ПРОТОКОЛ № 23

ПРОТОКОЛ № 23

чергових загальних зборів Публічного акціонерного товариства “Український науково-дослідний та конструкторський інститут хімічного машинобудування”

Місце проведення зборів - ПАТ УКРНДІХІММАШ”, м. Харків, вул. Конєва, 21

Дата і час проведення чергових зборів -13 квітня 2012 р. об 11.00 г.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 9 квітня 2012 р

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 197.

Відкрив збори голова наглядової ради Кофанов Ф.Г.

Для вирішення питання спроможності зборів слово надано голові реєстраційної комісії Гвоздіковій О.К., яка повідомила, що для участі у зборах зареєструвались акціонери, які володіють 14072484 штук акцій, що складає 99.13 % від загальної кількості акцій.

На підставі реєстрації акціонерів збори визнано спроможними.

Збори відкрито.

Порядок денний:

1.      Обрання голови та секретаря зборів (доповідач Кофанов Ф.Г.)

2.      Обрання лічильної комісії та затвердження її складу (доповідач Домущей Г.Т.)

3.      Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів (доповідач Домущей Г.Т.)

4.      Звіт правління  про результати діяльності  ПАТ за 2011 р.

  1. Звіт наглядової ради ПАТ про роботу в 2011 р.
  2. Звіт ревізійної комісії  та затвердження висновків ревізійної комісії за 2011р.
  3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління, звіту наглядової ради, звіту ревізійної комісії.
  4. Затвердження річного звіту товариства за 2011 р.
  5. Розподіл прибутку та збитків товариства за 2011 р.
  6. Плановий розподіл прибутку на 2012 р.
  7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії.
  8. Обрання членів ревізійної комісії.

З першого питання порядку денного слухали: Кофанова Федора Григоровича – голову наглядової ради.

Ухвалили:

Обрати головою зборів Домущея Геннадія Тимофійовича.

Обрати секретарем зборів Бірюкову Ірину Андріївну.

Результати голосування:

Рішення прийнято одностайно-14072484 голосами, що складає 99,13% голосів від загальної кількості та 100% голосів від присутніх на зборах.

З другого питання порядку денного слухали: Домущея Геннадія Тимофійовича, голову зборів.

Ухвалили:

Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб та затвердити персональний склад лічильної комісії:

1. ШепільТ.Е.

2. Гвоздікова О.К.

3. Корольова С.О.

Результати голосування:

Рішення прийнято одностайно-14072484 голосами, що складає 99,13% голосів від загальної кількості та 100% голосів від присутніх на зборах.

З третього питання порядку денного слухали: Домущея Геннадія Тимофійовича, голову зборів.

Ухвалили:

1. Затвердити регламент загальних зборів:

- з перших трьох питань – до 5 хв.

- з четвертого по дванадцяте  питання – до 10 хв.

2. Голосування з питань порядку денного зборів проводити з використанням бюлетенів для голосування.

3. Питання, зауваження, пропозиції по доповідям передавати в письмовій формі в президію через секретаря.

Результати голосування:

Рішення прийнято одностайно-14072484 голосами, що складає 99,13_% голосів від загальної кількості та 100% голосів від присутніх на зборах.

З четвертого питання порядку денного слухали Домущея Геннадія Тимофійовича, голову зборів, який доповів звіт правління про результати діяльності ПАТ за 2011 р.

Ухвалили:

Звіт правління  про результати діяльності ПАТ за 2011 р. затвердити.

Результати голосування:

Рішення прийнято 14072284 голосами, що складає 99,13_% голосів від загальної кількості та 99,99 % голосів від присутніх на зборах.

З п’ятого питання порядку денного слухали Кофанова Федора Григоровича, голову наглядової ради, який доповів звіт наглядової ради ПАТ  про роботу в 2011 р.

Ухвалили:

Звіт наглядової ради ПАТ  про роботу в 2011 р. затвердити.

Результати голосування:

Рішення прийнято 14072284 голосами, що складає 99,13% голосів від загальної кількості та 99,99% голосів від присутніх на зборах.

З шостого питання порядку денного слухали Новікову Ніну Вікторівну, члена ревізійної комісії, яка доповіла звіт та висновки ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік.

Ухвалили:

Звіт та висновки ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік затвердити.

Результати голосування:

Рішення прийнято -14072284 голосами, що складає 99,13% голосів від загальної кількості та 99,99% голосів від присутніх на зборах.

З сьомого питання порядку денного слухали Кофанова Федора Григоровича, голову наглядової ради, який запропонував роботу правління, наглядової ради та ревізійної комісії за 2011р. визнати “задовільною”.

Ухвалили:

Роботу правління за 2011 р. визнати “задовільною”.

Роботу наглядової ради за 2011 р. визнати “задовільною”.

Роботу ревізійної комісії визнати “задовільною”.

Результати голосування:

Рішення прийнято 14072284 голосами, що складає 99,13% голосів від загальної кількості та 99,99% голосів від присутніх на зборах.

З восьмого питання порядку денного слухали Шумарова Костянтина Леонідовича, головного бухгалтера ПАТ, який виступив з доповіддю про річний звіт товариства.

Ухвалили:

Затвердити річний звіт товариства за 2011р.

Результати голосування:

Рішення прийнято 14072284 голосами, що складає 99,13% голосів від загальної кількості та 99,99% голосів від присутніх на зборах.

З дев’ятого питання порядку денного слухали Шумарова Костянтина Леонідовича, головного бухгалтера ПАТ.

Ухвалили:

Прибуток товариства за 2011 р. направити на збільшення резервного капіталу.

Результати голосування:

Рішення прийнято 14072284 голосами, що складає 99,13% голосів від загальної кількості та 99,99% голосів від присутніх на зборах.

З десятого питання порядку денного слухали Шумарова Костянтина Леонідовича, головного бухгалтера ПАТ.

Ухвалили:

Якщо в 2012 р. буде створено чистий прибуток, направити його на збільшення резервного капіталу.

Результати голосування:

Рішення прийнято 14072284 голосами, що складає 99,13 % голосів від загальної кількості та 99,99% голосів від присутніх на зборах.

З одинадцятого питання порядку денного слухали Кофанова Федора Григоровича, голову наглядової ради, який оголосив пропозицію наглядової ради згідно Закону України „Про акціонерні товариства” у зв’язку із звільненням голови ревізійної комісії Загорулько Н.Є. припинити з 13 квітня 2012 р. повноваження членів ревізійної комісії в складі:

1. Загорулько Н.Є.-голова ревізійної комісії

2. Новікова Н.В.

3. Бірюкова І.А.

Ухвалили:

Припинити повноваження членів ревізійної комісії в складі:

1. Загорулько Н.Є.-голова ревізійної комісії

2. Новікова Н.В.

3. Бірюкова І.А.

Результати голосування:

Рішення прийнято 14072284 голосами, що складає 99,13% голосів від загальної кількості та 99,99% голосів від присутніх на зборах.

З дванадцятого питання порядку денного слухали Кофанова Федора Григоровича, голову наглядової ради, який оголосив пропозицію наглядової ради обрати ревізійну комісію у складі 3-х осіб:

1. Стогній В.М.

2. Новікова Н.В.

3. Бірюкова І.А.

Ухвалили:

Обрати ревізійну комісію у складі 3-х осіб:

1. Стогній В.М.

2. Новікова Н.В.

3. Бірюкова І.А.

Результати голосування:

Рішення прийнято 14072284 голосами, що складає 99,13 % голосів від загальної кількості та 99,99% голосів від присутніх на зборах.

Порядок денний вичерпано.

Зауважень до проведення зборів немає?

Збори оголошено закритими.

Голова зборів                                                 Г.Т. Домущей

Секретар                                                          І.А. Бірюкова

 
Проектирование оборудования для химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслей промышленности: