Річний звіт 2015

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова правлiння
Бєженко Андрiй Олександрович

(посада)


(підпис)


(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

29.04.2016

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ ТА КОНСТРУКТОРСЬКИЙ IНСТИТУТ ХIМIЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ"

2. Організаційно-правова форма


3. Код за ЄДРПОУ

00220285

4. Місцезнаходження

Харківська , Жовтневий, 61001, Харкiв, Конєва, 21

5. Міжміський код, телефон та факс

(057) 730-43-02 (057) 733-05-20

6. Електронна поштова адреса

buch@himmash.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

29.04.2016


(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень.Цiннi папери України 79


29.04.2016


(номер та найменування офіційного друкованого видання)


(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.himmash.org.ua

в мережі Інтернет

29.04.2016


(адреса сторінки)


(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб


4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря


5. Інформація про рейтингове агентство


6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента


8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди


11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента


3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом


4) інформація про похідні цінні папери


5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду


13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції


5) інформація про собівартість реалізованої продукції


15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів


16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій


19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям


2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду


3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття


4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду


5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року


20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття


21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів


22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів


23. Основні відомості про ФОН


24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН


25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН


26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН


27. Правила ФОН


28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність


31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)


33. Примітки

Вiдомостi щодо участi емiтента в створенннi юридичних осiб не заповнюються, тому що ПАТ"УКРНДIХIММАШ" не брало участi у створеннi юридичних осiб.
Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не заповнюється, тому що посади корпоративного секретаря у ПАТ"УКРНДIХIММАШ" не було та послугами не користувалося.
Iнформацiя про рейтингове агенство не заповнюється, тому що ПАТ"УКРНДIХIММАШ" не користувалося послугами рейтингових агенств.
Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента не заповнюється, тому що посадови особи не володiють акцiями емiтента.
Iнформацiя про дивiденди не заповнюється, тому що дивiденди за звiтний перiод не нараховувались та не сплачувались.
Iнформацiя про облiгацiї емiтента не заповнюється, тому що облiгацiї не випускались.
Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом не заповнюється, тому що iншi цiннi папери не випускались.
Iнформацїя про похiднi цiннi папери не заповнюється, тому що похiднi цiннi папери не випускались.
Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не заповнюється, тому що ПАТ"УКРНДIХIММАШ" протягом звiтного перiоду не випускав та не викупав власнi акцiї.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiїї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не заповнюється, тому що ПАТ"УКРНДIХIММАШ" не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть, або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не заповнюється, тому що забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не було.
Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй не заповнюється, тому що iпотечнi облiгацiї не випускались.
Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям не заповнюється, тому що iпотечнi облiгацiї не випускались.
Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду не заповнюється, тому що iпотечнi облiгацiї не випускались.
Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття не заповнюється, тому що iпотечнi облiгацiї не випускались.
Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду не заповнюються, тому що iпотечнi облiгацiї не випускались.
Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року не заповнюються, тому що iпотечнi облiгацiї не випускались.
Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття не заповнюється, тому що iпотечнi облiгацiї не випускались.
Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв не заповнюється, тому що iпотечнi сертифiкати не випускались.
Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв не заповнюється, тому що iпотечнi облiгацiї не випускались.
Основнi вiдомостi про ФОН не заповнюються, тому що ПАТ"УКРНДIХIММАШ" не випускало сертифiкати ФОН.
Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН не заповнюється, тому що ПАТ"УКРНДIХIММАШ" не випускало сертифiкати ФОН.
Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН не заповнюється, тому що ПАТ"УКРНДIХIММАШ" не випускало сертифiкати ФОН.
Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН не заповнюється, тому що ПАТ"УКРНДIХIММАШ" не випускало сертифiкати ФОН.
Правила ФОН не заповнюються, тому що ПАТ"УКРНДIХIММАШ" не випускало сертифiкати ФОН.
Рiчна фiнансова звiтнiсть не заповнюється, тому що рiчна фiнансова звiтнiсть ПАТ"УКРНДIХIММАШ" складена за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi не заповнюється, тому що пiдприємство не випускало цiльових облiгацiй виконання зобов’язань за якими забезпечено об’єктами нерухомостi.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ ТА КОНСТРУКТОРСЬКИЙ IНСТИТУТ ХIМIЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А00 497309

3. Дата проведення державної реєстрації

22.02.1993

4. Територія (область)

Харківська

5. Статутний капітал (грн)

3548940

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

25

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

72.19 Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природних i технiчних наук

68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна


10. Органи управління підприємства

Правлiння

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ"Райффайзен Банк Аваль"

2) МФО банку

380805

3) поточний рахунок

26001320033

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПАТ"УКРЕКСIМБАНК"

5) МФО банку

351618

6) поточний рахунок

2600901681855

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

на виконання роботи пiдвищеної небезпеки

3499.11.30-74.30.0

30.10.2011

Держгiрпромнагляд

02.03.2016

Опис

Планується продовження термiну дiї дозволу


на виконання робiт пiдвищеної небезпеки та на експлуатацiю машин, механiзмiв, устаткування

224.14.63

19.03.2014

Держгiрпромнагляд

18.03.2019

Опис

Планується продовження термiну дiї дозволу


IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Фонд держаного майна України, регiональне вiддiлення по Харкiвськiй областi

23148337

61024Україна Харкiв Гуданова, 18

0

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Усього

0

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Голова наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Левандовський Анатолiй Станiславович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МЕ 376122 28.06.2001 Дарницьким РУГУМВС України в м.Києвi

4) рік народження**

1956

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

32

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ"УКРНАФТОХIМПРОЕКТ" - директор з проектування.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

20.03.2013 3 роки

9) Опис

Голова наглядової ради очолює наглядову раду. Управляє та контролює дiяльнiсть правлiння ПАТ.
Винагороди не виплачувались. Змiн щодо Левандовського А.С.не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини нема.
Загальний стаж роботи 41 рокiв.
Стаж керiвної роботи 32 рокiв.
Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - директор з проектування
ПАТ "УКРНАФТОХIМПРОЕКТ", голова правлiння ПАТ "УКРНАФТОХIМПРОЕКТ", 04655, м.Київ, вул.Кудрявський узвiз, 5-б.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Александрук Вiталiй Васильович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВМ 241057 15.11.1996 Коростенським МРВ УМВС України в Житомирськiй областi

4) рік народження**

1982

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

8

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ"УКРНАФТОХIМПРОЕКТ" - директор з господарських питань.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

20.03.2013 3 роки

9) Опис

Член наглядової ради представляє iнтереси акцiонерiв, контролює та регулює дiяльнiсть правлiння.
Винагороди не виплачувались. Змiн щодо Александрук В.В.не було.
Iнформацiї про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини нема.
Загальний стаж роботи 20 рокiв.
Стаж керiвної роботи 8 рокiв.
Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - головний енергетик ПАТ "УКРНАФТОХIМПРОЕКТ",
директор з господарських питань ПАТ "УКРНАФТОХIМПРОЕКТ", 04655, м.Київ, вул.Кудрявський узвiз, 5-б.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Обiход Лiдiя Миколаївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НМ 356975 19.08.2009 Нiжинським МВ УМВС України в Чернiгiвськiй областi

4) рік народження**

1986

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

3

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ"УКРНАФТОХIМПРОЕКТ" - економiст 1 категорiї.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

20.03.2013 3 роки

9) Опис

Член наглядової ради представляє iнтереси акцiонерiв, контролює та регулює дiяльнiсть правлiння.
Винагороди не виплачувались. Змiн щодо Обiход Л.М. не було.
Iнформацiї про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини нема.
Загальний стаж роботи 12 рокiв.
Стаж керiвної роботи - 3 роки.
Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - економiст 1 категорiї ПАТ "УКРНАФТОХIМПРОЕКТ",
завiдувач групи планово-договiрного вiддiлу ПАТ "УКРНАФТОХIМПРОЕКТ", 04655, м.Київ, вул.Кудрявський узвiз, 5-б.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Суслова Свiтлана Олегiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 843837 30.06.1998 Мiнським РУГУМВС України в м.Києвi

4) рік народження**

0

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

7

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ"УКРНАФТОХIМПРОЕКТ" - завiдувач групи планово-договiрного вiддiлу.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

20.03.2013 3 роки

9) Опис

Член наглядової ради представляє iнтереси акцiонерiв, контролює та регулює дiяльнiсть правлiння.
Винагороди не виплачувались. Змiн щодо Суслової С.О.не було.
Iнформацiї про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи 24 роки.
Стаж керiвної роботи - 7 рокiв.
Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - завiдувач групи планово-договiрного вiддiлу ПАТ "УКРНАФТОХIМПРОЕКТ", заступник начальника планово-договiрного вiддiлу ПАТ "УКРНАФТОХIМПРОЕКТ",
04655, м.Київ, вул.Кудрявський узвiз, 5-б.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Савчук Михайло Володимирович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4607 101154 06.06.2006 Чорноголовським ГОУВС Ногiнського району Московської областi

4) рік народження**

1960

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

26

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Iнформацiї немає.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

20.03.2013 3 роки

9) Опис

Член наглядової ради представляє iнтереси акцiонерiв, контролює та регулює дiяльнiсть правлiння.
Винагороди не виплачувались.
Змiн щодо Савчука М.В. не було.
Iнформацiї про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи 33 роки.
Стаж керiвної роботи - 26 рокiв.
Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - генеральний директор ЗАТ"УКРТАТНАФТА-М", Росiя, м.Москва.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Андреєва Тетяна Петрiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 744876 17.02.1998 Мiнським РУГУМВС України в м.Києвi

4) рік народження**

1978

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

11

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ"Київгаз" - головний бухгалтер.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

20.03.2013 3 роки

9) Опис

Голова ревiзiйної комiсiї очолює ревiзiйну комiсiю та здiйснює контроль за фiнансово - господарською
дiяльнiстю товариства. Винагороди не виплачувались. Змiн щодо Андреєвiй Т.П.не було.
Iнформацiї про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи 22 рiк.
Стаж керiвної роботи 11 рокiв.
Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - головний бухгалтер ПАТ"Київгаз",
головний бухгалтер ПАТ"УКРНАФТОХIМПРОЕКТ", 04655, м.Київ, вул.Кудрявський узвiз, 5-б.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Захарченко Ганна Миколаївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МЕ 863626 06.03.2008 Деснянським РУГУМВС України в см.Києвi

4) рік народження**

1983

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

6

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ"Київгаз" - начальник вiддiлу облiку господарських операцiй департаменту бухгалтерського облiку, податкової звiтностi та фiнансової звiтностi.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

20.03.2013 3 роки

9) Опис

Член ревiзiйної комiсiї контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства.
Винагороди не виплачувались. Змiн щодо Захарченко Г.М. не було.
Iнформацiї про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи 21 рокiв.
Стаж керiвної роботи 6 рокiв.
Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - начальник вiддiлу облiку господарських операцiй департаменту бухгалтерського облiку, податкової звiтностi та фiнансової звiтностi ПАТ"Київгаз", заступник головного бухгалтера ПАТ"УКРНАФТОХIМПРОЕКТ", 04655, м.Київ, вул.Кудрявський узвiз, 5-б.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Цоцорiна Iрина Вячеславiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ММ 773246 20.12.2000 Московським РВХМУУМВД України в Харкiвськiй областi

4) рік народження**

1960

5) освіта**

Середньо-технiчне

6) стаж роботи (років)**

10

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ХФ ПАТ"УКРНАФТОХIМПРОЕКТ" - головний бухгалтер.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

20.03.2013 3 роки

9) Опис

Член ревiзiйної комiсiї контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства.
Винагороди не виплачувались. Змiн щодо Цоцорiної I.В. не було.
Iнформацiї про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи 39 рокiв.
Стаж керiвної роботи 10 рокiв.
Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - головний бухгалтер ХФ ПАТ"УКРНАФТОХIМПРОЕКТ",
заступник директора по загальним питанням ХФ ПАТ"УКРНАФТОХIМПРОЕКТ",61001, м.Харкiв, вул.Конєва, 21.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бєженко Андрiй Олександрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 382508 16.01.1997 Залiзничним ГУГУ МВС України в м.Києвi

4) рік народження**

1977

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

9

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ"УКРНАФТОХIМПРОЕКТ" - начальник вiддiлу iнженерних вишукувань.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

29.11.2012 3 роки

9) Опис

Голова правлiння керує роботою правлiння, вирiшує всi питання дiяльностi товариства, крiм тих, що
належать до компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради.
Голова правлiння вправi без довiренностi пiдписувати договори та угоди, фiнансовi та бухгалтерськi
документи, видавати довiреностi.
Iнформацiя про виплаченi винагороди не розголошується.
Змiни щодо Бєженко А.О. були:
1.Рiшенням Наглядової ради ПАТ «УКРНДIХIММАШ» вiд 27.11.2015р. (Протокол № 11 вiд 27.11.2015р.)
припинено повноваження Голови Правлiння Бєженко Андрiя Олександровича у зв’язку iз закiнченням термiну дiї повноважень.
Не володiє часткою в статутному капiталi. Перебував на посадi Голови Правлiння 3 роки.
2.Рiшенням Наглядової ради ПАТ «УКРНДIХIММАШ» вiд 27.11.2015р. (Протокол № 11 вiд 27.11.2015р.)
обрано Головою Правлiння Бєженко Андрiя Олександровича на строк 3 (три) роки.
Iнформацiї про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи 22 рiк.
Стаж керiвної роботи 9 рокiв.
Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - начальник вiддiлу iнженерних вишукувань ПАТ"УКРНАФТОХIМПРОЕКТ", директор ХФ ПАТ"УКРНАФТОХIМПРОЕКТ", 61001, м.Харкiв, вул.Конєва, 21.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Заступник голови правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шумаров Костянтин Леонiдович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ММ 850714 02.02.2001 Московським МВХМУУМВС України в Харкiвськiй областi

4) рік народження**

1976

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

7

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ"УКРНДIХIММАШ" - головний бухгалтер.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

13.04.2012 3 роки

9) Опис

Член правлiння несе вiдповiдальнiсть у межах своїх повноважень за дотримання iнтересiв акцiонерiв
згiдно з чинним законодавством України.
Винагороди не виплачувались.
Змiни щодо Шумарова К.Л. були:
1.Рiшенням Наглядової ради ПАТ «УКРНДIХIММАШ» вiд 27.11.2015р. (Протокол № 11 вiд 27.11.2015р.)
припинено повноваження Заступника Голови Правлiння Шумарова Костянтина Леонiдовича у зв’язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Не володiє часткою в статутному капiталi. Перебував на посадi Заступника Голови Правлiння 3 роки.
2.Рiшенням Наглядової ради ПАТ «УКРНДIХIММАШ» вiд 27.11.2015р. (Протокол № 11 вiд 27.11.2015р.)
обрано Заступником Голови Правлiння Шумарова Костянтина Леонiдовича на строк 3 (три) роки.
Iнформацiї про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи 21 рокiв.
Стаж керiвної роботи 7 рокiв.
Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - головний бухгалтер ПАТ"УКРНДIХIММАШ".

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Караченцева Валентина Василiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ММ 791953 15.02.2001 Московським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвський областi

4) рік народження**

1963

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

7

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ"УКРНДIХIММАШ" - iнженер з технiчного нагляду за будiвлями та спорудами.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

21.12.2012 3 роки

9) Опис

Член правлiння несе вiдповiдальнiсть у межах своїх повноважень за дотримання iнтересiв акцiонерiв
згiдно з чинним законодавством України.
Винагороди не виплачувались.
Змiни щодо Караченцевiй В.В. були:
1.Рiшенням Наглядової ради ПАТ «УКРНДIХIММАШ» вiд 27.11.2015р. (Протокол № 11 вiд 27.11.2015р.)
припинено повноваження Члена Правлiння Караченцевої Валентини Василiвни у зв’язку iз закiнченням термiну дiї повноважень.
Не володiє часткою в статутному капiталi. Перебувала на посадi Члена Правлiння 3 роки.
2.Рiшенням Наглядової ради ПАТ «УКРНДIХIММАШ» вiд 27.11.2015р. (Протокол № 11 вiд 27.11.2015р.)
обрано Членом Правлiння Караченцеву Валентину Василiвну на строк 3 (три) роки.
Iнформацiї про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи 36 рокiв.
Стаж керiвної роботи 7 рокiв.
Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - iнженер з технiчного нагляду за будiвлями та спорудами ПАТ «УКРНДIХIММАШ», ведучий спецiалiст по роботi з орендарями ПАТ «УКРНДIХIММАШ».

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гiль Герман Шамсiярович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МН 224846 16.01.1997 ГВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi

4) рік народження**

1949

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

27

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ"УКРНДIХIММАШ" - черговий електромонтер по ремонту та обслуговуванню електрообладнання 5р.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

21.12.2012 3 роки

9) Опис

Член правлiння несе вiдповiдальнiсть у межах своїх повноважень за дотримання iнтересiв акцiонерiв
згiдно з чинним законодавством України.
Винагороди не виплачувались.
Змiни щодо Гiля Г.Ш. були:
Рiшенням Наглядової ради ПАТ «УКРНДIХIММАШ» вiд 27.11.2015р. (Протокол № 11 вiд 27.11.2015р.)
припинено повноваження Члена Правлiння Гiль Германа Шамсiяровича у зв’язку iз закiнченням термiну дiї повноважень.
Не володiє часткою в статутному капiталi. Перебував на посадi Члена Правлiння 3 роки.
Iнформацiї про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи 44 роки.
Стаж керiвної роботи 27 рокiв.
Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - черговий електромонтер по ремонту та
обслуговуванню електрообладнання 5р. ПАТ"УКРНДIХIММАШ".

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кузiнок Лариса Миколаївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ММ 267833 17.01.2002 Орджонiкiдзевським РВ УМВС України в Харкiвськiй областi

4) рік народження**

1958

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

11

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ"УКРНДIХIММАШ" - завiдуюча планово-виробничим вiддiлом ВАТ"УКРНДIХIММАШ".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

21.12.2012 3 роки

9) Опис

Член правлiння несе вiдповiдальнiсть у межах своїх повноважень за дотримання iнтересiв акцiонерiв
згiдно з чинним законодавством України.
Винагороди не виплачувались.
Змiни щодо Кузiнок Л.М. були:
Рiшенням Наглядової ради ПАТ «УКРНДIХIММАШ» вiд 27.11.2015р. (Протокол № 11 вiд 27.11.2015р.)
припинено повноваження Члена Правлiння Кузiнок Лариса Миколаївна у зв’язку iз закiнченням термiну дiї повноважень.
Не володiє часткою в статутному капiталi. Перебувала на посадi Члена Правлiння 3 роки.
Iнформацiї про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи 35 роки.
Стаж керiвної роботи 11 рокiв.
Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - вiдучий економiст
фiнансово-економiчного вiддiлу ПАТ"УКРНДIХIММАШ".

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кобзар Iгор Олексiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ММ 745256 17.11.2000 Московським РВХМУУМВС України в Харкiвськiй областi

4) рік народження**

1961

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

20

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ Фiрма «Троїцькi ворота» - головний iнженер.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.11.2015 3 роки

9) Опис

Член правлiння несе вiдповiдальнiсть у межах своїх повноважень за дотримання iнтересiв акцiонерiв
згiдно з чинним законодавством України.
Винагороди не виплачувались.
Рiшенням Наглядової ради ПАТ «УКРНДIХIММАШ» вiд 27.11.2015р. (Протокол № 11 вiд 27.11.2015р.)
обрано Членом Правлiння Кобзар Iгора Олексiйовича на строк 3 (три) роки.
Не володiє часткою в статутному капiталi.
Iнформацiї про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи 39 рокiв.
Стаж керiвної роботи 20 рокiв.
Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - головний iнженер ПрАТ «Альба Україна», начальник вiддiлу експлуатацiї ТРЦ «Магелан», заступник головного iнженера IП «МАЛАХIТ», головний iнженер ТОВ Фiрма «Троїцькi ворота», головний iнженер ПАТ «УКРНДIХIММАШ».

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бєженко Анна Олександрiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МЕ 235281 06.04.2003 Подiльським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi

4) рік народження**

1979

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

1

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

АТ"Оболонь" - головний фахiвець (з генеральних планiв) проектної органiзацiї.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.11.2015 3 роки

9) Опис

Член правлiння несе вiдповiдальнiсть у межах своїх повноважень за дотримання iнтересiв акцiонерiв
згiдно з чинним законодавством України.
Винагороди не виплачувались.
Рiшенням Наглядової ради ПАТ «УКРНДIХIММАШ» вiд 27.11.2015р. (Протокол № 11 вiд 27.11.2015р.)
обрано Членом Правлiння Бєженко Анну Олександрiвну на строк 3 (три) роки.
Не володiє часткою в статутному капiталi.
Iнформацiї про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи 19 рокiв.
Стаж керiвної роботи 1 рiк.
Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - головний фахiвець (з генеральних планiв) проектної органiзацiї АТ «Оболонь», головний iнженер по ремонтним роботам ПАТ «УКРНДIХIММАШ».

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

VILHELMINA HOLDING LIMITED (ВIЛЬХЕЛЬМIНА ХОЛДИНГ ЛIМIТЕД)

HE 106779

3026 Кiпр 0 м.Лiмассол Василя Мiхайлiдi, 21

14071050

99.12

14071050

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Усього

14071050

99.12

14071050

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*чергові

позачергові

 

X 

Дата проведення

26.04.2016

 

Кворум зборів**

99.96

 

Опис

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Прийняття рiшень з питань порядку денного (регламенту) проведення щорiчних (чергових) загальних зборiв.
2. Обрання лiчильної комiсiї щорiчних (чергових) загальних зборiв.
3. Обрання Голови та Секретаря щорiчних (чергових) загальних зборiв акцiонерiв.
4. Звiт Наглядової ради Товариства про роботу у 2014 роцi.
5. Звiт Правлiння Товариства про роботу у 2014 роцi.
6. Звiт Ревiзiйної комiсiї про роботу у 2014 роцi.
7. Прийняття рiшень за результатами розгляду звiтiв Наглядової ради, Правлiння та висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк.
8. Затвердження висновкiв аудитора (аудиторської компанiї) за результатами розгляду аудиторського звiту за 2014 рiк.
9. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2014 рiк.
10. Про розподiл прибутку за 2014 рiк, план розподiлу прибутку на 2015 рiк.
11. Про виплату дивiдендiв за 2014 рiк.
12. Звiт Наглядової ради Товариства про роботу у 2015 роцi.
13. Звiт Правлiння Товариства про роботу у 2015 роцi та перспективу розвитку у 2016р.
14. Звiт Ревiзiйної комiсiї про роботу у 2015 роцi.
15. Прийняття рiшень за результатами розгляду звiтiв Наглядової ради, Правлiння та висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк.
16. Затвердження висновкiв аудитора (аудиторської компанiї) за результатами розгляду аудиторського звiту за 2015 рiк.
17. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2015 рiк.
18. Про розподiл прибутку за 2015 рiк, план розподiлу прибутку на 2016 рiк.
19. Про виплату дивiдендiв за 2015 рiк.
20. Прийняття рiшення про припинення повноважень голови та членiв наглядової ради.
21. Обрання голови та членiв наглядової ради.
22. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради, обраними на зборах.
23. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами наглядової ради.
Результати розгляду питань порядку денного:
1.Затвердити порядок денний зборiв. Затвердити регламент зборiв: доповiдь, обговорення, повторнi виступи до 5 хвилин. Голосування з питань порядку денного зборiв проводити з використанням бюлетенiв для голосування. Питання, зауваження, пропозицiї надавати Головi зборiв у письмовому виглядi.
2.Обрати лiчильну комiсiю у складi 3-х осiб: Смiрнов Олександр Олександрович, Грiбунiна Юлiя Дмитрiвна, Москаленко Тетяна Єгорiвна. Обрати головою лiчильної комiсiї Смiрнова Олександра Олександровича.
3.Обрати головою зборiв Левандовського Анатолiя Станиславовича. Обрати секретарем зборiв Яшину Олену Володимирiвну.
7.За результатами розгляду звiтiв Наглядової ради, Правлiння та висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк визнати їх роботи задовiльними.
8.Затвердити висновки аудитора (аудиторської компанiї) за результатами розгляду аудиторського звiту за 2014 рiк.
9.Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2014 рiк.
10.Прибуток за 2014 рiк направити на погашення збиткiв минулих рокiв.
План розподiлу прибутку за 2015 рiк затвердити в наступнiй редакцiї: Отриманий прибуток в 2015 роцi направити на погашення збиткiв минулих рокiв.
11.Дивiденди за 2014 рiк не нараховувати та не виплачувати.
15.За результатами розгляду звiтiв Наглядової ради, Правлiння та висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк визнати їх роботи задовiльними.
16.Затвердити висновки аудитора (аудиторської компанiї) за результатами розгляду аудиторського звiту за 2015 рiк.
17.Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2015 рiк.
18.План розподiлу прибутку на 2016 рiк затвердити в наступнiй редакцiї: Отриманий прибуток в 2016 роцi направити на погашення збиткiв минулих рокiв.
19.Дивiденди за 2015 рiк не нараховувати та не виплачувати.
20.Припинити повноваження Голови та членiв наглядової ради, обраних 20.03.2013р., у складi: Левандовський Анатолiй Станiславович, Александрук Вiталiй Васильович, Обiход Лiдiя Миколаївна, Суслова Свiтлана Олегiвна, Савчук Михайло Володимирович.
21.Обрати членами наглядової ради: Левандовський Анатолiй Станiславович, Александрук Вiталiй Васильович, Обiход Лiдiя Миколаївна, Суслова Свiтлана Олегiвна, Савчук Михайло Володимирович.
Обрати Головою наглядової ради Левандовського Анатолiя Станiславовича.
22.Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що будуть укладатися з головою та членами наглядової ради, обраними на зборах.
23.Обрати особою, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами наглядової ради голову правлiння ПАТ «УКРНДIХIММАШ» Бєженко Андрiя Олександровича.

 

 

Вид загальних зборів*чергові

позачергові

 

X 

Дата проведення

08.04.2015

 

Кворум зборів**

0

 

Опис

Через вiдсутнiсть кворуму 8 квiтня 2015 черговi загальнi збори акцiонерiв не вiдбулися.

 

 


IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ"АУДИТОРСЬКА ФIРМА КОНСАЛТИНГ ПРАВО АУДИТ"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

37367752

Місцезнаходження

61052 Україна Харківська Ленiнський м.Харкiв вул.Полтавський шлях, 14, офiси 39-41

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

296/4

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська Палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

27.07.2014

Міжміський код та телефон

(057) 7546711

Факс

(057) 7594369

Вид діяльності

Аудиторська дiяльнiсть

Опис

Емiтент не веде самостiйно реєстр власникiв iменних цiнних паперiв.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство"Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 Україна Київська Шевченкiвський м.Київ вул.Нижнiй Вал, 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ 189650

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа


Міжміський код та телефон

(044) 279-60-51

Факс

(044) 279-12-49

Вид діяльності

Формування та функцiонування системи депозитарного облiку цiнних паперiв.

Опис

Емiтент не веде самостiйно реєстр власникiв iменних цiнних паперiв.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ПАТ"МЕГАБАНК"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

09804119

Місцезнаходження

61002 Україна Харківська Київський м.Харкiв вул Артема, 30

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ 493225

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

23.10.2009

Міжміський код та телефон

(057) 760-20-87

Факс

(057) 760-20-87

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку, депозитарна дiяльнiсть, а саме зберiгача цiнних паперiв.

Опис

Емiтент не веде самостiйно реєстр власникiв iменних цiнних паперiв.

 


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

29.07.2010

605/1/10

ДКЦПФР

UA 4000060396

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0.25

14195760

3548940

100

Опис

В 2015р.торгiвля цiнними паперами не здiйснювалась. Фактiв лiстiнгу/делiстiнгу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не було.XI. Опис бізнесу

"УКРНДIХIММАШ" - український науково-дослiдний та конструкторський iнститут хiмiчного машинобудування було створено 05.06.1930р. як державне пiдприємство.
В процесi приватизацiї "УКРНДIХIММАШ” перетворено у Вiдкрите акцiонерне товариство "УКРНДIХIММАШ” на пiдставi наказу регiонального вiддiлення ФДМУ по Харкiвськiй областi № 1337 П вiд 05.12.1995р.
Вiдкрите акцiонерне товариство "Український науково-дослiдний та конструкторський iнститут хiмiчного машинобудування”, скорочена назва ВАТ "УКРНДIХIММАШ” перейменовано на Публiчне акцiонерне товариство "Український науково-дослiдний та конструкторський iнститут хiмiчного машинобудування”, скорочена назва ПАТ "УКРНДIХIММАШ” на пiдставi протоколу позачергових зборiв акцiонерiв № 22 вiд 08.09.2011р. та наказу № 107 вiд 05.10.2011р.


ПАТ"УКРНДIХIММАШ" не має дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлов.
В ПАТ"УКРНДIХIММАШ" застосовується спрощена структура без наявностi вiддiлов.
Змiн в органiзацiйнiй структурi не було.


Середньоблiкова чисельнiсть штаних працiвникiв за 2015р. - 15 осiб.
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв за 2015р. - 10 осiб.
В опалювальний перiод працюють за сумiсництвом - 5 осiб.
Працює на умовах неповного робочого тижня 1 чол.
Працює на умовах неповного робочого часу 1 чол.
Фонд оплати працi за 2015р. - 963,3 тис.грн.
Це бiльше нiж у 2014р. на 141,3 тис.грн. у зв'зку з бiльшим залученням до працi позаштатних працiвникiв та
виплатою надбавок штатним працiвникам.
Змiн у кадровiй програмi не планується.


ПАТ"УКРНДIХIММАШ" не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.


ПАТ"УКРНДIХIММАШ" не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.


Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не поступали.


Облiкова полiтика ПАТ ведеться згiдно Закону "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi", положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження та виготовлення з урахуванням сум декiлькох доцiнок, якi було проведено за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв.
Амортизацiя основних засобiв нараховується прямолiнейним способом.
Метод оцiнки вартостi запасiв - це метод iдентифiкацiйної вартостi запасiв.


Основнi послуги:
1. Надання в оренду власних нежитлових примiщень.
2. Науково-дослiднi та конструкторнi роботи iз залученням колишнiх працiвникiв за договорами пiдряду разового характеру.
У ПАТ"УКРНДIХIММАШ" наявнi вiльнi примiщення, якi можуть бути здани в оренду.
Пошук нових орендарiв здiйснюється шляхом розмiщення реклами в печатних рекламних виданнях та в iнтернетi.
Невеликi замовлення науково-дослiдних та конструкторських робiт очикуються.
В опалювальний перiод збiльшується фiнансове навантаження за рахунок потреб в енергоносiях.
Постачальниками, якi займають бiльше 10 вiдсоткiв в загальному об'ємi, є постачальник електроенергiї
та постачальник природного газу.


За останнi 5 рокiв основнi придбання (iнвестицiї):
- утеплення фасаду будiвлi - 137,2 тис.грн.;
- опалювальнi котли КСВа-1,0 (2шт.) - 549 тис.грн.;
- монтаж та наладка опалювальних котлiв - 330,3 тис.грн.;
- прокладання теплотраси - 240,2 тис.грн.


Зазначенi правочини не укладалися.


ПАТ"УКРНДIХIММАШ" є власником 13 будiвель, ступiнь надання будiвель в оренду складає 50%.
Усi будiвлi знаходяться за адресою м.Харкiв, вул.Конєва, 21.
В 2016р. планується частковий кометичний ремонт примiщень, ремонт сантехнiчних
комунiкацiй, замiна старих вiкон на металопластиковi.
Причинами цих робiт є збереження будiвель та покращення теплозбереження в примiщенях.


Проблемами ПАТ"УКРНДIХIММАШ" є зменшення активностi орендарiв, зростання комунальних платежiв та вiдсутнiсть великих замовлень на науково-дослiднi та конструкторськi роботи.


У 2015р. сплачено 19,6 тис.грн. штрафiв за порушення договiрних вiдносин iз комунальними пiдприємствами.


Фiнансування поточних потреб дiяльностi ПАТ"УКРНДIХIММАШ" є достанiм.


Вартiсть укладених договорiв оренди на 2016р. приблизно 6 млн.грн.з ПДВ.


Подальшою дiяльнiстю ПАТ"УКРНДIХIММАШ" є надання в оренду бiльше примiщень, пошук науково-дослiдних та
конструкторських замовлень.
Iстотними факторами в майбутньому може бути зростаючий знос основних активiв та необхiднiсть їх вiдновлення.


Дохiд вiд науково-дослiдних та конструкторських робiт склав 420,7 тис.грн.


Незакiнчених судових справ немає.


За останнi три роки фiнансовим результатом дiяльностi ПАТ"УКРНДIХIММАШ" є збиток, який пов'язан з переорiєнтуванням дiяльностi на орендну. Детальний аналiз не проводився.


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

4555

6074

0

0

4555

6074

будівлі та споруди

4118

4624

0

0

4118

4624

машини та обладнання

197

1297

0

0

197

1297

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

240

153

0

0

240

153

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

4555

6074

0

0

4555

6074

Опис

Термiни користування основними засобами: - будiвель та споруд - 67 рокiв; - машин та обладнання - 10 рокiв;
- верстати - 20 рокiв; - комп'ютерна технiка - 5 рокiв; - iншi - 12 рокiв.
Первiсна вартiсть основних засобiв на 01.01.16р. - 11395 тис.грн.;
Ступiнь зносу основних засобiв - 47%;
Ступiнь використання основних засобiв виробничого призначення - 56%;
Сума нарахованого зносу на 01.01.16р. - 5321 тис.грн.;
Змiни у вартостi основних засобiв зумовленi покупкою двох нових котлiв та обладнання для котельнi на суму 1161 тис.грн.
та монтажем нової теплотраси на суму 321 тис.грн.
Обмежень на використання майна емiтента немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

6039

6217

Статутний капітал (тис. грн.)

3549

3549

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

3549

3549

Опис

Вартiсть чистих активiв за звiтний та попереднiй перiод визначається, як рiзниця мiж сукупною вартiстю активiв та вартiстю зобов'язань.
Рiзниця мiж розрахунковую вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом в 2015р. - 2490 тис.грн.
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом за попереднiй перiод - 2668 тис.грн.

Висновок

Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства бiльше вiд статутного капiталу.
Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:


Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:


за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

1452

X

X

Усього зобов'язань

X

1452

X

X

Опис:

Кредиторська заборгованiсть - 90 тис.грн.;
Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом - 110 тис.грн.;
Поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування - 24 тис.грн.;
Поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi - 58 тис.грн.;
Поточнi зобов'язання за розрахунками за одержаними авансами - 92 тис.грн.;
Поточнi забезпечення - 15 тис.грн.;
Безвiдсоткова позика - 975 тис.грн.;
Iншi поточнi зобоа'язання - 88 тис.грн.


XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

27.11.2015

27.11.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю"Аудиторська фiрма Консалтинг Право Аудит"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

37367752

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

61052, Україна, м.Харкiв, вул.Полтавський шлях,14, офiси 39-41

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

4409 23.12.2010

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

0484 24.07.2014 31.12.2019

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2015

Думка аудитора***

умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю"Аудиторська фiрма Консалтинг Право Аудит"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

37367752

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

61052, Україна, м.Харкiв, вул.Полтавський шлях, 14, офiси 39-41

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

4409 23.12.2010

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

0484 27.07.2014 31.12.2019

Текст аудиторського висновку (звіту)


телефони для довiдок: (057) 754 – 67 - 11, 759 – 43 – 69, електронна пошта: ltd_af_kpa@ukr.net

Дата та номер запису про взяття та зняття з облiку, назва та iдентифiкацiйнi коди органiв статистики, Мiндоходiв, Пенсiйного фонду України, в яких юридична особа перебуває на облiку: ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ РЕГIОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ:
Iдентифiкацiйний код органу: 21680000;
Дата взяття на облiк: 09.08.1994

ЗАХIДНА ОДПI М.ХАРКОВА ГУ ДФС У Х/О (ЖОВТНЕВИЙ Р-Н):
Iдентифiкацiйний код органу: 39860260;
Вiдомостi про вiдомчий реєстр: (данi про взяття на облiк як платника податкiв);
Дата взяття на облiк: 18.03.1996;
Номер взяття на облiк: 266/6

ЗАХIДНА ОДПI М.ХАРКОВА ГУ ДФС У Х/О (ЖОВТНЕВИЙ Р-Н):
Iдентифiкацiйний код органу: 39860260;
Вiдомостi про вiдомчий реєстр: (данi про взяття на облiк як платника єдиного внеску);
Дата взяття на облiк: 15.02.1991;
Номер взяття на облiк: 0022
Державне пiд¬приємство Український науково-дослiдний iнститут хiмiчного машинобудуван¬ня було перетворено у Вiдкрите акцiонерне товариство «Український науково-дослiдний та конструкторський iнститут хiмiчного машинобудування», згiдно Рiшення регiонального вiддiлення Фонду Державного майна України по Харкiвськiй об¬ластi, затвердженого наказом №1337П вiд 05.12.1995 р., та стало його правонаступником прав та обов’язкiв.
Протоколом рiшення позачергових зборiв акцiонерiв ВАТ «УКРНДIХIММАШ» №22 вiд 08.09.2011 р., ВАТ «Український науково-дослiдний та конструкторський iнститут хiмiчного машинобудування», змiнило своє на¬йменування на Публiчне акцiонерне товариство «Український науково-дослiдний та конструкторський iнститут хiмiчного машинобудування», якому належать усi майновi та немайновi права та обов'язки (в тому числi усi права iнте¬лектуальної власностi) ВАТ.
Статут товариства у новiй редакцiї, дiючий на дату надання висновку, затверджений Протоколом рiшення позачергових зборiв акцiонерiв ВАТ «УКРНДIХIММАШ» №22 вiд 08.09.11 р., та зареєстрований державним реєстратором Виконавчого комiтету Харкiвської мiської ради 05.10.2011 р. за № 14801050007008303, iз змiнами, внесеними Рiшенням позачергових зборiв акцiонерiв (Протокол №24 вiд 25.05.2012 р.).
Протягом 2015 року змiни до статуту товариства не вносилися.
Статутний капiтал ПАТ «УКРНДIХIММАШ», згiдно статуту, сформований у розмiрi 3548940 (три мiльйони п’ятсот сорок вiсiм тисяч дев’ятсот сорок) грн. 00 коп., подiлений на 14195760 (чотирнадцять мiльйонiв сто дев’яносто п’ять тисяч сiмсот шiстдесят) штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна.
Згiдно до реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ «УКРНДIХIММАШ» №110309зв вiд 29.03.2016 р., наданого ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» (код ЄДРПОУ 30370711), станом на 23.03.2016 року, акцiонерами товариства виступають громадяни у кiлькостi 191 (сто дев’яносто одна) фiзична особа, та 5 (п’ять) юридичних осiб.
Головним акцiонером ПАТ «УКРНДIХIММАШ» є Vielhelmina Holding Limited («Вiльхельмiна Холдiнг Лiмiтед» Компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю, адреса зареєстрованого офiсу: вул. Василя Мiхайлiдi, 3026, Лiмассол, Кiпр, реєстрацiйний номер № НЕ 106799 вiд 26.11.1999 р.), яка володiє простими iменними акцiями загальною кiлькiстю 14071050 штук, що складає 99,1215 вiдсоткiв статутного капiталу товариства.
Опис аудиторської перевiрки та важливих аспектiв облiкової полiтики
В ходi аудиторської перевiрки ми керувалися Законом України «Про аудиторську дiяльнiсть» вiд 22.04.93 р. № 3125-XII (в редакцiї Закону вiд 14.09.2006 р. № 140-V), Законом України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999 р. №996-ХIV, зi змiнами та доповненнями, Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi та Мiжнародними стандартами бухгалтерського облiку, Мiжнародними стандартами контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг.
Аудиторський висновок пiдготовлено на пiдставi договору №7/А вiд 15 грудня 2015 р.
Аудит фiнансової звiтностi станом на 31.12.2015 р. проведено за перiод 2015 року. Аудит розпочато 25.01.2016 р., закiнчено - 05.04.2016 р.
Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПАТ «УКРНДIХIММАШ» яка включає:
Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2015 р.;
Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2015 рiк;
Звiт про рух грошових коштiв за 2015 рiк;
Звiт про власний капiтал за 2015 рiк;
Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк.
Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi ПАТ «УКРНДIХIММАШ» є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi.
Згiдно Наказу Голови Правлiння №1 вiд 03.01.2012 р. датою переходу ПАТ «УКРНДIХIММАШ» на МСФЗ прийнято 01 сiчня 2012 р.
Фiнансова звiтнiсть складена у вiдповiдностi до МСФЗ, що є чинними станом на 31.12.2015 р. ПАТ «УКРНДIХIММАШ» не застосовує жодних МСФЗ достроково.
Формат фiнансових звiтiв представлений з урахуванням вимог Мiнiстерства фiнансiв України, що затверджує форми фiнансових звiтiв в Українi.
Основнi принципи облiкової полiтики товариства на 2015 рiк вiдображенi в Положеннi про облiкову полiтику ПАТ «УКРНДIХIММАШ», затвердженому Наказом № 1 вiд 03.01.2012 року. Облiкова полiтика товариства приведена у вiдповiднiсть з вимогами МСБО та МСФЗ, та почала дiяти з 01.01.2012 року.
Облiкова полiтика ПАТ «УКРНДIХIММАШ» розкриває основи, стандарти, правила та процедури облiку, якi воно використовує при складаннi фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ, встановлює принципи визнання та оцiнки об’єктiв облiку. Основними якiсними характеристиками фiнансової звiтностi є зрозумiлiсть, доречнiсть, суттєвiсть, надiйнiсть, своєчаснiсть, правдиве вiдображення, превалювання сутностi над формою, нейтральнiсть, повнота, порiвняннiсть.
Використання основних якiсних характеристик дозволяє забезпечити достовiрне та об’єктивне складання фiнансової звiтностi щодо фiнансового стану, результатiв дiяльностi та змiн у фiнансовому станi товариства. Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена з використанням припущення про продовження дiяльностi пiдприємства в осяжному майбутньому.
Товариством планується застосування такої облiкової полiтики, що вiдповiдатиме облiковiй полiтицi, застосованiй в попередньому звiтному роцi, за винятком добровiльної змiни облiкової полiтики, i можливого впливу стандартiв та iнтерпретацiй i поправок (змiн) до них, якi набирають чинностi з 01 сiчня 2015 року та iнших майбутнiх дат.
Протягом 2015 року прийнята облiкова полiтика ПАТ «УКРНДIХIММАШ» не змiнювалася.
Стандарти та iнтерпретацiї, i поправки (змiни) до них, якi набули чинностi у 2015 роцi, є обов’язковими для застосування у перiодах пiсля 31.12.2015 р., але не вплинули на облiкову полiтику та окрему фiнансову звiтнiсть ПАТ «УКРНДIХIММАШ»:
• МСФЗ (IFRS) 14 «Рахунки вiдкладених тарифних коригувань» (починаючи з 1 сiчня 2016 р.). Деякi галузi (включаючи системи комунальних послуг) пiдлягають тарифному регулюванню, в рамках якого уряд регулює цiноутворення щодо певних видiв дiяльностi. МСФЗ (IFRS) 14 дозволяє таким пiдприємствам, що вперше застосовують МСФЗ, продовжити визнання сум, що належать до тарифного регулювання, у вiдповiдностi з вимогами колишнiх стандартiв (ПСБУ) у їх першiй звiтностi за МСФЗ. З метою полiпшення порiвнянностi стандарт вимагає представляти показники, що вiдображають наслiдки тарифного регулювання, окремо вiд iнших статей. Оцiнено, що введення стандарту не матиме впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства;
• МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з покупцями» (починаючи з 1 сiчня 2017 р.). Стандарт встановлює основний принцип, що виручка повинна визнаватися в момент здiйснення обов'язку до виконання, вводить новi правила облiку (активи та зобов'язання за договорами) тощо. Виручка вiд продажу товарiв, супроводжуваних наданням послуг, якi можуть бути вiдокремленими, визнається окремо вiд виручки вiд надання послуг, а знижки вiд договiрної цiни розподiляються на окремi елементи виручки. У випадках, коли сума оплати змiнюється з будь-якої причини, виручка

вiдображається в розмiрi мiнiмальних сум, якi не схильнi до суттєвого ризику анулювання. За попереднiми оцiнками, застосування стандарту не матиме iстотного впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства;
• МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти» (починаючи з 1 сiчня 2018 р.). МСФЗ (IFRS) 9 замiнює частини МСФЗ (IAS) 39, що стосуються класифiкацiї та оцiнки фiнансових активiв. Фiнансовi активи повиннi класифiкуватися за двома категорiями оцiнки: оцiнюванi за справедливою вартiстю та оцiнюванi за амортизованою вартiстю. Класифiкацiя залежить вiд бiзнес-моделi управлiння фiнансовими iнструментами пiдприємства i вiд характеристик потокiв грошових коштiв, передбачених контрактом щодо iнструменту. За попереднiми оцiнками, застосування стандарту не матиме iстотного впливу на активи, зобов'язання i результати дiяльностi Компанiї, крiм результатiв оцiнки за справедливою вартостi фiнансових активiв (iнструментiв власного капiталу) в портфелi на продаж, що оцiнюються за собiвартiстю за вимогами МСФЗ (IAS) 39;
• Змiни до МСФЗ (IFRS) 11 «Спiльна дiяльнiсть» (починаючи з 1 сiчня 2016 р.) щодо облiку придбання часток у спiльних операцiях. Змiна мiстить настанови щодо вiдображення придбання часток у спiльних операцiях, що є окремим бiзнесом. Оцiнено, що цi змiни не матимуть впливу на окрему фiнансову звiтнiсть Товариства;
• Змiни до МСФЗ 10 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть» та МСБО 28 «Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства» – Продаж або внесок активiв мiж iнвестором i асоцiйованою компанiєю або спiльним пiдприємством (починаючи з 1 сiчня 2016 р.). Ця поправка роз'яснює облiк транзакцiй, коли материнська компанiя втрачає контроль над дочiрнiм пiдприємством, яке не пiдпадало пiд визначення «бiзнесу», описане в МСФЗ 3 «Об'єднання бiзнесу», шляхом продажу або його частини асоцiйованої компанiї або спiльному пiдприємству, яке облiковується з використанням дольового методу. Оцiнено, що цi змiни не матимуть впливу на окрему фiнансову звiтнiсть Товариства;
• Змiни до МСБО (IAS) 27 «Консолiдованi та окремi фiнансовi звiти» – Метод пайової участi в окремiй фiнансовiй звiтностi (починаючи з 1 сiчня 2016 р.). Поправка включає в себе надання можливостi пiдприємству враховувати iнвестицiї в дочiрнi, асоцiйованi компанiї або спiльнi пiдприємства, використовуючи метод дольової участi в своїй окремiй фiнансовiй звiтностi. Обраний пiдхiд облiку потрiбно застосовувати до кожнiй категорiї iнвестицiй. Оцiнено, що цi змiни можуть спричинити ефект на фiнансову звiтнiсть Компанiї, оскiльки наразi дольовий метод в окремiй фiнансовiй звiтностi не застосовується;
• Змiни до МСФЗ (IFRSI 10 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть», МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших суб’єктах господарювання» та МСБО (IAS) 28 «Iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства» – Iнвестицiйнi пiдприємства: застосування виключення з консолiдацiї (починаючи з 1 сiчня 2016 р.) Поправка роз'яснює велику кiлькiсть аспектiв щодо виключення з консолiдацiї для iнвестицiйних пiдприємств, що облiковують фiнансовi активи за справедливою вартiстю через прибуток/збиток, а також як неiнвестицiйному пiдприємству облiковувати частки в асоцiйованiй компанiї або спiльному пiдприємствi, яке є iнвестицiйним пiдприємством. Оцiнено, що цi змiни не матимуть впливу на окрему фiнансову звiтнiсть Товариства
• Змiни до МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування МСФЗ» (починаючи з 1 сiчня 2016 р) стосовно роз'яснення того, що звiльнення вiд застосування МСФЗ (IFRS) 3 «Об'єднання бiзнесу», що стосується об'єднань пiдприємств, якi вiдбулися в минулому, поширюється також i на придбання часток у спiльних операцiях, що вiдбулися в минулому, на дату застосування МСФЗ (IFRS) 1. Оцiнено, що цi змiни не матимуть впливу на окрему фiнансову звiтнiсть Товариства;
• Змiни до МСФЗ (IAS) 16 «Основнi засоби» i МСФЗ (IAS) 38 «Нематерiальнi активи», КТМФЗ 12 (починаючи з 1 сiчня 2016 р.) щодо уточнення припустимих методiв нарахування амортизацiї. У зазначеному змiну Рада (IASB) роз'яснює, що використання методiв, заснованих на виручцi, для розрахунку амортизацiї активу не є обґрунтованим, так як виручка вiд дiяльностi, яка включає використання активу, зазвичай вiдображає фактори, якi не є споживанням економiчних вигод, пов'язаних з цим активом. Оцiнено, що цi змiни не матимуть впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства;
• Змiни до МСФЗ (IAS) 41 «Сiльське господарство» та МСФЗ (IAS) 16 «Основнi засоби» щодо бiологiчних активiв (починаючи з 1 сiчня 2016 р.). Вiдтепер бiологiчнi активи, якi вiдповiдають визначенню плодоносного рослини, мають вiдображатися в облiку як основнi засоби згiдно МСФЗ (IAS) 16 i оцiнюватися за вартiстю придбання або за переоцiненою вартiстю. Оцiнено, що цi змiни не матимуть впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства;
• Змiни в МСФЗ (IAS) 1 «Подання фiнансової звiтностi» (починаючи з 1 сiчня 2016 р). Стандарт був змiнений для уточнення поняття суттєвостi i пояснює, що пiдприємство не зобов'язане надавати окреме розкриття, що вимагається МСФЗ, якщо iнформацiя, що випливає з даного розкриття, є несуттєвою, навiть якщо МСФЗ мiстить список окремих розкриттiв або описує їх як мiнiмальнi вимоги. Стандарт також надає нове керiвництво щодо промiжних пiдсумкових сум у фiнансовiй звiтностi. Оцiнено, що цi змiни не матимуть суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства;
• Щорiчнi вдосконалення рiзнi (починаючи з 1 сiчня 2016 р.): Стисло: МСФЗ 5 "Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть" – змiна в методах вибуття непоточних активiв на продаж; МСФЗ 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї» – поправки стосовно питань триваючого залучення по договорах на послуги i розкриттiв про взаємозалiк у стислiй промiжнiй фiнансової звiтностi; МСБО 19 «Виплати працiвникам» – визначення ставок дисконтування на регiональних ринках; МСБО 34 «Промiжна фiнансова звiтнiсть» – визначення «в iншому мiсцi в промiжному фiнансовому звiтi». Оцiнено, що змiни до рiзних МСФЗ в рамках щорiчних удосконалень не матимуть суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства.
Жоден iз зазначених вище стандартiв чи поправок товариство в 2015 роцi не застосувало достроково.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
Управлiнський персонал ПАТ «УКРНДIХIММАШ» несе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi вiдповiдно за вищезазначеною концептуальною основою загального призначення, описаною в примiтках. Управлiнський персонал також несе вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який вiн визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо фiнансової звiтностi ПАТ «УКРНДIХIММАШ» на основi результатiв проведеного нами аудиту. Аудит ПАТ «УКРНДIХIММАШ» був запланований i проведений вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг. Цi стан¬дарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впев¬неностi в тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглянув заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Пiд час аудиту було застосовано метод вибiркової перевiрки та вибiркових тестiв, зроблено дослiдження шляхом тестування доказiв на обґрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi товариства. Аудит включав також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.

e-mail: ltd_af_kpa@ukr.net, веб-сайт konsalting-pravo-audit.auditorov.com


Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2015

0

0

2

2014

1

0

3

2013

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?


Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X


Акціонери


X

Депозитарна установа


X

Інше (запишіть): Iншi органи не здiйснювали реєстрацiю акцiонерiв для участi в останнiх загальних зборах.

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?


Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку


X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків


X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?


Так

Ні

Підняттям карток


X

Бюлетенями (таємне голосування)

X


Підняттям рук


X

Інше (запишіть): Iншим способом голосування не було.

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?


Так

Ні

Реорганізація


X

Додатковий випуск акцій


X

Унесення змін до статуту


X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства


X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства


X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради


X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу


X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)


X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді


X

Інше (запишіть): Позачергових зборiв не було.

Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?


(осіб)

Кількість членів наглядової ради

5

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?


Так

Ні

Складу


X

Організації


X

Діяльності


X

Інше (запишить)

Самооцiнку наглядова рада не проводила.

 

Самооцiнку наглядова рада не проводила.

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

3

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?


Так

Ні

Стратегічного планування


X

Аудиторський


X

З питань призначень і винагород


X

Інвестиційний


X

Інші (запишіть)

Iнших комiтетiв не створено.

Інші (запишіть)

Iнших комiтетiв не створено.

 

Комiтетiв не створено.

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?


Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою


X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій


X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства


X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X


Інше (запишіть)

Iнших винагород немає.

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?


Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі


X

Знання у сфері фінансів і менеджменту


X

Особисті якості (чесність, відповідальність)


X

Відсутність конфлікту інтересів


X

Граничний вік


X

Відсутні будь-які вимоги

X


Інше (запишіть): Вимоги вiдсутнi.


X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?


Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X


Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками


X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)


X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена


X

Інше (запишіть)

Ознайомлення самостiйне.

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?


Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Так

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Так

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?


Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X


Положення про наглядову раду

X


Положення про виконавчий орган

X


Положення про посадових осіб акціонерного товариства


X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X


Положення про акції акціонерного товариства


X

Положення про порядок розподілу прибутку


X

Інше (запишіть):

Iншi документи не iснують.

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?


Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Ні

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Ні

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Ні

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Так

Ні

Так

Ні

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?


Так

Ні

Не проводились взагалі


X

Менше ніж раз на рік


X

Раз на рік

X


Частіше ніж раз на рік


X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?


Так

Ні

Загальні збори акціонерів


X

Наглядова рада

X


Виконавчий орган


X

Інше (запишіть)

Iншi органи не приймали рiшення про затвердження зовнiшнього аудитора.

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

 

З якої причини було змінено аудитора?


Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень


X

Не задовольняли умови договору з аудитором


X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів


X

Інше (запишіть)

З метою дотримання законодавства.

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?


Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X


Наглядова рада


X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства


X

Стороння компанія або сторонній консультант


X

Перевірки не проводились


X

Інше (запишіть)

Iншi органи не здiйснювали перевiрки.

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?


Так

Ні

З власної ініціативи


X

За дорученням загальних зборів


X

За дорученням наглядової ради

X


За зверненням виконавчого органу


X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів


X

Інше (запишіть)

Iншi iнiцiативи вiдсутнi.

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?


Так

Ні

Випуск акцій


X

Випуск депозитарних розписок


X

Випуск облігацій


X

Кредити банків


X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів


X

Інше (запишіть): Залучення iнвестицiй не планується. 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором


Так, плануємо розпочати переговори


Так, плануємо розпочати переговори в наступному році


Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років


Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

X

Не визначились


 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Так

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс корпоративного управлiння не приймався.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс корпоративного управлiння не приймався.

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Кодекс корпоративного управлiння не приймався.

КОДИДата(рік, місяць, число)

2016 | 01 | 01

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ ТА КОНСТРУКТОРСЬКИЙ IНСТИТУТ ХIМIЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ"

за ЄДРПОУ

00220285

Територія


за КОАТУУ

6310137900

Організаційно-правова форма господарювання


за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності


за КВЕД

72.19

Середня кількість працівників

25


Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака


Адреса

61001, Україна, Харкiвська область, м.Харкiв, вул.Конєва, 21


Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):


за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)за міжнародними стандартами фінансової звітності


V

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

9

4

398

первісна вартість

1001

223

29

734

накопичена амортизація

1002

214

25

336

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

1194

2710

2716

первісна вартість

1011

3401

5062

6430

знос

1012

2207

2352

3714

Інвестиційна нерухомість:

1015

3361

3364

2060

первісна вартість

1016

6236

6333

4695

знос

1017

2875

2969

2635

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


0


0


0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

48

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

4612

6078

5174

II. Оборотні активи

Запаси

1100

624

605

1800

Виробничі запаси

1101

81

62

138

Незавершене виробництво

1102

518

518

1662

Готова продукція

1103

25

25

0

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

642

396

928

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


167


200


878

з бюджетом

1135

93

93

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

93

93

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

252

0

2

Поточні фінансові інвестиції

1160

100

100

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

79

19

865

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

79

19

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

40

0

0

Усього за розділом II

1195

1997

1413

4473

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

6609

7491

9647

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

3549

3549

3549

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

1370

1358

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

2617

2617

2617

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-1319

-1485

1565

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

6217

6039

7731

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

0

0

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

63

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

119

90

96

за розрахунками з бюджетом

1620

58

110

421

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

11

24

214

за розрахунками з оплати праці

1630

22

58

465

за одержаними авансами

1635

0

92

672

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

10

15

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

109

1063

0

Усього за розділом IІІ

1695

392

1452

1868

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

6609

7491

9647

 

Примітки

Примiтки вiдсутнi.

Керівник

Бєженко Андрiй Олександрович

Головний бухгалтер

Шумаров Костянтин Леонiдович


 
КОДИДата(рік, місяць, число)

2016 | 01 | 01

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ ТА КОНСТРУКТОРСЬКИЙ IНСТИТУТ ХIМIЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ"

за ЄДРПОУ

00220285


(найменування) 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2015 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

6363

5384

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 3372 )

( 2689 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
прибуток


2090


2991


2695

збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

213

140

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 3089 )

( 2426 )

Витрати на збут

2150

( 0 )

( 0 )

Інші операційні витрати

2180

( 245 )

( 385 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток


2190


0


24

збиток

2195

( 130 )

( 0 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

9

Інші доходи

2240

0

81

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 0 )

( 0 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 0 )

( 0 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток


2290


0


114

збиток

2295

( 130 )

( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

48

70

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток


2350


0


44

збиток

2355

( 178 )

( 0 )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

12

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

12

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-166

44

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Матеріальні затрати

2500

416

227

Витрати на оплату праці

2505

963

822

Відрахування на соціальні заходи

2510

347

294

Амортизація

2515

261

217

Інші операційні витрати

2520

4623

3891

Разом

2550

6610

5451

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Середньорічна кількість простих акцій

2600

14195760

14195760

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

14195760

14195760

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0

0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

 

Примітки

Примiтки вiдсутнi.

Керівник

Бєженко Андрiй Олександрович

Головний бухгалтер

Шумаров Костянтин Леонiдович


 
КОДИДата(рік, місяць, число)

2016 | 01 | 01

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ ТА КОНСТРУКТОРСЬКИЙ IНСТИТУТ ХIМIЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ"

за ЄДРПОУ

00220285


(найменування) 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2015 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


8030


6539

Повернення податків і зборів

3005

14

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

14

0

Цільового фінансування

3010

2

3

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

111

103

Надходження від повернення авансів

3020

2

14

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

980

85

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


3100


( 4764 )


( 3694 )

Праці

3105

( 767 )

( 691 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 409 )

( 380 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 857 )

( 855 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 0 )

( 44 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 170 )

( 327 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( 687 )

( 484 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 200 )

( 235 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 2 )

( 0 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 1 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 63 )

( 0 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

2077

688

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

2

50

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

необоротних активів

3260

( 2143 )

( 769 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 32 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

2141

751

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

63

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

63

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

64

0

Залишок коштів на початок року

3405

79

75

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

4

4

Залишок коштів на кінець року

3415

19

79

 

Примітки

Примiтки вiдсутнi.

Керівник

Бєженко Андрiй Олександрович

Головний бухгалтер

Шумаров Костянтин Леонiдович

КОДИДата(рік, місяць, число)

2016 | 01 | 01

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ ТА КОНСТРУКТОРСЬКИЙ IНСТИТУТ ХIМIЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ"

за ЄДРПОУ

00220285


(найменування) 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2015 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

1

2

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльностіНадходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

( 0 )

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльностіНадходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

 

Примітки

Звiт за непрямим методом не складався.

Керівник

Бєженко Андрiй Олександрович

Головний бухгалтер

Шумаров Костянтин Леонiдович

КОДИДата(рік, місяць, число)

2016 | 01 | 01

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ ТА КОНСТРУКТОРСЬКИЙ IНСТИТУТ ХIМIЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ"

за ЄДРПОУ

00220285


(найменування) 

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2015 р.

 

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

3549

1370

0

2617

-1319

0

0

6217

Коригування:
Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

3549

1370

0

2617

-1319

0

0

6217

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

-178

0

0

-178

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

-12

0

0

12

0

0

0

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі

4295

0

-12

0

0

-166

0

0

-178

Залишок на кінець року

4300

3549

1358

0

2617

-1485

0

0

6039

 

Примітки

Примiтки вiдсутнi.

Керівник

Бєженко Андрiй Олександрович

Головний бухгалтер

Шумаров Костянтин Леонiдович


Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

Примiтки до фiнансової звiтностi
Публiчного акцiонерного товариства «Український науково-дослiдний та конструкторський iнститут хiмiчного машинобудування»
за рiк, що завершився 31.12.2015 р.
Фiнансова звiтнiсть ПАТ «УКРНДIХIММАШ» складена у вiдповiдностi з Законом України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» №996 - ХIV вiд 16.07.1999 р. зi змiнами та доповненнями, мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ), мiжнародними стандартами бухгалтерського облiку (МСБО) та тлумаченнями, розробленими Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi та облiковою полiтикою товариства.
До складу фiнансової звiтностi за 2015 рiк входить:
- Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2015 р.;
- Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2015 рiк;
- Звiт про рух грошових коштiв за 2015 рiк;
- Звiт про власний капiтал за 2015 рiк;
- Примiтки до фiнансової звiтностi за 2015 рiк.
Валютою фiнансової звiтностi є грошова одиниця України – гривня, одиниця вимiру – тис. грн.
Iнформацiя про товариство
Повне найменування юридичної особи та скорочене у разi його наявностi ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ ТА КОНСТРУКТОРСЬКИЙ IНСТИТУТ ХIМIЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ"
(ПАТ "УКРНДIХIММАШ")
Iдентифiкацiйний код юридичної особи 00220285
Мiсцезнаходження юридичної особи 61001, мiсто Харкiв, ВУЛИЦЯ КОНЄВА, будинок 21
Дата державної реєстрацiї, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрi про включення до Єдиного державного реєстру вiдомостей про юридичну особу Дата державної реєстрацiї: 22.02.1993
Дата запису: 31.03.2005
Номер запису: 1 480 120 0000 008303
Данi про розмiр статутного капiталу Розмiр (грн.): 3548940,00
Перелiк засновникiв (учасникiв) юридичної особи АКЦIОНЕРИ ЗГIДНО РЕЄСТРУ АКЦIОНЕРIВ
Адреса засновника: 61001, Харкiвська обл., мiсто Харкiв, Жовтневий район, ВУЛИЦЯ КОНЄВА, будинок 21
Розмiр внеску до статутного фонду (грн.): 3548940,00
________________________________________
КIНЦЕВИЙ БЕНЕФIЦIАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- В'ЯЧЕСЛАВ БУЗДУМ, РЕСПУБЛIКА ХОРВАТIЯ, Р 003010053, Д.Н.13.12.1952, М. БЄЛГРАД, ВУЛ. МАЧВАНСЬКА, БУД. 6
Частка держави у статутному капiталi юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25 вiдсоткiв частка держави у статутному капiталi товариства вiдсутня
Прiзвище, iм'я, по батьковi, дата обрання (призначення) осiб, якi обираються (призначаються) до органу управлiння юридичної особи;
осiб, якi мають право вчиняти дiї вiд iменi юридичної особи без довiреностi, у тому числi пiдписувати договори БЄЖЕНКО АНДРIЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ - керiвник з 29.11.2012 (ЗГIДНО СТАТУТУ);

БЄЖЕНКО АНДРIЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ - пiдписант з 29.11.2012 (ЗГIДНО СТАТУТУ)
Види дiяльностi Код КВЕД 72.19 Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук (основний)
Код КВЕД 47.99 Iншi види роздрiбної торгiвлi поза магазинами;
Код КВЕД 55.20 Дiяльнiсть засобiв розмiщування на перiод вiдпустки та iншого тимчасового проживання;
Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна;
Державне пiд¬приємство Український науково-дослiдний iнститут хiмiчного машинобудуван¬ня було перетворено у Вiдкрите акцiонерне товариство «Український науково-дослiдний та конструкторський iнститут хiмiчного машинобудування», згiдно Рiшення регiонального вiддiлення Фонду Державного майна України по Харкiвськiй об¬ластi, затвердженого наказом №1337П вiд 05.12.1995 р., та стало його правонаступником прав та обов’язкiв.
Протоколом рiшення позачергових зборiв акцiонерiв ВАТ «УКРНДIХIММАШ» №22 вiд 08.09.2011 р., ВАТ «Український науково-дослiдний та конструкторський iнститут хiмiчного машинобудування», змiнило своє на¬йменування на Публiчне акцiонерне товариство «Український науково-дослiдний та конструкторський iнститут хiмiчного машинобудування», якому належать усi майновi та немайновi права та обов'язки (в тому числi усi права iнте¬лектуальної власностi) ВАТ.
Статут товариства у новiй редакцiї, дiючий на дату надання висновку, затверджений Протоколом рiшення позачергових зборiв акцiонерiв ВАТ «УКРНДIХIММАШ» №22 вiд 08.09.11 р., та зареєстрований державним реєстратором Виконавчого комiтету Харкiвської мiської ради 05.10.2011 р. за № 14801050007008303, iз змiнами, внесеними Рiшенням позачергових зборiв акцiонерiв (Протокол №24 вiд 25.05.2012 р.).
Протягом 2015 року змiни до статуту товариства не вносилися.
Статутний капiтал ПАТ «УКРНДIХIММАШ», згiдно статуту, сформований у розмiрi 3548940 (три мiльйони п’ятсот сорок вiсiм тисяч дев’ятсот сорок) грн. 00 коп., подiлений на 14195760 (чотирнадцять мiльйонiв сто дев’яносто п’ять тисяч сiмсот шiстдесят) штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна.
ПАТ «УКРНДIХIММАШ» здiйснило випуск простих iменних акцiй в бездокументарнiй формi iснування на загальну суму 3548940,00 грн., подiлений на 14195760 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна, про що отримано Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй, реєстрацiйний номер 605/1/10 вiд 29.07.2010 р., видане ДКЦПФР 18 листопада 2011 року.
ПАТ «УКРНДIХIММАШ» володiє Державним актом на право постiйного користування землею Серiї I – ХР №006166, виданий Виконавчим комiтетом Харкiвської мiської ради на пiдставi рiшення вiд 25.01.1995 року за №44, та зареєстрований в Книзi записiв державних актiв на право постiйного користування землею за №670. Земельну дiлянку надано товариству для експлуатацiї i обслуговування будiвель i споруд у розмiрi 2,5349 гектарiв. Товариство є платником податку на землю.
Згiдно до реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ «УКРНДIХIММАШ» №110309зв вiд 29.03.2016 р., наданого ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» (код ЄДРПОУ 30370711), станом на 23.03.2016 року, акцiонерами товариства виступають громадяни у кiлькостi 191 (сто дев’яносто одна) фiзична особа, та 5 (п’ять) юридичних осiб.
Головним акцiонером ПАТ «УКРНДIХIММАШ» є Vielhelmina Holding Limited («Вiльхельмiна Холдiнг Лiмiтед» Компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю, що знаходиться за адресою: вул. Вiльхельмiна, 1, мiсто Лiмассол, Кiпр, зареєстрована за №106799 вiд 26.11.1999 р.), яка володiє простими iменними акцiями загальною кiлькiстю 14071050 штук, що складає 99,1215 вiдсоткiв статутного капiталу товариства.Основа пiдготовки фiнансової звiтностi
Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi ПАТ «УКРНДIХIММАШ» є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (далi – МСФЗ).
Згiдно Наказу Голови Правлiння №1 вiд 03.01.2012р. датою переходу ПАТ «УКРНДIХIММАШ» на МСФЗ прийнято 01 сiчня 2012 р.
Фiнансова звiтнiсть складена у вiдповiдностi до МСФЗ, що є чинними станом на 31.12.2015 року. ПАТ «УКРНДIХIММАШ» не застосовує жодних МСФЗ достроково.
Формат фiнансових звiтiв представлений з урахуванням вимог Мiнiстерства фiнансiв України, що затверджує форми фiнансових звiтiв в Українi.
Фiнансова звiтнiсть складена в тисячах гривень, всi суми округленi до тис. грн., крiм випадкiв, де вказано iнше.
Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена з використанням припущення про продовження дiяльностi пiдприємства в осяжному майбутньому, що передбачає реалiзацiю активiв та погашення зобов’язань в ходi нормальної операцiйної дiяльностi.
Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва оцiнок i припущень, якi впливають на вiдображення у звiтностi сум активiв i зобов’язань та розкриття iнформацiї про потенцiйнi активи та зобов’язання на дату складання балансу (звiту про фiнансовий стан). Найбiльш важливi областi, якi потребують використання оцiночних суджень та допущень, включають:
резерв по сумнiвним боргам
резерв на виплату вiдпусток працiвникам
вартiсть вiдшкодування
основнi засоби.
Опис важливих аспектiв облiкової полiтики
Основнi принципи облiкової полiтики товариства на 2015 рiк вiдображенi в Положеннi про облiкову полiтику ПАТ «УКРНДIХIММАШ», затвердженому Наказом № 1 вiд 03.01.2012 року. Облiкова полiтика товариства приведена у вiдповiднiсть з вимогами МСБО та МСФЗ, та почала дiяти з 01.01.2012 року.
Облiкова полiтика ПАТ «УКРНДIХIММАШ» розкриває основи, стандарти, правила та процедури облiку, якi воно використовує при складаннi фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ, встановлює принципи визнання та оцiнки об’єктiв облiку.
Товариством планується застосування такої облiкової полiтики, що вiдповiдатиме облiковiй полiтицi, застосованiй в попередньому звiтному роцi, за винятком добровiльної змiни облiкової полiтики, i можливого впливу стандартiв та iнтерпретацiй i поправок (змiн) до них, якi набирають чинностi з 01 сiчня 2015 року та iнших майбутнiх дат.
Протягом 2015 р. прийнята облiкова полiтика ПАТ «УКРНДIХIММАШ» не змiнювалася.
Нижче наводяться стандарти та iнтерпретацiї, i поправки (змiни) до них, якi набули чинностi у 2015 роцi, є обов’язковими для застосування у перiодах пiсля 31.12.2015 р., але не вплинули на облiкову полiтику та окрему фiнансову звiтнiсть ПАТ «УКРНДIХIММАШ»:
МСФЗ (IFRS) 14 «Рахунки вiдкладених тарифних коригувань» (починаючи з 1 сiчня 2016 р.). Деякi галузi (включаючи системи комунальних послуг) пiдлягають тарифному регулюванню, в рамках якого уряд регулює цiноутворення щодо певних видiв дiяльностi. МСФЗ (IFRS) 14 дозволяє таким пiдприємствам, що вперше застосовують МСФЗ, продовжити визнання сум, що належать до тарифного регулювання, у вiдповiдностi з вимогами колишнiх стандартiв (ПСБУ) у їх першiй звiтностi за МСФЗ. З метою полiпшення порiвнянностi стандарт вимагає представляти показники, що вiдображають наслiдки тарифного регулювання, окремо вiд iнших статей. Оцiнено, що введення стандарту не матиме впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства;
МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з покупцями» (починаючи з 1 сiчня 2017 р.). Стандарт встановлює основний принцип, що виручка повинна визнаватися в момент здiйснення обов'язку до виконання, вводить новi правила облiку (активи та зобов'язання за договорами) тощо. Виручка вiд продажу товарiв, супроводжуваних наданням послуг, якi можуть бути вiдокремленими, визнається окремо вiд виручки вiд надання послуг, а знижки вiд договiрної цiни розподiляються на окремi елементи виручки. У випадках, коли сума оплати змiнюється з будь-якої причини, виручка вiдображається в розмiрi мiнiмальних сум, якi не схильнi до суттєвого ризику анулювання. За попереднiми оцiнками, застосування стандарту не матиме iстотного впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства;
МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти» (починаючи з 1 сiчня 2018 р.). МСФЗ (IFRS) 9 замiнює частини МСФЗ (IAS) 39, що стосуються класифiкацiї та оцiнки фiнансових активiв. Фiнансовi активи повиннi класифiкуватися за двома категорiями оцiнки: оцiнюванi за справедливою вартiстю та оцiнюванi за амортизованою вартiстю. Класифiкацiя залежить вiд бiзнес-моделi управлiння фiнансовими iнструментами пiдприємства i вiд характеристик потокiв грошових коштiв, передбачених контрактом щодо iнструменту. За попереднiми оцiнками, застосування стандарту не матиме iстотного впливу на активи, зобов'язання i результати дiяльностi Компанiї, крiм результатiв оцiнки за справедливою вартостi фiнансових активiв (iнструментiв власного капiталу) в портфелi на продаж, що оцiнюються за собiвартiстю за вимогами МСФЗ (IAS) 39;
Змiни до МСФЗ (IFRS) 11 «Спiльна дiяльнiсть» (починаючи з 1 сiчня 2016 р.) щодо облiку придбання часток у спiльних операцiях. Змiна мiстить настанови щодо вiдображення придбання часток у спiльних операцiях, що є окремим бiзнесом. Оцiнено, що цi змiни не матимуть впливу на окрему фiнансову звiтнiсть Товариства;
Змiни до МСФЗ 10 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть» та МСБО 28 «Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства» – Продаж або внесок активiв мiж iнвестором i асоцiйованою компанiєю або спiльним пiдприємством (починаючи з 1 сiчня 2016 р.). Ця поправка роз'яснює облiк транзакцiй, коли материнська компанiя втрачає контроль над дочiрнiм пiдприємством, яке не пiдпадало пiд визначення «бiзнесу», описане в МСФЗ 3 «Об'єднання бiзнесу», шляхом продажу або його частини асоцiйованої компанiї або спiльному пiдприємству, яке облiковується з використанням дольового методу. Оцiнено, що цi змiни не матимуть впливу на окрему фiнансову звiтнiсть Товариства;
Змiни до МСБО (IAS) 27 «Консолiдованi та окремi фiнансовi звiти» – Метод пайової участi в окремiй фiнансовiй звiтностi (починаючи з 1 сiчня 2016 р.). Поправка включає в себе надання можливостi пiдприємству враховувати iнвестицiї в дочiрнi, асоцiйованi компанiї або спiльнi пiдприємства, використовуючи метод дольової участi в своїй окремiй фiнансовiй звiтностi. Обраний пiдхiд облiку потрiбно застосовувати до кожнiй категорiї iнвестицiй. Оцiнено, що цi змiни можуть спричинити ефект на фiнансову звiтнiсть Компанiї, оскiльки наразi дольовий метод в окремiй фiнансовiй звiтностi не застосовується;
Змiни до МСФЗ (IFRSI 10 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть», МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших суб’єктах господарювання» та МСБО (IAS) 28 «Iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства» – Iнвестицiйнi пiдприємства: застосування виключення з консолiдацiї (починаючи з 1 сiчня 2016 р.) Поправка роз'яснює велику кiлькiсть аспектiв щодо виключення з консолiдацiї для iнвестицiйних пiдприємств, що облiковують фiнансовi активи за справедливою вартiстю через прибуток/збиток, а також як неiнвестицiйному пiдприємству облiковувати частки в асоцiйованiй компанiї або спiльному пiдприємствi, яке є iнвестицiйним пiдприємством. Оцiнено, що цi змiни не матимуть впливу на окрему фiнансову звiтнiсть Товариства
Змiни до МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування МСФЗ» (починаючи з 1 сiчня 2016 р) стосовно роз'яснення того, що звiльнення вiд застосування МСФЗ (IFRS) 3 «Об'єднання бiзнесу», що стосується об'єднань пiдприємств, якi вiдбулися в минулому, поширюється також i на придбання часток у спiльних операцiях, що вiдбулися в минулому, на дату застосування МСФЗ (IFRS) 1. Оцiнено, що цi змiни не матимуть впливу на окрему фiнансову звiтнiсть Товариства;
Змiни до МСФЗ (IAS) 16 «Основнi засоби» i МСФЗ (IAS) 38 «Нематерiальнi активи», КТМФЗ 12 (починаючи з 1 сiчня 2016 р.) щодо уточнення припустимих методiв нарахування амортизацiї. У зазначеному змiну Рада (IASB) роз'яснює, що використання методiв, заснованих на виручцi, для розрахунку амортизацiї активу не є обґрунтованим, так як виручка вiд дiяльностi, яка включає використання активу, зазвичай вiдображає фактори, якi не є споживанням економiчних вигод, пов'язаних з цим активом. Оцiнено, що цi змiни не матимуть впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства;

Продовження тексту приміток

Змiни до МСФЗ (IAS) 41 «Сiльське господарство» та МСФЗ (IAS) 16 «Основнi засоби» щодо бiологiчних активiв (починаючи з 1 сiчня 2016 р.). Вiдтепер бiологiчнi активи, якi вiдповiдають визначенню плодоносного рослини, мають вiдображатися в облiку як основнi засоби згiдно МСФЗ (IAS) 16 i оцiнюватися за вартiстю придбання або за переоцiненою вартiстю. Оцiнено, що цi змiни не матимуть впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства;
Змiни в МСФЗ (IAS) 1 «Подання фiнансової звiтностi» (починаючи з 1 сiчня 2016 р). Стандарт був змiнений для уточнення поняття суттєвостi i пояснює, що пiдприємство не зобов'язане надавати окреме розкриття, що вимагається МСФЗ, якщо iнформацiя, що випливає з даного розкриття, є несуттєвою, навiть якщо МСФЗ мiстить список окремих розкриттiв або описує їх як мiнiмальнi вимоги. Стандарт також надає нове керiвництво щодо промiжних пiдсумкових сум у фiнансовiй звiтностi. Оцiнено, що цi змiни не матимуть суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства;
Щорiчнi вдосконалення рiзнi (починаючи з 1 сiчня 2016 р.): Стисло: МСФЗ 5 "Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть" – змiна в методах вибуття непоточних активiв на продаж; МСФЗ 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї» – поправки стосовно питань триваючого залучення по договорах на послуги i розкриттiв про взаємозалiк у стислiй промiжнiй фiнансової звiтностi; МСБО 19 «Виплати працiвникам» – визначення ставок дисконтування на регiональних ринках; МСБО 34 «Промiжна фiнансова звiтнiсть» – визначення «в iншому мiсцi в промiжному фiнансовому звiтi». Оцiнено, що змiни до рiзних МСФЗ в рамках щорiчних удосконалень не матимуть суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства.
Жоден iз зазначених вище стандартiв чи поправок товариство в 2015 роцi не застосувало достроково.

В подальшому у примiтках надана iнформацiя подiй, вiдображених в фiнансовiй дiяльностi товариства за 2015 рiк з врахуванням вже трансформованих залишкiв та зобов’язань станом на 31.12.2015 року:

Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2015 р.
(тис. грн.)
31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015
Необоротнi активи 4188 4612 6078
Нематерiальнi активи 12 9 4
Основнi засоби 1137 1194 2710
Iнвестицiйна нерухомiсть 2991 3361 3364
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї: - - -
iншi фiнансовi iнвестицiї - - -
Довгострокова дебiторська заборгованiсть - - -
Вiдстроченi податковi активи 48 48 -
Оборотнi активи 2323 1997 1413
Запаси 647 624 605
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 919 642 396
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками:
за виданими авансами 161 167 200
з бюджетом 119 93 93
у тому числi з податку на прибуток 119 93 93
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 381 252 -
Поточнi фiнансовi iнвестицiї - 100 100
Грошi та їх еквiваленти 75 79 19
Iншi оборотнi активи 21 40 -
Усього активи 6511 6609 7491

Власний капiтал 6173 6217 6039
Зареєстрований капiтал 3549 3549 3549
Капiтал у дооцiнках 1418 1370 1358
Резервний капiтал 2617 2617 2617
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) (1411) (1319) (1485)
Довгостроковi зобов’язання i забезпечення
Вiдстроченi податковi зобов’язання
Iншi довгостроковi зобов’язання
Поточнi зобов’язання i забезпечення 338 392 1452
Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями - 63 -
товари, роботи, послуги 117 119 90
розрахунками з бюджетом 65 58 110
у тому числi з податку на прибуток - - -
розрахунками зi страхування 18 11 24
розрахунками з оплати працi 38 22 58
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 14 - 92
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками - - -
Поточнi забезпечення 21 10 15
Iншi поточнi зобов’язання 65 109 1063
Усього капiтал та зобов’язання 6511 6609 7491
Нематерiальнi активи (МСБО 38)
Iнформацiя про наявнiсть i рух нематерiальних активiв представлена нижче наведеною таблицею:
Програмне забезпечення Разом
Первiсна вартiсть, тис. грн.
Станом на 31.12.2013 221 221
Надходження 2 2
Вибуття
Станом на 31.12.2014 223 223
Надходження
Вибуття (194) (194)
Станом на 31.12.2015 29 29
Накопичена амортизацiя, тис. грн.
Станом на 31.12.2013 209 209
Нараховане за перiод 5 5
Вибуття
Станом на 31.12.2014 214 214
Нараховане за перiод 5 5
Вибуття (194) (194)
Станом на 31.12.2015 25 25
Залишкова вартiсть, тис. грн.
Станом на 31.12.2013 12 12
Станом на 31.12.2014 9 9
Станом на 31.12.2015 4 4
Нематерiальнi активи, придбанi за окремими угодами облiковуються за вартiстю придбання з вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопиченого збитку вiд знецiнення.
Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується прямолiнiйним методом протягом термiну їх експлуатацiї.
Термiн корисного використання визначається постiйно дiючою iнвентарною комiсiєю товариства для кожного об'єкта iнших нематерiальних активiв за рахунком 125 (програмнi продукти та операцiйнi системи).
Очiкуванi термiни експлуатацiї та метод нарахування амортизацiї аналiзуються на кiнець кожного звiтного перiоду.
Станом на 31.12.2015 р. нематерiальнi активи вiдображенi в балансi по первiснiй вартостi склали 29 тис. грн., залишкова вартiсть – 4 тис. грн. Накопичена амортизацiя на кiнець 2015 року складає 25 тис. грн.
До складу нематерiальних активiв вiднесенi програмнi продукти (бухгалтерськi програми тi iншi операцiйнi системи загального призначення).
ПАТ «УКРНДIХIММАШ» має оцiнювати ймовiрнiсть майбутнiх економiчних вигод, використовуючи обґрунтованi i пiдкрiпленi припущення, якi вiдображають найкращу оцiнку управлiнським персоналом сукупностi економiчних умов, якi iснуватимуть протягом строку корисної експлуатацiї активу.
Право користування майном вiдсутнє.
Новi нематерiальнi активи у 2015 р. не надходили.
Переоцiнки нематерiальних активiв не вiдбулося.
Подальша оцiнка нематерiальних активiв ПАТ «УКРНДIХIММАШ» здiйснюється вiдповiдно МСБО 38 за моделлю собiвартостi та вiдображається за його собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Основнi засоби (МСБО 16)
Основнi принципи облiку основних засобiв, розробленi в облiковiй полiтицi ПАТ «УКРНДIХIММАШ» (визнання, визначення балансової вартостi та амортизацiйних вiдрахувань, а також збиткiв вiд зменшення корисностi) вiдповiдають нормам МСБО 16 «Основнi засоби»:
- критерiєм визнання ОЗ є матерiальнi об'єкти, якi утримуються для використання у виробництвi, або постачаннi товарiв чи наданнi послуг, для надання в оренду або для адмiнiстративних цiлей; та використовуються, за очiкуванням, протягом бiльше одного перiоду;
- пiсля первiсного визнання основних засобiв, ПАТ обрана модель облiку за собiвартiстю;
- пiсля визнання активом, об’єкти основних засобiв облiковуються за собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi;
- основнi засоби ПАТ амортизуються протягом строку їх корисного використання пропорцiйно, прямолiнiйним методом амортизацiї.
Прийнята ПАТ «УКРНДIХIММАШ» класифiкацiя ОЗ наведена нижче:
- Iнвестицiйна нерухомiсть;
- Будiвлi i споруди;
- Машини та обладнання;
- Транспортнi засоби;
- Iнструменти, прилади та iнвентар;
- Iншi основнi засоби.

Iнформацiя про наявнiсть i рух основних засобiв представлена нижче:
Iнвестицiйна нерухомiсть Будинки та споруди
Машини та обладнання Транспортнi засобi Iнструменти,
прилади, iнвентар Iншi
основнi
засоби Разом
Первiсна вартiсть, тис. грн.
Станом на 31.12.2013 5779 1986 562 103 242 474 9146
Придбання 457 27 110 45 639
Вибуття (39) (103) (6) (148)
Станом на 31.12.2014 6236 2013 633 - 242 513 9637
Придбання 97 500 1161 16 4 1778
Вибуття (17) (3) (20)
Станом на 31.12.2015 6333 2513 1777 - 258 514 11395
Накопчена амортизацiя, тис. грн.
Станом на 31.12. 2013 2788 1227 440 102 159 302 5018
Амортизацiя за рiк 87 29 35 1 11 49 212
Вибуття (39) (103) (6) (148)
Станом на 31.12. 2014 2875 1256 436 - 170 345 5082
Амортизацiя за рiк 94 37 65 10 50 256
Вибуття (15) (2) (17)
Станом на 31.12. 2015 2969 1293 486 - 180 393 5321
Залишкова вартiсть, тис. грн.
Станом на 31.12.2013 2991 759 122 1 83 172 4128
Станом на 31.12.2014 3361 757 197 - 72 168 4555
Станом на 31.12.2015 3364 1220 1291 - 78 121 6074
4. Необоротнi активи класифiкуються як утримуванi для продажу, якщо їх балансова вартiсть буде вiдшкодована в основному не в процесi використання у виробничiй дiяльностi, а при подальшому продажу. Дана умова вважається виконаною, якщо актив (або декiлька активiв) може бути проданий у своєму поточному станi, й iснує висока iмовiрнiсть його продажу.
Керiвництво має завершити продаж активу протягом одного року з моменту його класифiкацiї як призначеного для продажу по цим вимогам, прибуток чи збиток вiд продажу або iншого вибуття об’єктiв основних засобiв визначається як рiзниця мiж цiною продажу та балансовою вартiстю цих об’єктiв.
5. За 2015 рiк дохiд вiд реалiзацiї iнших необоротних активiв склав 2,0 тис. грн.
6. Вибуття старих непридатних для подальшої експлуатацiї ОЗ дорiвнює 20 тис. грн., в тому разi:
- Машини та обладнання – 17 тис. грн.;
- Iншi – 3 тис. грн.

Продовження тексту приміток

7. Протягом звiтного перiоду змiн в оцiнках термiнiв експлуатацiї, лiквiдацiйної вартостi, а також змiни методiв амортизацiї основних засобiв не було.
На дату балансу товариство здiйснило внутрiшнiй аналiз на предмет зменшення корисностi основних засобiв i визначило, що сума очiкуваного вiдшкодування несуттєво вiдрiзняється вiд балансової вартостi основних засобiв.
Обмеження права власностi товариства на основнi засоби станом на 31.12.2015 р. вiдсутнi. Товариство станом на 31.12.2015 р. не має договiрних зобов’язань щодо придбання основних засобiв. Ознаки знецiнення вiдсутнi.
Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв на 31.12.2015 р. складає 1065 тис. грн.
Облiк основних засобiв нижче порогу суттєвостi
1. Основнi засоби вартiстю менше прийнятого порогу капiталiзацiї не враховується у складi амортизованих основних засобiв.
2. Пiдприємство одночасно списує на витрати вартiсть придбаних основних засобiв вартiстю менш прийнятого порогу суттєвостi з одночасним взяттям їх на позабалансовий облiк.
3. Облiк списаних, але експлуатованих об'єктiв дозволить:
• контролювати збереження та справнiсть основних засобiв, дотримання правил їх експлуатацiї працiвниками пiдприємства;
• документально пiдтверджувати i обґрунтовувати витрати на ремонт i експлуатацiю основних засобiв, придбання витратних матерiалiв, придбання нових аналогiчних засобiв;
• забезпечити вiдповiднiсть фактичної наявностi основних засобiв i облiкових даних при проведеннi iнвентаризацiї та коректно враховувати результати iнвентаризацiї цього майна;
• при необхiдностi – пред'являти претензiї особам, якi виннi у псуваннi, знищеннi або зникнення майна, про вiдшкодування шкоди, заподiяної органiзацiї (шкода в даному випадку може виражатися у витратах на ремонт i вiдновлення майна, дострокове придбання аналогiчного майна).
Iнвестицiйна нерухомiсть (МСБО 40)
Станом на 31.12.2015 року на балансi ПАТ «УКРНДIХIММАШ» облiковується iнвестицiйна нерухомiсть по первiснiй вартостi 6333,3 тис. грн., знос – 2969,3 тис. грн., залишкова вартiсть – 3364,0 тис. грн., до складу якої входять будинки та споруди, якi є власнiстю суб’єкта господарювання, та згiдно до облiкової полiтики товариства, використовуються з метою отримання орендних платежiв.
Згiдно узгодженої облiкової полiтики ПАТ «УКРНДIХIММАШ» прийнята модель оцiнки iнвестицiйної нерухомостi - по фактичнiй собiвартостi за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї i будь-яких збиткiв вiд знецiнення (П.п. 4.8.2. Положення); об’єкти iнвестицiйної нерухомостi амортизуються прямолiнiйним методом (П.п. 4.5.1. Положення).

Iнвестицiйна нерухомiсть ПАТ «УКРНДIХIММАШ»:
тис. грн.
Станом на
Первiсна вартiсть
Знос
Залишкова вартiсть
31.12.2013 р. 5779,1 2787,7 2991,4
31.12.2014 р. 6236,0 2875,4 3360,6
31.12.2015 р. 6333,3 2969,3 3364,0
Збiльшення суми первiсної вартостi на 97,3 тис. грн. на кiнець 2015 року обумовлено проведеними полiпшенням нерухомостi, яка здається в операцiйну оренду.
Обмежень щодо спроможностi реалiзацiї iнвестицiйної нерухомостi та конкретних зобов'язань щодо її ремонту, обслуговування чи полiпшення не iснує.
Для перевiрки i документального пiдтвердження наявностi, стану, вiдповiдностi критерiям визнання та оцiнки iнвестицiйної нерухомостi товариства, до складу iнвентаризацiйної комiсiї також були включенi зовнiшнi аудитори (Наказ про проведення iнвентаризацiї №58 вiд 25.11.2015 р.). Розбiжностей мiж даними бухгалтерського облiку та даними iнвентаризацiї комiсiєю не виявлено.
Вiдповiдно до облiкової полiтики товариства, iнвестицiйна нерухомiсть має визнаватися як актив тiльки тодi, коли є ймовiрнiсть того, що суб’єкт господарювання отримає майбутнi економiчнi вигоди, якi пов’язанi з цiєю iнвестицiйною нерухомiстю. З цiєю метою, згiдно МСБО 36 «Зменшення корисностi активiв», пiдприємством був проведений розрахунок дисконтування вартостi майбутнiх потокiв грошових коштiв, отримання яких очiкується вiд активу на майбутнiх 5 рокiв.
За результатами проведеного тесту, загальна позитивна рiзниця мiж розрахунковим генеруючим надходженням грошових потокiв вiд орендної плати iнвестицiйної нерухомостi, та її залишковою (балансовою) вартiстю на 31.12.2015 р. складає 7994,3 тис. грн., однак встановлено факт зменшення корисностi по чотирьох об’єктах нерухомостi, а саме:
грн.
Найменування об’єкта
Iнвестицiйної нерухомостi Залишкова (балансова) вартiсть на 31.12.2015 Вартiсть майбутнiх надходжень Рiзниця
Корпус 5-5а 60415 -290832 -351247
Корпус 8 1033285 -1078054 -2111339
Корпус 9 111370 -559935 -671305
Корпус 12 52 -22777 -22829
Оренда (МСБО 17)
ПАТ «УКРНДIХIММАШ» здає в оренду об'єкти iнвестицiйної нерухомостi в розмiрi 14208,4м2, а також обладнання за договорами операцiйної оренди з термiном вiд 1 року з подальшим продовженням термiну шляхом укладання додаткових угод. Замiна умов договорiв та дострокове їх розiрвання буває лише за згодою обох сторiн. За договорами товариства у орендарiв немає права викупу об'єктiв оренди пiсля закiнчення термiну оренди.
Операцiйна оренда класифiкується як така, якщо вона не передає в основному всi ризики та винагороди щодо володiння.
Дохiд вiд оренди за угодами про операцiйну оренду визначається в складi доходу на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди.
Затрати, включаючи амортизацiю, понесенi при отриманнi доходу вiд оренди, визначаються, як витрати орендодавця.
Полiтика нарахування амортизацiї на орендованi активи, що амортизуються, узгоджується iз стандартною полiтикою товариства щодо подiбних активiв, а амортизацiя обчислюється вiдповiдно до МСБО 16 та МСБО 38.
ПАТ «УКРНДIХIММАШ» надає в оренду частину iнвестицiйної нерухомостi в цiлях здобуття доходiв вiд орендних платежiв.
В 2015 роцi витрати на оренду склали 4597,3 тис. грн., одержаний на поточний рахунок дохiд по орендним платежам склав 7187,8 тис. грн.
Розрахунковi очiкуванi майбутнi мiнiмальнi оренднi платежi за невiдомими угодами про операцiйну оренду (не бiльше 1 року) можуть скласти 2478 тис. грн.
Доходи за договорами операцiйної оренди, без ПДВ
тис. грн.
На 31.12.14 р. На 31.12.15 р. На 31.12.16 р.
(очiкуваний дохiд)
Мiнiмальнi оренднi платежi за договорами оренди 6008 4176 2478
Мiнiмальнi оренднi платежi за договорами суборенди - - -
iншi платежi за договорами операцiйної оренди - - -
Разом 6008 4176 2478


Запаси (МСБО 2)
МСБО 2 визначає запаси, як активи, призначенi для продажу у звичайному ходi бiзнесу, перебувають у процесi виробництва для такого продажу, або iснують у формi основних чи допомiжних матерiалiв для споживання у виробничому процесi або при наданнi послуг.

Оцiнка та визнання виробничих запасiв ПАТ вiдповiдає прийнятiй на пiдприємствi облiковiй полiтицi, тобто:
- Запаси вважаються активами, якщо iснує iмовiрнiсть того, що пiдприємство одержить у майбутньому перiодi економiчнi вигоди, пов'язанi з їх використанням та їх вартiсть буде вiрогiдно визначена;
- Придбанi запаси враховуються на балансi пiдприємства по первiснiй вартостi з урахуванням усiх витрат, зв'язаних з їхнiм придбанням;
- При вибуттi запасiв у виробництво, продаж або iнше вибуття, їх оцiнка здiйснюється з використанням методу iдентифiкацiйної собiвартостi;
- Залишки запасiв на кiнець звiтного перiоду оцiнюються за меншою з таких двох величин: собiвартiсть та чиста вартiсть реалiзацiї.

Собiвартiсть запасiв включає всi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до їх мiсцезнаходження та приведення їх у належний стан. Чиста вартiсть реалiзацiї запасiв являє собою розрахункову цiну реалiзацiї запасiв за вирахуванням всiх попередньо оцiнених витрат на доопрацювання та витрат на реалiзацiю.
Загальна балансова вартiсть запасiв згiдно класифiкацiями та структурi, прийнятими для суб'єкта господарювання розподiленi таким чином, тис. грн.:
на 31.12.13 р. на 31.12.14 р. на 31.12.15 р.
Сировина та матерiали 104 81 62
Готова продукцiя 25 25 25
Незавершене виробництво та напiвфабрикати 2134 2134 2134
Всього запасiв 2263 2240 2221
Резерв знецiнення (1616) (1616) (1616)
Чиста вартiсть запасiв 647 624 605
Резерв знецiнення станом на 31.12.2015 р. складається з сум знецiнення незавершеного виробництва 1616 тис. грн.
Загальний обсяг запасiв на 31.12.2015 р. порiвняно з минулим перiодом зменшився на 19 тис. грн. (або на 3,1 %), що характеризується визволенням зворотних запасiв з обiгу.
Запасiв, переданих на доопрацювання, на комiсiю та в заставу на балансi не значиться.
Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть ПАТ «УКРНДIХIММАШ» представлена наступним чином, т.грн.:
на 31.12.2013 р. на 31.12.2014 р. на 31.12.2015 р.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 919 642 396
Передплати 161 167 200
Заборгованiсть з бюджетом 119 93 93
Iнша дебiторська заборгованiсть 381 252 -
Разом 1580 1154 689
Розрахунок чистої реалiзацiйної вартостi дебiторської заборгованостi ПАТ «УКРНДIХIММАШ» складає, тис. грн.
на 31.12.2013 р. на 31.12.2014 р. на 31.12.2015 р.
Дебiторська заборгованiсть з оренди 1077 836 483
Резерв сумнiвних боргiв (158) (194) (87)
Разом 919 642 396
Сальдо рахунку резерву сумнiвних боргiв ПАТ «УКРНДIХIММАШ» наступне:
тис. грн.
на 31.12.2013 р. на 31.12.2014 р. на 31.12.2015 р.
Сальдо резерву на початок перiоду 53 158 194
Витрати пов’язанi з нарахуванням резерву 105 116 -
Використання резерву - (80) (107)
Сальдо резерву на кiнець перiоду 158 194 87
Нарахований ранiше резерв в сумi 49677,89 грн. грн. по дебiтору ФОП Пахомов I.Б. вiднесений на дохiд, як сплачений у 2015 р. та по дебiторам ТОВ РВР Прометей у сумi 500 грн., ТОВ Фельзiт у сумi 4859,99 грн. вiднесенi на дохiд як погашення взаємозалiком.
Разом вiднесено на дохiд 55037,88 грн.
Станом на 31.12.15р. резерв сумнiвних боргiв у сумi 86753,17 грн. складає:
- ФОП Мороз С.С.у сумi 31462,80 грн.;
- Фоп Мороз С.Г. у сумi 43750,37 грн.;
- ТОВ Укрпериклаз у сумi 10000 грн.;
- ТОВ РВР Прометей у сумi 1540 грн.
Використання резерву у 2015 роцi проведено по дебiторам у сумi 52466,82 грн.:
- Альфа -полiмер ТОВ у сумi 3095,65 грн. за 2012 рiк;
- Харкiвнафтомаш Асоцiацiя у сумi 10506 грн. за 2013 рiк;
- Компас у сумi 2142 грн. за 2013 рiк;
- Полiмер ПП у сумi 22835,87 грн. за 2013 рiк;
- Промбудком ТОВ у сумi 2025,79 грн. за 2013 рiк;
- Харьковнафтомаш НВФ ТОВ у сумi 6462,44 грн. за 2013 рiк;
- Хiмiр ТОВ у сумi 5399,07 грн. за 2014 рiк.
Грошовi кошти
Гривня – є функцiональною валютою товариства та валютою подання фiнансових звiтiв.
Негрошових операцiй iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi товариство в 2015 роцi не мало.
Грошовi кошти та еквiваленти ПАТ «УКРНДIХIММАШ» представленi таким чином, тис. грн.:
Структура грошових коштiв на 31.12.2013 р. на 31.12.2014 р. на 31.12.2015 р.
Грошовi кошти та їх еквiваленти в нацiональнiй валютi 77 70 6
Грошовi кошти та їх еквiваленти, росiйський рубль 3 5 9
Грошовi кошти та їх еквiваленти, долар США 3 4 4
Грошовi кошти та їх еквiваленти, євро - - -
Грошовi кошти в нацiональнiй валютi на спецiальнi рахунки - - -
Разом 83 79 19

Поточнi фiнансовi iнвестицiї
Iнформацiя складу наступна:
тис. грн.
на 31.12.2013 р. на 31.12.2014 р. на 31.12.2015 р.
Депозит термiном бiльше 3 мiсяцiв, менше 1 року - 100 100

Продовження тексту приміток

Власний капiтал
Власний капiтал вiдображений у балансi ПАТ «УКРНДIХIММАШ» по статтях:
- статутний капiтал;
- капiтал в дооцiнках;
- резервний капiтал;
- нерозподiлений прибуток (непокритий збиток).
Складовi власного капiталу
тис. грн.
Складовi власного капiталу на 31.12.2013 р. на 31.12.2014 р. на 31.12.2015 р.
1 2 3 4
Зареєстрований (пайовий) капiтал 3549 3549 3549
Внески до незареєстрованого статутного капiталу 0 0 0
Капiтал у дооцiнках 1418 1370 1358
Додатковий капiтал 0 0 0
Емiсiйний дохiд 0 0 0
Накопиченi курсовi рiзницi 0 0 0
Резервний капiтал 2617 2617 2617
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) (1411) (1319) (1485)
Неоплачений капiтал ( 0 ) 0 0
Вилучений капiтал ( 0 ) 0 0
Iншi резерви 0 0 0
Всього: 6173 6217 6039
Статутний капiтал
Данi по ряд. 1400 ф.1 «Баланс (Звiт про фiнансовий стан)» вiдповiдають даним зареєстрованого статутного капiталу ПАТ «УКРНДIХIММАШ», заявленому в статутi, у розмiрi 3548940 (три мiльйони п’ятсот сорок вiсiм тисяч дев’ятсот сорок) грн. 00 коп., подiлений на 14195760 (чотирнадцять мiльйонiв сто дев’яносто п’ять тисяч сiмсот шiстдесят) штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна.
Змiни розмiру статутного капiталу ПАТ «УКРНДIХIММАШ» у 2015 р. не було. Додаткову емiсiю акцiй в 2015 р. ПАТ «УКРНДIХIММАШ» не здiйснювало.
Резервний капiтал
Вiдповiдно до положень, передбачених п.5.13 - п.5.15 ст. 5 статуту товариства, резервний капiтал ПАТ «УКРНДIХIММАШ» повинен бути сформований у розмiрi не менш нiж 15% статного капiталу, шляхом щорiчних вiдрахувань вiд чистого прибутку, або за рахунок нерозподiленого прибутку. Розмiр щорiчних вiдрахувань не може бути меншим нiж 5% чистого прибутку звiтного року.
Однак, незважаючи на отриманий у 2014 роцi прибуток, в 2015 роцi ПАТ «УКРНДIХIММАШ» не здiйснювало вiдрахувань до резервного капiталу, та станом на 31.12.2015 р. резерв залишився без змiн у розмiрi 2617 тис. грн.

Капiтал в дооцiнках
Залишок iншого додаткового капiталу ПАТ «УКРНДIХIММАШ» станом на 31.12.2013 року становив 1418 тис. грн. (за рахунок дооцiнки активiв, якi проведенi в попереднiх перiодах).
За перiод 2014 р. вiдбулося зменшення додаткового капiталу на 48 тис. грн. з причин списання дооцiнки активiв при їх вибуттi та становить 1370 тис. грн. на кiнець 2014 р.
Станом на 31.12.2015 року капiтал в дооцiнках становить 1358 тис. грн. (зниження порiвняно з 2014 роком на 12 тис. грн. за рахунок списання ОЗ).
Нерозподiлений прибуток
Пiсля трансформацiї та перегрупування доходiв та витрат, чистим фiнансовим результатом ПАТ «УКРНДIХIММАШ» за 2015 рiк став збиток у розмiрi 166 тис. грн.
тис. грн.
Рядок Ф2 Показник
Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi:
збиток 2195 (130)
Збiльшення витрат з податку на прибуток 2300 (48)
Чистий фiнансовий результат:
збиток 2355 (178)

Дооцiнка необоротних активiв 2400 12
Сукупний збиток 2465 (166)
Кредиторська заборгованiсть
Кредиторська заборгованiсть ПАТ «УКРНДIХIММАШ» складає:
тис. грн.
Структура кредиторської заборгованостi на 31.12.2013 р. на 31.12.2014 р. на 31.12.2015 р.
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 117 119 90
Аванси отриманi 14 - 92
Розрахунки з бюджетом 65 58 110
Заборгованiсть з оплати працi та нарахувань 56 33 82
Iншi зобов’язання 65 109 1063
Разом 317 319 1437
Аванси отриманi складають суму 92 тис. грн. без ПДВ (111-19 резерв сумнiвних боргiв).
Iншi зобов'язання складаються з наступних сум:
тис. грн.
на 31.12.2013 р. на 31.12.2014 р. на 31.12.2015 р.
Фiнансова допомога - 63 975
Податковий кредит по ПДВ - - 84
iншi 65 46 4
Разом 65 109 1063
Виплати працiвникам МСБО 19
Згiдно з МСБО 19 «Виплати працiвникам» - це всi форми компенсацiї, що їх надає суб’єкт господарювання в обмiн на послуги, наданi працiвниками.
ПАТ «УКРНДIХIММАШ» проводить короткостроковi виплати працiвникам, якi включають такi статтi:
зарплата робiтникам i внески на соцiальне забезпечення;
короткостроковi компенсацiї за вiдсутнiсть (такi як оплачена щорiчна вiдпустка та оплачена вiдпустка у зв’язку з хворобою, та iншi);
участь у прибутку та премiї, що пiдлягають сплатi протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення перiоду, в якому працiвники надають вiдповiднi послуги.
Щомiсячнi виплати зарплати є поточними. Непоточними можуть бути виплати при звiльненнi.
Станом на 31 грудня 2015 року у звiт про фiнансовий стан ПАТ «УКРНДIХIММАШ» включена заборгованiсть поточних розрахункiв з працiвниками (рядок 1630 графа 4) в сумi 58 тис. грн., крiм того поточнi зобов’язання за розрахунками зi страхування дорiвнює 24 тис. грн. Заборгованiсть є реальною, без прострочених виплат.
Забезпечення на виплати персоналу
ПАТ «УКРНДIХIММАШ» була здiйснена iнвентаризацiя фактично невикористаних вiдпусток на 31.12.2015 р. в днях працiвникiв, що знаходяться в трудових стосунках, i фактично зароблених днiв вiдпустки в 2015 роцi i перехiдних на 2016 рiк. У вiдповiдностi до МСБО 19, була оцiнена очiкувана вартiсть зобов'язань по вже зароблених вiдпустках в грошовому вираженнi i проведенi коректувальнi записи.
Розрахований резерв вiдпусток на початок звiтного року склав 10 тис. грн., нараховано в 2015 роцi – 9 тис. грн., використано 4 тис. грн., вихiдний залишок резерву на 31.12.2015 р. склав 15 тис. грн.
Сальдо рахунку резерву вiдпусток (рядок 1660 балансу)
тис. грн.
на 31.12.2015 р.
Сальдо резерву на початок перiоду 10
Витрати пов’язанi з нарахуванням резерву 9
Використання резерву (4)
Сальдо резерву на кiнець перiоду 15

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2015 рiк
Доходи
Основною базою для нарахування доходу ПАТ «УКРНДIХIММАШ» є данi аналiтичного облiку по наданим послугам, вiдвантаженiй продукцiї, i витрат на виробництво.
Дохiд на товариствi визнається пiд час збiльшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капiталу (за винятком зростання капiталу за рахунок внескiв учасникiв пiдприємства), за умови, що оцiнка доходу може бути достовiрно визначена.
Валовий прибуток доходу вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) склав 2991 тис. грн.

Склад доходiв ПАТ «УКРНДIХIММАШ» за 2015 рiк
тис. грн.
Статтi доходiв 2014 рiк 2015 рiк
а) чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї без ПДВ:* 5384 6363
- дохiд вiд тематики 350
- дохiд вiд продажу товарiв 23
- дохiд вiд оренди 5990
б) iншi операцiйнi доходи, в тому разi: 140 213
- списання кредиторської заборгованостi - 8
- реалiзацiя виробничих запасiв 34 59
- iншi доходи - 6
- доход вiд продажу необоротних активiв - 2
- операцiйна курсова рiзниця 13 24
- дохiд вiд отримання активiв вiд кредиторської заборгованостi - 59
- списання резервiв сумнiвних боргiв та резерву вiдпусток в iнший дохiд 93 55
*) в 2014 та 2015 р.р. дохiд вiд операцiйної оренди включається в склад доходу вiд реалiзацiї по рядку 2000 ф.2.
Витрати
Згiдно звiту про фiнансовi результати за 2015 р. собiвартiсть реалiзованої продукцiї товарiв, робiт, послуг (ряд. 2050) становить 3372 тис. грн., в тому разi:
- собiвартiсть товарiв - 23 тис. грн.
- собiвартiсть НIОКР - 230 тис. грн.
- собiвартiсть вiд iнвестицiйної дiяльностi (операцiйна оренда) – 3119 тис. грн.
Адмiнiстративнi витрати порiвняно з минулим перiодом значно виросли на 663 тис. грн. та склали 3089 тис. грн., якi суттєво вплинули на загальний результат дiяльностi товариства.
Iншi операцiйнi витрати
У статтi «Iншi операцiйнi витрати» по ряд. 2180 форми 2 «Звiт про фiнансовi результати» за 2015 рiк включенi витрати у сумi 245 тис. грн.:
тис. грн.
Статтi витрат 2014 рiк 2015 рiк
- собiвартiсть реалiзованих запасiв 34 58
- собiвартiсть реалiзацiї необоротних активiв - 2
- сумнiвнi та безнадiйнi борги - 8
- витрати операцiйної курсової рiзницi 9 21
- штрафи, пенi 46 21
- утримання ЖКХ та обєктiв соцкультпризначення, списання кредиторської заборгованостi 2 7
- витрати по списанню безнадiйної дебiторської заборгованiстi 86 -
- витрати по списанню ОЗ - 1
- iншi витрати в т.разi: 92 127
- вiдшкодування наукових пенсiй 52 46
- витрати по мобiльному звязку 9 -
- благодiйнiсть - 7
- витрати пiдприємства за рахунок прибутку 3 21
- iншi рiзнi витрати 28 53
- нараховано резерв сумнiвних боргiв 116 -
Всього: 385 245
Залишок зобов’язань за розрахунками з бюджетом по податкам станом на 31.12.2015 р., обґрунтованi господарською дiяльнiстю товариства:
тис. грн.
Склад зобов’язань з: 31.12.2015 р.
податку на землю 37
плати за воду 1
ПДВ 28
ПДФО 9
вiйськовий збiр 1
податок на нерухомiсть 34
Всього: 110

Станом на 31.12.2015 року ПАТ «УКРНДIХIММАШ» має переплату по податку на прибуток в розмiрi 93 тис. грн., розрахованому i сплаченому, згiдно податковому законодавству України.
Податок на прибуток
Згiдно п.п. 134.1.1 ст. 134 «Об’єкт оподаткування» ПКУ ПАТ «УКРНДIХIММАШ» за 2015 рiк вiдноситься до платникiв податку, у яких рiчний дохiд вiд будь-якої дiяльностi (за вирахуванням непрямих податкiв), визначений за правилами бухгалтерського облiку за останнiй рiчний звiтний (податковий) перiод не перевищує двадцяти мiльйонiв гривень, об’єкт оподаткування визначатися без коригування фiнансового результату до оподаткування на усi рiзницi. Про прийняте рiшення платник податку зазначав у податковiй звiтностi з цього податку, що подається за перший рiк в такiй безперервнiй сукупностi рокiв.
Вiдстроченi податки були розрахованi на усi тимчасовi рiзницi з використанням ставки оподаткування у розмiрi на 31.12.15 р. - 18%, 31.12.14 р. - 18%, на 31.12.13р. - 18%. Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання визнаються з урахуванням iмовiрностi наявностi в майбутньому оподаткованого прибутку, за рахунок якого можуть бути використанi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають оподаткуванню. Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв та зобов’язань переглядалася на кожну звiтну дату 2014 та 2013 рокiв, на дату 2015 року вiдсутня. Сума 48 тис. грн. вiдстроченого податкового активу на 31.12.2014 р. була вiднесена на збiльшення витрат з податку на прибуток за 2015 рiк.
Чистим фiнансовим результатом ПАТ «УКРНДIХIММАШ» за 2015 рiк (ряд. 2465 звiту) став збиток у розмiрi 166 тис. грн.
Коригувань, зроблених у поточному 2015 року до податку на прибуток з витратами на податки минулих рокiв не вiдбувалося.
Звiт про рух грошових коштiв за 2015 рiк
Звiт про рух грошових коштiв розкриває рух грошових коштiв за результатами роботи ПАТ «УКРНДIХIММАШ» у 2014 та 2015 роках. Залишок грошових коштiв на початок та кiнець 31.12.2015 року виглядає наступним чином:
тис. грн.
Стаття грошових коштiв на 31.12.14 р. на 31.12.15 р.
Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi 842 2077
Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi -751 -2141
Рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi - -
Чистий рух грошових коштiв 91 -64
Залишок на початок року 75 79
Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв 4 4
Залишок коштiв на кiнець перiоду 79 19

Подiї пiсля звiтної дати
Подiй, якi могли б суттєво вплинути на дiяльнiсть товариства, пiсля звiтної дати до дати затвердження фiнансової звiтностi не вiдбулось.
Пов’язанi сторони
В фiнансовiй звiтностi товариства пов’язаними сторонами вважаються сторони, одна з яких контролює органiзацiю або контролюється нею, або разом з органiзацiєю є об’єктом спiльного контролю.
Пов’язаними сторонами ПАТ «УКРНДIХIММАШ» в 2015 роцi були:
- ПАТ «УКРНАФТОХIМПРОЕКТ» (виступає Орендарем) за договором оренди №15-015 вiд 01.12.2014 року на суму 1284547,90 грн.;
- ПАТ «УКРНАФТОХIМПРОЕКТ» (виступає Позикодавцем) за договорами безвiдсоткової фiнансової поворотної допомоги на загальну суму 975 000,00 грн.:
№ 204 вiд 18.03.15 р. на суму 400 000,00 грн.,
№ 206 вiд 27.05.15 р. на суму 65 000,00 грн.,
№ 207 вiд 12.06.15 р. на суму 130 000,00 грн.,
№ 210 вiд 01.07.15р. 380 000,00 грн.
- ПАТ «Завод ПАВЛОГРАДХIММАШ» на суму 163758,00 грн. за договором про розробку конструкторської документацiї №954 вiд 03.01.2012 року, акт виконаних робiт №11 вiд 15.02.2013 року. Ця сума буде визнана витратами, як безнадiйнi борги пов’язаних сторiн, у 1 кварталi 2016 року зi спливом строку позивної давностi.
Операцiї з пов’язаними сторонами були належним чином облiкованi та розкритi в бухгалтерському облiку та в примiтках до фiнансової звiтностi ПАТ «УКРНДIХIММАШ».
«05» квiтня 2016 р.
Голова Правлiння ПАТ «УКРНДIХIММАШ» _________________/Бєженко А.О./
Головний бухгалтер ПАТ «УКРНДIХIММАШ» _________________/Шумаров К.Л./

 

 
Проектирование оборудования для химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслей промышленности: