ПРОТОКОЛ №3

ПРОТОКОЛ №3

лічильної комісії про підсумки голосування  на  чергових загальних зборах

13 квітня 2012 р.

Дата проведення чергових загальних зборів – 13 квітня 2012 р.

Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами:

 1. Обрання голови та секретаря зборів;
 2. Обрання лічильної комісії та затвердження ії складу;
 3. Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів;
 4. Звіт правління про результати діяльності ПАТ за 2011р.
 5. Звіт наглядової ради  ПАТ про роботу в 2011р.
 6. Звіт ревізійної комісії та затвердження висновків ревізійної комісії за 2011р.
 7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління, звіту наглядової ради, звіту ревізійної комісії.
 8. Затвердження річного звіту товариства за 2011р.
 9. Розподіл прибутку та збитків товариства за 2011р.
 10. Плановий розподіл прибутку на 2012г.
 11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії.
 12. Обрання членів ревізійної комісії.

Рішення щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного :

1. Обрати головою загальних зборів Домущея Геннадія Тимофійовича

Обрати секретарем загальних зборів Бірюкову Ірину Андріївну

Рішення прийнято

Одностайно-14072484 голосами, що складає 99,13% голосів від  загальної кількості  та 100% голосів від присутніх на зборах.

2. Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб та затвердити персональний склад лічильної комісії:

1. ШепільТ.Е.

2. Гвоздікова О.К.

3. Корольова С.О.

Рішення прийнято

Одностайно-14072484 голосами, що складає 99,13% голосів від  загальної кількості  та 100% голосів від присутніх на зборах.

3. Прийняття рішень з питань  порядку проведення зборів.

1. Затвердити регламент загальних зборів:

-по першим трем питанням – до 5хв;

-по четвертому –дванадцятому питанню- до 10хв;

2. Голосування з питань порядку денного зборів проводити з використанням  бюлетенів для голосування.

3. Питання, зауваження, пропозиції по доповідям передавати в письмовій формі в президію через секретаря.

Рішення прийнято

Одностайно 14072484 голосами, що складає 99,13% голосів від  загальної кількості  та 100% голосів від присутніх на зборах.

4. Звіт правління про результати діяльності ПАТ за 2011р. затвердити.

Рішення прийнято 14072284 голосами, що складає 99,13% голосів від  загальної кількості  та  99,99% голосів від присутніх на зборах.

5. Звіт наглядової ради ПАТ про роботу в 2011р. затвердити

Рішення прийнято 14072284 голосами, що складає 99,13% голосів від  загальної кількості  та  99,99% голосів від присутніх на зборах.

6. Звіт та висновки ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2011р. затвердити.

Рішення прийнято 14072284 голосами, що складає 99,13% голосів від  загальної кількості  та  99,99% голосів від присутніх на зборах.

7. За наслідками розгляду звіту правління, звіту наглядової ради, звіту ревізійної комісії  визнати:

1       роботу правління ПАТ у 2011р. задовільною;

2       роботу наглядової ради ПАТ у 2011р. задовільною;

3. роботу ревізійної комісії ПАТ у 2011р. задовільною.

Рішення прийнято 14072284 голосами, що складає 99,13% голосів від  загальної кількості  та  99,99% голосів від присутніх на зборах.

8. Річний звіт товариства за 2011р. затвердити.

Рішення прийнято 14072284 голосами, що складає 99,13% голосів від  загальної кількості  та  99,99 % голосів від присутніх на зборах.

9. Чистий прибуток, створений в 2011р. направити на збільшення резервного капіталу.

Рішення прийнято 14072284 голосами, що складає 99,13% голосів від  загальної кількості  та  99,99 % голосів від присутніх на зборах.

10. Якщо в 2012р. буде створено чистий прибуток, направити його на збільшення резервного капіталу.

Рішення прийнято 14072284  голосами, що складає 99,13% голосів від  загальної кількості  та  99,99 % голосів від присутніх на зборах.

11. Припинити повноваження членів ревізійної комісії у складі:

1. Загорулько Н.Є.-голова ревізійної комісії

2. Новікова Н.В.

3. Бірюкова І.А.

Рішення прийнято 14072284  голосами, що складає 99,13% голосів від  загальної кількості  та  99,99 % голосів від присутніх на зборах.

 1. Обрати ревізійну комісію у складі 3-х осіб:
 2. Стогній В.М.
 3. Новікова Н.В.
 4. Бірюкова І.А.

Рішення прийнято 14072284 голосами, що складає 99,13% голосів від  загальної кількості  та  99,99 % голосів від присутніх на зборах.

Голова лічильної комісії                           Шепіль Т.Е.

Члени лічильної комісії                             Корольова С.О

Гвоздікова О.К.

 
Проектирование оборудования для химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслей промышленности: