Особлива інформація імітента 2016

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова правлiння
Бєженко Андрiй Олександрович

(посада)


(підпис)


(прізвище та ініціали керівника)М.П.


26.04.2016

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Український науково-дослiдний та конструкторський iнститут хiмiчного машинобудування"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

61001, м. Харкiв, вул. Конєва, 21

4. Код за ЄДРПОУ

00220285

5. Міжміський код та телефон, факс

(057) 730-43-87 (057) 733-05-20

6. Електронна поштова адреса

buch@himmash.com.ua


 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

27.04.2016


(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

78 Бюлетень.Цiннi папери України

28.04.2016


(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.himmash.org.ua

в мережі Інтернет

27.04.2016


(адреса сторінки)


(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

26.04.2016

припинено повноваження

Голова наглядової ради

Левандовський Анатолiй Станиславович

МЕ 376122
28.06.2001 Дарницьким РУГУМВС України в м.Києвi

0

Зміст інформації:

Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «УКРНДIХIММАШ» вiд 26.04.2016р. (Протокол № 27 вiд 26.04.2016р.) припинено повноваження Голови наглядової ради Левандовського Анатолiя Станиславовича у зв’язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Не володiє часткою в статутному капiталi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi Голови наглядової ради 3 роки.

26.04.2016

обрано

Голова наглядової ради

Левандовський Анатолiй Станiславович

МЕ 376122
28.06.2001 Дарницьким РУГУМВС України в м.Києвi

0

Зміст інформації:

Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «УКРНДIХIММАШ» вiд 26.04.2016р. (Протокол № 27 вiд 26.04.2016р.) обрано Головою наглядової ради Левандовського Анатолiя Станиславовича на строк 3 (три) роки. Не володiє часткою в статутному капiталi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв – директор з проектування ПАТ «УКРНАФТОХIМПРОЕКТ», голова правлiння ПАТ «УКРНАФТОХIМПРОЕКТ».

26.04.2016

припинено повноваження

Член наглядової ради

Александрук Вiталiй Васильович

ВМ 241057
15.11.1996 Коростенським МРВ УМВС України в Житомирськiй областi

0

Зміст інформації:

 

Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «УКРНДIХIММАШ» вiд 26.04.2016р. (Протокол № 27 вiд 26.04.2016р.) припинено повноваження Члена наглядової ради Александрук Вiталiя Васильовича у зв’язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Не володiє часткою в статутному капiталi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi Члена наглядової ради 3 роки.

26.04.2016

обрано

Член наглядової ради

Александрук Вiталiй Васильович

ВМ 241057
15.11.1996 Коростенським МРВ УМВС України в Житомирськiй областi

Зміст інформації:

 

Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «УКРНДIХIММАШ» вiд 26.04.2016р. (Протокол № 27 вiд 26.04.2016р.) обрано Членом наглядової ради Александрук Вiталiя Васильовича на строк 3 (три) роки. Не володiє часткою в статутному капiталi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв – головний енергетик ПАТ «УКРНАФТОХIМПРОЕКТ», директор з господарських питань ПАТ «УКРНАФТОХIМПРОЕКТ».

Обiход Лiдiя Миколаївна

НМ 356975
19.08.2009 Нiжинським МВ УМВС України в Чернiгiвськiй областi

Зміст інформації:

Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «УКРНДIХIММАШ» вiд 26.04.2016р. (Протокол № 27 вiд 26.04.2016р.) припинено повноваження Члена наглядової ради Обiход Лiдiї Миколаївни у зв’язку iз закiнченням термiну дiї повноважен. Не володiє часткою в статутному капiталi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi Члена наглядової ради 3 роки.

Обiход Лiдiя Миколаївна

НМ 356975
19.08.2009 Нiжинським МВ УМВС України в Чернiгiвськiй областi

Зміст інформації:

Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «УКРНДIХIММАШ» вiд 26.04.2016р. (Протокол № 27 вiд 26.04.2016р.) обрано Членом наглядової ради Обiход Лiдiю Миколаївну на строк 3 (три) роки. Не володiє часткою в статутному капiталi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв – економiст 1 категорiї ПАТ УКРНАФТОХIМПРОЕКТ».

 

26.04.2016

припинено повноваження

Член наглядової ради

Суслова Свiтлана Олегiвна

СН 843837
30.06.1998 Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi

0

Зміст інформації:

Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «УКРНДIХIММАШ» вiд 26.04.2016р. (Протокол № 27 вiд 26.04.2016р.) припинено повноваження Члена наглядової ради Суслової Свiтлани Олегiвни у зв’язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Не володiє часткою в статутному капiталi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi Члена наглядової ради 3 роки.

26.04.2016

обрано

Член наглядової ради

Суслова Свiтлана Олегiвна

СН 843837
30.06.1998 Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi

0

Зміст інформації:

 

Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «УКРНДIХIММАШ» вiд 26.04.2016р. (Протокол № 27 вiд 26.04.2016р.) обрано Членом наглядової ради Суслову Свiтлану Олегiвну на строк 3 (три) роки. Не володiє часткою в статутному капiталi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв – завiдувач групи планово-договiрного вiддiлу ПАТ «УКРНАФТОХIМПРОЕКТ», заступник начальника планово-договiрного вiддiлу ПАТ «УКРНАФТОХIМПРОЕКТ».

26.04.2016

припинено повноваження

Член наглядової ради

Савчук Михайло Володимирович

4607 101154
06.06.2006 Чорноголовським ГОУВС Ногiнського району Московської областi

0

Зміст інформації:

Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «УКРНДIХIММАШ» вiд 26.04.2016р. (Протокол № 27 вiд 26.04.2016р.) припинено повноваження Члена наглядової ради Савчук Михайла Володимировича у зв’язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Не володiє часткою в статутному капiталi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi Члена наглядової ради 3 роки.

26.04.2016

обрано

Член наглядової ради

Савчук Михайло Володимирович

4607 101154
06.06.2006 Чорноголовським ГОУВС Ногiнського району Московської областi

0

Зміст інформації:

Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «УКРНДIХIММАШ» вiд 26.04.2016р. (Протокол № 27 вiд 26.04.2016р.) обрано Членом наглядової ради Савчук Михайла Володимировича на строк 3 (три) роки. Не володiє часткою в статутному капiталi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв – генеральний директор ЗАТ"УКРТАТНАФТА-М" (Росiя, м.Москва).

 

 

 
Проектирование оборудования для химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслей промышленности: