Протокол №25 чергових загальних зборів від 20.03.2013р

 

 

ПРОТОКОЛ № 25

 

чергових загальних зборів Публічного акціонерного товариства “Український науково-дослідний та конструкторський інститут хімічного машинобудування”

 

Місце проведення зборів:

ПАТ УКРНДІХІММАШ”, м. Харків, вул. Конєва, 21,корпус11

Дата проведення зборів

20 березня 2013 р.

Час проведення зборів:

Збори почато: 11годин 00 хвилин

Збори було закінчено:12годин 10 хвилин.

 

Повноваження присутніх акціонерів (їх)представників було належним чином перевірені та підтверджені.

За результатами реєстрації акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах, складено перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах (додається)

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

14 березня 2013р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

Згідно з даними зведеного облікового реєстру власників цінних паперів, які мають право на участь у зборах, складеного ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 14 березня 2013р. акціонерами, які мають право на участь у зборах є 197 осіб, що володіють у сукупності 14 195 760 (чотирнадцять мільйонів сто дев’яносто п’ять тисяч сімсот шістдесят) акцій (голосів), що складає 100% статутного капіталу товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах:

Для участі у зборах зареєструвалися акціонери - власники голосуючих акцій товариства, які володіють у сукупності 14 072 624 акціями, що становлять 99,13 % від загальної кількості голосуючих акцій ПАТ «УКРНДІХІММАШ»

Кворум зборів:

За результатами реєстрації та відповідно до вимог ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства», збори мають кворум, вважаються повноважними , оголошуються відкритими.

Голова зборів: Левандовський Анатолій Станіславович

Секретар зборів: Бірюкова Ірина Андріївна

 

Порядок денний зборів попередньо затверджений наглядовою радою товариства (протокол засідання наглядової ради № 21 від 01.02.2013р.)

Склад лічильної комісії:

1. Шепіль Тетяна Енверівна -голова лічильної комісії

2. Гвоздікова Олена Костянтинівна -член лічильної комісії

3. Корольова Світлана Олександрівна- член лічильної комісії

Порядок голосування на зборах:

Відповідно до положень статуту товариства та чинного законодавства голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Одна акція дає акціонеру один голос для вирішення кожного питання порядку денного.

Порядок денний:

1. Обрання голови та секретаря зборів.(доповідач Левандовський А.С.)

2. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. (доповідач Левандовський А.С.)

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів. (доповідач Левандовський А.С.)

4. Звіт правління про результати діяльності ПАТ за 2012р. (доповідач Бєженко А.О.)

5. Звіт наглядової ради ПАТ про роботу в 2012р. (доповідач Левандовський А.С.)

6. Звіт ревізійної комісії та затвердження висновків ревізійної комісії за 2012р. (доповідач Бірюкова І.А.)

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління, звіту наглядової ради, звіту ревізійної комісії. (доповідач Левандовський А.С.)

8. Затвердження річного звіту товариства за 2012р. (доповідач Шумаров К.Л.)

9. Розподіл прибутку та збитків товариства за 2012р. (доповідач Шумаров К.Л.)

10. Плановий розподіл прибутку на 2013р. (доповідач Шумаров К.Л.)

11. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради. (доповідач Левандовський А.С.)

12. Обрання голови та членів наглядової ради. (доповідач Левандовський А.С.)

13. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії. (доповідач Левандовський А.С.)

14. Обрання членів ревізійної комісії. (доповідач Левандовський А.С.)

15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою та членами наглядової ради, обраними на зборах. (доповідач Левандовський А.С.)

16. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно- правових договорів з членами наглядової ради. (доповідач Левандовський А.С.)

 

 

 

 

За дорученням наглядової ради чергові загальні збори ПАТ «УКРНДІХІММАШ» відкриває в.о. голови наглядової ради Левандовський А.С.

Для визначення правочинності зборів він запропонував заслухати доповідь голови реєстраційної комісії Гвоздікової О.К.

Загальна кількість голосів-власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах-14 072 624 голосів.

Присутній представник юридичної особи: Компанія з обмеженою відповідальністю « Вільхельміна Холдінг Лімітед»-14 071 050 акцій (99,12%), зареєструвалися акціонери, які володіють 14 072 624 акціями, що складає 99,13%. Кворум досягнуто. Чергові загальні збори вважаються правочинними. Доповідь голови реєстраційної комісії додається.

З першого питання порядку денного

Слухали: т. в.о. голови наглядової ради Левандовського А.С.

Для проведення зборів запропоновано:

обрати головою зборів-Левандовського А.С.;

-для складання протоколу зборів:

обрати секретарем зборів -Бірюкову І.А.

Питання ставиться на голосування

По рішенню наглядової ради (протокол №21 від 01.02.2013р.) функції лічильної комісії по першим двом питанням порядку денного зборів передані реєстраційній комісії.

Левандовський А.С. просить голову реєстраційної комісії Гвоздікову О.К. зібрати бюлетені та підрахувати голоси .

Результати голосування: 

ГОЛОСУВАЛИ:

Обрання голови зборів

ЗА

14 072 624

голосів

100

%

ПРОТИ

0

 

0

 

УТРИМАЛИСЬ

0

 

0

 

НЕ ГОЛОСУВАЛО

0

 

0

 

 

14 072 624

 

100

 

Рішення про обрання головою зборів Левандовського А.С. прийнято «одностайно» -14 072 624 голосами, що складає 99,13% голосів від загальної кількості та 100% голосів від присутніх на зборах.

(Протокол лічильної комісії № 5від 20.03.2013р.)

Обрання секретаря зборів

ЗА

14 072 624

голосів

100

%

ПРОТИ

0

 

0

 

УТРИМАЛИСЬ

0

 

0

 

НЕ ГОЛОСУВАЛО

0

 

0

 

 

14 072 624

 

100

 

Рішення про обрання секретарем зборів Бірюкову І.А.. прийнято «одностайно»- 14 072 624 голосами, що складає 99,13% голосів від загальної кількості та 100% голосів від присутніх на зборах.

(Протокол лічильної комісії № 5 від 20.03.2013р.)

 

З другого питання порядку денного

Слухали: Левандовського А.С. голову зборів.

Голова зборів Левандовський А.С. для проведення зборів запропонував

обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб та затвердити персональний склад лічильної комісії:

1. ШепільТ.Е.

2. Гвоздікова О.К.

3. Корольова С.О.

Питання ставиться на голосування .

Працює лічильна комісія.

Результати голосування:

ГОЛОСУВАЛИ:

Обрання членом лічильної комісії Шепіль Т.Е.

ЗА

14 072 624

голосів

100

%

ПРОТИ

0

 

0

 

УТРИМАЛИСЬ

0

 

0

 

НЕ ГОЛОСУВАЛО

0

 

0

 

 

14 072 624

 

100

 

 

Рішення про обрання Шепіль Т.Е. членом лічильної комісії прийнято «одностайно»-14 072 624 голосами, що складає 99,13% голосів від загальної кількості та 100% голосів від присутніх на зборах.

(Протокол лічильної комісії № 5 від 20.03.2013р.)

Обрання членом лічильної комісії Гвоздікову О.К.

ЗА

14 072 624

голосів

100

%

ПРОТИ

0

 

0

 

УТРИМАЛИСЬ

0

 

0

 

НЕ ГОЛОСУВАЛО

0

 

0

 

 

14 072 624

 

100

 

 

Рішення про обрання Гвоздікову О.К. членом лічильної комісії прийнято «одностайно»-14 072 624 голосами, що складає 99,13% голосів від загальної кількості та 100% голосів від присутніх на зборах.

(Протокол лічильної комісії № 5 від 20.03.2013р.)

Обрання членом лічильної комісії Корольову С.А.

ЗА

14 072 624

голосів

100

%

ПРОТИ

0

 

0

 

УТРИМАЛИСЬ

0

 

0

 

НЕ ГОЛОСУВАЛО

0

 

0

 

 

14 072 624

 

100

 

Рішення про обрання членом лічильної комісії Корольову С.О. прийнято «одностайно»-14 072 624 голосами, що складає 99,13% голосів від загальної кількості та 100% голосів від присутніх на зборах.

(Протокол лічильної комісії № 5 від 20.03.2013р.)

Голова зборів Левандовський А.С. запропонував обрати головою лічильної комісії Шепіль Т.Е.

Питання ставиться на голосування .

Працює лічильна комісія.

Результати голосування:

ГОЛОСУВАЛИ:

 

ЗА Шепіль Т.Е.

14 072 624

голосів

100

%

ПРОТИ

0

 

0

 

УТРИМАЛИСЬ

0

 

0

 

НЕ ГОЛОСУВАЛО

0

 

0

 

 

14 072 624

 

100

 

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА Гвоздікову О.К.

384

голосів

0,003

%

ПРОТИ

0

 

 

 

УТРИМАЛИСЬ

58

 

0,0004

 

НЕ ГОЛОСУВАЛО

0

 

 

 

 

442

 

0,0034

 

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА Корольову С.О.

384

голосів

0,003

%

ПРОТИ

0

 

 

 

УТРИМАЛИСЬ

58

 

0,0004

 

НЕ ГОЛОСУВАЛО

0

 

 

 

 

442

 

0,0034

 

Рішення про обрання Шепіль Т.Е. головою лічильної комісії прийнято «одностайно»-14 072 624 голосами, що складає 99,13% голосів від загальної кількості та 100% голосів від присутніх на зборах.

(Протокол лічильної комісії № 5 від 20.03.2013р.)

 

З третього питання порядку денного

Слухали:

Левандовського А.С., голову зборів, який запропонував:

1. Затвердити порядок денний зборів;

2. Затвердити регламент загальних зборів:

- по всім питанням-до 5 хв.

3. Голосування з питань порядку денного зборів проводити з використанням бюлетенів для голосування.

4.. Питання, зауваження, пропозиції по доповідям передавати в письмовій формі в президію через секретаря.

 

Голова зборів оголошує порядок денний зборів:

 

1. Обрання голови та секретаря зборів.(доповідач Левандовський А.С.)

2. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. (доповідач Левандовський А.С.)

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів. (доповідач Левандовський А.С.)

4. Звіт правління про результати діяльності ПАТ за 2012р. (доповідач Бєженко А.О.)

5. Звіт наглядової ради ПАТ про роботу в 2012р. (доповідач Левандовський А.С.)

6. Звіт ревізійної комісії та затвердження висновків ревізійної комісії за 2012р. (доповідач Бірюкова І.А.)

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління, звіту наглядової ради, звіту ревізійної комісії. (доповідач Левандовський А.С.)

8. Затвердження річного звіту товариства за 2012р. (доповідач Шумаров К.Л.)

9. Розподіл прибутку та збитків товариства за 2012р.

(доповідач Шумаров К.Л.)

10. Плановий розподіл прибутку на 2013р. (доповідач Шумаров К.Л.)

11. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради. (доповідач Левандовський А.С.)

12. Обрання голови та членів наглядової ради.

(доповідач Левандовський А.С.)

13. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії. (доповідач Левандовський А.С.)

14. Обрання членів ревізійної комісії. (доповідач Левандовський А.С.)

15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою та членами наглядової ради, обраними на зборах. (доповідач Левандовський А.С.)

16. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно- правових договорів з членами наглядової ради. (доповідач Левандовський А.С.)

Питання про затвердження порядку денного зборів ставиться на голосування

Працює лічильна комісія.

Результати голосування:

ГОЛОСУВАЛИ:

Затвердження порядку денного

ЗА

14 072 364

голосів

99,99

%

ПРОТИ

0

 

 

 

УТРИМАЛИСЬ

200

 

0,001

 

НЕ ГОЛОСУВАЛО

60

 

0,0004

 

 

14 072 624

 

100,0

 

Рішення про затвердження порядку денного прийнято простою більшістю голосів акціонерів 14 072 364 голосів, що складає 99,13% голосів від загальної кількості та 99,99% голосів від присутніх на зборах.

(Протокол лічильної комісії № 5 від 20.03.2013р.)

Затвердження регламенту загальних зборів:

ЗА

14 072 364

голосів

99,99

%

ПРОТИ

0

 

 

 

УТРИМАЛИСЬ

200

 

0,001

 

НЕ ГОЛОСУВАЛО

60

 

0,0004

 

 

14  072 624

 

100,0

 

Рішення про затвердження регламенту загальних зборів прийнято простою більшістю голосів акціонерів- 14 072 364 голосів, що складає 99,13% голосів від загальної кількості та 100% голосів від присутніх на зборах.

(Протокол лічильної комісії № 5 від 20.03.2013р.)

Голосування з питань порядку денного зборів проводити з використанням бюлетенів для голосування.

ЗА

14 072 624

голосів

100

%

ПРОТИ

0

 

 

 

УТРИМАЛИСЬ

0

 

 

 

НЕ ГОЛОСУВАЛО

0

 

 

 

 

14 072 624

 

100

 

Рішення про голосування з питань порядку денного зборів проводити з використанням бюлетенів для голосування прийнято «одностайно»-14 072 624 голосів, що складає 99,13% голосів від загальної кількості та 100% голосів від присутніх на зборах.

(Протокол лічильної комісії № 5 від 20.03.2013р.)

Питання, зауваження, пропозиції по доповідям передавати в письмовій формі в президію через секретаря.

ЗА

14 072 364

голосів

99,99

%

ПРОТИ

0

 

 

 

УТРИМАЛИСЬ

200

 

0,001

 

НЕ ГОЛОСУВАЛО

60

 

0,0004

 

 

14 072 624

 

100,0

 

Рішення про те, що питання, зауваження, пропозиції по доповідям передавати в письмовій формі в президію через секретаря прийнято простою більшістю голосів акціонерів-14 072 364 голосів, що складає 99,13% голосів від загальної кількості та 99,99% голосів від присутніх на зборах.

(Протокол лічильної комісії № 5 від 20.03.2013р.)

З четвертого питання порядку денного

Слухали Бєженко А.О., голову правління, який доповів звіт правління про результати діяльності ПАТ за 2012р. (доклад додається)

Запропоновано: Звіт правління про результати діяльності ПАТ за 2012р. затвердити.

Результати голосування:

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА

14 071 758

голосів

99,99

%

ПРОТИ

666

 

0,005

 

УТРИМАЛИСЬ

200

 

0,001

 

НЕ ГОЛОСУВАЛО

0

 

 

 

 

14 072 624

 

100,0

 

Постановили: Звіт правління про результати діяльності ПАТ за 2012р. затвердити.

Рішення про затвердження звіту правління про результати діяльності ПАТ за 2012р. прийнято простою більшістю голосів акціонерів-14 071 758 голосів, що складає 99,13% голосів від загальної кількості та 99,99% голосів від присутніх на зборах.

(Протокол лічильної комісії № 5 від 20.03.2013р.)

З пятого питання порядку денного

Слухали Левандовського А.С., голову зборів, який доповів звіт наглядової ради ПАТ про роботу за 2012р. (доклад додається)

Запропоновано: Звіт наглядової ради про роботу за 2012р. затвердити.

Результати голосування:

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА

14 072 424

голосів

99,99

%

ПРОТИ

0

 

 

 

УТРИМАЛИСЬ

200

 

0,001

 

НЕ ГОЛОСУВАЛО

0

 

 

 

 

14 072 624

 

100,0

 

Постановили: Звіт наглядової ради про роботу за 2012р. затвердити.

Рішення про затвердження звіту наглядової ради про результати діяльності ПАТ за 2012р. прийнято простою більшістю голосів акціонерів-

14 072 424 голосів, що складає 99,13% голосів від загальної кількості та 99,99 % голосів від присутніх на зборах.

(Протокол лічильної комісії № 5 від 20.03.2013р

 

З шостого питання порядку денного

Слухали члена ревізійної комісії Бірюкову І.А., який доповів звіт та висновки ревізійної комісії за 2012р. (доклад додається)

Запропоновано: Звіт та висновки ревізійної комісії за 2012р. затвердити.

Результати голосування:

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА

14 072 624

голосів

100

%

ПРОТИ

0

 

 

 

УТРИМАЛИСЬ

0

 

 

 

НЕ ГОЛОСУВАЛО

0

 

 

 

 

14 072 624

 

100

 

Постановили: Звіт та висновки ревізійної комісії за 2012р. затвердити.

Рішення про затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2012р. прийнято «одностайно»-14 072 624 голосами, що складає 99,13% голосів від загальної кількості та 100% голосів від присутніх на зборах.

(Протокол лічильної комісії № 5 від 20.03.2013р

З сьомого питання порядку денного

Слухали ЛевандовськогоА.С., голову зборів

Запропоновано: За наслідками розгляду звіту правління, звіту наглядової ради, звіту ревізійної комісії ПАТ за 2012 р. визнати:

-роботу правління ПАТ у 2012р. задовільною;

-роботу наглядової ради ПАТ у 2012р. задовільною;

-роботу ревізійної комісії ПАТ у 2012р. задовільною;

Результати голосування:

ГОЛОСУВАЛИ:

-роботу правління ПАТ у 2012р. задовільною;

ЗА

14 071 700

голосів

99,99

%

ПРОТИ

724

 

0,005

 

УТРИМАЛИСЬ

200

 

0,001

 

НЕ ГОЛОСУВАЛО

0

 

 

 

 

14 072 624

 

100,0

 

-роботу наглядової ради ПАТ у 2012р. задовільною;

ЗА

14 071 700

голосів

99,99

%

ПРОТИ

0

 

 

 

УТРИМАЛИСЬ

924

 

0,007

 

НЕ ГОЛОСУВАЛО

 

 

 

 

 

14 072 624

 

100,0

 

-роботу ревізійної комісії ПАТ у 2012р. задовільною;

ЗА

14 072 424

голосів

99,99

%

ПРОТИ

0

 

 

 

УТРИМАЛИСЬ

200

 

0,001

 

НЕ ГОЛОСУВАЛО

0

 

 

 

 

14 072 624

 

100,0

 

Постановили: За наслідками розгляду звіту правління, звіту наглядової ради, звіту ревізійної комісії ПАТ за 2012 р. визнати:

-роботу правління ПАТ у 2012р. задовільною;

-роботу наглядової ради ПАТ у 2012р. задовільною;

-роботу ревізійної комісії ПАТ у 2012р. задовільною;

Рішення за наслідками розгляду звіту правління, звіту наглядової ради, звіту ревізійної комісії ПАТ за 2012 р. визнати:

-роботу правління ПАТ у 2012р. задовільною; прийнято простою більшістю голосів акціонерів-14 071 700 голосів, що складає 99,13% голосів від загальної кількості та 99,99 % голосів від присутніх на зборах.

Рішення за наслідками розгляду звіту правління, звіту наглядової ради, звіту ревізійної комісії ПАТ за 2012 р. визнати:

. -роботу наглядової ради ПАТ у 2012р. задовільною;

прийнято простою більшістю голосів акціонерів-14 071 700 голосів, що складає 99,13% голосів від загальної кількості та 99,99 % голосів від присутніх на зборах.

Рішення за наслідками розгляду звіту правління, звіту наглядової ради, звіту ревізійної комісії ПАТ за 2012 р. визнати:

. -роботу ревізійної комісії ПАТ у 2012р. задовільною; прийнято простою більшістю голосів акціонерів 14 072 424 голосів, що складає 99,13% голосів від загальної кількості та 99,99 % голосів від присутніх на зборах.

(Протокол лічильної комісії № 5 від 20.03.2013р

З восьмого питання порядку денного

Слухали Шумарова К.Л., головного бухгалтера, який виступив з доповіддю про річний звіт товариства.

Запропоновано: річний звіт товариства за 2012р, який складений за вимогами міжнародних стандартів, (аудиторський висновок аудиторської фірми «Консалтинг Право Аудит») затвердити

Результати голосування:

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА

14 072 424

голосів

99,99

%

ПРОТИ

0

 

 

 

УТРИМАЛИСЬ

200

 

0,001

 

НЕ ГОЛОСУВАЛО

0

 

 

 

 

14 072 624

 

100,0

 

Постановили: річний звіт товариства за 2012р., складений за вимогами міжнародних стандартів та аудиторський висновок АФ «Консалтинг Право Аудит» затвердити

Рішення про затвердження річного звіту товариства за 2012р, складений за вимогами міжнародних стандартів та аудиторський висновок АФ «Консалтинг Право Аудит» затвердити

прийнято простою більшістю голосів акціонерів, 14 072 424 голосів, що складає 99,13% голосів від загальної кількості та 99,99 % голосів від присутніх на зборах.

(Протокол лічильної комісії № 5 від 20.03.2013р

З девятого питання порядку денного

Слухали Шумарова К.Л., головного бухгалтера

Запропоновано: Одержаний збиток, створений в 2012р., покрити за рахунок прибутку минулих років.

Результати голосування:

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА

14 071 758

голосів

99,99

%

ПРОТИ

866

 

0,006

 

УТРИМАЛИСЬ

0

 

 

 

НЕ ГОЛОСУВАЛО

 

 

 

 

 

14 072 624

 

100,0

 

Постановили: Одержаний збиток, створений в 2012р., покрити за рахунок прибутку минулих років.

Рішення про збиток, створений в 2012р., покрити за рахунок прибутку минулих років прийнято простою більшістю голосів акціонерів 14 071 758 голосів, що складає 99,13% голосів від загальної кількості та 99,99% голосів від присутніх на зборах.

(Протокол лічильної комісії № 5 від 20.03.2013р

З десятого питання порядку денного

Слухали Шумарова К.Л., головного бухгалтера

Запропоновано: Якщо в 2013р. буде створено чистий прибуток, направити його на збільшення резервного капіталу.

Результати голосування:

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА

14 071 700

голосів

99,99

%

ПРОТИ

866

 

0,006

 

УТРИМАЛИСЬ

58

 

0,0004

 

НЕ ГОЛОСУВАЛО

 

 

 

 

 

14 072 624

 

100,0

 

Постановили: Якщо в 2013р. буде створено чистий прибуток, направити його на збільшення резервного капіталу.

Рішення про плановий розподіл прибутку на 2013р. прийнято простою більшістю голосів акціонерів 14 071 700 голосів, що складає 99,13% голосів від загальної кількості та 99,99% голосів від присутніх на зборах.

(Протокол лічильної комісії № 5 від 20.03.2013р

З одинадцятого питання порядку денного

Слухали Левандовського А.С., голову зборів

Він доповів про те що, голова наглядової ради Кофанов Ф.Г. написав заяву про припинення його повноважень за власним бажанням, а також в зв’язку зі смертю члена наглядової ради Токаря М.І.,

Запропоновано: з 20.03.2013 р. припинити повноваження голови та членів наглядової ради у складі:

1.Кофанов Ф.Г.

2.Левандовський А.С.

3.Токар М.І.

4.Микицюра Н.І.

5.юридична особа-ПАТ завод «Павлоградхіммаш»

Результати голосування:

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА

14 072 624

голосів

100

%

%

ПРОТИ

0

 

 

 

 

УТРИМАЛИСЬ

0

 

 

 

 

НЕ ГОЛОСУВАЛО

0

 

 

 

 

 

14 072 624

 

100

 

 

Постановили:

з 20.03.2013 р. припинити повноваження голови та членів наглядової ради у складі:

1. Кофанов Ф.Г. -голова наглядової ради

2. Левандовський А.С. -член наглядової ради

3. Токар М.І.- член наглядової ради

4. Микицюра Н.І.- член наглядової ради

5. юридична особа-ПАТ завод «Павлоградхіммаш»

Рішення про припинення повноваження голови та членів наглядової ради у складі:

1. Кофанов Ф.Г.-голова наглядової ради

2. Левандовський А.С.-член наглядової ради

3. Токар М.І.-член наглядової ради

4. Микицюра Н.І.- член наглядової ради

5. юридична особа-ПАТ завод «Павлоградхіммаш»

прийнято простою більшістю голосів акціонерів 14 072 624 голосами , що складає 99,13% голосів від загальної кількості та 100% голосів від присутніх на зборах.

(Протокол лічильної комісії № 5 від 20.03.2013р

По дванадцятому питанню

Слухали Левандовського А.С., голову зборів

За статутом ПАТ кількісний склад наглядової ради - 5 осіб.

Наглядовою радою запропоновано шість кандидатів. Інформація про кандидатів у члени наглядової ради представлена на обороті бюлетеня №12 для кумулятивного голосування

Запропоновано:

1.Обрати наглядову раду у складі 5 осіб та затвердити персональний склад із запропонованих кандидатур:

1.Левандовський Анатолій Станіславович

2.Александрук Віталій Васильович

3.Обіход Лідія Миколаївна

4.Суслова Світлана Олегівна

5.Савчук Михайло Володимирович

6.Котляр Андрій Анатолійович

2.Обрати головою наглядової ради –Левандовського А.С.

Результати голосування:

За результатами кумулятивного голосування найбільшу кількість голосів набрали:

1. Левандовський Анатолій Станіславович 14 071 798 голосів

2. Александрук Віталій Васильович 14 071 998 голосів

3. Обіход Лідія Миколаївна 14 071 938 голосів

4. Суслова Світлана Олегівна 14 071 998 голосів

5. Савчук Михайло Володимирович 14 071 998 голосів

За результатами голосування на обрання голови наглядової ради найбільшу кількість голосів набрав Левандовський А.С.-14 071 798 голосів

Постановили:

1. Обрати наглядову раду у складі 5 осіб та затвердити персональний склад:

1. Левандовський Анатолій Станіславович

2. Александрук Віталій Васильович

3. Обіход Лідія Миколаївна

4. Суслова Світлана Олегівна

5. Савчук Михайло Володимирович

2. Обрати головою наглядової ради –Левандовського А.С.

Рішення про обрання наглядової ради у складі 5 осіб та затвердження персонального складу прийнято простою більшістю голосів акціонерів, що складає 99,13% голосів від загальної кількості та 100% голосів від присутніх на зборах.

(Протокол лічильної комісії № 6 від 20.03.2013р

Рішення про обрання головою наглядової ради - Левандовського А.С.

прийнято простою більшістю голосів акціонерів 14 071 758 голосів, що складає 99,13% голосів від загальної кількості та 99,99% голосів від присутніх на зборах.

(Протокол лічильної комісії № 6 від 20.03.2013р)

По тринадцятому питанню

Слухали Левандовського А.С., голову зборів

В зв’язку з тим, що голова та члени ревізійної комісії звільнені з інститута,

Запропоновано: з 20.03.2013 р. припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії у складі:

1. Стогній В.М.- голова ревізійної комісії

2. Новікова Н.В.- член ревізійної комісії

3. Бірюкова І.А. .- член ревізійної комісії

Результати голосування:

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА

14 072 624

голосів

100

%

ПРОТИ

0

 

 

 

УТРИМАЛИСЬ

0

 

 

 

НЕ ГОЛОСУВАЛО

0

 

 

 

 

14 072 624

 

100

 

Постановили:

з 20.03.2013 р. припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії у складі:

1.Стогній В.М.- голова ревізійної комісії

2.Новікова Н.В.- член ревізійної комісії

3.Бірюкова І.А. .- член ревізійної комісії

Рішення про припинення повноваження голови та членів ревізійної комісії прийнято простою більшістю голосів акціонерів 14 072 624 голосами, що складає 99,13% голосів від загальної кількості та 100% голосів від присутніх на зборах.

(Протокол лічильної комісії № 5 від 20.03.2013р)

 

По чотирнадцятому питанню

Слухали Левандовського А.С., голову зборів

За статутом ПАТ кількісний склад ревізійної комісії складає 3 особи.

Наглядовою радою запропоновано чотири кандидати. Інформація про кандидатів у члени ревізійної комісії представлена на обороті бюлетеня №14 для кумулятивного голосування :

1. Андреєва Тетяна Петрівна

2. Захарченко Ганна Михайлівна

3. Цоцоріна Ірина Вячеславівна

4. Коробка Валентина Миколаївна

Із чотирьох кандидатур необхідно обрати три кандидатури.

Запропоновано:

Обрати ревізійну комісію у складі 3-х осіб та затвердити персональний склад із запропонованих кандидатур:

1. Андреєва Тетяна Петрівна

2. Захарченко Ганна Миколаївна

3. Цоцоріна Ірина Вячеславівна

4. Коробка Валентина Миколаївна

Результати голосування:

За результатами кумулятивного голосування найбільшу кількість голосів набрали:

1. Андреєва Тетяна Петрівна 14 071 958 голосів

2. Захарченко Ганна Миколаївна 14 072 564 голосів

3. Цоцоріна Ірина Вячеславівна 14 072 624 голосів

Постановили:

Обрати ревізійну комісію у складі 3-х осіб та затвердити персональний склад:

  1. Андреєва Тетяна Петрівна
  2. Захарченко Ганна Миколаївна
  3. Цоцоріна Ірина Вячеславівна

Рішення про обрання ревізійної комісії у складі 3-х осіб та затвердження персонального складу:

прийнято простою більшістю голосів акціонерів, що складає 99,13% голосів від загальної кількості та 100% голосів від присутніх на зборах.

(Протокол лічильної комісії № 7 від 20.03.2013р)

По пятнадцятому питанню

Слухали Левандовського А.С., голову зборів

Наглядова рада пропонує затвердити умови цивільно- правових договорів, які будуть укладатися з головою та членами наглядової ради, обраних на цих зборах.

Запропоновано:

затвердити умови цивільно- правових договорів, які будуть укладатися з головою та членами наглядової ради

Результати голосування:

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА

14 071 700

голосів

99,99

%

ПРОТИ

0

 

 

 

УТРИМАЛИСЬ

924

 

0,006

 

НЕ ГОЛОСУВАЛО

0

 

 

 

 

14 072 624

 

100,0

 

Постановили:

затвердити умови цивільно - правових договорів, які будуть укладатися з головою та членами наглядової ради

Рішення про затвердження умов цивільно- правових договорів з головою та членами наглядової ради прийнято простою більшістю голосів акціонерів, 14 071 700 голосами, що складає 99,13% голосів від загальної кількості та % голосів від присутніх на зборах. 

(Протокол лічильної комісії № 5 від 20.03.2013р)

По шістнадцятому питанню

Слухали Левандовського А.С., голову зборів

Наглядова рада пропонує доручити підписати голові правління ПАТ Бєженко А.О. цивільно-правові договори з головою та членами наглядової ради.

Запропоновано:

Доручити підписати голові правління ПАТ Бєженко А.О. цивільно-правові договори з головою та членами наглядової ради.

Результати голосування:

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА

14 072 424

голосів

99,99

%

ПРОТИ

0

 

 

 

УТРИМАЛИСЬ

200

 

0,001

 

НЕ ГОЛОСУВАЛО

0

 

 

 

 

14 072 624

 

100,0

 

Постановили:

Доручити підписати голові правління ПАТ Бєженко А.О. цивільно-правові договори з головою та членами наглядової ради

Рішення про затвердження умов цивільно- правових договорів з головою та членами наглядової ради прийнято простою більшістю голосів акціонерів, 14 072 424 голосами, що складає 99,13% голосів від загальної кількості та 99,99 % голосів від присутніх на зборах.

(Протокол лічильної комісії № 5 від 20.03.2013р)

 

Порядок денний вичерпано.

Зауважень до проведення зборів немає.

Збори оголошено закритими.

Голова зборів                                                 А.С.Левандовський

 

Секретар                                                         І.А. Бірюкова

 
Проектирование оборудования для химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслей промышленности: