сiчня 2012 р.

Фiнансова звiтнiсть складена у вiдповiдностi до МСФЗ, що є чинними станом на 31.12.2016 року. ПАТ "УКРНДIХIММАШ" не застосовує жодних МСФЗ достроково.

Формат фiнансових звiтiв представлений з урахуванням вимог Мiнiстерства фiнансiв України, що затверджує форми фiнансових звiтiв в Українi.

Фiнансова звiтнiсть складена в тисячах гривень, всi суми округленi до тис. грн., крiм випадкiв, де вказано iнше.

Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена з використанням припущення про продовження дiяльностi пiдприємства в осяжному майбутньому, що передбачає реалiзацiю активiв та погашення зобов'язань в ходi нормальної операцiйної дiяльностi.

Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва оцiнок i припущень, якi впливають на вiдображення у звiтностi сум активiв i зобов'язань та розкриття iнформацiї про потенцiйнi активи та зобов'язання на дату складання балансу (звiту про фiнансовий стан). Найбiльш важливi областi, якi потребують використання оцiночних суджень та допущень, включають:

- резерв по сумнiвним боргам

- резерв на виплату вiдпусток працiвникам

- вартiсть вiдшкодування

- основнi засоби.

 

Опис важливих аспектiв облiкової полiтики

Основнi принципи облiкової полiтики товариства на 2016 рiк вiдображенi в Положеннi про облiкову полiтику ПАТ "УКРНДIХIММАШ", затвердженому Наказом № 1 вiд 03.01.2012 року. Облiкова полiтика товариства приведена у вiдповiднiсть з вимогами МСБО та МСФЗ, та почала дiяти з 01.01.2012 року.

Облiкова полiтика ПАТ "УКРНДIХIММАШ" розкриває основи, стандарти, правила та процедури облiку, якi воно використовує при складаннi фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ, встановлює принципи визнання та оцiнки об'єктiв облiку.

Товариством планується застосування такої облiкової полiтики, що вiдповiдатиме облiковiй полiтицi, застосованiй в попередньому звiтному роцi, за винятком добровiльної змiни облiкової полiтики, i можливого впливу стандартiв та iнтерпретацiй i поправок (змiн) до них, якi набирають чинностi з 01 сiчня 2016 року та iнших майбутнiх дат.

Протягом 2016 р. прийнята облiкова полiтика ПАТ "УКРНДIХIММАШ" не змiнювалася.

 

Нижче наводяться стандарти та iнтерпретацiї, i поправки (змiни) до них, якi набули чинностi у 2016 роцi, є обов'язковими для застосування у перiодах пiсля 31.12.2015 р., але не вплинули на облiкову полiтику та окрему фiнансову звiтнiсть ПАТ "УКРНДIХIММАШ":

Вплив на майбутню облiкову полiтику Компанiї змiн до дiючих МСФЗ та набуття чинностi новими МСФЗ, що є обов'язковими для застосування у перiодах пiсля 31.12.2015 р:

- МСФЗ (IFRS) 14 "Рахунки вiдкладених тарифних коригувань" (починаючи з 1 сiчня 2016 р.). Деякi галузi (включаючи системи комунальних послуг) пiдлягають тарифному регулюванню, в рамках якого уряд регулює цiноутворення щодо певних видiв дiяльностi. МСФЗ (IFRS) 14 дозволяє таким пiдприємствам, що вперше застосовують МСФЗ, продовжити визнання сум, що належать до тарифного регулювання, у вiдповiдностi з вимогами колишнiх стандартiв (ПСБУ) у їх першiй звiтностi за МСФЗ. З метою полiпшення порiвнянностi стандарт вимагає представляти показники, що вiдображають наслiдки тарифного регулювання, окремо вiд iнших статей. Оцiнено, що введення стандарту не матиме впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї.

- Змiни до МСФЗ (IFRS) 11 "Спiльна дiяльнiсть" (починаючи з 1 сiчня 2016 р.) щодо облiку придбання часток у спiльних операцiях. Змiна мiстить настанови щодо вiдображення придбання часток у спiльних операцiях, що є окремим бiзнесом. Оцiнено, що цi змiни не матимуть впливу на окрему фiнансову звiтнiсть Компанiї.

- Змiни до МСФЗ(IFRS) 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть" та МСБО 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства" - Продаж або внесок активiв мiж iнвестором i асоцiйованою компанiєю або спiльним пiдприємством (починаючи з 1 сiчня 2016 р.). Ця поправка роз'яснює облiк транзакцiй, коли материнська компанiя втрачає контроль над дочiрнiм пiдприємством, яке не пiдпадало пiд визначення "бiзнесу", описане в МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесу", шляхом продажу або його частини асоцiйованої компанiї або спiльному пiдприємству, яке облiковується з використанням дольового методу. Оцiнено, що цi змiни не матимуть впливу на окрему фiнансову звiтнiсть Компанiї.

- Змiни до МСБО (IAS) 27 "Консолiдованi та окремi фiнансовi звiти" - Метод пайової участi в окремiй фiнансовiй звiтностi (починаючи з 1 сiчня 2016 р.). Поправка включає в себе надання можливостi пiдприємству враховувати iнвестицiї в дочiрнi, асоцiйованi компанiї або спiльнi пiдприємства, використовуючи метод дольової участi в своїй окремiй фiнансовiй звiтностi. Обраний пiдхiд облiку потрiбно застосовувати до кожнiй категорiї iнвестицiй. Оцiнено, що цi змiни можуть спричинити ефект на фiнансову звiтнiсть Компанiї, оскiльки наразi дольовий метод в окремiй фiнансовiй звiтностi не застосовується.

- Змiни до МСФЗ (IFRSI)10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть", МСФЗ (IFRS) 12 "Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших суб'єктах господарювання" та МСБО (IAS) 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства" - Iнвестицiйнi пiдприємства: застосування виключення з консолiдацiї (починаючи з 1 сiчня 2016 р.) Поправка роз'яснює велику кiлькiсть аспектiв щодо виключення з консолiдацiї для iнвестицiйних пiдприємств, що облiковують фiнансовi активи за справедливою вартiстю через прибуток/збиток, а також як не iнвестицiйному пiдприємству облiковувати частки в асоцiйованiй компанiї або спiльному пiдприємствi, яке є iнвестицiйним пiдприємством. Оцiнено, що цi змiни не матимуть впливу на окрему фiнансову звiтнiсть Компанiї.

- Змiни до МСФЗ (IFRS) 1 "Перше застосування МСФЗ" (починаючи з 1 сiчня 2016 р.) стосовно роз'яснення того, що звiльнення вiд застосування МСФЗ (IFRS) 3 "Об'єднання бiзнесу", що стосується об'єднань пiдприємств, якi вiдбулися в минулому, поширюється також i на придбання часток у спiльних операцiях, що вiдбулися в минулому, на дату застосування МСФЗ (IFRS) 1. Оцiнено, що цi змiни не матимуть впливу на окрему фiнансову звiтнiсть Компанiї.

- Змiни до МСФЗ (IAS) 16 "Основнi засоби" i МСФЗ (IAS) 38 "Нематерiальнi активи", КТМФЗ 12 (починаючи з 1 сiчня 2016 р.) щодо уточнення припустимих методiв нарахування амортизацiї. У зазначеному змiну Рада (IASB) роз'яснює, що використання методiв, заснованих на виручцi, для розрахунку амортизацiї активу не є об?рунтованим, так як виручка вiд дiяльностi, яка включає використання активу, зазвичай вiдображає фактори, якi не є споживанням економiчних вигод, пов'язаних з цим активом. Оцiнено, що цi змiни не матимуть впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї.

- Змiни до МСФЗ (IAS) 41 "Сiльське господарство" та МСФЗ (IAS) 16"Основнi засоби" щодо бiологiчних активiв (починаючи з 1 сiчня 2016 р.). Вiдтепер бiологiчнi активи, якi вiдповiдають визначенню плодоносного рослини, мають вiдображатися в облiку як основнi засоби згiдно МСФЗ (IAS) 16 i оцiнюватися за вартiстю придбання або за переоцiненою вартiстю. Оцiнено, що цi змiни не матимуть впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї.

- Змiни в МСФЗ (IAS) 1 "Подання фiнансової звiтностi" (починаючи з 1 сiчня 2016 р). Стандарт був змiнений для уточнення поняття суттєвостi i пояснює, що пiдприємство не зобов'язане надавати окреме розкриття, що вимагається МСФЗ, якщо iнформацiя, що випливає з даного розкриття, є несуттєвою, навiть якщо МСФЗ мiстить список окремих розкриттiв або описує їх як мiнiмальнi вимоги. Стандарт також надає нове керiвництво щодо промiжних пiдсумкових сум у фiнансовiй звiтностi. Оцiнено, що цi змiни не матимуть суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї.

- Щорiчнi вдосконалення рiзнi (починаючи з 1 сiчня 2016 р.): Стисло: МСФЗ 5 "Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть" - змiна в методах вибуття непоточних активiв на продаж; МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї" - поправки стосовно питань триваючого залучення по договорах на послуги i розкриттiв про взаємозалiк у стислiй промiжнiй фiнансової звiтностi; МСБО 19 "Виплати працiвникам" - визначення ставок дисконтування на регiональних ринках; МСБО 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть" - визначення "в iншому мiсцi в промiжному фiнансовому звiтi". Оцiнено, що змiни до рiзних МСФЗ в рамках щорiчних удосконалень не матимуть суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї.

- МСФЗ (IFRS) 15 "Виручка за договорами з покупцями" (дiє починаючи з 1 сiчня 2018 р.). Стандарт встановлює основний принцип, що виручка повинна визнаватися в момент здiйснення обов'язку до виконання, вводить новi правила облiку (активи та зобов'язання за договорами) тощо. Виручка вiд продажу товарiв, супроводжуваних наданням послуг, якi можуть бути вiдокремленими, визнається окремо вiд виручки вiд надання послуг, а знижки вiд договiрної цiни розподiляються на окремi елементи виручки. У випадках, коли сума оплати змiнюється з будь-якої причини, виручка вiдображається в розмiрi мiнiмальних сум, якi не схильнi до суттєвого ризику анулювання. За попереднiми оцiнками, застосування стандарту не матиме iстотного впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї.

- МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти" (починаючи з 1 сiчня 2018 р.). МСФЗ (IFRS) 9 замiнює частини МСФЗ (IAS) 39, що стосуються класифiкацiї та оцiнки фiнансових активiв. Фiнансовi активи повиннi класифiкуватися за двома категорiями оцiнки: оцiнюванi за справедливою вартiстю та оцiнюванi за амортизованою вартiстю. Класифiкацiя залежить вiд бiзнес-моделi управлiння фiнансовими iнструментами пiдприємства i вiд характеристик потокiв грошових коштiв, передбачених контрактом щодо iнструменту. За попереднiми оцiнками, застосування стандарту не матиме iстотного впливу на активи, зобов'язання i результати дiяльностi Компанiї, крiм результатiв оцiнки за справедливою вартостi фiнансових активiв (iнструментiв власного капiталу) в портфелi на продаж, що оцiнюються за собiвартiстю за вимогами МСФЗ (IAS) 39.

- МСФО (IFRS)16. Нова модель облiку [оренди] буде мати суттєвий вплив на фiнансову звiтнiсть та на фiнансовi показники. Так, загальна вартiсть активiв збiльшиться в результатi визнання права використання об'єкту оренди. Замiна витрат щодо оренди за iснуючими правилами облiку на амортизацiю активу та вiдсотковi витрати призведе до збiльшення показника EBITDA, вплине на спiввiдношення власних та позикових коштiв та на коефiцiєнт покриття вiдсоткiв.

МСФО 16 "Оренда" був прийнятий у 2016 роцi i вступить в дiю з 1 сiчня 2019 року. Дозволяється також його дострокове застосування.

МСФЗ (IFRS) 22 "Транзакцiї з iноземною валютою i облiк авансiв", уточнює, яку дату слiд вважати датою здiйснення операцiї з метою визначення обмiнного курсу.

Стосовно операцiй, що передбачають кiлька платежiв або надходжень, дата кожного такого платежу або надходження приймається в якостi окремої дати здiйснення операцiї.

Дане роз'яснення застосовується до рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати. Дострокове застосування допускається.

У сiчнi 2016 року Рада з МСФЗ опублiкувала документ "Iнiцiатива з розкриття (Поправки до МСБО (IAS) 7)" ("Disclosure Initiative (Amendments to IAS 7)". Зазначеним документом вносяться доповнення (пункти 44A-44E) до МСБО 7 "Звiт про рух грошових коштiв" щодо розкриття iнформацiї про зобов'язання, обумовленi фiнансовою дiяльнiстю. Цi змiни застосовуються для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2017 року або пiсля цiєї дати, при цьому було традицiйно дозволено дострокове застосування. При першому застосуваннi зазначених поправок компанiї не зобов'язанi подавати порiвняльну iнформацiю за попереднi перiоди.

Жоден iз зазначених вище стандартiв чи поправок товариство в 2016 роцi не застосувало достроково.

 

В подальшому у примiтках надана iнформацiя подiй, вiдображених в фiнансовiй дiяльностi товариства за 2016 рiк з врахуванням вже трансформованих залишкiв та зобов'язань станом на 31.12.2016 року:

Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2016 р. (тис. грн.)

31.12.2014               31.12.2015 31.12.2016

Необоротнi активи                              4612                   6078                       5866

Нематерiальнi активи                                  9                     4                       2

Основнi засоби                           1194                 2710                      2424

Iнвестицiйна нерухомiсть                  3361                     3364                      3440

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї:         -                            -                         -

iншi фiнансовi iнвестицiї                            -                      -                       -

Довгострокова дебiторська

заборгованiсть                               -                       -                       -

Вiдстроченi податковi активи            48           -                       -

Оборотнi активи                        1997                 1413                      1753

Запаси                                       624           605                     579

Дебiторська заборгованiсть

за продукцiю, товари, роботи,

послуги                                     642           396                     347

Дебiторська заборгованiсть

за розрахунками:

за виданими авансами                      167           200                         52

з бюджетом                               93              93                          17

у тому числi з податку на

прибуток                                    93                      93                          17

Iнша поточна дебiторська

заборгованiсть                             252                     -                       269

Поточнi фiнансовi iнвестицiї         100           100                     140

Грошi та їх еквiваленти                       79              19                         68

Iншi оборотнi активи                          40              -                       281

Усього активи                         6609                  7491                     7619

 

Власний капiтал                         6217                     6039                 6005

Зареєстрований капiтал                     3549             3549                 3549

Капiтал у дооцiнках                          1370             1358                 1318

Резервний капiтал                               2617             2617                 2617

Нерозподiлений прибуток

(непокритий збиток)                        (1319)                       (1485)               (1479)

Довгостроковi зобов'язання

i забезпечення                              -                            -                              -

Вiдстроченi податковi зобов'язання     -                               -                               -

Iншi довгостроковi зобов'язання        -                                 -                               -

Поточнi зобов'язання i забезпечення 392                         1452                 1614

Поточна кредиторська заборгованiсть

за довгостроковими зобов'язаннями  63                             -                               -

товари, роботи, послуги                    119                              90                      178

розрахунками з бюджетом                 58                            110                     418

у тому числi з податку на прибуток     -                               -                              -

розрахунками зi страхування            11                               24                             5

розрахунками з оплати працi            22                               58                      44

Поточна кредиторська заборгованiсть

за одержаними авансами                     -                                 92                      39

Поточна кредиторська заборгованiсть

за розрахунками з учасниками            -                                 -                               -

Поточнi забезпечення                         10                               15                      52

Iншi поточнi зобов'язання                  109                           1063                    878

Усього капiтал та зобов'язання      6609                          7491                  7619

 

Нематерiальнi активи (МСБО   38)

Iнформацiя про наявнiсть i рух нематерiальних активiв представлена нижче наведеною таблицею:

Програмне забезпечення               Разом

Первiсна вартiсть, тис. грн.

Станом на 31.12.2014                                             223                      223

Надходження                                                                 -                        -

Вибуття                                                            (194)                            (194)

Станом на 31.12.2015                                               29                         29

Надходження                                                                 -                        -

Вибуття                                                              -                        -

Станом на 31.12.2016                                               29                         29

Накопичена амортизацiя, тис. грн.

Станом на 31.12.2014                                                                     214                                 214

Нараховане за перiод                                                                      5                                    5

Вибуття                                                                                       (194)                                (194)

Станом на 31.12.2015                                                                     25                                   25

Нараховане за перiод                                                                      -                                     2

Вибуття                                                                                           -                                     -

Станом на 31.12.2016                                                                     27                                   27

Залишкова вартiсть, тис. грн.

Станом на 31.12.2014                                                                     9                                     9

Станом на 31.12.2015                                                                     4                                     4

Станом на 31.12.2016                                                                     2                                     2

Нематерiальнi активи, придбанi за окремими угодами облiковуються за вартiстю придбання з вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопиченого збитку вiд знецiнення.

Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується прямолiнiйним методом протягом термiну їх експлуатацiї.

Термiн корисного використання визначається постiйно дiючою iнвентарною комiсiєю товариства для кожного об'єкта iнших нематерiальних активiв за рахунком 125 (програмнi продукти та операцiйнi системи).

Очiкуванi термiни експлуатацiї та метод нарахування амортизацiї аналiзуються на кiнець кожного звiтного перiоду.

Станом на 31.12.2016 р. нематерiальнi активи вiдображенi в балансi по первiснiй вартостi склали 29 тис. грн., залишкова вартiсть - 2 тис. грн. Накопичена амортизацiя на кiнець 2016 року складає 27 тис. грн.

До складу нематерiальних активiв вiднесенi програмнi продукти (бухгалтерськi програми тi iншi операцiйнi системи загального призначення).

ПАТ "УКРНДIХIММАШ" має оцiнювати ймовiрнiсть майбутнiх економiчних вигод, використовуючи об?рунтованi i пiдкрiпленi припущення, якi вiдображають найкращу оцiнку управлiнським персоналом сукупностi економiчних умов, якi iснуватимуть протягом строку корисної експлуатацiї активу.

Право користування майном вiдсутнє.

Новi нематерiальнi активи у 2016 р. не надходили.

Переоцiнки нематерiальних активiв не вiдбулося.

Подальша оцiнка нематерiальних активiв ПАТ "УКРНДIХIММАШ" здiйснюється вiдповiдно МСБО 38   за моделлю собiвартостi та вiдображається за його собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.

 

Основнi засоби (МСБО 16)

Основнi принципи облiку основних засобiв, розробленi в облiковiй полiтицi ПАТ "УКРНДIХIММАШ" (визнання, визначення балансової вартостi та амортизацiйних вiдрахувань, а також збиткiв вiд зменшення корисностi) вiдповiдають нормам МСБО 16 "Основнi засоби":

- критерiєм визнання ОЗ є матерiальнi об'єкти, якi утримуються для використання у виробництвi, або постачаннi товарiв чи наданнi послуг, для надання в оренду або для адмiнiстративних цiлей; та використовуються, за очiкуванням, протягом бiльше одного перiоду;

- пiсля первiсного визнання основних засобiв, ПАТ обрана модель облiку за собiвартiстю;

- пiсля визнання активом, об'єкти основних засобiв облiковуються за собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi;

- основнi засоби ПАТ амортизуються протягом строку їх корисного використання пропорцiйно, прямолiнiйним методом амортизацiї.

 

Прийнята ПАТ "УКРНДIХIММАШ" класифiкацiя ОЗ наведена нижче:

- Iнвестицiйна нерухомiсть;

- Будiвлi i споруди;

- Машини та обладнання;

- Iнструменти, прилади та iнвентар;

- Iншi основнi засоби;

- МНМА.

Iнформацiя про наявнiсть i рух основних засобiв представлена нижче:

Iнвестицiйна Будинки та Машини та Транспортнi Iнструменти, Інші основні

нерухомість споруди  обладнання     засоби   прилади, інвентар   засоби   Разом

Первiсна вартiсть, тис. грн.

Станом на

31.12.2014      6236                2013                633                  -                       242                  513      9637

Придбання    97                    500                  1161                -                       16                    4          1778

Вибуття         -                       -                       (17)                 -                       -                       (3)       (20)

Станом на

31.12.2015      6333           2513         1777                -                       258                  514      11395

Придбання    171                  -                       -                       -                       -                       14        185

Вибуття         -                       -                       (64)                 -                       -                       -           (64)

Станом на

31.12.2016      6504                2513                1713                -                       258                  528      11516

Накопчена амортизацiя, тис. грн.

Станом на

31.12. 2014     2875                1256                436                  -                       170                  345      5082

Амортизацiя

за рiк               94                    37                    65                    -                       10                    50        256

Вибуття         -                       -                       (15)                 -                       -                       (2)       (17)

Станом на

31.12. 2015     2969                1293                486                  -                       180                  393      5321

Амортизацiя

за рiк               95                    162                  84                    -                       5                      49        395

Вибуття         -                       -                       (64)                 -                       -                       -           (64)

Станом на

31.12. 2016     3064                1455                506                  -                       185                  442      5652

Залишкова вартiсть, тис. грн.

Станом на

31.12.2014      3361                757                  197                  -                       72                    168      4555

Станом на

31.12.2015      3364                1220                1291                -                       78                    121      6074

Станом на

31.12.2016      3440                1058                1207                -                       73                    86        5864

 

4. Необоротнi активи класифiкуються як утримуванi для продажу, якщо їх балансова вартiсть буде вiдшкодована в основному не в процесi використання у виробничiй дiяльностi, а при подальшому продажу. Дана умова вважається виконаною, якщо актив (або декiлька активiв) може бути проданий у своєму поточному станi, й iснує висока iмовiрнiсть його продажу.

Керiвництво має завершити продаж активу протягом одного року з моменту його класифiкацiї як призначеного для продажу по цим вимогам, прибуток чи збиток вiд продажу або iншого вибуття об'єктiв основних засобiв визначається як рiзниця мiж цiною продажу та балансовою вартiстю цих об'єктiв.

5. За 2016 рiк дохiд вiд реалiзацiї iнших необоротних активiв склав 47,6 тис. грн.

6. Вибуття старих непридатних для подальшої експлуатацiї ОЗ дорiвнює 64,0 тис. грн., в тому числi: - Машини та обладнання - 64,0 тис. грн.

7. Протягом звiтного перiоду змiн в оцiнках термiнiв експлуатацiї, лiквiдацiйної вартостi, а також змiни методiв амортизацiї основних засобiв не було.

На дату балансу товариство здiйснило внутрiшнiй аналiз на предмет зменшення корисностi основних засобiв i визначило, що сума очiкуваного вiдшкодування несуттєво вiдрiзняється вiд балансової вартостi основних засобiв.

Обмеження права власностi товариства на основнi засоби станом на 31.12.2016 р. вiдсутнi. Товариством на протязi 2016 року було придбано основних засобiв на суму 226 тис. грн., однак згiдно до МСФЗ слiд зазначити надходження ОЗ в сумi 185,0 тис. грн., та надходження МНМА в сумi 41 тис. грн.

8. Пунктом 23 Облiкової полiтики товариства визначено нарахування амортизацiї МНМА у розмiрi 100% їх вартостi у першому мiсяцi використання таких об'єктiв.

За даними бух облiку:

- передано в експлуатацiю МНМА на суму 41196,06 грн.,

- фактично було нараховано знос на суму 37536,53 грн.,

- сума вiдхилення склала 3659,53 грн., в т.р. за такими об'єктами: картридж -212,03 грн., штамп - 155 грн., лiчильник (iнв.112151) - 800 грн., лiчильник (iнв.112152) - 842,50 грн., лiчильник (iнв.112153) -1650 грн.

При трансформацiї на суму 3659,53 грн. було донараховано знос у розмiрi 100% вартостi, як переданих в експлуатацiю в 2016 роцi з подальшим списанням на позабалансовий облiк.

9. Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв на 31.12.2016 р. складає 1065 тис. грн.

10. Облiк основних засобiв нижче порогу суттєвостi

1. Основнi засоби вартiстю менше прийнятого порогу капiталiзацiї не враховується у складi амортизованих основних засобiв.

2. Пiдприємство одночасно списує на витрати вартiсть придбаних основних засобiв вартiстю менш прийнятого порогу суттєвостi з одночасним взяттям їх на позабалансовий облiк.

3. Облiк списаних, але експлуатованих об'єктiв дозволить:

- контролювати збереження та справнiсть основних засобiв, дотримання правил їх експлуатацiї працiвниками пiдприємства;

- документально пiдтверджувати i об?рунтовувати витрати на ремонт i експлуатацiю основних засобiв, придбання витратних матерiалiв, придбання нових аналогiчних засобiв;

- забезпечити вiдповiднiсть фактичної наявностi основних засобiв i облiкових даних при проведеннi iнвентаризацiї та коректно враховувати результати iнвентаризацiї цього майна;

- при необхiдностi - пред'являти претензiї особам, якi виннi у псуваннi, знищеннi або зникнення майна, про вiдшкодування шкоди, заподiяної органiзацiї (шкода в даному випадку може виражатися у витратах на ремонт i вiдновлення майна, дострокове придбання аналогiчного майна).

 

Iнвестицiйна нерухомiсть (МСБО 40)

Станом на 31.12.2016 року на балансi ПАТ "УКРНДIХIММАШ" облiковується iнвестицiйна нерухомiсть по первiснiй вартостi 6504,2 тис. грн., знос - 3064,6 тис. грн., залишкова вартiсть - 3439,6 тис. грн., до складу якої входять будинки та споруди, якi є власнiстю суб'єкта господарювання, та згiдно до облiкової полiтики товариства, використовуються з метою отримання доходiв вiд орендних платежiв.

Згiдно узгодженої облiкової полiтики ПАТ "УКРНДIХIММАШ" прийнята модель оцiнки iнвестицiйної нерухомостi - по фактичнiй собiвартостi за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї i будь-яких збиткiв вiд знецiнення (П.п. 4.8.2. Положення); об'єкти iнвестицiйної нерухомостi амортизуються прямолiнiйним методом (П.п. 4.5.1. Положення).

Iнвестицiйна нерухомiсть   ПАТ "УКРНДIХIММАШ":                     тис. грн.

Станом на      Первiсна вартiсть                 Знос                Залишкова вартiсть

31.12.2014 р.              6236,0                         2875,4                         3360,6

31.12.2015 р.              6333,3                         2969,3                         3364,0

31.12.2016 р.              6504,2                         3064,6                         3439,6

Збiльшення суми первiсної вартостi на 170,9 тис. грн. на кiнець 2016 року обумовлено проведеними полiпшенням нерухомостi, яка здається в операцiйну оренду.

Обмежень щодо спроможностi реалiзацiї iнвестицiйної нерухомостi та конкретних зобов'язань щодо її ремонту, обслуговування чи полiпшення не iснує.

Вiдповiдно до облiкової полiтики товариства, iнвестицiйна нерухомiсть має визнаватися як актив тiльки тодi, коли є ймовiрнiсть того, що суб'єкт господарювання отримає майбутнi економiчнi вигоди, якi пов'язанi з цiєю iнвестицiйною нерухомiстю. З цiєю метою, згiдно МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв", пiдприємством був проведений розрахунок дисконтування вартостi майбутнiх потокiв грошових коштiв, отримання яких очiкується вiд активу на майбутнiх 5 рокiв.

За результатами проведеного тесту на майбутнi 5 рокiв загальна позитивна рiзниця мiж розрахунковим генеруючим надходженням грошових потокiв вiд орендної плати iнвестицiйної нерухомостi, та її залишковою (балансовою) вартiстю на 31.12.2016 р. може скласти 13483,9 тис. грн., фактiв зменшення корисностi по об'єктах iнвестицiйної нерухомостi не встановлено.

 

Оренда (МСБО 17)

ПАТ "УКРНДIХIММАШ" здає в оренду об'єкти iнвестицiйної нерухомостi в розмiрi 21140,8 м2 , а також обладнання, з яких надано 14208,4м2 за договорами операцiйної оренди з термiном вiд 1 року з подальшим продовженням термiну шляхом укладання додаткових угод. Замiна умов договорiв та дострокове їх розiрвання буває лише за згодою обох сторiн. За договорами товариства у орендарiв немає права викупу об'єктiв оренди пiсля закiнчення термiну оренди.

Операцiйна оренда класифiкується як така, якщо вона не передає в основному всi ризики та винагороди щодо володiння.

Дохiд вiд оренди за угодами про операцiйну оренду визначається в складi доходу на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди.

Витрати, включаючи амортизацiю, понесенi при отриманнi доходу вiд оренди, визначаються, як витрати орендодавця.

Полiтика нарахування амортизацiї на орендованi активи, що амортизуються, узгоджується iз стандартною полiтикою товариства щодо подiбних активiв, а амортизацiя обчислюється вiдповiдно до МСБО 16 та МСБО 38.

ПАТ "УКРНДIХIММАШ" надає в оренду частину iнвестицiйної нерухомостi в цiлях здобуття доходiв вiд орендних платежiв.

В 2016 роцi витрати на оренду склали 4182,0 тис. грн., одержаний на поточний рахунок дохiд по орендним платежам склав 8041,8 тис. грн.

Розрахунковi очiкуванi майбутнi мiнiмальнi оренднi платежi за невiдомими угодами про операцiйну оренду (не бiльше 1 року) можуть скласти 3692,1 тис. грн.

 

Запаси (МСБО 2)

МСБО 2 визначає запаси, як активи, призначенi для продажу у звичайному ходi бiзнесу, перебувають у процесi виробництва для такого продажу, або iснують у формi основних чи допомiжних матерiалiв для споживання у виробничому процесi або при наданнi послуг.

Оцiнка та визнання виробничих запасiв ПАТ вiдповiдає прийнятiй на пiдприємствi облiковiй полiтицi, тобто:

- Запаси вважаються активами, якщо iснує iмовiрнiсть того, що пiдприємство одержить у майбутньому перiодi економiчнi вигоди, пов'язанi з їх використанням та їх вартiсть буде вiрогiдно визначена;

- Придбанi запаси враховуються на балансi пiдприємства по первiснiй вартостi з урахуванням усiх витрат, зв'язаних з їхнiм придбанням;

- При вибуттi запасiв у виробництво, продаж або iнше вибуття, їх оцiнка здiйснюється з використанням методу iдентифiкацiйної собiвартостi;

- Залишки запасiв на кiнець звiтного перiоду оцiнюються за меншою з таких двох величин: собiвартiсть та чиста вартiсть реалiзацiї.

Собiвартiсть запасiв включає всi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до їх мiсцезнаходження та приведення їх у належний стан. Чиста вартiсть реалiзацiї запасiв являє собою розрахункову цiну реалiзацiї запасiв за вирахуванням всiх попередньо оцiнених витрат на доопрацювання та витрат на реалiзацiю.

Загальна балансова вартiсть запасiв згiдно класифiкацiями та структурi, прийнятими для суб'єкта господарювання розподiленi таким чином, тис. грн.:

на 31.12.15 р.         на 31.12.16 р.

Сировина та матерiали                                62                   61

Готова продукцiя                                        25                   -

Незавершене виробництво

та напiвфабрикати                                      1979                1979

Всього запасiв                                             2066                2040

Резерв знецiнення                                       (1461)             (1461)

Чиста вартiсть запасiв                                 605                 579

За даними бухоблiку вартiсть незавершеного виробництва за 4 роки не змiнилася. З суми балансової вартостi НЗВ за МСФЗ була вже списана сума 2014712,79 грн. та у 2017   роцi пiдлягає списанню за рахунок прибутку i збиткiв з вiдображенням ф.2 у сумi 518099,30 грн.

Резерв знецiнення станом на 31.12.2016 р. складається з сум знецiнення незавершеного виробництва 1461 тис. грн.

Загальний обсяг запасiв на 31.12.2016 р. порiвняно з минулим перiодом незначно зменшився загалом на 26 тис. грн.

Запасiв, переданих на доопрацювання, на комiсiю та в заставу на балансi не значиться.

 

Дебiторська заборгованiсть

Дебiторська заборгованiсть ПАТ "УКРНДIХIММАШ" представлена наступним чином:         тис. грн.

на 31.12.2015 р.     на 31.12.2016 р.

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги           396                              347

Передплати                                                                                     200                              52

Заборгованiсть з бюджетом                                                          93                               17

Iнша дебiторська заборгованiсть                                                  -                                 269

Разом                                                                                                689                              685

 

Розрахунок чистої реалiзацiйної вартостi дебiторської заборгованостi ПАТ "УКРНДIХIММАШ" складає:   тис. грн.

на 31.12.2015 р.        на 31.12.2016 р.

Дебiторська заборгованiсть з оренди                                        483                              392

Резерв сумнiвних боргiв                                                                (87)                             (45)

Разом                                                                                                396                              347

 

Сальдо рахунку резерву сумнiвних боргiв ПАТ "УКРНДIХIММАШ" наступне:         тис. грн.

на 31.12.2015 р.  на 31.12.2016 р.

Сальдо резерву на початок перiоду                                                          194                              87

Витрати пов'язанi з нарахуванням резерву                                  -                                 -

Використання резерву                                                                   (107)                           (42)

Сальдо резерву на кiнець перiоду                                                 87                               45

 

Станом на 31.12.16 р. резерв сумнiвних боргiв по наступним дебiторам у сумi 45290,37 грн. по складає:

- Фоп Мороз С.Г. у сумi 43750,37 грн.;

- ТОВ РВР Прометей у сумi 1540 грн.

Використання резерву у 2016 роцi проведено по дебiторам у сумi 41462,80 грн.:

- ФОП Мороз С.С. у сумi 31462,80 грн. за договором оренди;

- ТОВ Укрпериклаз у сумi 10000,00 грн. за ТМЦ.

 

Iнша дебiторська заборгованiсть представлена наступним чином, тис. грн.:

на 31.12.2015 р.           на 31.12.2016 р.

Iнша дебiторська заборгованiсть                                      -                                   -

Заборгованiсть з постачальниками                                              -                                   265

Заборгованiсть з iншими дебiторами                                -                                   4

Iнша дебiторська заборгованiсть                                      -                                   -

Разом                                                                                    -                                   269

 

Грошовi кошти

Гривня - є функцiональною валютою товариства та валютою подання фiнансових звiтiв.

Негрошових операцiй iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi товариство в 2016 роцi не мало.

 

Грошовi кошти та еквiваленти ПАТ "УКРНДIХIММАШ" представленi таким чином         тис. грн.:

Структура грошових коштiв                                 на 31.12.2015 р.         на 31.12.2016 р.

Грошовi кошти та їх еквiваленти в нацiональнiй валютi          6                                  40

Грошовi кошти та їх еквiваленти, росiйський рубль                  9                                  28

Грошовi кошти та їх еквiваленти, долар США                            4                                  -

Грошовi кошти та їх еквiваленти, євро                                       -                                   -

Грошовi кошти в нацiональнiй валютi на спецiальнi рахунки  -                                   -

Разом                                                                                                19                                68

 

Поточнi фiнансовi iнвестицiї

Iнформацiя складу наступна:                 тис. грн.

на 31.12.2015 р.          на 31.12.2016 р.

Депозит термiном бiльше 3 мiсяцiв, менше 1 року                              100               140

Станом на 31.12.2015 р. сальдо рахунку 311 "Депозит в банку Аваль" становило 100,0 тис. грн. Поповнення депозитного рахунку за 2016 рiк становило 400,0 тис. грн., було вилучено в поточному перiодi 360,0 тис. грн. Тобто, сальдо розрахункiв по рах. 311 "Депозит в банку Аваль" станом на 31.12.2016 р. становить 140,0 тис. грн., якi вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан, як поточнi фiнансовi iнвестицiї.

 

Власний капiтал

Власний капiтал вiдображений у балансi ПАТ "УКРНДIХIММАШ" по статтях:

- статутний капiтал;

- капiтал в дооцiнках;

- резервний капiтал;

- нерозподiлений прибуток (непокритий збиток).

 

Складовi власного капiталу                                                                    тис. грн.

Складовi власного капiталу                                  на 31.12.2015 р.        на 31.12.2016 р.

Зареєстрований (пайовий) капiтал                                               3549                            3549

Внески до незареєстрованого статутного капiталу        0                                0

Капiтал у дооцiнках                                                            1358                            1318

Додатковий капiтал                                                            0                                0

Емiсiйний дохiд                                                                   0                                0

Накопиченi курсовi рiзницi                                                           0                                0

Резервний капiтал                                                               2617                            2617

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)                        (1485)                         (1479)

Неоплачений капiтал                                                         0                                0

Вилучений капiтал                                                             0                                0

Iншi резерви                                                                         0                                0

Всього:                                                                                  6039                            6005

 

Статутний капiтал

Данi по ряд. 1400 ф.1 "Баланс (Звiт про фiнансовий стан)" вiдповiдають даним зареєстрованого статутного капiталу ПАТ "УКРНДIХIММАШ", заявленому в статутi, у розмiрi 3548940 (три мiльйони п'ятсот сорок вiсiм тисяч дев'ятсот сорок) грн. 00 коп., подiлений на 14195760 (чотирнадцять мiльйонiв сто дев'яносто п'ять тисяч сiмсот шiстдесят) штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна.

Змiни розмiру статутного капiталу ПАТ "УКРНДIХIММАШ" у 2016 р. не було. Додаткову емiсiю акцiй в 2016 р. ПАТ "УКРНДIХIММАШ" не здiйснювало.

 

Резервний капiтал

Вiдповiдно до положень, передбачених п.5.13 - п.5.15 ст. 5 статуту товариства, резервний капiтал ПАТ "УКРНДIХIММАШ" повинен бути сформований у розмiрi не менш нiж 15% статного капiталу, шляхом щорiчних вiдрахувань вiд чистого прибутку, або за рахунок нерозподiленого прибутку. Розмiр щорiчних вiдрахувань не може бути меншим нiж 5% чистого прибутку звiтного року.

В 2016 роцi ПАТ "УКРНДIХIММАШ" не здiйснювало вiдрахувань до резервного капiталу, та станом на 31.12.2016 р. резерв залишився без змiн у розмiрi 2617 тис. грн.

 

Капiтал в дооцiнках

Станом на 31.12.2016 року капiтал в дооцiнках становить 1318 тис. грн. (зниження порiвняно з 2015 роком на 40 тис. грн. за рахунок уцiнки ОЗ).

 

Нерозподiлений прибуток

Пiсля трансформацiї та перегрупування доходiв та витрат, чистим фiнансовим результатом за Ф№2 ПАТ "УКРНДIХIММАШ"   за 2016 рiк став збиток у розмiрi 34 тис. грн.                                                                   Рядок Ф2       Показник

Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi:

збиток                                                                                                        2195                (34)

Збiльшення витрат з податку на прибуток                                            2300                   -

Чистий фiнансовий результат:

збиток                                                                                                         2355                (34)

Дооцiнка необоротних активiв                                                               2400                   -

Сукупний збиток                                                                                       2465               (34)

 

Вiдповiдно до зменшення суми "Капiталу в дооцiнках" на 40,0 тис. грн., збiльшився нерозподiлений прибуток в фiнансовому звiтi на 31.12.2016 р. також на 40,0 тис. грн., та на кiнець звiтного перiоду 2016 року складає (1479) тис. грн.

Згiдно п.п. 134.1.1 ст. 134 "Об'єкт оподаткування" ПКУ ПАТ "УКРНДIХIММАШ" за 2016 рiк вiдноситься до платникiв податку, у яких рiчний дохiд вiд будь-якої дiяльностi (за вирахуванням непрямих податкiв), визначений за правилами бухгалтерського облiку за останнiй рiчний звiтний (податковий) перiод не перевищує двадцяти мiльйонiв гривень, тобто об'єкт оподаткування визначається без коригування фiнансового результату до оподаткування на усi рiзницi.

 

Кредиторська заборгованiсть

Кредиторська заборгованiсть ПАТ "УКРНДIХIММАШ" складає:                     тис. грн.

Структура кредиторської заборгованостi                    на 31.12.2015 р.               на 31.12.2016 р.

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги                     90                                178

Аванси отриманi                                                                                        92                                39

Розрахунки з бюджетом                                                                             110                              418

Заборгованiсть з оплати працi та нарахувань                                         82                                49

Iншi зобов'язання                                                                                       1063                            878

Разом                                                                                                            1437                            1562

 

Залишок зобов'язань за розрахунками з бюджетом по податкам станом на 31.12.2016 р., обгрунтованi господарською дiяльнiстю товариства:              тис. грн.

Склад зобов'язань з:                                  31.12.2016 р.

податку на землю                                                                           53

плати за воду                                                                                  1

ПДВ                                                                                                 298

ПДФО                                                                                              7

вiйськовий збiр                                                                               -

податок на нерухомiсть                                                                 59

Всього:                                                                                             418

Станом на 31.12.2016 року ПАТ "УКРНДIХIММАШ" має переплату по податку на прибуток в розмiрi 17 тис. грн., розрахованому i сплаченому, згiдно податковому законодавству України.

 

Iншi зобов'язання складаються з наступних сум:             тис. грн.

на 31.12.2015 р.    на 31.12.2016 р.

Поворотна фiнансова допомога                            975                    875

Податковий кредит по ПДВ                                              84                             -

iншi                                                                           4                               3

Разом                                                                        1063                           878

 

Виплати працiвникам МСБО 19

Згiдно з МСБО 19 "Виплати працiвникам" - це всi форми компенсацiї, що їх надає суб'єкт господарювання в обмiн на послуги, наданi працiвниками.

ПАТ "УКРНДIХIММАШ" проводить короткостроковi виплати працiвникам, якi включають такi статтi:

- зарплата робiтникам i внески на соцiальне забезпечення;

- короткостроковi компенсацiї за вiдсутнiсть (такi як оплачена щорiчна вiдпустка та оплачена вiдпустка у зв'язку з хворобою, та iншi);

- участь у прибутку та премiї, що пiдлягають сплатi протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення перiоду, в якому працiвники надають вiдповiднi послуги.

Щомiсячнi виплати зарплати є поточними. Непоточними можуть бути виплати при звiльненнi.

Станом на 31 грудня 2016 року у звiт про фiнансовий стан ПАТ "УКРНДIХIММАШ" включена заборгованiсть поточних розрахункiв з працiвниками (рядок 1630 графа 4) в сумi 44 тис. грн., крiм того поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування дорiвнює 5,0 тис. грн. Заборгованiсть є реальною, без прострочених виплат.

 

Забезпечення на виплати персоналу

ПАТ "УКРНДIХIММАШ" була здiйснена iнвентаризацiя фактично невикористаних вiдпусток на 31.12.2016 р. в днях працiвникiв, що знаходяться в трудових стосунках, i фактично зароблених днiв вiдпустки в 2016 роцi i перехiдних на 2017 рiк. У вiдповiдностi до МСБО 19, була оцiнена очiкувана вартiсть зобов'язань по вже зароблених вiдпустках в грошовому вираженнi i проведенi коректувальнi записи.

Розрахований резерв вiдпусток на початок звiтного року склав 15 тис. грн., нараховано в 2016 роцi - 88 тис. грн., використано 51 тис. грн., вихiдний залишок резерву на 31.12.2016 р. склав 52 тис. грн., що вiдповiдає сальдо рахунку резерву вiдпусток (рядок 1660 балансу):

тис. грн.

на 31.12.2015 р.       на 31.12.2016 р.

Сальдо резерву на початок перiоду                                  10                               15

Витрати пов'язанi з нарахуванням резерву          9                                88

Використання резерву                                            (4)                               (51)

Сальдо резерву на кiнець перiоду                         15                               52

 

 

 

 

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2016 рiк

 

Доходи

Основною базою для нарахування доходу ПАТ "УКРНДIХIММАШ" є данi аналiтичного облiку по наданим послугам, вiдвантаженiй продукцiї, i витрат на виробництво.

Дохiд на товариствi визнається пiд час збiльшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капiталу (за винятком зростання капiталу за рахунок внескiв учасникiв пiдприємства), за умови, що оцiнка доходу може бути достовiрно визначена.

Валовий прибуток доходу вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) склав 4105 тис. грн.

Склад доходiв ПАТ "УКРНДIХIММАШ" за 2016 рiк                тис. грн.

Статтi доходiв                                             2015 рiк                     2016 рiк

а) чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї без ПДВ:*                                6363                8510

- дохiд вiд тематики                                                                       350                    425

- дохiд вiд продажу товарiв                                                            23                     43

- дохiд вiд оренди                                                                           5990                8042

б) iншi операцiйнi доходи, в тому разi:                                                    213                    258

- списання кредиторської заборгованостi                                                   8                        -

- реалiзацiя виробничих запасiв                                                    59                     91

- iншi доходи                                                                                      6                     4

- доход вiд продажу необоротних активiв                                     2                      40

- операцiйна курсова рiзниця                                                        24                     14

- дохiд вiд отримання активiв вiд кредиторської заборгованостi 59              -

- списання резервiв сумнiвних боргiв та резерву вiдпусток

в iнший дохiд                                                                                 55                     -

- страхове вiдшкодування                                                                -                      109

*) в 2015 та 2016 р.р. дохiд вiд операцiйної оренди включається в склад доходу вiд реалiзацiї по рядку 2000 ф.2.

Витрати

Згiдно звiту про фiнансовi результати за 2016 р. собiвартiсть реалiзованої продукцiї товарiв, робiт, послуг (ряд. 2050) становить 4405 тис. грн., в тому разi:

- собiвартiсть товарiв - 45 тис. грн.

- собiвартiсть НIОКР - 178 тис. грн.

- собiвартiсть вiд iнвестицiйної дiяльностi (операцiйна оренда) - 4182 тис. грн.

Адмiнiстративнi витрати порiвняно з минулим перiодом зросли на 129,6% та склали 4005 тис. грн., якi суттєво вплинули на загальний результат дiяльностi товариства, однак це обусловлено ростом доходу вiд реалiзацiї (товарiв, робiт, послуг) на 133,7 %.

 

Iншi операцiйнi витрати

У статтi "Iншi операцiйнi витрати" по ряд. 2180 форми 2 "Звiт про фiнансовi результати" за 2016 рiк включенi витрати у сумi 392 тис. грн.:                 тис. грн.

Статтi витрат                                                 2015 рiк              2016 рiк

- собiвартiсть реалiзованих запасiв                                                                       58                    90

- собiвартiсть реалiзацiї необоротних активiв                                        2                        -

- сумнiвнi та безнадiйнi борги                                                                  8                     163

- витрати операцiйної курсової рiзницi                                                   21                    11

- штрафи, пенi                                                                                            21                    32

- утримання ЖКХ та обєктiв соцкультпризначення,

списання кредиторської заборгованостi                                                  7                        -

- витрати по списанню безнадiйної дебiторської заборгованiстi          -                         -

- витрати по списанню ОЗ                                                                         1                        -

- iншi витрати в т.разi:                                                                                127                  96

- вiдшкодування наукових пенсiй                           46                   42

- витрати по мобiльному звязку                              -                     15

- благодiйнiсть                                                          7                    1

- витрати пiдприємства за рахунок прибутку       21                   32

- iншi рiзнi витрати                                                  53                   6

- нараховано резерв сумнiвних боргiв                                                      -                     -

Всього:                                                                                                         245                  392

 

Податок на прибуток

Згiдно п.п. 134.1.1 ст. 134 "Об'єкт оподаткування" ПКУ ПАТ "УКРНДIХIММАШ" за 2016 рiк вiдноситься до платникiв податку, у яких рiчний дохiд вiд будь-якої дiяльностi (за вирахуванням непрямих податкiв), визначений за правилами бухгалтерського облiку за останнiй рiчний звiтний (податковий) перiод не перевищує двадцяти мiльйонiв гривень, тобто об'єкт оподаткування визначається без коригування фiнансового результату до оподаткування на рiзницi.

Чистим фiнансовим результатом ПАТ "УКРНДIХIММАШ" за 2016 рiк (ряд. 2465 звiту по Ф№2) став збиток у розмiрi 34 тис. грн.

Коригувань, зроблених у поточному 2016 року до податку на прибуток з витратами на податки минулих рокiв не вiдбувалося.

 

Звiт про рух грошових коштiв за 2016 рiк

Звiт про рух грошових коштiв розкриває рух грошових коштiв за результатами роботи ПАТ "УКРНДIХIММАШ" у 2015 та 2016 роках. Залишок грошових коштiв на початок та кiнець 31.12.2016 року виглядає наступним чином:       тис. грн.

Стаття грошових коштiв                          на 31.12.2015 р.          на 31.12.2016 р.

Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi                          2077                           416

Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi                                   -2141                           -271

Рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi                               -                                -100

Чистий рух грошових коштiв                                                       -64                             45

Залишок на початок року                                                                 79                             19

Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв                                    4                                 4

Залишок коштiв на кiнець перiоду                                                              19                             68

 

Звiт про власний капiтал за 2016 рiк

В Звiт про власний капiтал за 2016 рiк включено зменшення в статтю "Iншi змiни в капiталi" на суму 40,0 тис. грн. з наступним збiльшенням по статтi "Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)". Крiм того, чистий збиток в розмiрi 34,0 тис. грн. також вплинув на остаточний результат всього власного капiталу на кiнець звiтного перiоду.

 

Подiї пiсля звiтної дати

Подiй, якi могли б суттєво вплинути на дiяльнiсть товариства, пiсля звiтної дати до дати затвердження фiнансової звiтностi не вiдбулось.

 

Пов'язанi сторони

В фiнансовiй звiтностi товариства пов'язаними сторонами вважаються сторони, одна з яких контролює органiзацiю або контролюється нею, або разом з органiзацiєю є об'єктом спiльного контролю.

Пов'язаними сторонами ПАТ "УКРНДIХIММАШ" в 2016 роцi був:

- ПАТ "УКРНАФТОХIМПРОЕКТ" (виступає Орендарем) за договорами оренди на загальну суму 1 468 063,74 грн. в розрiзi договорiв:

- № 16-001 вiд 26.10.15 року на суму 1 249 200,00 грн.;

- № ээ16-001 вiд 26.10.15 року на суму 218 863,74 грн.

- ПАТ "УКРНАФТОХIМПРОЕКТ" (виступає Позикодавцем) за договорами безвiдсоткової фiнансової поворотної допомоги, отриманої в 2015 роцi. Загальна сума неповернутої ПАТ "УКРНДIХIММАШ" фiнансової допомоги станом на 31.12.2016 р. склала   875 000,00 грн., що вiдображено по Ряд. 1690 гр.4 Балансу (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2016 р.

Операцiї з пов'язаними сторонами були належним чином облiкованi та розкритi в бухгалтерському облiку та в примiтках до фiнансової звiтностi ПАТ "УКРНДIХIММАШ".

 

 

"14" березня 2017 р.

 

 

 

Голова Правлiння ПАТ "УКРНДIХIММАШ"                 _________________/Бєженко А.О./

 

 

Головний бухгалтер ПАТ "УКРНДIХIММАШ"               _________________/Смiян О.Ю./

 

 
Проектирование оборудования для химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслей промышленности: