Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 08 квітня 2015р.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПАТ ”УКРНДІХІММАШ”

Наглядова рада публічного акціонерного товариства “Український науково-дослідний та конструкторський інститут хімічного машинобудування” повідомляє, що 08 квітня 2015 р. в 15-00 г. за адресою: м. Харків, вул. Конєва, 21, 4 поверх, корпус №11, зал засідань, відбудуться річні загальні збори акціонерів.

Реєстрація учасників проводиться з 10-00 г. до 14-45 г. 08 квітня 2015 р. за місцем проведення зборів за пред’явленням паспорту. Для представників - довіреність.

Право на участь у загальних зборах мають особи, які включені до переліку акціонерів товариства. Дата складання переліку акціонерів – 02 квітня 2015 р.

Порядок денний :

1. Прийняття рішення з питань порядку денного (регламенту) проведення щорічних (чергових) загальних зборів.

2. Обрання лічильної комісії щорічних (чергових) загальних зборів.

3. Обрання Голови та Секретаря щорічних (чергових) загальних зборів акціонерів.

4. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2014 році.

5. Звіт Правління Товариства про роботу у 2014 році та перспективу розвитку у 2015 р.

6. Звіт Ревізійної комісії про роботу у 2014 році.

7. Прийняття рішень за результатами розгляду звітів Наглядової ради, Правління та висновків Ревізійної комісії за 2014 рік.

8. Затвердження висновків аудитора (аудиторської компанії) за результатами розгляду аудиторського звіту за 2014 рік.

9. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.

10. Про розподіл прибутку за 2014 рік, план розподілу прибутку на 2015 рік.

11. Про виплату дивідендів за 2014 рік.

 

 

 

 

 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ “УКРНДІХІММАШ”

Найменування показника

Період

Звітний 2013р.

(тис.грн.)

Попередній 2014р.

Усього активів

8822

8832

Основні засоби (за залишковою вартістю)

4333

4654

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

2644

2620

Сумарна дебіторська заборгованість

1741

1360

Грошові кошти та їх еквіваленти

84

179

Нерозподілений прибуток(непокритий збиток)

-461

-448

Власний капітал

8097

8062

Статутний капітал

3549

3549

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

725

770

Чистий прибуток

-681

-35

Середньорічна кількість акцій (шт.)

14195760

14195760

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду(шт.)

-

-

Загальна сума коштів,витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб),чол.

23

24

Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів буде здійснюватися, починаючи з дати виходу повідомлення у робочі дні з 10-00 г. до 16-00 г. за місцем проведення зборів.

Кожний акціонер має право вносити свої пропозиції щодо порядку денного зборів не пізніше ніж за 20 днів до проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, кількості, типу, або класу належних йому акцій, змісту пропозицій до питання або проекту рішення.

Наглядова рада ПАТ “УКРНДІХІММАШ”

 
Проектирование оборудования для химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслей промышленности: