Протокол №5 лічильної комісії від 20 березня 2013р.

ПРОТОКОЛ 5 

лічильної комісії про підсумки голосування на чергових загальних зборах

ПАТ «УКРНДIXIММАШ»

Дата проведення чергових загальних зборів - 20 березня 2013р.

 

м. Харків                                                                               20 березня 2013р.

 

Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами

Рішення

Кількість голосів

% від голосів, які

зареєстру-валися для участі у зборах

Рішення

щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного

За

Проти

Утри-мався

Визнані

недійс-ними

1.Обрання голови та секретаря зборів

1.1.Обрати головою загальних зборів Левандовського

Анатолія Станіславовича

14 072 624

0

0

0

100

Рішення

прийнято

1.2.Обрати секретарем

загальних зборiв

Бiрюкову Iрину

Андріївну

14 072 624

0

0

0

100

Рішення

прийнято

2.Обрання лічильної комісії та затвердження її складу

2.1. Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб та затвердити персональний склад:

 

1.Шепіль Тетяна Енверівна

14 072 624

0

0

0

100

Рішення

прийнято

2.Гвоздікова Олена Костянтинівна

14 072 624

0

0

0

100

Рішення

Прийнято

3.Корольова Світлана Олександрівна

14 072 624

0

0

0

100

Рішення

прийнято

2.2.Обрати головою лічильної комісії

 

1.Шепіль Тетяна Енверівна

14 072 624

0

0

0

100

Рішення

прийнято

2.Гвоздікова Олена Костянтинівна

384

0

58

0

0,003

Рішення

не

прийнято

3.Корольова Світлана Олександрівна

384

0

58

0

0,003

Рішення

не

прийнято

3.Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів

3.1.Затвердити порядок денний загальних зборів

14 072 364

0

200

60

99,99

Рішення

прийнято

3.2.Затвердити регламент загальних зборів: - по всім питанням – до 5 хв.

14 072 364

0

200

60

99,99

Рішення

прийнято

3.3.Голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування

14 072 624

0

0

0

100

Рішення

прийнято

 

3.4.Питання, зауваження, пропозиції по доповідям передавати в письмовій формі через секретаря

14 072 364

0

200

60

99,99

Рішення

прийнято

4.Звіт правління про результати діяльності ПАТ за 2012р.

Звіт правління про результати діяльності ПАТ за 2012р. затвердити

14 071 758

666

200

0

99,99

Рішення

прийнято

5.Звіт наглядової ради ПАТ про роботу в 2012р.

Звіт наглядової ради ПАТ про роботу в 2012р. затвердити

14 072 424

0

200

0

99,99

Рішення

прийнято

6.Звіт ревізійної комісії та затвердження висновків ревізійної комісії за 2012р.

Звіт та висновки ревізійної комісії за 2012р. затвердити

14 072 624

0

0

0

100

Рішення

прийнято

7.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління, звіту наглядової ради, звіту ревізійної комісії

За наслідками розгляду звіту правління, звіту наглядової ради, звіту ревізійної комісії визнати:

 

7.1.Роботу правління ПАТ за 2012р. задовільною

14 071 700

724

200

0

99,99

Рішення

прийнято

7.2.Роботу наглядової ради ПАТ у 2012р. задовільною

14 071 700

0

924

0

99,99

Рішення

прийнято

7.3.Роботу ревізійної комісії ПАТ у 2012р. задовільною

14 072 424

0

200

0

99,99

Рішення

прийнято

8.Затвердження річного звіту

Річний звіт товариства за 2012р. та аудиторський висновок затвердити

14 072 424

0

200

0

99,99

Рішення

Прийнято

9.Розподіл прибутку та збитків товариства за 2012р.

Одержаний збиток, створений в 2012р. покрити за рахунок прибутку минулих років

14 071 758

866

0

0

99,99

Рішення

Прийнято

10.Плановий розподіл прибутку на 2013р.

Якщо в 2013р. буде створено чистий прибуток, направити на збільшення резервного капіталу

14 071 700

866

58

0

99,99

Рішення

Прийнято

11.Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Припинити повноваження голови та членів наглядової ради у складі:

1.Кофанов Федір Григорович – голова

2.Левандовський Анатолій Станіславович

3.Токар Миколай Іванович

4.Микицюра Наталя Миколаївна

5.юридична особа ПАТ завод «Павлоградхіммаш»

14 072 624

0

0

0

100

Рішення

прийнято

12.Обрання голови та членів наглядової ради

 

Дивіться окремі протоколи з питання № 12 порядку денного

Протокол лічильної комісії № 6 від 20.03.2013р.

13.Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії

Припинити повноваження членів ревізійної комісії у складі:

1.Стогній Віктор Миколайович – голова

2.Новікова Ніна Вікторівна

3.Бірюкова Ірина Андріївна

14 072 624

0

0

0

100

Рішення

прийнято

14.Обрання членів ревізійної комісії

 

Дивіться окремий протокол з питання № 14 порядку денного

Протокол лічильної комісії № 7 від 20.03.2013р.

15.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради, обраними на зборах

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради

14 071 700

0

924

0

99,99

Рішення

прийнято

16.Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради

Доручити підписання голові правління ПАТ Бєженко Андрію Олександровичу цивільно-правові договори з головою та членами наглядової ради

14 072 424

0

200

0

99,99

Рішення

прийнято
 

Голова лічильної комісії                                                                         Шепіль Т.Е.

 

Члени лічильної комісії                                                                         Корольова С.О.

 

Гвоздікова О.К.

 
Проектирование оборудования для химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслей промышленности: