Особлива інформація емітента від 19.04.2017р

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова Правління

 

 

 

Бєженко А.О.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

МП

 

 

 

20.04.2017

 

(дата) 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

61001 м. Харків, вул. Конєва, 21

4. Код за ЄДРПОУ

00220285

5. Міжміський код та телефон, факс

(057) 730-43-02, 733-05-20

6. Електронна поштова адреса

buch@himmash.com.ua

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

20.04.2017

 

(дата)

2. Повідомлення

№ 76 Бюлетень "Відомості НКЦПФР"

 

21.04.2017

опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.himmash.org.ua

в мережі Інтернет

20.04.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

19.04.2017

припинено повноваження

Голова Наглядової ради

Левандовський Анатолій Станіславович

- -

-

0

Зміст інформації:

Зміни відбулись на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол № 28 від 19.04.2017 р.).

Припинено повноваження Голови Наглядової ради Левандовського Анатолія Станіславовича.

Левандовський А.С. не надав письмової згоди на розголошення паспортних даних; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; акціями товариства не володіє; обіймав посаду з 26.04.2016 р.

 

19.04.2017

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Александрук Вiталiй Васильович

- -

-

0

Зміст інформації:

Зміни відбулись на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол № 28 від 19.04.2017 р.).

Припинено повноваження члена Наглядової ради Александрука Віталія Васильовича.

Александрук В.В. не надав письмової згоди на розголошення паспортних даних; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; акціями товариства не володіє; обіймав посаду з 26.04.2016 р.

 

19.04.2017

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Обiход Лiдiя Миколаївна

- -

-

0

Зміст інформації:

Зміни відбулись на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол № 28 від 19.04.2017 р.).

Припинено повноваження члена Наглядової ради Обiход Лідії Миколаївни.

Обіход Л.М. не надала письмової згоди на розголошення паспортних даних; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; акціями товариства не володіє; обіймала посаду з 26.04.2016 р.

 

19.04.2017

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Суслова Світлана Олегівна

- -

-

0

Зміст інформації:

Зміни відбулись на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол № 28 від 19.04.2017 р.).

Припинено повноваження члена Наглядової ради Суслової Світлани Олегівни.

Суслова С.О. не надала письмової згоди на розголошення паспортних даних; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; акціями товариства не володіє; обіймала посаду з 26.04.2016 р.

19.04.2017

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Савчук Михайло Володимирович

- -

-

0

Зміст інформації:

Зміни відбулись на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол № 28 від 19.04.2017 р.).

Припинено повноваження члена Наглядової ради Савчука Михайла Володимировича.

Савчук М.В. не надав письмової згоди на розголошення паспортних даних; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; акціями товариства не володіє; обіймав посаду з 26.04.2016 р.

 

19.04.2017

обрано

Голова Наглядової ради, представник акціонера

Левандовський Анатолій Станiславович

- -

-

0

Зміст інформації:

Зміни відбулись на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол № 28 від 19.04.2017 р.) та засідання наглядової ради (Протокол № 16 від 19.04.2017 р.).

Обрано (переобрано) на посаду Голови Наглядової ради представника акціонера Левандовського Анатолія Станіславовича строком на 1 рік.

Левандовський А.С. не надав письмової згоди на розголошення паспортних даних; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; акціями товариства не володіє.

Протягом останніх п`яти років Левандовський А.С. обіймав посаду Голови Правління.

 

19.04.2017

обрано

Член Наглядової ради, представник акціонера

Александрук Вiталiй Васильович

- -

-

0

Зміст інформації:

Зміни відбулись на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол № 28 від 19.04.2017 р.).

Обрано (переобрано) на посаду члена Наглядової ради представника акціонера Александрука Віталія Васильовича строком на 1 рік.

Александрук В.В. не надав письмової згоди на розголошення паспортних даних; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; акціями товариства не володіє.

Протягом останніх п`яти років Александрук В.В. обіймав посаду директора з господарських питань.

19.04.2017

обрано

Член Наглядової ради, представник акціонера

Обiход Лiдiя Миколаївна

- -

-

0

Зміст інформації:

Зміни відбулись на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол № 28 від 19.04.2017 р.).

Обрано (переобрано) на посаду члена Наглядової ради представника акціонера Обіход Лідію Миколаївну строком на 1 рік.

Обіход Л.М. не надала письмової згоди на розголошення паспортних даних; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; акціями товариства не володіє.

Протягом останніх п`яти років Обіход Л.М. обіймала посаду завiдувача групи планово-договiрного вiддiлу.

19.04.2017

обрано

Член Наглядової ради, представник акцiонера

Суслова Свiтлана Олегiвна

- -

-

0

Зміст інформації:

Зміни відбулись на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол № 28 від 19.04.2017 р.).

Обрано (переобрано) на посаду члена Наглядової ради представника акціонера Суслову Світлану Олегівну строком на 1 рік.

Суслова С.О. не надала письмової згоди на розголошення паспортних даних; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; акціями товариства не володіє.

Протягом останніх п`яти років Суслова С.О. обіймала посаду заступника начальника планово-договiрного вiддiлу.

 

19.04.2017

обрано

Член Наглядової ради, представник акцiонера

Савчук Михайло Володимирович

- -

-

0

Зміст інформації:

Зміни відбулись на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол № 28 від 19.04.2017 р.).

Обрано (переобрано) на посаду члена Наглядової ради представника акціонера Савчука Михайла Володимировича строком на 1 рік.

Савчук М.В. не надав письмової згоди на розголошення паспортних даних; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; акціями товариства не володіє.

Протягом останніх п`яти років Савчук М.В. обіймав посаду генерального директора.

19.04.2017

припинено повноваження

Голова Ревiзiйної комiсiї

Андреєва Тетяна Петрiвна

- -

-

0

Зміст інформації:

Зміни відбулись на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол № 28 від 19.04.2017 р.).

Припинено повноваження Голови Ревізійної комісії Андреєвої Тетяни Петрівни.

Андреєва Т.П. не надала письмової згоди на розголошення паспортних даних; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; акціями товариства не володіє; обіймала посаду з 20.03.2013 р.

19.04.2017

припинено повноваження

Член Ревiзiйної комiсiї

Захарченко Ганна Миколаївна

- -

-

0

Зміст інформації:

Зміни відбулись на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол № 28 від 19.04.2017 р.).

Припинено повноваження члена Ревізійної комісії Захарченко Ганни Миколаївни.

Захарченко Г.М. не надала письмової згоди на розголошення паспортних даних; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; акціями товариства не володіє; обіймала посаду з 20.03.2013 р.

19.04.2017

припинено повноваження

Член Ревiзiйної комiсiї

Цоцорiна Iрина Вячеславiвна

- -

-

0

Зміст інформації:

Зміни відбулись на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол № 28 від 19.04.2017 р.).

Припинено повноваження члена Ревізійної комісії Цоцоріної Ірини Вячеславівни.

Цоцоріна І.В. не надала письмової згоди на розголошення паспортних даних; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; акціями товариства не володіє; обіймала посаду з 20.03.2013 р.

19.04.2017

обрано

Голова Ревiзiйної комiсiї

Андреєва Тетяна Петрiвна

- -

-

0

Зміст інформації:

Зміни відбулись на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол № 28 від 19.04.2017 р.) та засідання ревізійної комісії (Протокол № 1 від 19.04.2017 р.).

Обрано (переобрано) на посаду Голови Ревізійної комісії Андреєву Тетяну Петрівну строком на 3 роки.

Андреєва Т.П. не надала письмової згоди на розголошення паспортних даних; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; акціями товариства не володіє.

Протягом останніх п`яти років Андреєва Т.П. обіймала посаду головного бухгалтера.

19.04.2017

обрано

Член Ревiзiйної комiсiї

Захарченко Ганна Миколаївна

- -

-

0

Зміст інформації:

Зміни відбулись на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол № 28 від 19.04.2017 р.).

Обрано (переобрано) на посаду члена Ревізійної комісії Захарченко Ганну Миколаївну строком на 3 роки.

Захарченко Г.М. не надала письмової згоди на розголошення паспортних даних; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; акціями товариства не володіє.

Протягом останніх п`яти років Захарченко Г.М. обіймала такі посади: начальник вiддiлу облiку господарських операцiй департаменту бухгалтерського облiку, податкової звiтностi та фiнансової звiтностi, заступник головного бухгалтера.

19.04.2017

обрано

Член Ревiзiйної комiсiї

Цоцорiна Iрина Вячеславiвна

- -

-

0

Зміст інформації:

Зміни відбулись на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол № 28 від 19.04.2017 р.).

Обрано (переобрано) на посаду члена Ревізійної комісії Цоцоріну Ірину Вячеславівну строком на 3 роки.

Цоцоріна І.В. не надала письмової згоди на розголошення паспортних даних; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; акціями товариства не володіє.

Протягом останніх п`яти років Цоцоріна І.В. обіймала такі посади: головний бухгалтер, заступник директора по загальним питанням.

 
Проектирование оборудования для химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслей промышленности: