Річні загальні збори (повідомлення)

ПОВІДОМЛЕННЯ

Шановний акціонер_____________________________________________________________

Наглядова рада публічного акціонерного товариства “Український науково-дослідний та конструкторський інститут хімічного машинобудування” повідомляє, що 13 квітня 2012 р. об 11.00. г. за адресою: м. Харків, вул. М.Конєва, 21, 2 поверх, адміністративний корпус, кім.201, відбудуться річні загальні збори акціонерів.

Реєстрація учасників проводиться з 10.00 г. до 11.00 г. 13 квітня 2012 р. за місцем проведення зборів за пред’явленням паспорту. Для представників-довіреність.

Право на участь у загальних зборах мають особи, які включені до переліку акціонерів товариства. Дата складання переліку акціонерів - 9 квітня 2012 р.

Порядок денний :

1.Обрання голови та секретаря зборів.

2. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів.

4. Звіт правління про результати діяльності ПАТ за 2011р.

5. Звіт наглядової ради ПАТ про роботу в 2011р.

6. Звіт ревізійної комісії та затвердження висновків ревізійної комісії за 2011р.

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління, звіту наглядової ради, звіту ревізійної комісії.

8. Затвердження річного звіту товариства за 2011р.

9. Розподіл прибутку та збитків товариства за 2011р.

10. Плановий розподіл прибутку на 2012р.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії.

12. Обрання членів ревізійної комісії.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ “УКРНДІХІММАШ”

Найменування показника

Період

Звітний 2011р.

(тис.грн.)

Попередній 2010р.

Усього активів

10084

7986

Основні засоби (за залишковою вартістю)

4724

4937

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

117

94

Сумарна дебіторська заборгованість

1908

858

Грошові кошти та їх еквіваленти

874

350

Нерозподілений прибуток(непокритий збиток)

2601

1863

Власний капітал

8082

7379

Статутний капітал

3549

3549

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

2002

607

Чистий прибуток

738

2179

Середньорічна кількість акцій (шт.)

14195760

14195760

Кількість власних акцій, викуплених протягом  періоду(шт.)

-

-

Загальна сума коштів,витрачених на викуп  власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб),чол.

136

145

Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів буде здійснюватися, починаючи з дати виходу повідомлення у робочі дні з 13.00 г. до 16.30 г. за місцем проведення зборів.

Кожний акціонер має право вносити свої пропозиції щодо порядку денного зборів не пізніше ніж за 20 днів до проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, кількості, типу, або класу належних йому акцій, змісту пропозицій до питання або проекту рішення.

Наглядова рада ПАТ “УКРНДІХІММАШ”

 
Проектирование оборудования для химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслей промышленности: