Річні загальні збори 2014 (повідомлення)

ПОВІДОМЛЕННЯ ПАТ ”УКРНДІХІММАШ”

Наглядова рада публічного акціонерного товариства “Український науково-дослідний та конструкторський інститут хімічного машинобудування” повідомляє, що 09 квітня 2014 р. в 15-00 г. за адресою: м. Харків, вул.Конєва, 21, 4 поверх, корпус №11, зал засідань, відбудуться річні загальні збори акціонерів.

Реєстрація учасників проводиться з 10-00 г. до 14-45 г. 09 квітня 2014 р. за місцем проведення зборів за пред’явленням паспорту. Для представників - довіреність.

Право на участь у загальних зборах мають особи, які включені до переліку акціонерів товариства. Дата складання переліку акціонерів – 03 квітня 2014 р.

Порядок денний :

1. Прийняття рішення з питань порядку денного (регламенту) проведення щорічних (чергових) загальних зборів.

2. Обрання лічильної комісії щорічних (чергових) загальних зборів.

3. Обрання Голови та Секретаря щорічних (чергових) загальних зборів акціонерів.

4. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2013 році.

5. Звіт Правління Товариства про роботу у 2013 році та перспективу розвитку у 2014 р.

6. Звіт Ревізійної комісії про роботу у 2013 році.

7. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013 році.

8. Затвердження висновків аудитора (аудиторської компанії) за результатами розгляду аудиторського звіту за 2013 рік.

9. Прийняття рішень за результатами розгляду звітів Правління, Наглядової ради, висновків Ревізійної комісії за 2013 рік.

10. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.

11. Про розподіл прибутку за 2013 рік, план розподілу прибутку на 2014 рік.

12. Про виплату дивідендів за 2013 рік.

 

 

 

 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ “УКРНДІХІММАШ”

Найменування показника

Період

Попередній 2012р.

(тис.грн.)

Звітний 2013р.

Усього активів

9545

8822

Основні засоби (за залишковою вартістю)

4557

4333

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

2737

2644

Сумарна дебіторська заборгованість

1964

1741

Грошові кошти та їх еквіваленти

265

84

Нерозподілений прибуток(непокритий збиток)

1135

-461

Власний капітал

8778

8097

Статутний капітал

3549

3549

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

767

725

Чистий прибуток

251

-681

Середньорічна кількість акцій (шт.)

14195760

14195760

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду(шт.)

-

-

Загальна сума коштів,витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб),чол.

40

23

 

Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів буде здійснюватися, починаючи з дати виходу повідомлення у робочі дні з 10-00 г. до 16-00 г. за місцем проведення зборів.

Кожний акціонер має право вносити свої пропозиції щодо порядку денного зборів не пізніше ніж за 20 днів до проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, кількості, типу, або класу належних йому акцій, змісту пропозицій до питання або проекту рішення.

 

Наглядова рада ПАТ “УКРНДІХІММАШ” 

 

 

 
Проектирование оборудования для химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслей промышленности: