РІЧНИЙ звіт за 2013 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова правлiння

 

 

 

Бєженко Андрiй Олександрович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

30.04.2014

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Український науково-дослiдний та конструкторський iнститут хiмiчного машинобудування"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

00220285

4. Місцезнаходження

Харківська , Жовтневий, 61001, м.Харкiв, Конєва, 21

5. Міжміський код, телефон та факс

(057) 733-05-20 (057) 733-05-20

6. Електронна поштова адреса

buch@himmash.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

30.04.2014

 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень.Цiннi папери України 80

 

30.04.2014

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.himmash.com.ua

в мережі Інтернет

30.04.2014

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента:

X

2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

33. Примітки

Вiдомостi щодо участi емiтента у створенннi юридичних осiб не заповнюються,
тому що ПАТ"УКРНДIХIММАШ" не брало участi у створеннi юридичних осiб.
Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не заповнюється, тому що посади
корпоративного секретаря у ПАТ"УКРНДIХIММАШ" не було та послугами не користувалося.
Iнформацiя про рейтингове агенство не заповнюється, тому що ПАТ"УКРНДIХIММАШ" не користувалося послугами рейтингових агенств.
Iнформацiя про дивiденди не заповнюється, тому що дивiденди за звiтний перiод не нараховувались та не сплачувались.
Iнформацiї про облiгацiї емiтента нема, тому що облiгацiї не випускались.
Iнформацiї про iншi цiннi папери нема, тому що iншi цiннi папери не випускались.
Iнформацiї про похiднi цiннi папери нема, тому що похiднi цiннi папери не випускались.
Iнформацiї про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не заповнюється, тому що ПАТ"УКРНДIХIММАШ"
протягом звiтного перiоду не випускав та не викупав власнi акцiї.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiїї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованї продукцiї не заповнюється, тому що ПАТ"УКРНДIХIММАШ" не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть, або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не заповнюється, тому що забезпечення
випуску боргових цiнних паперiв не було.
Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй не заповнюється, тому що iпотечнi облiгацiї не випускались.
Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям не розкривається, тому що iпотечнi облiгацiї не випускались.
Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду не розкривається, тому що iпотечнi облiгацiї не випускались.
Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття не розкривається, тому що iпотечнi облiгацiї не випускались.
Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду не розкриваються, тому що iпотечнi облiгацiї не випускались.
Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного перiоду не розкриваються, тому що iпотечнi облiгацiї не випускались.
Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття не заповнюється, тому що iпотечнi облiгацiї не випускались.
Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв не заповнюється, тому що iпотечнi сертифiкати не випускались.
Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв не заповнюється, тому що iпотечнi облiгацiї не випускались.
Основнi вiдомостi про ФОН не заповнюються, тому що ПАТ"УКРНДIХIММАШ" не випускало сертифiкати ФОН.
Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН не заповнюється, тому що ПАТ"УКРНДIХIММАШ" не випускало сертифiкати ФОН.
Iнформацiї про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН нема, тому що ПАТ"УКРНДIХIММАШ" не випускало сертифiкати ФОН.
Рохрахунку вартостi чистих активiв ФОН нема, тому що ПАТ"УКРНДIХIММАШ" не випускало сертифiкати ФОН.
Правила ФОН не заповнюються, тому що ПАТ"УКРНДIХIММАШ" не випускало сертифiкати ФОН.
Рiчна фiнансова звiтнiсть, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку не заповнюється, тому що рiчна фiнансова звiтнiсть ПАТ"УКРНДIХIММАШ"
складена за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi не заповнюється, тому що пiдприємство не випускало цiльових облiгацiй виконання зобов’язань за якими забезпечено об’єктами нерухомостi.


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Український науково-дослiдний та конструкторський iнститут хiмiчного машинобудування"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А00 497309

3. Дата проведення державної реєстрації

22.02.1993

4. Територія (область)

Харківська

5. Статутний капітал (грн)

3548940

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

25

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

72.19 Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природних i технiчних наук

68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

 

10. Органи управління підприємства

Правлiння

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ"Райффайзен Банк Аваль"

2) МФО банку

380805

3) поточний рахунок

26001320033

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПАТ"УКРЕКСIМБАНК"

5) МФО банку

351618

6) поточний рахунок

2600901681855

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

на виконання роботи пiдвищеної небезпеки

3499.11.30-74.30.0

30.10.2011

Держгiрпромнагляд

02.03.2016

Опис

Планується продовження термiну дiї дозволу

 

на виконання робiт пiдвищеної небезпеки та на експлуатацiю машин, механiзмiв, устаткування

224.14.63

19.03.2014

Держгiрпромнагляд

18.03.2019

Опис

Планується продовження термiну дiї дозволу

 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Фонд державного майна України, регiональне вiддiлення по Харкiвськiй областi

23148337

61024Україна м.Харкiв Гуданова, 18

0

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Усього

0

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Голова правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бєженко Андрiй Олександрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 382508 16.01.1997 Залiзничним ГУГУ МВС України в м.Києвi

4) рік народження**

1977

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

7

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ"УКРНАФТОХIМПРОЕКТ" - начальник вiддiлу iнженерних вишукувань

8) дата обрання та термін, на який обрано

29.11.2012 3 роки

9) Опис

Голова правлiння керує роботою правлiння, вирiшує всi питання дiяльностi товариства, крiм тих, що
належать до компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради. Голова правлiння вправi без
довiренностi пiдписувати договори та угоди, фiнансовi та бухгалтерськi документи, видавати
довiреностi. Iнформацiя про виплаченi винагороди не розголошується. Змiн щодо Бєженко А.О. не було.
Iнформацiї про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи 7 рокiв.
Попередня посада - начальник вiддiлу iнженерних вишукувань ПАТ"УКРНАФТОХIМПРОЕКТ".
Обiймає посаду директора ХФ ПАТ"УКРНАФТОХIМПРОЕКТ", 61001, м.Харкiв, вул.Конєва, 21.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Стогнiй Вiктор Миколайович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МК 320332 22.11.1996 Ленiнським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi

4) рік народження**

1948

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

30

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ"УКРНДIХIММАШ" - завiдуючий лабораторiєю.

8) дата обрання та термін, на який обрано

29.11.2012 3 роки

9) Опис

Голова ревiзiйної комiсiї очолює ревiзiйну комiсiю та здiйснює контроль за фiнансово - господарською
дiяльнiстю товариства. Винагороди не виплачувались. Рiшенням загальних зборiв ПАТ"УКРНДIХIММАШ"
вiд 20.03.2013р.Стогнiя В.М. виведено зi складу ревiзiйної комiсiї в зв'язку зi звiльненням. Iнформацiї про
наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи 30 рокiв. Попередня
посада - завiдуючий лабораторiєю ВАТ
"УКРНДIХIММАШ".

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Новiкова Нiна Вiкторiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МК 808058 19.03.1998 Комiнтернiвським ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi

4) рік народження**

1955

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

5

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ"УКРНДIХIММАШ" - iнженер-економiст.

8) дата обрання та термін, на який обрано

13.04.2012 3 роки

9) Опис

Член ревiзiйної комiсiї контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства. Винагороди не
виплачувались. Рiшенням загальних зборiв вiд 20.03.2013р. повноваження припинено. Iнформацiї про
наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи 5 рокiв. Попередня
посада - iнженер-економiст ВАТ"УКРНДIХIММАШ".

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бiрюкова Iрина Андрiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ММ 835484 26.12.2000 Жовтневим РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi

4) рік народження**

1960

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

8

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ"УКРНДIХIММАШ" - iнженер-економiст планово-виробничого вiддiлу.

8) дата обрання та термін, на який обрано

13.04.2012 3 роки

9) Опис

Член ревiзiйної комiсiї контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства. Винагороди не
виплачувались. Рiшенням загальних зборiв вiд 20.03.2013р. повноваження припинено. Iнформацiї про
наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи 8 рокiв. Попередня
посада - iнженер-економiст планово-виробничого вiддiлу ВАТ"УКРНДIХIММАШ".

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Андреєва Тетяна Петрiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 744876 17.02.1998 Мiнським РУГУ МВС України в м.Києвi

4) рік народження**

1978

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

9

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ"Київгаз" - головний бухгалтер.

8) дата обрання та термін, на який обрано

20.03.2013 3 роки

9) Опис

Голова ревiзiйної комiсiї очолює ревiзiйну комiсiю та здiйснює контроль за фiнансово - господарською
дiяльнiстю товариства. Винагороди не виплачувались. Рiшенням загальних зборiв ПАТ"УКРНДIХIММАШ"
вiд 20.03.2013р., а також рiшенням ревiзiйної комiсiї вiд 20.03.2013р. (протокол засiдання ревiзiйної комiсiї
№4 вiд 20.03.2013р.), Андреєву Т.П. призначено головою ревiзiйної комiсiї. Iнформацiї про
наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи 9 рокiв. Попередня
посада - головний бухгалтер ПАТ"Київгаз". Обiймає посаду головного бухгалтера ПАТ"УКРНАФТОХIМПРОЕКТ",
04655, м.Київ, вул.Кудрявський узвiз, 5-б.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Захарченко Ганна Миколаївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МЕ 863626 06.03.2008 Деснянським РУ ГУ МВС України в м.Києвi

4) рік народження**

1983

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

4

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ"Київгаз" - начальник вiддiлу облiку господарських операцiй департаменту бухгалтерського облiку, податкової звiтностi та фiнансової звiтностi.

8) дата обрання та термін, на який обрано

20.03.2013 3 роки

9) Опис

Член ревiзiйної комiсiї контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства. Винагороди не
виплачувались. Рiшенням загальних зборiв ПАТ"УКРНДIХIММАШ"
вiд 20.03.2013р. Захарченко Ганну Миколаївну призначено членом ревiзiйної комiсiї. Iнформацiї про
наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи 4 рокiв. Попередня
посада - начальник вiддiлу облiку господарських операцiй департаменту бухгалтерського облiку,
податкової звiтностi та фiнансової звiтностi ПАТ"Київгаз". Обiймає посаду заступник головного
бухгалтера ПАТ"УКРНАФТОХIМПРОЕКТ", 04655, м.Київ, вул.Кудрявський узвiз, 5-б.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Цоцорiна Iрина Вячеславiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ММ 773246 20.12.2000 Московським РВХМУУМВД України в Харкiвськiй областi

4) рік народження**

1960

5) освіта**

Середньо-технiчне

6) стаж керівної роботи (років)**

8

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ХФ ПАТ"УКРНАФТОХIМПРОЕКТ" - головний бухгалтер.

8) дата обрання та термін, на який обрано

20.03.2013 3 роки

9) Опис

Член ревiзiйної комiсiї контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства. Винагороди не
виплачувались. Рiшенням загальних зборiв ПАТ"УКРНДIХIММАШ"
вiд 20.03.2013р. Цоцорiну Iрину Вячеславовну призначено членом ревiзiйної комiсiї. Iнформацiї про
наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи 8 рокiв. Попередня
посада - головний бухгалтер ХФ ПАТ"УКРНАФТОХIМПРОЕКТ". Обiймає посаду заступника директора
по загальним питанням ХФ ПАТ"УКРНАФТОХIМПРОЕКТ",61001, м.Харкiв, вул.Конєва, 21.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шумаров Костянтин Леонiдович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ММ 850714 02.02.2001 Московським МВХМУУМВС України в Харкiвський областi

4) рік народження**

0

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

5

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ"УКРНДIХIММАШ" - головний бухгалтер.

8) дата обрання та термін, на який обрано

13.04.2012 3 роки

9) Опис

Член правлiння несе вiдповiдальнiсть у межах своїх повноважень за дотримання iнтересiв акцiонерiв згiдно з чинним законодавством України.
Винагороди не виплачувались. Змiн щодо Шумарова К.Л. не було. Iнформацiї про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Стаж керiвної роботи 5 рокiв. Попередня посада - головний бухгалтер ВАТ"УКРНДIХIММАШ".

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Караченцева Валентина Василiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ММ 791953 15.02.2001 Московським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвський областi

4) рік народження**

1963

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

5

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ"УКРНДIХIММАШ" - помiчник генерального директора по роботi з орендаторами.

8) дата обрання та термін, на який обрано

21.12.2012 3 роки

9) Опис

Член правлiння несе вiдповiдальнiсть у межах своїх повноважень за дотримання iнтересiв акцiонерiв згiдно з чинним законодавством України.
Винагороди не виплачувались. Змiн щодо Караченцевiй В.В. не було. Iнформацiї про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Стаж керiвної роботи 5 рокiв. Попередня посада - помiчник генерального директора по роботi з орендаторами ВАТ"УКРНДIХIММАШ".

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гiль Герман Шамсiярович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МН 224846 16.01.1997 ГВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi

4) рік народження**

1949

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

25

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ"УКРНДIХIММАШ" - черговий електромонтер по ремонту та обслуговуванню електрообладнання 5р.

8) дата обрання та термін, на який обрано

21.12.2012 3 роки

9) Опис

Член правлiння несе вiдповiдальнiсть у межах своїх повноважень за дотримання iнтересiв акцiонерiв згiдно з чинним законодавством України.
Винагороди не виплачувались. Змiн щодо Гiля Г.Ш. не було. Iнформацiї про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Стаж керiвної роботи 25 рокiв. Попередня посада - черговий електромонтер по ремонту та обслуговуванню електрообладнання 5р. ПАТ"УКРНДIХIММАШ".

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кофанов Федор Григорович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

00 4500943295 28.06.2001 88 вiддiленням мiлiцiї м.Москви

4) рік народження**

1951

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

30

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ"НВК Кедр-89" - заступник генерального директора.

8) дата обрання та термін, на який обрано

21.12.2012 3 роки

9) Опис

Голова наглядової ради очолює наглядову раду. Управляє та контролює дiяльнiсть правлiння ПАТ. Винагороди не виплачувались.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.03.2013р. (протокол № 25 вiд 20.03.2013р.) повноваження Кофанова Ф.Г. припинено.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини нема. Стаж керiвної роботи 30 рокiв.
Попередня посада - заступник генерального директора ТОВ "НВК Кедр-89" м.Москва, Росiя.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Левандовський Анатолiй Станиславович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МЕ 376122 28.06.2001 Дарницьким РУ ГУ МВС України в м.Києвi

4) рік народження**

1956

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

30

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ"УКРНАФТОХIМПРОЕКТ" - директор з проектування.

8) дата обрання та термін, на який обрано

20.03.2013 3 роки

9) Опис

Голова наглядової ради очолює наглядову раду. Управляє та контролює дiяльнiсть правлiння ПАТ. Винагороди не виплачувались.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.03.2013р. (протокол № 25 вiд 20.03.2013р.) тимчасово виконуючого обов'язки голови
наглядової ради Левандовського А.С. призначено головою наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини нема.
Стаж керiвної роботи 30 рокiв. Попередня посада - директор з проектування ПАТ "УКРНАФТОХIМПРОЕКТ". Обiймає посаду голови правлiння
ПАТ "УКРНАФТОХIМПРОЕКТ", 04655, м.Київ, вул.Кудрявський узвiз, 5-б.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

ПАТ завод "Павлоградхiммаш"

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

0 00217417 0

4) рік народження**

0

5) освіта**

0

6) стаж керівної роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

0

8) дата обрання та термін, на який обрано

20.03.2013 3 роки

9) Опис

Член наглядової ради представляє iнтереси акцiонерiв, контролює та регулює дiяльнiсть правлiння.
Винагороди не виплачувались. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.03.2013р. (протокол № 25 вiд 20.03.2013р.) повноваження
ПАТ завод "Павлоградхiммаш" припинено.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Токар Миколай Iванович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ММ 822874 25.04.2001 Дзержинським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi

4) рік народження**

1948

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

30

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ХФ ПАТ"УКРНАФТОХIМПРОЕКТ" - директор.

8) дата обрання та термін, на який обрано

20.03.2013 3 роки

9) Опис

Член наглядової ради представляє iнтереси акцiонерiв, контролює та регулює дiяльнiсть правлiння.
Винагороди не виплачувались. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.03.2013р. (протокол № 25 вiд 20.03.2013р.) повноваження
Токар М.I. припинено у зв'язку зi смертю. Iнформацiї про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Стаж керiвної роботи 30 рокiв. Попередня посада - директор ХФ ПАТ"УКРНАФТОХIМПРОЕКТ", 61001, м.Харкiв, вул.Конєва, 21.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Микицюра Наталя Миколаївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АК 798837 18.01.2000 Павлоградським МВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

4) рік народження**

1960

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

10

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ завод "Павлоградхiммаш" - начальник юридичного вiддiлу.

8) дата обрання та термін, на який обрано

20.03.2013 3 роки

9) Опис

Член наглядової ради представляє iнтереси акцiонерiв, контролює та регулює дiяльнiсть правлiння.
Винагороди не виплачувались. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.03.2013р. (протокол № 25 вiд 20.03.2013р.) повноваження
Микицюра Н.М. припинено. Iнформацiї про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Стаж керiвної роботи - iнформацiї немає. Попередня посада - начальник юридичного вiддiлу ПАТ завод "Павлоградхiммаш", 51403, м.Павлоград, вул.Харкiвська, 15.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Александрук Вiталiй Васильович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВМ 241057 Коростенським МРВ УМВС України в Житомирськiй областi

4) рік народження**

1

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

1

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ"УКРНАФТОХIМПРОЕКТ" - директор з господарських питань.

8) дата обрання та термін, на який обрано

20.03.2013 3 роки

9) Опис

Член наглядової ради представляє iнтереси акцiонерiв, контролює та регулює дiяльнiсть правлiння.
Винагороди не виплачувались. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.03.2013р. (протокол № 25 вiд 20.03.2013р.)
Александрук В.В. обрано членом наглядової ради. Iнформацiї про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини нема.
Стаж керiвної роботи 6 рокiв. Попередня посада - головний енергетик ПАТ "УКРНАФТОХIМПРОЕКТ". Обiймає посаду директора з
господарських питань ПАТ "УКРНАФТОХIМПРОЕКТ", 04655, м.Київ, вул.Кудрявський узвiз, 5-б.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Обiход Лiдiя Миколаївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НМ 356975 19.08.2009 Нiжинським МВ УМВС України в Чернiгiвськiй областi

4) рік народження**

1986

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ"УКРНАФТОХIМПРОЕКТ" - економiст 1 категорiї.

8) дата обрання та термін, на який обрано

20.03.2013 3 роки

9) Опис

Член наглядової ради представляє iнтереси акцiонерiв, контролює та регулює дiяльнiсть правлiння.
Винагороди не виплачувались. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.03.2013р. (протокол № 25 вiд 20.03.2013р.)
Обiход Л.М. обрано членом наглядової ради. Iнформацiї про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини нема.
Стаж керiвної роботи - 8 мiс. Попередня посада - економiст 1 категорiї ПАТ "УКРНАФТОХIМПРОЕКТ".
Обiймає посаду завiдувача групи планово-договiрного вiддiлу ПАТ "УКРНАФТОХIМПРОЕКТ", 04655, м.Київ, вул.Кудрявський узвiз, 5-б.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Суслова Свiтлана Олегiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 843837 30.06.1998 Мiнським РУ ГУ МВС України в м.Києвi

4) рік народження**

1969

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

5

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ"УКРНАФТОХIМПРОЕКТ" - завiдувач групи планово-договiрного вiддiлу.

8) дата обрання та термін, на який обрано

20.03.2013 3 роки

9) Опис

Член наглядової ради представляє iнтереси акцiонерiв, контролює та регулює дiяльнiсть правлiння.
Винагороди не виплачувались. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.03.2013р. (протокол № 25 вiд 20.03.2013р.)
Суслову С.О. обрано членом наглядової ради. Iнформацiї про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Стаж керiвної роботи - 6 рокiв. Попередня посада - завiдувач групи планово-договiрного вiддiлу ПАТ "УКРНАФТОХIМПРОЕКТ".
Обiймає посаду заступника начальника планово-договiрного вiддiлу ПАТ "УКРНАФТОХIМПРОЕКТ", 04655, м.Київ, вул.Кудрявський узвiз, 5-б.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Савчук Михайло Володимирович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4607 101154 06.06.2006 Чорноголовським ГО УВС Ногiнського району Московської областi

4) рік народження**

1960

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

25

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Iнформацiї немає.

8) дата обрання та термін, на який обрано

20.03.2013 3 роки

9) Опис

Член наглядової ради представляє iнтереси акцiонерiв, контролює та регулює дiяльнiсть правлiння.
Винагороди не виплачувались. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.03.2013р. (протокол № 25 вiд 20.03.2013р.)
Савчука М.В. обрано членом наглядової ради. Iнформацiї про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Стаж керiвної роботи - 25 рокiв. Обiймає посаду генерального директора ЗАТ"УКРТАТНАФТА-М", Росiя, м.Москва.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

 

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

5545

7607

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 2568 )

( 4560 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
прибуток


2090


2977


3047

збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

787

5819

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 2757 )

( 3862 )

Витрати на збут

2150

( 0 )

( 0 )

Інші операційні витрати

2180

( 1488 )

( 5500 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток


2190


0


0

збиток

2195

( 481 )

( 496 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

187

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 0 )

( 0 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 108 )

( 275 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток


2290


0


0

збиток

2295

( 402 )

( 771 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

210

175

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток


2350


0


0

збиток

2355

( 612 )

( 946 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

 

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

612

946

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Матеріальні затрати

2500

2838

3309

Витрати на оплату праці

2505

1012

4767

Відрахування на соціальні заходи

2510

346

1700

Амортизація

2515

376

515

Інші операційні витрати

2520

2140

1648

Разом

2550

6712

11939

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Середньорічна кількість простих акцій

2600

14195760

14195760

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

14195760

14195760

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0

-0.07

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0

-0.07

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

 

Примітки

Примiток немає.

Керівник

Бєженко Андрiй Олександрович

Головний бухгалтер

Шумаров Костянтин Леонiдович


 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2015 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Український науково-дослiдний та конструкторський iнститут хiмiчного машинобудування"

за ЄДРПОУ

00220285

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2014 р.

 

Стаття

 

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

 

 

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


6312


8315

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

8

85

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

112

399

Надходження від повернення авансів

3020

31

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

14

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

425

7666

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


3100


( 3872 )


( 4071 )

Праці

3105

( 843 )

( 4402 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 419 )

( 2131 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 1318 )

( 2950 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 300 )

( 483 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 455 )

( 1296 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( 5 )

( 1171 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 377 )

( 581 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 2 )

( 0 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 1 )

( 24 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 47 )

( 3253 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

9

933

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

439

1250

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

необоротних активів

3260

( 629 )

( 940 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-190

310

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

181

623

Залишок коштів на початок року

3405

256

865

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

14

Залишок коштів на кінець року

3415

75

256

Примітки

Примiток немає.

Керівник

Бєженко Андрiй Олександрович

Головний бухгалтер

Шумаров Костянтин Леонiдович


 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2015 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Український науково-дослiдний та конструкторський iнститут хiмiчного машинобудування"

за ЄДРПОУ

00220285

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2014 р.

 

Стаття

 

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

 

надходження

 

 

 

 

 

видаток

надходження

видаток

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2

3

4

5

6

 

 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

 

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

 

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

 

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

0

0

0

0

 

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

 

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

0

0

0

0

 

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

3521

0

0

0

0

 

Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання

3522

0

0

0

0

 

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття

3523

0

0

0

0

 

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

 

Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

 

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

 

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

0

0

0

0

 

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

 

Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

 

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги

3553

0

0

0

0

 

Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості

3554

0

0

0

0

 

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

 

Зменшення (збільшення) інших оборотних активів

3557

0

0

0

0

 

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

 

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

0

0

0

0

 

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

 

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

 

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

 

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

 

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

 

Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

 

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

 

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

 

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

0

0

0

0

 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

 

 

 

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

 

необоротних активів

3205

0

X

0

X

 

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

 

дивідендів

3220

0

X

0

X

 

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

 

Надходження від погашення позик

3230

0

X

0

X

 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

X

0

X

 

Інші надходження

3250

0

X

0

X

 

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

( 0 )

 

необоротних активів

3260

X

0

X

0

 

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

 

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

X

0

X

0

 

Інші платежі

3290

X

0

X

0

 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

 

 

 

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

 

Отримання позик

3305

0

X

0

X

 

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

 

Інші надходження

3340

0

X

0

X

 

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

 

Погашення позик

3350

X

0

X

0

 

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

 

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

X

0

X

0

 

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

 

Інші платежі

3390

X

0

X

0

 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

 

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

0

0

0

0

 

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

0

0

 

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

 

 

Примітки

Звiт за непрямим методом не складався.

Керівник

Бєженко Андрiй Олександрович

Головний бухгалтер

Шумаров Костянтин Леонiдович


 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2015 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Український науково-дослiдний та конструкторський iнститут хiмiчного машинобудування"

за ЄДРПОУ

00220285

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про власний капітал
за 2014 р.

 

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

3549

0

0

2617

619

0

0

6785

Коригування:
Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

1418

0

0

-1418

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

3549

1418

0

2617

-799

0

0

6785

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі

4295

0

0

0

0

-612

0

0

0

Залишок на кінець року

4300

3549

1418

0

2617

-1411

0

0

6173

 

Примітки

Примiтки вiдсутнi.

Керівник

Бєженко Андрiй Олександрович

Головний бухгалтер

Шумаров Костянтин Леонiдович

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

Фiнансова звiтнiсть ПАТ «УКРНДIХIММАШ» складена у вiдповiдностi з Законом України “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi” №996-ХIV вiд 16.07.99 р. зi змiнами та доповненнями, мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ), мiжнародними стандартами бухгалтерського облiку (МСБО) та тлумаченнями, розробленими Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi та облiковою полiтикою прийнятою Наказом директора пiдприємства № 168 вiд 28.12.2012 р.
Згiдно Наказу директора №1 вiд 03.01.2012 р. датою переходу на МСФЗ прийнято 1 сiчня 2012 р.
До складу фiнансової звiтностi за 2013 рiк входить:
- Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2013 р.;
- Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2013 рiк;
- Звiт про рух грошових коштiв за 2013 рiк;
- Звiт про власний капiтал за 2013 рiк;
- Примiтки до фiнансової звiтностi за 2013 рiк.
Валютою фiнансової звiтностi є грошова одиниця України – гривня, одиниця вимiру – тис. грн.
Основа пiдготовки фiнансової звiтностi
Дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ). Ця фiнансова звiтнiсть є першим повним пакетом фiнансової звiтностi, пiдготовленої у вiдповiдностi до МСФЗ 1 «Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi». Згiдно з вимогами МСФЗ 1, пiдприємство розкриває узгодження власного капiталу у звiтностi за попереднiми ПСБО з власним капiталом у звiтностi за МСФЗ станом на дату переходу 01.01.2012 р. Пiдприємство не наводить узгоджень сукупного доходу за 2012 рiк та власного капiталу станом на 31.12.2012 р., тому що припинила облiк за ПСБО на 01.01.2012 р. та немає узгоджувальної iнформацiї за 2012 рiк та на 31.12.2012.
Фiнансова звiтнiсть складена у вiдповiдностi до МСФЗ, що є чинними станом на 31.12.2013 р. Товариство не застосовує жодних МСФЗ достроково.
Ця фiнансова звiтнiсть є окремою фiнансовою звiтнiстю ПАТ «УКРНДIХIММАШ».
Формат фiнансових звiтiв представлений з урахуванням вимог Мiнiстерства фiнансiв України, що затверджує форми фiнансових звiтiв в Українi. Рядки не мiстять посилань на вiдповiднi Примiтки, тому що це не передбачено формами, але Примiтки структурованi для полегшення користування.
Ця фiнансова звiтнiсть складена в тисячах гривень, всi суми округленi до тис. грн., крiм випадкiв, де вказано iнше.
Дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена у вiдповiдностi з принципом оцiнки за iсторичною собiвартiстю за виключенням довгострокової дебiторської заборгованостi, яка оцiнювалась за амортизованою вартiстю.
Пiдприємство веде свої бухгалтерськi записи в українськiй гривнi, як того вимагають нацiональнi стандарти бухгалтерського облiку.
Пiдприємство визначило українську гривню в якостi функцiональної валюти, одиниця вимiру - тис. грн.
Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена з використанням припущення про продовження дiяльностi пiдприємства в осяжному майбутньому, що передбачає реалiзацiю активiв та погашення зобов’язань в ходi нормальної операцiйної дiяльностi.
Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва оцiнок i припущень, якi впливають на вiдображення у звiтностi сум активiв i зобов’язань та розкриття iнформацiї про потенцiйнi активи та зобов’язання на дату складання балансу (звiту про фiнансовий стан). Найбiльш важливi областi, якi потребують використання оцiночних суджень та допущень, включають:
§ резерв по сумнiвним боргам
§ резерв на виплату вiдпусток працiвникам
§ амортизована вартiсть.
Опис важливих аспектiв облiкової полiтики
Прийнята облiкова полiтика застосовується вперше для повного пакету фiнансової звiтностi за МСФЗ. Надалi планується застосування такої облiкової полiтики, що вiдповiдатиме облiковiй полiтицi, застосованiй в попередньому звiтному роцi, за винятком добровiльної змiни облiкової полiтики, i можливого впливу наведених нижче стандартiв та iнтерпретацiй i поправок (змiн) до них, якi набирають чинностi з 1 сiчня 2014 року та iнших майбутнiх дат.
Протягом 2012-2013 рр. облiкова полiтика фактично не змiнювалася. Нижче наводяться стандарти та iнтерпретацiї, i поправки (змiни) до них, якi набули чинностi у 2013 роцi, але не вплинули на облiкову полiтику та окрему фiнансову звiтнiсть ПАТ «УКРНДIХIММАШ»:

Продовження тексту приміток

- МСФЗ (IAS) 19 - «Виплати працiвникам» (у новiй редакцiї)
- МСФЗ (IAS) 28 - «Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї та спiльнi пiдприємства»
- Поправки до МСФЗ (IFRS) 7 - «Розкриття iнформацiї - взаємозалiк фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань»
- МСФЗ (IFRS) 10 - «Консолiдована фiнансова звiтнiсть», МСФЗ (IAS) 27 - «Окрема фiнансова звiтнiсть»
- МСФЗ (IFRS) 11 - «Спiльна дiяльнiсть»
- МСФЗ (IFRS) 12 - «Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших суб’єктах господарювання»
Крiм того, нижче наводяться стандарти та iнтерпретацiї, i поправки (змiни) до них, якi були випущенi, але ще не вступили в силу на дату фiнансової звiтностi (31 грудня 2013 року). ПАТ «УКРНДIХIММАШ» має намiр застосовувати цi стандарти з дати набуття чинностi, якщо вони є доречними (або будуть надалi доречнi) для її дiяльностi.
МСФЗ (IFRS) 9 - «Фiнансовi iнструменти»
МСФЗ (IFRS) 9 був випущений за результатами першого етапу проекту Ради з МСФЗ iз замiни МСФЗ (IAS) 39. Спочатку передбачалося, що стандарт набуде чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2013 р., але потiм дата обов'язкового застосування була перенесена на 1 сiчня 2015 р. Застосування МСФЗ (IFRS) 9 може в майбутньому вплинути на класифiкацiю та оцiнку фiнансових активiв (оскiльки всi некотированi iнструменти капiталу, що облiковуються за собiвартiстю, повиннi будуть облiковуватися за справедливою вартiстю). Компанiя оцiнить цей вплив у майбутньому, комплексно з матерiалами iнших етапiв проекту пiсля їхньої публiкацiї.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 10", МСФЗ (IFRS) 12, МСФЗ (IAS) 27 - "Iнвестицiйнi компанiї "
Цi поправки роблять виключення з вимог щодо консолiдацiї, а саме: iнвестицiйнi компанiї не повиннi консолiдувати iнвестицiї, якi вони, в сутностi, контролюють, проте повиннi облiковувати та оцiнювати цi iнвестицiї за справедливою вартiстю. Цi поправки не вплинуть на окрему фiнансову звiтнiсть Компанiї. Поправки набувають чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2014 р. або пiсля цiєї дати.
Поправки до МСФЗ (IAS) 39 та МСФЗ (IFRS) 9 – Поновлення деривативiв та продовження облiку хеджування
Цi поправки передбачають винятки щодо вимоги про припинення облiку хеджування в умовах, коли iнструмент хеджування потрiбно поновити в результатi вимог закону або нормативного акту. Передбачається, що цi змiни не вплинуть на фiнансову звiтнiсть Компанiї. Поправки набувають чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2014 р. або пiсля цiєї дати.
Запропонованi поправки до МСФЗ (IAS) 36 - Розкриття iнформацiї про суму вiдшкодування для нефiнансових активiв
Цi поправки стосуються розкриття щодо сум вiдшкодування знецiнених активiв, а саме їхньої справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж, як наслiдок набуття чинностi нового стандарту МСФЗ (IFRS) 13 «Оцiнка справедливої вартостi». Передбачається, що цi змiни суттєво не вплинуть на фiнансову звiтнiсть Компанiї. Поправки набувають чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2014 р. або пiсля цiєї дати.
Iнтерпретацiя IFRIC 21 “Обов’язковi платежi (збори)”
Основним питанням Iнтерпретацiє є: коли пiдприємство повинно визнати зобов'язання зi сплати зборiв, що накладаються державними органами (крiм податкiв на прибуток). Зобов’язуюча подiя роз’яснена як подiя або дiяльнiсть, визначена у вiдповiдному законодавствi, яка призводить до сплати збору. Ця iнтерпретацiя не вплине на фiнансову звiтнiсть Компанiї, оскiльки поточна облiкова полiтика передбачає нарахування зобов’язань по всiх обов’язкових платежах (зборах) вiдповiдним чином. Iнтерпретацiя набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2014 р. або пiсля цiєї дати.
В подальшому у примiтках надана iнформацiя подiй, вiдображених в фiнансовiй дiяльностi товариства за 2013 рiк з врахуванням вже трансформованих залишкiв та зобов’язань станом на 31.12.2011 року, вiдображенi в Таблицi 1.

Продовження тексту приміток

Таблиця 1
Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2013 р.
(тис. грн.)
31.12.2013 31.12.2012 01.01.2011

Необоротнi активи 4188 4339 5174
Нематерiальнi активи 12 15 398
Основнi засоби 1137 1566 2716
Iнвестицiйна нерухомiсть 2991 2673 2060
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї: - - -
iншi фiнансовi iнвестицiї - - -
Довгострокова дебiторська заборгованiсть - - -
Вiдстроченi податковi активи 48 85 -

Оборотнi активи 2323 2887 4473
Запаси 647 717 1800
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 919 1114 928
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками:
за виданими авансами 161 738 878
з бюджетом 119 56 -
у тому числi з податку на прибуток 119 - -
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 381 6 2
Грошi та їх еквiваленти 75 256 865
Iншi оборотнi активи 21 - -

Усього активи 6511 7226 9647

Власний капiтал 6173 6785 7731
Зареєстрований капiтал 3549 3549 3549
Капiтал у дооцiнках 1418 1418 -
Резервний капiтал 2617 2617 2617
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) (1411) (799) 1565

Довгостроковi зобов’язання i забезпечення 48
Вiдстроченi податковi зобов’язання 5
Iншi довгостроковi зобов’язання 43

Поточнi зобов’язання i забезпечення 338 441 1868
Поточна кредиторська заборгованiсть за:
товари, роботи, послуги 117 130 96
розрахунками з бюджетом 65 41 421
у тому числi з податку на прибуток - - -
розрахунками зi страхування 18 17 214
розрахунками з оплати працi 38 43 465
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 14 110 672
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками
Поточнi забезпечення 21 95 -
Iншi поточнi зобов’язання 65 5 -
-
Усього капiтал та зобов’язання 6511 7226 9647

Продовження тексту приміток

Нематерiальнi активи (МСБО – 38)
Нематерiальнi активи, придбанi за окремими угодами облiковуються за вартiстю придбання з вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопиченого збитку вiд знецiнення.
Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується прямолiнiйним методом протягом термiну їх експлуатацiї.
Термiн корисного використання визначається постiйно дiючою iнвентарною комiсiєю товариства для кожного об'єкта iнших нематерiальних активiв за рахунком 125 (програмнi продукти та операцiйнi системи).
Очiкуванi термiни експлуатацiї та метод нарахування амортизацiї аналiзуються на кiнець кожного звiтного перiоду.
Станом на 31.12.2013 р. нематерiальнi активи вiдображенi в балансi по первiснiй вартостi склали 221 тис. грн., залишкова вартiсть – 12тис. грн. Накопичена амортизацiя на кiнець 2013 року складає 209 тис. грн.
До складу нематерiальних активiв вiднесенi програмнi продукти (автоматизоване проектування, бухгалтерськi програми тi iншi операцiйнi системи загального призначення).
ПАТ «УКРНДIХIММАШ» має оцiнювати ймовiрнiсть майбутнiх економiчних вигод, використовуючи обґрунтованi i пiдкрiпленi допущення, якi вiдображають найкращу оцiнку менеджментом набору економiчних умов, якi iснуватимуть протягом строку корисного використання активу (параграфи 21-22 МСФУ 38 «Нематерiальнi активи»).

Також до складу нематерiальних активiв доданi два програмних продукти ANSYS Mechanical i PVEIite, якi фактично знаходяться на пiдприємствi але дозволяє зробити висновок, щодо недоцiльностi їх вiдображення в облiку, якi були трансформованi у 2012р., внаслiдок вiдсутностi договорiв при виконаннi яких могло використовуватись це програмне забезпечення.
Право користування майном вiдсутнє.
У 2013 р. новi нематерiальнi активи надходили в сумi 2 тис. грн. (програмний продукт).
Переоцiнки нематерiальних активiв не вiдбулося.
Подальша оцiнка нематерiальних активiв здiйснюється вiдповiдно МСБО 38 «Нематерiальнi активи» i складається з собiвартостi нематерiального активу за вирахуванням зносу або збиткiв вiд зменшення корисностi нематерiального активу.
Основнi засоби (МСБО-16)
1. До складу основних засобiв товариством включаються активи з термiном експлуатацiї вiд 1 року та бiльше, та первiсною вартiстю 2500,00 грн. та бiльше.
Вартiсть придбаних активiв з термiном експлуатацiї до 1 року або первiсною вартiстю до 2500,00 грн. одразу вiдносяться на витрати в перiод придбання.
2. Обладнання та iншi основнi засоби вiдображаються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення.
ПАТ застосовує наступнi термiни корисного використання основних засобiв для розрахунку амортизацiї згiдно облiкової полiтики:
Будiвлi та споруди – вiд 10 до 67 рокiв;
Машини та обладнання – вiд 5 до 10 рокiв;
Транспортнi засоби – вiд 10 рокiв;
Офiсний iнвентар – вiд 5 рокiв;
Виробничий iнвентар – 5 рокiв;
Iншi – 12 рокiв.
З метою бухгалтерського облiку основнi засоби ПАТ «УКРНДIХIММАШ» класифiкуються за наступними групами
( тис. грн.)
Балансова вартiсть (залишкова) Сума накопиченої амортизацiї
На 31.12.11р. На 31.12.12р. На 31.12.13р. На 31.12.11р. На 31.12.12р. На 31.12.13р.
Iнвестицiйна нерухомiсть 2060 2673 2991 2635 2705 2788
Будинки та споруди 880 820 759 1299 1247 1227
Машини та обладнання 1276 293 122 1176 962 440
Транспортнi засоби 302 256 1 220 266 102
Iншi основнi засоби 223 166 172 711 322 302
Iнструменти, прилади та iнвентар 35 31 83 308 220 159
МНМА - - - - - -
Тимчасовi (не титульнi) споруди - - - - - -
Iнвентарна тара - - - - - -
Iншi необоротнi матерiальнi активи - - - - - -
Разом 4776 4239 4128 6349 5722 5018
3. У 2013 роцi Товариство застосувало норми та методи нарахування амортизацiї основних засобiв прямолiнiйним методом, з метою рiвномiрного споживання фактичної або оцiночної вартостi основних засобiв протягом очiкуваного термiну корисного використання, зокрема по групi «Транспортнi засоби» - методом зменшення залишкової вартостi.
Строки корисної експлуатацiї об’єкту переглядаються в разi змiни очiкуваних економiчних вигод вiд його використання, якi визначаються постiйно дiючою iнвентаризацiйною комiсiєю для кожного об’єкта основних засобiв.
Моральний та фiзичний знос вiдносно первiсної вартостi в разi окремих об’єктiв основних засобiв станом на 31.12.2013 року великий, та склав:
- Iнвестицiйна нерухомiсть – 48,2 %;
- Будинки та споруди – 61,8 %;
- Машини та обладнання – 78,3%;
- Транспортнi засоби – 99,0%;
- Iнструменти, прилади та iнвентар – 65,7 %;
- Iншi основнi засоби – 63,7%.
4. Методи амортизацiї поданi в облiковiй полiтицi товариства за 2013 р. не переглядалися на кiнець фiнансового року тому, що значних змiн в очiкуванiй формi споживання майбутнiх економiчних вигiд, утiлених в активi не вiдбулося.
5. У 2013р. надiйшло на пiдприємство 522 тис. грн. в тому числi через капiтальнi iнвестицiї тис. грн.:
- Iнвестицiйна нерухомiсть (за рахунок полiпшення об’єктiв) – 401тис. грн.;
- По спорудам – 7тис.грн.;
- По машинам та обладнанню – 22тис. грн.;
- Iнструментам та приладам – 0 тис. грн.;
- Iншi ОС – 92тис. грн.
та у 2013 роцi iнших змiн до зменшення чи збiльшення в iнвестицiйну нерухомiсть не вiдбувалося.
6. Необоротнi активи, утримуванi для продажу
Необоротнi активи класифiкуються як утримуванi для продажу, якщо їх балансова вартiсть буде вiдшкодована в основному не в процесi використання у виробничiй дiяльностi, а при подальшому продажу. Дана умова вважається виконаною, якщо актив (або декiлька активiв) може бути проданий у своєму поточному станi, й iснує висока iмовiрнiсть його продажу.
Керiвництво має завершити продаж активу протягом одного року з моменту його класифiкацiї як призначеного для продажу по цим вимогам, прибуток чи збиток вiд продажу або iншого вибуття об’єктiв основних засобiв визначається як рiзниця мiж цiною продажу та балансовою вартiстю цих об’єктiв (МСБО-18).
7. За 2013 рiк реалiзовано необоротних активiв по собiвартостi в сумi 649 тис. грн. в тому разi:
- Машини та обладнання – 230тис. грн.
- Транспорт - 419тис.грн.
8. Списання старого непридатного для подальшої експлуатацiї ОЗ дорiвнює 702 тис.грн. в тому разi:
- Споруди - 88тис.грн
- Машини та обладнання – 485тис. грн.;
- По iнструментам та iнвентар – 30 тис. грн.;
- Iншi – 100 тис. грн.;
9. Первiсна вартiсть повнiсть про амортизованих основних засобiв, використання яких продовжується дорiвнює 990 тис. грн.
10. Товариство не має обмежень на право власностi.
11. Здiйснена переквалiфiкацiя основних засобiв по будинкам, виробничим примiщенням в оренду на правах операцiйної оренди (докладнiше дивитись Роздiл «Оренда»).
Iнвестицiйна нерухомiсть (МСБО - 40)
Станом на 31.12.2013 року на балансi ПАТ «УКРНДIХIММАШ» облiковується iнвестицiйна нерухомiсть по первiснiй вартостi 5779,1 тис. грн., знос – 2787,7 тис. грн., залишкова вартiсть – 2991,4 тис. грн., до складу якої входять будинки та споруди, якi, згiдно до облiкової полiтики товариства, є власнiстю суб’єкта господарювання та використовуються з метою отримання орендних платежiв.
Всього до складу iнвестицiйної нерухомостi увiйшли 13 об’єктiв будiвель та споруд загальною площею 23018,5м2, з яких 12266,5м2 за договорами надано в операцiйну оренду термiном вiд 1 року з подальшим продовженням термiну шляхом укладання додаткових угод з орендарями. За договорами у орендарiв немає права викупу об'єктiв оренди пiсля закiнчення термiну оренди.
Вiдповiдно до облiкової полiтики товариства iнвестицiйна нерухомiсть має визнаватися як актив тiльки тодi, коли є ймовiрнiсть того, що суб’єкт господарювання отримає майбутнi економiчнi вигоди, якi пов’язанi з цiєю iнвестицiйною нерухомiстю. З цiєю метою, згiдно МСБО 36 «Знецiнення активiв» пiдприємством був проведений розрахунок дисконтування вартостi майбутнiх потокiв грошових коштiв, отримання яких очiкується вiд активу на майбутнiх 5 рокiв.
По результатам проведеного тесту генеруюче надходження грошових потокiв вiд орендної плати розрахунково бiльше залишкової (балансової) вартостi, та факт знецiнення на 31.12.2013 р. вiдсутнiй.
Перемiщення, згiдно класифiкацiї основних засобiв по будiвлям, зданим в оренду на правах операцiйної оренди в iнвестицiйну нерухомiсть по ПАТ «УКРНДIХIММАШ»
(тис.грн.)
На дату Первiсна вартiсть Знос Залишкова вартiсть
31.12.2011 р. 4695,4 2635,6 2059,8
31.03.2012 р. 4695,4 2652,9 2042,5
31.06.2012 р. 4695,4 2670,2 2025,2
31.09.2012 р. 4704,9 2687,6 2017,3
31.12.2012 р. 5378,4 2705,7 2672,7
31.12.2013 р. 5779,1 2787,7 2991,4
Збiльшення суми первiсної вартостi на 400,7т. грн. на кiнець 2013 року обумовлено проведеними полiпшеннями нерухомостi, яка здається в оренду.
Згiдно узгодженої облiкової полiтики ПАТ «УКРНДIХIММАШ» прийнята модель оцiнки iнвестицiйної нерухомостi по фактичнiй собiвартостi (П.п. 4.8.2. Положення); об’єкти iнвестицiйної нерухомостi амортизуються прямолiнiйним методом (П.п. 4.5.1. Положення).
Обмежень щодо спроможностi реалiзацiї iнвестицiйної нерухомостi та конкретних зобов'язань щодо її ремонту, обслуговування чи полiпшення не iснує.
Згiдно проведеного аналiзу та розрахункам, тестам на знецiнення iнвестицiйної нерухомостi в ПАТ «УКРНДIХIММАШ» зроблено висновок, що загалом факт знецiнення на 31.12.2013 року вiдсутнiй.

Договори оренди МСБО -17
ПАТ «УКРНДIХIММАШ» здає в оренду об'єкти, якi являються iнвестицiйною нерухомiстю, що належить йому, а також обладнання за договорами операцiйної оренди з термiном вiд 1 року з подальшим продовженням термiну шляхом ускладнення додаткових угод. Замiна умов договорiв та дострокове їх розiрвання буває лише за згодою обох сторiн. За договорами товариства у орендарiв немає права викупу об'єктiв оренди пiсля закiнчення термiну оренди.
Операцiйна оренда класифiкується як така, якщо вона не передає в основному всi ризики та винагороди щодо володiння.
Дохiд вiд оренди за угодами про операцiйну оренду визначається в складi доходу на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди.
Затрати, включаючи амортизацiю, понесенi при отриманнi доходу вiд оренди, визначаються, як витрати орендодавця.
Полiтика нарахування амортизацiї Товариством на орендованi активи, що амортизуються в подальшому обчислюються вiдповiдно до МСБО - 16 та МСБО - 38.
ПАТ «УКРНДIХIММАШ» здає в оренду частину будiвлi або частину будiвлi до оперативної оренди, яка класифiкується як Iнвестицiйна нерухомiсть – майно ПАТ «УКРНДIХIММАШ», що знаходиться в його розпорядженнi в цiлях здобуття орендних платежiв.
ПАТ «УКРНДIХIММАШ» вибрана модель облiку нерухомостi за собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї i будь-яких збиткiв вiд знецiнення якi становлять:
Iнвестицiйна нерухомiсть (тис. грн.)
На 31.12.11р. На 31.12.12р. На 31.12.13р.
Первiсна вартiсть 4695 5378 5779
Знос 2635 2705 2787
Залишкова вартiсть 2060 2673 2992

В 2013 роцi витрати на оренду склали 1844,3 тис. грн., одержаний на поточний рахунок дохiд по орендним платежам склав 5859 тис. грн.
Розрахунковi очiкуванi майбутнi мiнiмальнi оренднi платежi за невiдомими угодами про операцiйну оренду (не бiльше 1 року) складе 411тис. грн.
Доходи за договорами операцiйної оренди без ПДВ
(тис.грн.)
На 31.12.12р. На 31.12.13р. На 31.12.14р.
Мiнiмальнi оренднi платежi за договорами оренди 3100 5859 4111
Мiнiмальнi оренднi платежi за договорами суборенди - - -
iншi платежi за договорами операцiйної оренди - - -
Разом 3100 5859 4111
Дебiторська заборгованiсть за договорами операцiйної оренди - - -
До 1 року 248 487 300
Вiд 1 до 5 рокiв - - -
Понад 5 рокiв - - -
Разом 248 487 300
Запаси МСБО 2
Товарно-матерiальнi запаси вiдображаються за найменшою з двох величин: фактичною вартiстю придбання або чистою цiною можливої реалiзацiї. Чиста цiна можливої реалiзацiї являє собою розрахункову цiну реалiзацiї запасiв за вирахуванням всiх передбачуваних витрат на доопрацювання та витрат на реалiзацiю.
Оцiнка та визнання виробничих запасiв вiдповiдає прийнятiй на пiдприємствi облiковiй полiтицi, тобто:
- Запаси вважаються активами, якщо iснує iмовiрнiсть того, що пiдприємство одержить у майбутньому перiодi економiчнi вигоди, пов'язанi з їх використанням та їх вартiсть буде вiрогiдно визначена.
- Придбанi запаси враховуються на балансi пiдприємства по первiснiй вартостi з урахуванням усiх витрат, зв'язаних з їхнiм придбанням.
- При вибуттi запасiв у виробництво, продаж або iнше вибуття, їх оцiнка здiйснюється з використанням методу iдентифiкацiйної собiвартостi.
Загальна балансова вартiсть запасiв згiдно класифiкацiями, прийнятими для суб'єкта господарювання розподiленi таким чином:
(тис.грн.)
№ з/п Запаси На 31.12.11р. На 31.12.12р. На 31.12.13р. Динамiка росту або зменшення у %
1 ТЗР - - - -
2 Сировина та матерiали 51 88 45 -51,1
3 Покупнi напiвфабрикати та комплектуючi 54 70 46 -65,7
4 Запчастини - - 12 -
5 Паливо - - 1 -
6 Iншi рiзнi матерiали на складi 33 39 - -
7 МБП на складi - - - -
Разом 138 199 104 -52,3
Структура запасiв станом на 31.12.2013р.
(тис.грн.)
Показники На 31.12.11р. На 31.12.12р. На 31.12.13р. Динамiка росту або зниження, %
Виробничi запаси 138 199 104 -47,8
Незавершене виробництво та напiвфабрикати власного виробництва 1662 518 518 -
Готова продукцiя - - 25 -
Разом 1800 717 647 -9,8
Загальний обсяг запасiв на 31.12.2013 р. порiвняно з минулим перiодом значно зменшився на 70тис. грн. (або на 9,8 %), що характеризується як визволення зворотнiх запасiв з обiгу та значне зменшення незавершеного виробництва та скорочення строкiв на виконання послуг за 2013р.
Балансової вартостi запасiв, переданих на доопрацювання, на комiсiю та в заставу не значиться.
Грошовi кошти
У складi грошових коштiв ПАТ «УКРНДIХIММАШ» на поточному рахунку банку «Синтез», який визнаний банкротом, значаться на початок та на кiнець 2013 року облiкованi грошовi кошти в сумi 8753,43 грн., якi були врахованi при проведеннi трансформацiї фiнансової звiтностi на початок 2012 року. Зазначена сума списується за рахунок нерозподiленого прибутку на початок року, як невiдповiдна визначенню активу та ПАТ «УКРНДIХIММАШ» не очiкує в майбутньому отримати вiд них економiчної вигоди (цi об'єкти облiку нiколи не стануть готiвкою).
У складi грошових коштiв на поточних рахунках у банку ПАТ «УКРНДIХIММАШ» на на кiнець 2013 року облiкованi грошовi кошти в сумi 72тис. грн., вiдображенi за номiнальною вартiстю у нацiональнiй валютi на поточних рахунках у банкiвських установах, та в iноземнiй валютi – 3 тис. грн.
Негрошових операцiй iнвестицiйної i фiнансової дiяльностi товариство не мало.
Гривня – є функцiональною валютою товариства та валютою подання фiнансових звiтiв.
Дебiторська заборгованiсть
У складi дебiторської заборгованостi та iнших активiв вiдображенню пiдлягають такi статтi:
а) Згiдно фiнансового звiту за 2013р. дебiторська заборгованiсть 1580тис. грн. (за винятком нарахованого резерву сумнiвних боргiв) складає:
• основний реалiзацiї – 919тис. грн., за продукцiю, товари, роботи (рядок 1125), (нарахований резерв 158тис.грн. по операцiйнiй орендi);
• по виданим авансам споживачам та пiдрядникам – 161тис.грн (рядок 1130), (нарахований резерв 2тис.грн.);
• по розрахункам з бюджетом - 119тис. грн. в тому разi податок на прибуток – 119тис.грн.;
б) Рядок 1155(гр. 4) Балансу iнша дебiторська заборгованiсть складає 381тис.грн.:
Детально при проведеннi аналiзу дебiторської заборгованостi було визначено величину резерву сумнiвних боргiв та скориговано з перiодом 2012р.
Величина резерву сумнiвних боргiв визначено по окремим дебiторам.
На початок 2012 року, був розрахований резерв сумнiвних боргiв у розмiрi 87 тис. грн., який на 31.12.2012 року зменшився на 15 тис. грн. у зв’язку з погашенням боргу та склав 72 тис. грн.
На кiнець 2013р резерв сумнiвних боргiв склав (72+95-7=160тис.грн.)згiдно розрахунку:
- залишок на початок 2013р. – 72тис.грн.
- нараховано резерву сумнiвних боргiв за 2013р. - 95тис.грн.;
- списано -7тис.грн.;
Власний капiтал
Власний капiтал вiдображений у балансi ПАТ «УКРНДIХIММАШ» по статтях:
- статутний капiтал;
- резервний капiтал;
- нерозподiлений прибуток (непокритий збиток).

Рiзницi, що виникли в результатi застосування вимог МСФЗ
щодо операцiй та подiй пiд час формування нерозподiленого прибутку (збитку) та iнших складових власного капiталу
(тис.грн.)
Узгодження на 31.12.2011 р. на 31.12.2012 р. Коригування на 31.12.12р. МСФЗна 31.12.2013 р.
1 2 4
I. Власний капiтал
Статутний капiтал 3549 - 3549
Пайовий капiтал - - -
Капiтал в дооцiнках - +1418 1418
Резервний капiтал 2617 - 2617
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 619 -1418 ( 1411 )
Неоплачений капiтал ( - ) - ( - )
Вилучений капiтал ( - ) - ( - )
Накопичена курсова рiзниця - - -
Скоригований залишок власного капiталу 6785 - 6173
Статутний капiтал
Данi по ряд. 300 ф.1 «Баланс» вiдповiдають даним зареєстрованого статутного капiталу ПАТ «УКРНДIХIММАШ», заявленому в статутних документах, у розмiрi 3548940 (три мiльйони п’ятсот сорок вiсiм тисяч дев’ятсот сорок) грн. 00 коп., подiлений на 14195760 (чотирнадцять мiльйонiв сто дев’яносто п’ять тисяч сiмсот шiстдесят) штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна.
У зв’язку iз змiною найменування товариства, ПАТ «УКРНДIХIММАШ» було здiйснено випуск простих iменних акцiй в бездокументарнiй формi iснування на загальну суму 3548940 (три мiльйони п’ятсот сорок вiсiм тисяч дев’ятсот сорок) грн. 00 коп., подiлений на 14195760 (чотирнадцять мiльйонiв сто дев’яносто п’ять тисяч сiмсот шiстдесят) штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна, про що отримано Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй, реєстрацiйний номер 605/1/10 вiд 29.07.2010 р., видане ДКЦПФР 18 листопада 2011 року.
Внесення змiн до статуту, що стосуються змiни розмiру статутного капiталу ПАТ «УКРНДIХIММАШ» у 2013 р. не було. Додаткову емiсiю акцiй в 2013 р. ПАТ «УКРНДIХIММАШ» не здiйснювало.

Резервний капiтал
Станом на 01.01.2013 р. резервний капiтал ПАТ «УКРНДIХIММАШ» складає 2617тис. грн.
Вiдповiдно до положень, передбачених п.5.13 - п.5.15 ст.5 статуту товариства, резервний капiтал ПАТ «УКРНДIХIММАШ» повинен бути сформований у розмiрi не менш нiж 15% статного капiталу, шляхом щорiчних вiдрахувань вiд чистого прибутку, або за рахунок нерозподiленого прибутку. Розмiр щорiчних вiдрахувань не може бути меншим нiж 5% чистого прибутку звiтного року.
Капiтал в дооцiнках
Залишок iншого додаткового капiталу ПАТ «УКРНДIХIММАШ» станом на 31.12.2013 року становив 1418тис. грн., за рахунок дооцiнки активiв, якi проведенi в попереднiх перiодах;
Нерозподiлений прибуток
В наслiдок коригувань нерозподiлений прибуток на початок року зменшився та склав в сумi збиткiв -799тис.грн., (в наслiдок вiдновлення капiталу в дооцiнках за минулий рiк в сумi 1418тис.грн.), згiдно результатiв фiнансової дiяльностi збитки за рiк досягли 612тис.грн., загальна сума збиткiв по фiнансовому звiту на кiнець 2013р. по рядку 1420 ф.№1 склала - 1411тис.грн
Крiм того причини збiльшення збиткiв обумовленнi невизнанням дебiторської заборгованостi по незавершеному виробництвi.
Зобов’язання
У статтi балансу кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2013 року по рядку 1615 вiдбито сума комерцiйної заборгованостi 117 тис. грн., в тому разi:
- постачальникам – 26 тис грн.;
- комунальнi платежi – 4 тис. грн.;
- рiзнi - 22 тис. грн.;
- по розрахункам з бюджетом – 65 тис.грн. в тому разi:
- податок по авто транспорту – 7 тис.грн.;
- податок ПДВ - 23 тис.грн.;
- податок на землю – 34тис.грн.;
- збiр на воду – 1тис.грн.
У статтi балансу по рядку 1635 вiдбитi одержанi аванси по науково - дослiдним роботам з урахуванням коригування фактичної заборгованостi по вимогам МСФЗ в сумi 14тис. грн.
Взагалi, кредиторська заборгованiсть на Товариствi є поточною.
Доходи
Основною базою для нарахування доходу ПАТ «УКРНДIХIММАШ» є данi аналiтичного облiку по наданим послугам, вiдвантаженiй продукцiї, i витрат на виробництво.
Дохiд на товариствi визнається, вiдповiдно до МСФО 18, пiд час збiльшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капiталу (за винятком зростання капiталу за рахунок внескiв учасникiв пiдприємства), за умови, що оцiнка доходу може бути достовiрно визначена.
Доход за 2013 рiк, що складається за цим методом, визначається в момент, коли виготовлена продукцiя або:
тис. грн.
2012 рiк 2013 рiк
а) чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї без ПДВ 7607 5545
б) iншi операцiйнi доходи, в тому разi 5819 787
- операцiйна оренда 4082 *)
- реалiзацiя виробничих запасiв 457 110
- iншi доходи 147 7
- доход вiд продажу необоротних активiв 1092 366
- операцiйна курсова рiзниця 27 1
- штрафи, пенi отриманi (по страховцi авто) 14 185
- продаж валюти 0 3
- % по депозиту 0 17
- списання резервiв сумнiвних боргiв 2012р. в iнший дохiд та по резерву вiдпусток -- 7424
*) в 2013р. дохiд вiд операцiйної оренди, переведений в основний код виду дiяльностi та включає в склад доходу вiд реалiзацiї по рядку 2000 ф.2.
По рядку 2240- iншi доходи = 187т.грн. (оприбутковано ТМЦ при замiнi нелiквiдованих ОЗ для послiдуючої реалiзацiї).
Витрати
Згiдно звiту про фiнансовi результати за 2013р. собiвартiсть реалiзованої продукцiї товарiв, робiт, послуг (ряд.2050)- 2568 т.грн.:
- в тому разi собiвартiсть товарiв - 95т.грн.
- собiвартiсть НIОКР -108т.грн.
- собiвартiсть вiд iнвестицiйної дiяльностi (операцiйна оренда) – 2365т.грн.
Iншi операцiйнi витрати
У статтi «Iншi операцiйнi витрати» по ряд. 2180. форми 2 «Звiт про фiнансовi результати» включенi витрати у сумi 108 тис. грн (витрати вiд уцiнки необоротних активiв) :
тис. грн.
2012 рiк 2013 рiк
- собiвартiсть реалiзованих запасiв 266 109
- собiвартiсть реалiзацiї необоротних активiв 879 264
- нарахування резерва на НЗП (згiдно з МСФЗ) 1461 0
- витрати операцiйної курсової рiзницi 13 1
- штрафи, пенi 52 39
- утримання ЖКХ та обєктiв соцкультпризначення 82 0
- собiвартiсть валюти 0 3
- витрати списано дебiторську заборгованiсть 0 28
- iншi витрати в т.разi: 246 949
- вiдшкодування пенсiй 0 44
- витрати по мобiльному звязку 10 11
- розробки НIОКР 0 360
- витрати пiдприємства за рахунок прибутку 230 476
- iнше рiзнi витрати 6 58
- нараховано резерв сумнiвних боргiв - 95
Всього: 2999 1488

У статтi «Iншi витрати» по ряд. 2270 (гр. 3) форми 2 «Звiт про фiнансовi результати» включенi витрати у сумi 108 тис. грн. вiд знецiнення активiв, згiдно розрахунку трансформацiї по нематерiальним активам.
Виплати працiвникам М(С)БО 19
Згiдно з М(С)БО 19 «Виплати працiвникам» - це всi форми компенсацiї, що їх надає суб’єкт господарювання в обмiн на послуги, наданi працiвниками.
ПАТ «УКРНДIХIММАШ» проводить короткостроковi виплати працiвникам, якi включають такi статтi:
А) зарплата робiтникам i внески на соцiальне забезпечення;
Б) короткостроковi компенсацiї за вiдсутнiсть (такi як оплачена щорiчна вiдпустка та оплачена вiдпустка у зв’язку з хворобою, та iншi);
В) участь у прибутку та премiї, що пiдлягають сплатi протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення перiоду, в якому працiвники надають вiдповiднi послуги.
Щомiсячнi виплати зарплати є поточними. Непоточними можуть бути виплати при звiльненнi.
Цей стандарт розглядає виплати при звiльненнi окремо вiд iнших виплат працiвникам, оскiльки подiя, що приводить до виникнення зобов’язання, – це звiльнення працiвникiв, а не надання ними послуг, а саме: вихiд на пенсiю, звiльнення в результатi добровiльної пропозицiї працiвника, та iншi.
Станом на 31 грудня 2013 року у звiт про фiнансовий стан ПАТ «УКРНДIХIММАШ» включена заборгованiсть поточних розрахункiв з працiвниками (рядок 1630 графа 4) в сумi 38 тис. грн., крiм того поточнi зобов’язання за розрахунками зi страхування дорiвнює 18 тис.грн. Заборгованiсть є реальною, без прострочених виплат. Для забезпечення виплат персоналу спецiалiстом по трансформацiї фiнансової звiтностi в 2013 р. був розрахований резерв вiдпусток на початок року – 95 тис.грн., використано 74 тис.грн. та зв’язку зi значним зменшенням чисельностi робiтникiв до 26 чоловiк, вихiдний залишок склав на 31.12.2013 р. – 21тис. грн.
В I кварталi 2013 року передбачено значне скорочення штату, в зв’язку з чим також передбаченi засоби на непоточнi виплати, згiдно законодавства України, якi позначились на збитковостi товариства.
Податок на прибуток
Поточний податок на прибуток, згiдно поданої декларацiї за 2013р. склав 173 тис. грн.
Вiдстроченi податковi активи на початок 2013 р. по рядку 1045 гр. 3 ф.1 «Баланс» значаться у сумi (85 тис. грн.).
На кiнець року вiдстроченi податковi активи по рядку 1045 гр. 4 ф.1 «Баланс» зменшились на 37тис.грн та згiдно розрахунку, при якому ОНА складає 48тис.грн, яке при формуваннi балансу на кiнець року вiдбилось також по рядку 1045 фiнансової звiтностi.
В результатi чого, загальний податок на прибуток пiдприємства вiд звичайної дiяльностi за 2013 р. склав 210тис. грн. (по декларацiї сума податку 173тис.грн. + ОНА 85,0т.грн. - ОНА 48тис.грн.)
Коригувань, зроблених у поточному 2012 року до податку на прибуток з витратами на податки минулих рокiв не вiдбувалося.
Поточна заборгованiсть за податками обґрунтована господарською дiяльнiстю акцiонерного товариства:
- податку на землю -33,7 тис.грн.;
- плату за воду – 0,9 тис.грн.;
- збiр за забруднення навколишнього середовища - 0,1 тис. грн.
всi податки розраховано за нормативами мiсцевих органiв влади.
- податок на прибуток розраховано i сплачено згiдно податковому законодавству України (законодавством встановлена ставка податку на прибуток: за 2012р. - 21%, за 2013р.-19%);
- податок на додану вартiсть розраховано i сплачено згiдно податковому законодавству України (законодавством встановлена ставка податку на додану вартiсть: у 2011р., та 2012р. - 20%, 2013р.-20%)
Податкових витрат вiд змiни облiкової полiтики не вiдбувалось.
Ймовiрнiсть припинення дiяльностi
ПАТ «УКРНДIХIММАШ» протягом 2013 р. не припиняло напрямкiв своєї дiяльностi.
Подiї пiсля дати балансу
Важливi та суттєвi подiї, що можуть призвести до ризикiв у перiод з 01 сiчня 2014 р. по дату складання звiту:
Важливих та суттєвих подiй, якi б могли призвести до ризикiв у перiод з 01 сiчня 2014 р. по дату складання звiту немає.


«28» березня 2014 р.

Голова Правлiння ПАТ «УКРНДIХIММАШ» _________________/А.О. Бєженко/
Головний бухгалтер ПАТ «УКРНДIХIММАШ» _________________/К.Л. Шумаров/

 
Проектирование оборудования для химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслей промышленности: