Особлива інформація емітента звільнення від 19.04.2017

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова правління

 

 

 

Бєженко А.О.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

МП

 

 

 

19.04.2017

 

(дата) 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

61001 м. Харків, вул. Конєва, 21

4. Код за ЄДРПОУ

00220285

5. Міжміський код та телефон, факс

(057) 730-43-02, 733-05-20

6. Електронна поштова адреса

buch@himmash.com.ua

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

19.04.2017

 

(дата)

2. Повідомлення

№ 75 Бюлетень "Відомості НКЦПФР"

 

20.04.2017

опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.himmash.org.ua

в мережі Інтернет

19.04.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

30.11.2016

звільнено

Головний бухгалтер

Шумарова Костянтин Леонідович

- -

-

0

Зміст інформації:

На підставі наказу № 40 від 30.11.2016 року Шумарова Костянтина Леонідовича звілнено з посади головного бухгалтера ПАТ "УКРНДІХІММАШ", яку він обіймав з 05.05.2008 року.

Шумаров К.Л. не надав письмової згоди на розголошення паспортних даних; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; акціями товариства не володіє.

 
Проектирование оборудования для химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслей промышленности: