РІЧНИЙ звіт за 2012 рік

Річна інформація емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство"Український науково-дослiдний та конструкторський iнститут хiмiчного машинобудування"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Публічне акціонерне товариство

1.3. Місцезнаходження емітента

Харківська , Жовтневий, 61001, Харкiв, Конєва, 21

1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

00220285

1.5. Міжміський код та телефон емітента

(057) 733-05-20

1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента

А00 497309

1.7. Дата державної реєстрації

22.02.1993

1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.himmash.com.ua

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства

(тис.грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

7226

9647

Основні засоби (за залишковою вартістю)

1566

2716

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

199

138

Сумарна дебіторська заборгованість

1914

1808

Грошові кошти та їх еквіваленти

256

865

Власний капітал

6785

7731

Статутний капітал

3549

3549

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

619

1565

Довгострокові зобов'язання

0

5

Поточні зобов'язання

346

1868

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

0

-946

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

0

-0.007

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)

0

14195760

Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду

загальна номінальна вартість

 

 

у відсотках від статутного капіталу

 

 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду

 

 

Вартість чистих активів

6785

7731

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників

Емітент у описовій формі розкриває інформацію про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників.

Інформація про органи управління емітента.

 

Інформація про посадових осіб емітента.

Голова правлiння - Бєженко Андрiй Олександрович (код 382508);
Голова ревiзiйної комiсiї - Загорулько Нiна Єгорiвна (код 469106);
Голова ревiзiйної комiсiї - Стогнiй Вiктор Миколайович (код 320332);
Член ревiзiйної комiсiї - Новiкова Нiна Вiкторiвна (код 808058);
Член ревiзiйної комiсiї - Бiрюкова Iрина Андрiївна (код 835484);
Член правлiння - Юрченко Вячеслав Миколайович (код 580297);
Заступник голови правлiння - Шумаров Костянтин Леонiдович (код 850714);
Голова правлiння, генеральний директор - Домущей Геннадiй Тимофiйович (код 385328);
Голова правлiння - Марко Дмитро Богданович (код 392507);
Член правлiння - Бєлов Сергiй Олександрович (код 380326);
Член правлiння - Галактiонов Вячеслав Володимирович (код 403888);
Член правлiння - Караченцева Валентина Василiвна (код 791953);
Член правлiння - Гiль Герман Шамсiярович (код 224846);
Голова наглядової ради - Кофанов Федор Григорович (код 4500943295);
Член наглядової ради - Токар Миколай Iванович (код 822874);
Член наглядової ради - Микицюра Наталя Миколаївна (код 798837);
Член наглядової ради - Левандовський Анатолiй Станiславович (код 334339);
Член наглядової ради - ПАТ завод "Павлоградхiммаш" (код 00217417);

Інформація про засновників емітента.

Юридичні особи:
Фонд державного майна України, регiональне вiдддiлення по Харкiвськiй областi (код за ЕДРПОУ 23148337) - 0 %
Усього - 0 %

4. Інформація про цінні папери емітента

Емітент у описовій формі розкриває інформацію про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість, їх розміщення і лістинг).

Акції:
Дата реєстрації випуску - 29.07.2010, номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 605/1/10, орган, що зареєстрував випуск - ДКЦПФР, код - UA 4000088397, тип цінного паперу - Акція проста бездокументарна іменна, форма існування - Бездокументарні іменні, номінальна вартість - 0.25 грн., кількість - 14195760 шт., загальна номінальна вартість - 3548940 грн., частка у статутному капіталі 100 %

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України

Емітент у описовій формі розкриває інформацію про всі випадки зміни особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі. Вказуються найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ реєстратора, з яким розірвано договір на ведення реєстру власників іменних цінних паперів, найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ реєстратора, якому передано ведення системи реєстру. Вказуються дата прийняття рішення про передачу ведення реєстру власників іменних цінних паперів, орган, що прийняв рішення, та причини прийняття цього рішення. Зазначаються дата і номер розірваного та укладеного договору, дата і номер акта прийому-передачі системи реєстру.

6. Інформація про загальні збори

(розділ заповнюється у випадку, якщо емітент - акціонерне товариство)

Зазначається про проведення або непроведення загальних чергових та позачергових зборів та у разі їх непроведення вказуються причини.
У разі якщо загальні чергові та позачергові збори скликались, але з будь-яких причин не відбулись, емітент має розкрити причини.

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

13.04.2012

Кворум зборів**

99.13

Опис

1.Обрання голови та секретаря зборiв. 2. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу. 3. Прийняття рiшень з питань порядку проведення зборiв. 4. Звiт правлiння про результати дiяльностi ПАТ за 2011р. 5. Звiт наглядової ради ПАТ про роботу в 2011р. 6. Звiт ревiзiйної комiсiї та затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї за 2011р. 7. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту правлiння, звiту наглядової ради, звiту ревiзiйної комiсiї. 8. Затвердження рiчного звiту товариства за 2011р. 9. Розподiл прибутку та збиткiв товариства за 2011р. 10. Плановий розподiл прибутку на 2012р. 11. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв ревiзiйної комiсiї. 12. Обрання членiв ревiзiйної комiсiї. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Обрати головою зборiв Домущея Геннадiя Тимофiйовича. Обрати секретарем зборiв Бiрюкову Iрину Андрiївну. 2. Обрати лiчильну комiсiю у складi 3-х осiб та затвердити персональний склад лiчильної комiсiї: - ШепiльТ.Е. - Гвоздiкова О.К. - Корольова С.О. 3. а) Затвердити регламент загальних зборiв: - з перших трьох питань – до 5 хв. - з четвертого по дванадцяте питання – до 10 хв. б) Голосування з питань порядку денного зборiв проводити з використанням бюлетенiв для голосування. в) Питання, зауваження, пропозицiї по доповiдям передавати в письмовiй формi в президiю через секретаря. 4. Звiт правлiння про результати дiяльностi ПАТ за 2011 р. затвердити. 5. Звiт наглядової ради ПАТ про роботу в 2011 р. затвердити. 6. Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2011 рiк затвердити. 7. Роботу правлiння за 2011 р. визнати “задовiльною”. Роботу наглядової ради за 2011 р. визнати “задовiльною”. Роботу ревiзiйної комiсiї визнати “задовiльною”. 8. Затвердити рiчний звiт товариства за 2011р. 9. Прибуток товариства за 2011 р. направити на збiльшення резервного капiталу. 10. Якщо в 2012 р. буде створено чистий прибуток, направити його на збiльшення резервного капiталу. 11. Припинити повноваження членiв ревiзiйної комiсiї в складi: - Загорулько Н.Є. - голова ревiзiйної комiсiї - Новiкова Н.В. - Бiрюкова I.А. 12. Обрати ревiзiйну комiсiю у складi 3-х осiб: - Стогнiй В.М. - голова ревiзiйної комiсiї - Новiкова Н.В. - Бiрюкова I.А.

 

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

 

X

Дата проведення

25.05.2012

Кворум зборів**

99.13

Опис

1. Обрання голови та секретаря зборiв. 2. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу. 3. Прийняття рiшень з питань порядку проведення зборiв. 4. Прийняття рiшення про купiвлю землi. 5. Прийняття рiшення про одержання позики на купiвлю землi. 6. Внесення змiн до статуту товариства. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Обрати головою зборiв Домущея Геннадiя Тимофiйовича. Обрати секретарем зборiв Бiрюкову Iрину Андрiївну. 2. Обрати лiчильну комiсiю у складi 3-х осiб та затвердити персональний склад лiчильної комiсiї: - ШепiльТ.Е. - Гвоздiкова О.К. - Корольова С.О. 3. а) Затвердити регламент загальних зборiв: - по всiм шести питанням – до 5 хв. б) Голосування з питань порядку денного зборiв проводити з використанням бюлетенiв для голосування. в) Питання, зауваження, пропозицiї по доповiдям передавати в письмовiй формi в президiю через секретаря. 4. Прийняти рiшення про купiвлю землi, якою користується товариство на правах постiйного використання. 5. Прийняти рiшення про одержання позики на купiвлю землi в розмiрi до 5,0 млн. дол. 6. - Частину 21 п.9.3.1. викласти в наступнiй редакцiї: "прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо предметом значного правочину є ринкова вартiсть майна або послуг, яка перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства"; - Доручити головi правлiння, генеральному директору Домущею Геннадiю Тимофiйовичу пiдписати змiни до Статуту; - Затвердити змiни до Статуту частина 21 п.9.3.1.

 

7. Інформація про дивіденди

 

За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що передував звітньому

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

0

0

0

0

Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.

0

0

0

0

Сума виплачених дивідендів, грн.

0

0

0

0

Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

0

0

0

0

Дата виплати дивідендів

0

0

0

0

Опис

 

8. Інформація щодо аудиторського висновку

Розкривається інформація про аудитора (аудиторську фірму), який здійснив аудиторську перевірку емітента, та зазначається загальний висновок аудитора (аудиторської фірми).

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення

Емітент має вказати дату розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та, у разі наявності, адресу та дату опублікування річної інформації в мережі Інтернет.

Повний текст річної інформації у загальнодоступній базі даних Комісії розміщений 28.04.2013, річна інформація на сторінці в мережі Інтернет розміщується www.himmash.com.ua.

10. Підпис

10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

10.2. Голова правлiння

 

 

 

Бєженко Андрiй Олександрович

 

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

28.04.2013

(дата)

 
Проектирование оборудования для химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслей промышленности: