Особлива інформація емітента від 20 березня 2013

Титульний аркуш Повідомлення

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова правлiння

 

 

 

Бєженко Андрiй Олександрович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

20.03.2013

(дата)

 

Особлива інформація емітента

1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента

Публічне акціонерне товариство «Український науково-дослідний та конструкторський інститут хімічного машинобудування»

1.2 Організаційно-правова форма емітента

Публічне акціонерне товариство

1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

00220285

1.4 Місцезнаходження емітента

61001, Харкiв, Конєва,21

1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента

(057)-730-43-87 (057)-733-05-20

1.6 Електронна поштова адреса емітента

buch@himmash.com.ua

 

 

2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

21.03.2013

 

(дата)

2.2. Повідомлення

55 Бюлетень.Цiннi папери України

25.03.2013

опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

2.3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.himmash.com.ua

в мережі Інтернет

21.03.2013

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено або звільнено)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

20.03.2013

призначено

голова наглядової ради

Левандовський Анатолiй Станиславович

МЕ 376122
Дарницький РУ ГУ МВС України в м.Київi

0

Зміст інформації:

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.03.2013р. тимчасово виконуючого обов'язки голови наглядової ради Левандовського Анатолiя Станиславовича призначено головою наглядової ради з 20.03.2013р.замiсть Кофанова Ф.Г. строком на три роки.Частки у статутному капiталi нема.Iнформацiї про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини нема.Стаж керiвної роботи -30 рокiв.Останнє мiсце роботи-голова правлiння ПАТ"УКРНАФТОХIМПРОЕКТ". Попереднє мiсце роботи -директор з проектування ПАТ "УКРНАФТОХIМПРОЕКТ".

20.03.2013

звільнено

Голова наглядової ради

Кофанов Федiр Григорович

ОО 4500943295
88 вiддiленням мiлiцiї м.Москви

0

Зміст інформації:

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.03.2013р. ПАТ "УКРНДIХIММАШ" Кофанова Федора Григоровича припинено повноваження голови наглядової ради з 20.03.3013р. Перебував на посадi голови наглядової ради 2 роки 5 мiсяцiв.Частки у статутному капiталi немає.Iнформацiї про наявнiсть у посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Стаж керiвної роботи-30рокiв.Останнє мiсце роботи-консультант ВАТ "Пензкомпроссормаш", попереднє мiсце роботи-заступник генерального директора ТОВ "НВК Кедр-89",м.Москва,Росiя.

20.03.2013

призначено

член наглядової ради

Александрук Вiталiй Васильович

ВМ 241857
Коростенським МРВ УМВС України в Житомирськiй обл.

0

Зміст інформації:

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "УКРНДIХIММАШ" вiд 20.03.2013р. Александрук Вiталiя Васильовича . призначено членом наглядової ради з 20.03.2013р.строком на три роки Частки у статутному капiталi немає. Iнформацiї про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Стаж керiвної роботи -6 рокiв. Останнє мiсце роботи- директор з господарських питань ПАТ "УКРНАФТОХIМПРОЕКТ"
Попереднє мiсце роботи-головний енергетик ПАТ "УКРНАФТОХIМПРОЕКТ"

20.03.2013

звільнено

член наглядової ради

Токар Миколай Iванович

ММ 822874
Дзержинським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл.

0

Зміст інформації:

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.03.2013р.. припинено повноваження члена нагдядової ради Токаря Миколая Iвановича з 20.03.2013р. у зв'язку зi смертю. Перебував на посадi члена наглядової ради 4 роки 11 мiсяцiв.Частки у статутному капiталi немає.Iнформацiї про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Стаж керiвної роботи-30 рокiв.Останнє мiсце роботи-директор Харкiвської фiлiї ПАТ "УКРНАФТОХIМПРОЕКТ".

20.03.2013

призначено

член наглядової ради

Обiход Лiдiя Миколаївна

ЛМ 356975
Нiжинський МВ УМВС України в Чернiгiвськiй обл.

0

Зміст інформації:

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.03.2013р. Обiход Лiдiю Миколаївну призначено членом наглядової ради строком на три роки з 20.03.2013р. Частки у статутному капiталi немає. Iнформацiї про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає Стаж керiвної роботи-3 мiсяцi. Останнє мiсце роботи- завiдувач групи планово-договiрного вiддiлу ПАТ "УКРНАФТОХIМПРОЕКТ." Попереднє мiсце роботи- економiст 1 категорiї ПАТ "УКРНАФТОХIМПРОЕКТ".

20.03.2013

звільнено

член наглядової ради

Микицюра Наталя Миколаївна

АК 798837
Павлоградським МВ УМВД України в Днiпропетровськiй обл.

0

Зміст інформації:

Рiшенням загальних зборiв ПАТ вiд 20.03.2013р. припиненi повноваження члена наглядової ради Микицюри Н.М. з 20.03.2013р. Перебувала на посадi члена наглядової ради 1 рiк 11 мiсяцiв. Частки у статутному капiталi немає.Iнформацiї про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Стаж керiвної роботи-iнформацiї немає.Останнє мiсце роботи-начальник юридичного вiддiлу ПАТ завод "Павлоградхiммаш"

20.03.2013

призначено

член наглядової ради

Суслова Свiтлана Олегiвна

СН 843837
Мiнським РУ ГУ МВС України в м.Києвi

0

Зміст інформації:

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.03.2013р. Суслову Свiтлану Олегiвну призначено членом наглядової ради строком на три роки з 20.03.2013р.Частки у статутному капiталi немає.Iнформацiї про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Стаж керiвної роботи-6 рокiв.Останнє мiсце роботи- заступник начальника планово-договiрного вiддiлу ПАТ "УКРНАФТОХIМПРОЕКТ". Попереднє мiсце роботи-завiдувач групи планово-договiрного вiддiлу ПАТ "УКРНАФТОХIМПРОЕКТ"

20.03.2013

звільнено

член наглядової ради

ПАТ завод "Павлоградхiммаш"

0 00217417
даних немає

0

Зміст інформації:

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.03.2013р. припиненi повноваження члена наглядової ради -юридична особа-ПАТ завод "Павлоградхiммаш" з 20.03.2013р. Адреса: м.Павлоград, Днiпропетровської обл.вул.Харкiвська,15,кодЄДРПОУ-00217417.
Перебував на посадi члена наглядової ради 1 рiк 11 мiсяцiв.Iнформацiї про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Частка у статутному капiталi -10 акцiй (0,0000%)

20.03.2013

призначено

член наглядової ради

Савчук Михайло Володимирович

немає немає
немає

0

Зміст інформації:

Рiшенням загальних зборiв ПАТ вiд 20.03.2013р. Савчука Михайла Володимировича призначено членом наглядової ради строком на три роки з 20.03.2013р.Частки у статутному капiталi немає. Iнфоримацiiї про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Стаж керiвної роботи-34 роки.Останнє мiсце роботи-генеральний директор ЗАТ "Укртатнафта -М"-генеральний директор. Iiнформацiї про попереднє мiсце роботи-немає.

20.03.2013

призначено

голова ревiзiйної комiсiї

Андреєва Тетяна Петрiвна

СН 744876
Мiнським РУГУ МВС України в м.Києвi

0

Зміст інформації:

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.03.2013р., а також рiшенням ревiзiйної комiсiї вiд 20.03.2013р.(протокол засiдання ревiзiйної комiсiї №4 вiд 20.03.2013р.) Андреєву Тетяну Петрiвну призначено головою ревiзiйної комiсiї строком на три роки з 20.03.2013р. Iнформацiї про наянiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Частки у статутному капiталi немає.Стаж керiвної роботи- 5 рокiв.Останнє мiсце роботи- головний бухгалтер ПАТ "УКРНАФТОХIМПРОЕКТ". Попереднє мiсце роботи- головний бухгалтер ПАТ "Київгаз".

20.03.2013

звільнено

голова ревiзiйної комiсiї

Стогнiй Вiктор Миколайович

МК 320332
Ленiнським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл.

0

Зміст інформації:

Рiщенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.03.2013р. припинено повноваження голови ревiзiйної комiсiї Стогнiй Вiктора Миколайовича з 20.03.2013р. в зв'язку зi звiльненням на пенсiю. Перебував на посадi голови ревiзiйонї комiсiї 11 мiсяцiв.Частка у статутному капiталi 0,004%. Iнформацiї про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Стаж керiвної роботи-31 рiк.Останнє мiсце роботи-завiдуючий вiддiлом мiцностi ПАТ "УКРНДIХIММАШ",попереднє мiсце роботи-завiдуючий лабораторiєю мiцностi ВАТ "УКРНДIХIММАШ"

20.03.2013

призначено

член ревiзiйної комiсiї

Захарченко Ганна Миколаївна

МЕ 863626
Деснянським РУ ГУ МВС України в м.Києвi

0

Зміст інформації:

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.03.2013р. Захарченко Ганну Миколаївну призначено членом ревiзiйної комiсiї строком на три роки з 20.03.2013р.Частки у статутному капiталi ПАТ немає. Iнформацiї про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Стаж керiвної роботи-6 рокiв.Останнє мiсце роботи-заступник головного бухгалтера ПАТ "УКРНАФТОХIМПРОЕКТ".Попереднє мiсце роботи- начальник вiддiлу облiку ПАТ "Київгаз"

20.03.2013

звільнено

член ревiзiйної комiсiї

Новiкова Нiна Вiкторiвна

МК 808058
Комiнтерновським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл.

0

Зміст інформації:

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.03.2013р. припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї Новiкової Нiни Вiкторовни з 20.03.2013р. у зв'язку зi звiльненням.Перебувала на посадi члена ревiзiйної комiсiї 5 рокiв ,11 мiсяцiв.Частка у статутному капiталi ПАТ-0,0002%.Iнформацiї про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи-6 рокiв.Останнє мiсце роботи-провiдний iнженер ФЄВ ПАТ "УКРНДIХIММАШ" Попереднє мiсце роботи- iнженер-економiст ВАТ "УКРНДIХIММАШ"

20.03.2013

призначено

член ревiзiйної комiсiї

Цоцорiна Iрина Вячеславiвна

ММ 773246
Московським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл.

0

Зміст інформації:

Рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПАТ вiд 20.03.2013р. Цоцорiну Iрину.Вячеславiвну призначено членом ревiзiйної комiсiї ПАТ з 20.03.2013р.строком на три роки.Частки у статутному капiталi ПАТ немає.Iнформацiї про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Стаж керiвної роботи-8 рокiв.Останнє мiсце роботи-заступник директора по загальним питанням ПАТ "УКРНАФТОХIМПРОЕКТ".Попереднє мiсце роботи-головний бухгалтер ПАТ "УКРНАФТОХIМПРОЕКТ"

20.03.2013

звільнено

член ревiзiйної комiсiї

Бiрюкова Iрина Андрiївна

ММ 835484
Жовтневим РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл.

0

Зміст інформації:

Рiшенням загальних зборiв ПАТ вiд 20.03.2013р .припинено повноваження члена ревiзiйонї комiсiї ПАТ Бiрюкової Iрини Андрiївни з 20.03.2013р. Перебувала на посадi члена ревiзiйної комiсiї 5 рокiв 11 мiсяцiв.Частка у статутному капiталi -0,0001%.Iнформацiї про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини нема.Стаж керiвної роботи-9 рокiв.Останнє мiсце роботи-провiдний спецiалiст по персоналу ПАТ "УКРНДIХIММАШ".Попереднє мiсце роботи-провiдний -економiст ФЄВ.

 
Проектирование оборудования для химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслей промышленности: