Річні загальні збори 2013 (повідомлення)

ПОВІДОМЛЕННЯ ПАТ ”УКРНДІХІММАШ”

 

Наглядова рада публічного акціонерного товариства “Український науково-дослідний та конструкторський інститут хімічного машинобудування” повідомляє, що 20 березня 2013 р. об 11.00. г. за адресою: м. Харків, вул.Конєва, 21, 4 поверх, корпус №11, зал засідань, відбудуться річні загальні збори акціонерів.

Реєстрація учасників проводиться з 10.00 г. до 11.00 г. 20 березня 2013 р. за місцем проведення зборів за пред’явленням паспорту. Для представників-довіреність.

Право на участь у загальних зборах мають особи, які включені до переліку акціонерів товариства. Дата складання переліку акціонерів – 14 березня 2013 р.

Порядок денний :

1.Обрання голови та секретаря зборів.

2. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів.

4. Звіт правління про результати діяльності ПАТ за 2012 р.

5. Звіт наглядової ради ПАТ про роботу в 2012 р.

6. Звіт ревізійної комісії та затвердження висновків ревізійної комісії за 2012р.

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління, звіту наглядової ради, звіту ревізійної комісії.

8. Затвердження річного звіту товариства за 2012 р.

9. Розподіл прибутку та збитків товариства за 2012 р.

10. Плановий розподіл прибутку на 2013 р.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради.

12. Обрання голови та членів наглядової ради.

13. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії.

14. Обрання членів ревізійної комісії.

15.Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою та членами наглядової ради,обраними на зборах.

16.Обрання особи, яка оповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ “УКРНДІХІММАШ”

Найменування показника

Період

Звітний 2012р.

(тис.грн.)

Попередній 2011р.

Усього активів

9545

10029

Основні засоби (за залишковою вартістю)

4267

4724

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

204

143

Сумарна дебіторська заборгованість

1958

1858

Грошові кошти та їх еквіваленти

265

874

Нерозподілений прибуток(непокритий збиток)

1135

884

Власний капітал

8778

8027

Статутний капітал

3549

3549

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

767

2002

Чистий прибуток

251

738

Середньорічна кількість акцій (шт.)

14195760

14195760

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду(шт.)

-

-

Загальна сума коштів,витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб),чол.

40

136

 

Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів буде здійснюватися, починаючи з дати виходу повідомлення у робочі дні з 13.00 г. до 16.30 г. за місцем проведення зборів.

Кожний акціонер має право вносити свої пропозиції щодо порядку денного зборів не пізніше ніж за 20 днів до проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, кількості, типу, або класу належних йому акцій, змісту пропозицій до питання або проекту рішення.

 

Наглядова рада ПАТ “УКРНДІХІММАШ”

 

 

 
Проектирование оборудования для химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслей промышленности: