ПРОТОКОЛ № 24

 

ПРОТОКОЛ № 24

позачергових загальних зборів Публічного акціонерного товариства “Український науково-дослідний та конструкторський інститут хімічного машинобудування”

 

Місце проведення зборів - ПАТ УКРНДІХІММАШ”, м. Харків, вул. Конєва, 21

Дата і час проведення позачергових зборів –25 травня  2012 р. об 11.00 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 21 травня  2012 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 197.

 

Відкрив збори голова наглядової ради Кофанов Ф.Г.

 

Для вирішення питання спроможності зборів слово надано голові реєстраційної комісії Гвоздіковій О.К., яка повідомила, що для участі у зборах зареєструвались акціонери, які володіють 14071946 штук акцій, що складає 99,13% від загальної кількості акцій.

На підставі реєстрації акціонерів збори визнано спроможними.

Збори відкрито.

Порядок денний:

  1. 1.      Обрання голови та секретаря зборів (доповідач Кофанов Ф.Г.).
  2. 2.      Обрання лічильної комісії та затвердження її складу (доповідач Домущей Г.Т.).
  3. 3.      Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів (доповідач Домущей Г.Т.).
  4. 4.       Прийняття рішення про купівлю землі (доповідач Домущей Г.Т.).
  5. 5.       Прийняття рішення про одержання позики на купівлю землі (доповідач Домущей Г.Т.).

6.  Внесення змін до Статуту товариства (доповідач Домущей Г.Т).

 

З першого питання порядку денного слухали: Кофанова Федора Григоровича – голову наглядової ради.

Ухвалили:

Обрати головою зборів Домущея Геннадія Тимофійовича.

Обрати секретарем зборів Бірюкову Ірину Андріївну.

Результати голосування:

Рішення прийнято одностайно-14071946 голосами, що складає 99,13% голосів від загальної кількості та 100% голосів від присутніх на зборах.

З другого питання порядку денного слухали: Домущея Геннадія Тимофійовича, голову зборів.

Ухвалили:

Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб та затвердити персональний склад лічильної комісії:

1. ШепільТ.Е.

2. Гвоздікова О.К.

3. Корольова С.О.

Результати голосування:

Рішення прийнято одностайно-14071946 голосами, що складає 99,13% голосів від загальної кількості та 100% голосів від присутніх на зборах.

 

З третього питання порядку денного слухали: Домущея Геннадія Тимофійовича, голову зборів.

Ухвалили:

1. Затвердити регламент загальних зборів:

- по всім шести питанням – до 5 хв.

2. Голосування з питань порядку денного зборів проводити з використанням бюлетенів для голосування.

3. Питання, зауваження, пропозиції по доповідям передавати в письмовій формі в президію через секретаря.

Результати голосування:

Рішення прийнято одностайно-14071946 голосами, що складає 99,13% голосів від загальної кількості та 100% голосів від присутніх на зборах.

З четвертого питання порядку денного слухали Домущея Геннадія Тимофійовича, голову зборів.

Сьогодні  інститут користується землею, на якій розташований, згідно акту

на постійне використання. Враховуючи нестабільність нашого законодавства, територіальне  розташування, пропонується  прийняти рішення про купівлю землі, якою користується товариство на правах  постійного  використання.

Ухвалили:

Прийняти рішення про купівлю землі, якою користується товариство  на правах постійного використання . 

Результати голосування:

Рішення прийнято

“За”-14071886 голосів,  що складає 99,13% голосів від загальної кількості та 99,9% голосів від присутніх на зборах.

“Проти”-нема.

“Утримався”-60 голосів, що складає 0,1 %  голосів від присутніх на зборах.

З пятого питання порядку денного слухали Домущея Геннадія Тимофійовича, голову зборів.

Вартість земельної ділянки  та процедура оформлення документів  складає приблизно 8 млн. грн. Але протягом року вона  може збільшуватися. Пропонується: взяти позику для купівлі землі в розмірі до    5 млн. дол. США.

Ухвалили:

Прийняти рішення про одержання позики на купівлю землі  в розмірі  до 5,0 млн. дол.

Результати голосування:

Рішення прийнято одностайно14071946 голосами, що складає 99,13% голосів від загальної кількості та 100% голосів від присутніх на зборах.

З шостого питання порядку денного слухали Домущея Геннадія Тимофійовича, голову зборів.

Пропонується:

1. Частину  21 п.9.3.1.  викласти в наступній  редакції:

-прийняття  рішення  про вчинення  значних правочинів, якщо предметом значного  правочину  є ринкова вартість  майна або послуг, яка перевищує 25 відсотків  вартості  активів за даними останньої річної фінансової звітності  Товариства;

2. Доручити голові правління, генеральному директору   Домущею Геннадію Тимофійовичу підписати зміни  до Статуту.

3. Затвердити зміни до Статуту частина 21 п.9.3.1.

Ухвалили:

1.  Частину  21 п.9.3.1.   викласти в наступній  редакції:

-прийняття  рішення  про вчинення  значних правочинів, якщо предметом значного  правочину  є ринкова вартість  майна або послуг, яка перевищує 25 відсотків  вартості  активів за даними останньої річної фінансової звітності  Товариства;

2. Доручити голові правління, генеральному директору   Домущею Геннадію Тимофійовичу підписати зміни  до Статуту.

3. Затвердити зміни до Статуту частина 21 п.9.3.1.

Результати голосування:

Рішення прийнято одностайно-14071946 голосами, що складає 99,13% голосів від загальної кількості та 100% голосів від присутніх на зборах.

 

Порядок денний вичерпано.

Зауважень до проведення зборів немає?

Збори оголошено закритими.

Голова зборів                                                 Г.Т. Домущей

 

Секретар                                                          І.А. Бірюкова

 
Проектирование оборудования для химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслей промышленности: