Повідомлення про проведення загальних зборів 19 квітня 2017р

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ»

ПАТ «УКРНДІХІММАШ»

повідомляє, що відповідно з рішенням Наглядової ради чергові загальні збори акціонерів відбудуться 19 квітня 2017 року. Початок зборів о 15-00 годині в приміщенні ПАТ «УКРНДІХІММАШ» м. Харків, вул. Конєва 21, корпус №11, в конференц-залі каб.402, 4 поверх. Реєстрація учасників зборів проводиться з 10-00 до 14-45 в каб.402.

Для реєстрації учаснику зборів необхідно мати при собі:

- паспорт або документ, який посвідчує особу;

- доручення на право представляти інтереси акціонера на зборах (для представників акціонерів), засвідчену реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах – 12.04.2017 р.

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання Голови щорічного (чергових) загальних зборів акціонерів.

2. Обрання лічильної комісії щорічного (чергових) загальних зборів акціонерів.

3. Обрання голови лічильної комісії щорічного (чергових) загальних зборів акціонерів.

4. Обрання Секретаря щорічного (чергових) загальних зборів акціонерів.

5. Прийняття рішення з питань порядку денного (регламенту) проведення щорічного (чергових) загальних зборів акціонерів.

6. Звіт Наглядової Ради Товариства про роботу в 2016 році. Визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства.

7. Звіт Правління Товариства про роботу в 2016 році та перспективи розвитку в 2017 році.

8. Звіт Ревізійної комісії про роботу в 2016 році.

9. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році.

10. Затвердження висновків аудитора (аудиторської компанії) за результатами розгляду аудиторського звіту за 2016 рік.

11. Прийняття рішень за наслідками розгляду звітів Правління, Наглядової Ради та висновків Ревізійної комісії за 2016 рік.

12. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.

13. Про розподіл прибутку за 2016 рік, план розподілу прибутку на 2017 рік.

14. Про виплату дивідендів за 2016 рік.

15. Про внесення змін до Статуту Товариства.

16. Про внесення змін до Положення про Загальному зборах акціонерів, Наглядову раду, Правління та Ревізійної комісії.

17. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

18. Про обрання членів Наглядової ради.

19. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.

20. Обрання представника, який уповноважений на підписання договорів з членами Наглядової ради.

21. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

22. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

23. Прийняття рішення про вчинення великої фінансової операції, ринкова вартість якої перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

24. Прийняття рішення про попереднє скоєння великої фінансової операції, ринкова вартість якої перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, яка передує його вчинення.

25. Про затвердження особи, відповідальної за реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції.

 

Наглядовою радою ПАТ «УКРНДІХІММАШ» рекомендує наступні проекти вирішення питань, які включені до порядку денного:

1. Головою зборів обрати Голову Наглядової ради ПАТ «УКРНДІХІММАШ» Левандовського Анатолія Станіславовича.

2. Обрати наступний склад Лічильної комісії:

- КОРГУН ЯРОСЛАВ ЮРІЙОВИЧ;

- СМИРНОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ;

- МОСКАЛЕНКО ТЕТЯНА ЄГОРІВНА;

- ШЕПІЛЬ ТЕТЯНУ ЕНВЕРІВНУ;

3. Обрати Головою лічильної комісії Шепіль Тетяну Енверівну.

4. Секретарем зборів обрати Єндальцеву Наталію Миколаївну.

5. Встановити регламент для виступаючих:

- для виступаючих, по питанням порядку денного – до 5 хв;

- для виступів при обговоренні виступів – до 2 хв.;

- для повторних виступів – до 2 хв.

6. Звіт Наглядової ради за 2016 рік затвердити. Основні напрямки діяльності акціонерного товариства затвердити.

7. Звіт Правління за 2016 рік затвердити.

8. Звіт Ревізійної комісії за 2016 рік затвердити.

9. Затвердити висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

10. Висновки аудитора (аудиторської компанії) за результатами розгляду аудиторського звіту за 2016 рік – затвердити.

11. Роботу Наглядової ради вважати задовільною. Роботу Правління вважати задовільною. Роботу Ревізійної комісії вважати задовільною.

12. Річний звіт і баланс за 2016 рік – затвердити.

13. Прибуток ПАТ «УКРНДІХІММАШ» за 2016 рік розподілити наступним чином: 5% від прибутку в резервний фонд, а 95% - фонд розвитку підприємства.

14. Дивіденди за 2016 рік – не нараховувати та не виплачувати.

15. Затвердити Статут Товариства в новій редакції.

16. Затвердити Положення про Загальному зборах акціонерів, Наглядову раду, Правління та Ревізійної комісії Товариства в новій редакції.

17. Затвердити рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

18. У бюлетені для кумулятивного голосування при обранні членів Наглядової ради включити наступні кандидатури:

1. ЛЕВАНДОВСЬКИЙ АНАТОЛІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ,

2. АЛЕКСАНДРУК ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ,

3. ОБІХОД ЛІДІЯ МИКОЛАЇВНА,

4. СУСЛОВА СВІТЛАНА ОЛЕГІВНА

5. КОБЗАР ІГОР ОЛЕКСІЙОВИЧ,

6.САВЧУК МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ.

19. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради, в т. ч. і про те, що робота у Наглядовій раді здійснюється на безоплатне підставі.

20. Затвердити особа, яка уповноважена підписувати договори з членами Наглядової ради – Голови Правління Товариства Бєженка Андрія Олександровича.

21. Повноваження членів Ревізійної комісії припинити.

22. Для бюлетенів з кумулятивного голосування при обранні Ревізійної комісії Товариства включити наступні кандидатури:

1. АНДРЄЄВА ТЕТЯНА ПЕТРІВНА,

2. ЗАХАРЧЕНКО ГАННА МИКОЛАЇВНА,

3. ЦОЦОРІНА ІРИНА В'ЯЧЕСЛАВІВНА,

4. ЯШИНА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА.

23. Рішення про здійснення великої угоди, ринкова вартість якої перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої фінансової звітності підприємства – затвердити.

24. Рішення про попереднє затвердження здійсненні великих угод, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства, яке передує його операції – затвердити.

25. Затвердити особа, відповідальна за реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції – Голови Правління Бєженка Андрія Олександровича.

Інформація, з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, розміщена на нашому сайті: www.himmash.org.ua

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПАТ «УКРНДІХММАШ»   (тис. грн.)

Найменування показників

Період

2015р. 

2016р.

Усього активів

9558

9493

Основні засоби

6099

5890

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

2620

2594

Сумарна дебіторська заборгованість

701

505

Грошові кошти та їх еквіваленти

119

208

Нерозподілений прибуток

-396

-390

Власний капітал

8102

8068

Статутний капітал

3549

3549

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

1456

1425

Чистий прибуток (збиток)

40

-34

Середньорічна кількість акцій (шт.)

14195760

14195760

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

21

19

З матеріалами щодо питань порядку денного можна ознайомитися за адресою:

м. Харків, вул. Конєва 21, корпус №11, каб.209, 2 поверх, у робочі дні з 10-00 до 16-00. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер Сміян Олена Юріївна.

Телефон для довідок (057) 730-43-87.

Голова Правління                                                    А.О. Бєженко

 
Проектирование оборудования для химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслей промышленности: