Протокол №29 2018

ПРОТОКОЛ № 29 

чергових загальних зборів

Публічного акціонерного товариства “Український науково-дослідний та конструкторський інститут хімічного машинобудування”

 

Місце проведення зборів:  

ПАТ УКРНДІХІММАШ”, м. Харків, вул. Конєва, 21, корпус 11, конференц-зал, каб. № 402, 4-й поверх.

Дата проведення зборів

17 квітня 2018 р.

Час проведення зборів:

Збори почато: 15годин 00 хвилин

Збори було закінчено:15 годин 40 хвилин.

 

Повноваження присутніх акціонерів (їх)представників було належним чином перевірені та підтверджені.

За результатами реєстрації акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах, складено перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах (додається)

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:  

22 березня 2018р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

Згідно з даними зведеного облікового реєстру власників цінних паперів, які мають право на участь у зборах, складеного ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 11 квітня 2018р., які мають  право на участь у зборах є 196 осіб, що володіють у сукупності 14 195 760 (чотирнадцять мільйонів сто дев’яносто п’ять тисяч сімсот шістдесят) акцій (голосів), що складає 100% статутного капіталу товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах:

Для участі у зборах зареєструвалися акціонери - власники голосуючих акцій товариства, які володіють у сукупності 14 071 074 акціями, що становлять 99,12 % від загальної кількості голосуючих акцій ПАТ «УКРНДІХІММАШ»

Кворум зборів:

За результатами реєстрації та відповідно до вимог ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства», збори мають кворум, вважаються повноважними та  оголошуються відкритими.

Голова зборів: Левандовський Анатолій Станіславович

Секретар зборів: Гуменна Світлана Миколаївна

 

Порядок денний зборів попередньо затверджений наглядовою радою товариства (протокол засідання наглядової ради № 17 від 22.02.2018р.)

Порядок голосування на зборах:

Відповідно до положень статуту товариства та чинного законодавства голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Одна акція дає акціонеру один голос для вирішення кожного питання порядку денного.

 

 

Порядок денний:

1.Обрання Лічильної комісії чергових Загальних зборів.

(доповідач Левандовський А.С.)

2. Обрання Секретаря (чергових) загальних зборів акціонерів.              (доповідач Левандовський А.С.)

3. Встановлення регламенту проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства. (доповідач Левандовський А.С.)

4. Звіт Наглядової Ради Товариства про роботу в 2017 році. Визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариств.                                            (доповідач Левандовський А.С.)

5. Звіт Правління Товариства про роботу в 2017 році та перспективи розвитку в 2018 році. (доповідач Бєженко А.О.)

6. Звіт і прийняття рішення за результатами розгляду Звіту ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році, та затвердження заходів за результатами його розгляду.                        (доповідач Цоцоріна І.В.)

7. Розгляд і затвердження висновків аудитора (аудиторської компанії) по результатам розгляду аудиторського звіту за 2017 рік. (доповідач Сміян О.Ю)

8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017р.            (доповідач Сміян О.Ю.)

9. Про розподіл прибутку за 2017р, прийняття рішень щодо виплати дивідендів (доповідач Сміян О.Ю.)

10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. (доповідач Левандовський А.С.)

11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.                             (доповідач Левандовський А.С.)

12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання представника, який уповноважується  на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства. (доповідач Бєженко А.О.)

13. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину. (доповідач Левандовський А.С.)

 

За дорученням Наглядової ради чергові загальні збори                                    ПАТ «УКРНДІХІММАШ» відкриває Голова Наглядової ради Левандовський А.С.

Для визначення правочинності зборів він запропонував заслухати доповідь Голови Реєстраційної комісії Шепіль Тетяни Енверівни.

 

 

 

Доповідає Шепіль Т.Е.

Загальна кількість голосів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах - 14 071 074 голосів.

Присутній представник юридичної особи: Компанія з обмеженою відповідальністю «Вільхельміна Холдінг Лімітед» - 14 071 050 акцій (99,12 %), та акціонер       Кузнєцова Н.В.- 24 акцій.

Для визначення кворуму достатньо 7 097 881 шт. голосуючих акцій Товариства,  які мають право голосу по всім питанням компетенції Загальних зборів

Кворум досягнуто.

Чергові загальні збори вважаються правочинними. Протокол реєстраційної комісії додається.

 

З першого питання порядку денного

Голова зборів Левандовський А.С. для проведення зборів запропонував обрати Лічильну комісію у складі 4-х осіб та затвердити персональний склад Лічильної комісії:

Склад лічильної комісії:

1. Шепіль Тетяна Енверівна

2. Коргун Ярослав Юрійович

3. Смирнов Олександр Олександрович

4. Москаленко Тетяна Єгорівна

Питання ставиться на голосування .

Результати голосування:

ГОЛОСУВАЛИ:

Обрання Лічильної комісії  Загальних зборів

ЗА

14 071 074

голосів

100

%

ПРОТИ

0

 

0

 

УТРИМАЛИСЬ

0

 

0

 

НЕ ГОЛОСУВАЛО

0

 

0

 

 

14 071 074

 

100

 

Рішення про обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів у складі: Шепіль Т.Е, Коргун Я.Ю., Смирнова О.О., Москаленко Т.Є. прийнято простою більшістю голосів акціонерів - 14 071 074 голосами, що складає 99,12% голосів від загальної кількості та 100% голосів від присутніх на зборах.

(Протокол лічильної комісії № 1 від 17.04.2018р.)

Головою Лічильної комісії  обрано Коргун Я.Ю.

 

З другого  питання порядку денного

Слухали: Голову зборів Левандовського А.С., який для складання протоколу Загальних зборів акціонерів запропонував обрати секретарем зборів – Гуменну Світлану Миколаївну.

Питання ставиться на голосування.

Працює Лічильна комісія.

 

 

 

Результати голосування: 

ГОЛОСУВАЛИ:

Обрання секретаря Загальних зборів Гуменної С.М.

ЗА

14 071 074

голосів

100

%

ПРОТИ

0

 

0

 

УТРИМАЛИСЬ

0

 

0

 

НЕ ГОЛОСУВАЛО

0

 

0

 

 

14 071 074

 

100

 

Рішення про обрання секретаря Загальних зборів Гуменної С.М.. прийнято простою більшістю голосів акціонерів -14 071 074 голосами, що складає 99,12% голосів від загальної кількості та 100% голосів від присутніх на зборах.

(Протокол лічильної комісії №1 від 17.04.2018р.)

 

З третього питання порядку денного

Слухали: Голову зборів Левандовського А.С. , який запропонував затвердити наступній регламент для виступаючих:

-  час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 5 хв.

- час для виступів учасників у дебатах та обговорення з питань порядку денного – до 3 хв.

- час для відповідей на питання, довідки – до 3 хв.

Голосування з питань регламенту для виступаючих відбувається з використанням бюлетенів для голосування.

Працює лічильна комісія.

Результати голосування:  

ГОЛОСУВАЛИ:

Затвердження регламенту для виступаючих

ЗА

14 071 074

голосів

100

%

ПРОТИ

0

 

0

 

УТРИМАЛИСЬ

0

 

0

 

НЕ ГОЛОСУВАЛО

0

 

0

 

 

14 071 074

 

100,0

 

Рішення про затвердження регламенту для виступаючих прийнято простою більшістю голосів акціонерів – 14 071 074 голосами, що складає 99,12% голосів від загальної кількості та 100% голосів від присутніх на зборах .

(Протокол лічильної комісії № 1 від 17.04.2018р.)

З четвертого питання порядку денного

Слухали: Голову Наглядової ради, Левандовського А.С., який зачитав Звіт  Наглядової ради Товариства про роботу в 2017 році. Визначення основних напрямів діяльності акціонерного Товариства.

Запропоновано:

Звіт правління Наглядової ради Товариства про роботу в 2017 році затвердити. Визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства затвердити. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

Результати голосування:

ГОЛОСУВАЛИ:

Затвердження звіту Наглядової ради Товариства та визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

ЗА

14 071 074

голосів

100

%

ПРОТИ

0

 

0

 

УТРИМАЛИСЬ

0

 

0

 

НЕ ГОЛОСУВАЛО

0

 

0

 

 

14 071 074

 

100,0

 

Постановили:

Звіт правління Наглядової Ради Товариства про роботу в 2017 році затвердити.

Визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства затвердити. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

Рішення про затвердження Звіту правління про результати діяльності ПАТ за 2017р., визначення основних напрямів діяльності акціонерного Товариства та визнання роботи Наглядової ради Товариства задовільною прийнято простою більшістю голосів акціонерів -14 071 074 голосами, що складає 99,12% голосів від загальної кількості та 100% голосів від присутніх на зборах.

(Протокол лічильної комісії № 1 від 17.04.2018р.)

 

З п’ятого питання порядку денного

Слухали: Бєженко А.О., Голову Правління, який зачитав Звіт правління про результати фінансово-господарської  діяльності акціонерного Товариства за 2017р. та перспективи розвитку в 2018р. (доклад додається)

Запропоновано:

Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності акціонерного Товариства за 2017р. затвердити.

Визнати роботу Правління Товариства задовільною.

Заходи за результатами розгляду Звіту Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017р. затвердити.

Результати голосування:

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА

14 071 074

голосів

100

%

ПРОТИ

0

 

0

 

УТРИМАЛИСЬ

0

 

0

 

НЕ ГОЛОСУВАЛО

0

 

0

 

 

14 071 074

 

100,0

 

Постановили: Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності акціонерного Товариства за 2017р. та перспективи розвитку в 2018р затвердити. Визнати роботу Правління Товариства задовільною. Затвердити заходи за результатами розгляду Звіту Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017р.

Рішення про затвердження Звіту правління про результати діяльності акціонерного Товариства за 2017р та перспективи розвитку в 2018р. Визнання  роботи Правління Товариства задовільною, та затвердження заходів за результатами розгляду Звіту Голови Правління про результати діяльності Товариства за 2017р. прийнято простою більшістю голосів акціонерів - 14 071 074 голосами, що складає 99,12%  голосів від загальної кількості та 100% голосів від присутніх на зборах.

(Протокол лічильної комісії № 1 від 17.04.2018р.)

З шостого питання порядку денного

Слухали: члена Ревізійної комісії, Цоцоріну І.В., яка зачитала Звіт про результати перевірки  фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017рік та висновки Ревізійної комісії (доклад додається).

Запропоновано:

Звіт та висновки Ревізійної комісії  про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік затвердити.

Визнати Роботу Ревізійної комісії Товариства задовільною.

Затвердити заходи за результатами розгляду Звіту ревізійної комісії за 2017 рік.

Результати голосування:

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА

14 071 074

голосів

100

%

ПРОТИ

0

 

 

 

УТРИМАЛИСЬ

0

 

 

 

НЕ ГОЛОСУВАЛО

0

 

 

 

 

14 071 074

 

100

 

Постановили: Звіт та висновки ревізійної комісії  про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017рік затвердити.  Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства задовільною.

Рішення про затвердження Звіту та висновків ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017рік, та визнання роботи Ревізійної комісії Товариства задовільною прийнято просто більшістю голосів акціонерів - 14 071 074 голосами, що складає 99,12% голосів від загальної кількості та 100% голосів від присутніх на зборах.

(Протокол лічильної комісії № 1 від 17.04.2018р.)

З сьомого питання порядку денного

Слухали: головного бухгалтера, Сміян О.Ю., яка виступила з доповіддю про результати та висновки розгляду зовнішнього аудиторського Звіту Товариства за 2017рік.

Запропоновано: Висновки за результатами розгляду зовнішнього аудиторського звіту Товариства за 2017рік затвердити та прийняти до уваги.

Результати голосування:

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА

14 071 074

голосів

100

%

ПРОТИ

0

 

0

 

УТРИМАЛИСЬ

0

 

0

 

НЕ ГОЛОСУВАЛО

0

 

0

 

 

14 071 074

 

100,0

 

Постановили: Висновки за результатами розгляду зовнішнього  аудиторського звіту Товариства за 2017рік затвердити та прийняти до уваги.

Рішення про затвердження та прийняття до уваги висновків зовнішнього аудиторського звіту товариства за 2017р, прийнято просто більшістю голосів акціонерів - 14 071 074 голосами, що складає 99,12% голосів від загальної кількості та 100% голосів від присутніх на зборах.

(Протокол лічильної комісії № 1 від 17.04.2018р.)

 

З восьмого питання порядку денного

Слухали: Сміян Олену Юріївну, головного бухгалтера, яка виступила з доповіддю про річний Звіт та баланс акціонерного Товариства за 2017 рік.

Запропоновано: річний Звіт та баланс (станом на 31.12.2017р) акціонерного Товариства за 2017р, який складений за вимогами міжнародних стандартів, (аудиторський висновок аудиторської фірми «Консалтинг Право Аудит») затвердити

Результати голосування:

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА

14 071 074

голосів

100

%

ПРОТИ

0

 

0

 

УТРИМАЛИСЬ

0

 

0

 

НЕ ГОЛОСУВАЛО

0

 

0

 

 

14 071 074

 

100,0

 

Постановили: Річний звіт та баланс (станом на 31.12.2017р) Товариства за 2017р., складений за  вимогами міжнародних стандартів та аудиторський висновок АФ «Консалтинг Право Аудит» затвердити

Рішення про затвердження річного звіту та балансу акціонерного Товариства за 2017р,  прийнято  простою більшістю голосів акціонерів - 14 071 074 голосами, що складає 99,12% голосів від загальної кількості та 100% голосів від присутніх на зборах.

(Протокол лічильної комісії № 1 від 17.04.2018р.)

З дев’ятого питання порядку денного

Слухали: Сміян О.Ю., головного бухгалтера, про розподіл прибутку Товариства за 2017 рік.

Запропоновано: Прибуток від фінансово-господарської діяльності  Товариства за 2017 рік  в повному обсязі направити на покриття збитків минулих років. Дивіденди в 2018 році за підсумками 2017 року не нараховувати і не виплачувати.

Результати голосування:  

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА

14 071 074

голосів

100

%

ПРОТИ

0

 

0

 

УТРИМАЛИСЬ

0

 

0

 

НЕ ГОЛОСУВАЛО

0

 

0

 

 

14 071 074

 

100,0

 

Постановили: Прибуток  від фінансово-господарської діяльності  Товариства за 2017 рік  в повному обсязі направити на покриття збитків минулих років. Дивіденди в 2018 році за результатами 2017 року не нараховувати і не виплачувати.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів  - 14 071 074 голосами,  що складає 99,12% голосів від загальної кількості та 100% голосів від присутніх на зборах.

(Протокол лічильної комісії № 1 від 17.04.2018р.)

З десятого питання порядку денного

Слухали: Левандовського А.С., голову зборів, про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Запропоновано: Затвердити рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства в наступному складі:

1. Голова Наглядової ради Товариства - Левандовський Анатолій Станіславович, представник Компанії «Вільхельміна Холдінг Лімітет» (Кіпр);

2. Член Наглядової ради Товариства - Александрук Віталій Васильович, представник Компанії «Вільхельміна Холдінг Лімітет» (Кіпр);

3. Член Наглядової ради Товариства – Суслова Світлана Олегівна, представник Компанії «Вільхельміна Холдінг Лімітет» (Кіпр);

4. Член Наглядової ради Товариства - Обіход Лідія Миколаївна, представник Компанії «Вільхельміна Холдінг Лімітет» (Кіпр);

5. Член Наглядової ради Товариства - Савчук Михайло Володимирович, представник Компанії «Вільхельміна Холдінг Лімітет» (Кіпр);

Результати голосування:

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА

14 071 074

голосів

100

%

ПРОТИ

0

 

 

 

УТРИМАЛИСЬ

0

 

 

 

НЕ ГОЛОСУВАЛО

0

 

 

 

 

14 071 074

 

100

 

Постановили: Затвердити рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Рішення  про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства прийнято простою більшістю голосів акціонерів 14 071 074 голосами, що складає 99,12% голосів від загальної кількості та 100% голосів від присутніх на зборах.

(Протокол лічильної комісії № 1 від 17.04.2018р.)

По одинадцятому питанню порядку денного 

Слухали: Бєженко А.О., Голову Правління, про обрання членів  Наглядової ради Товариства.

За статутом ПАТ кількісний склад Наглядової ради Товариства  - 5 осіб.

На Загальних зборах запропоновано шість кандидатів у члени Наглядової ради.

Інформація про кандидатів у члени Наглядової ради представлена на обороті бюлетеня №11 для кумулятивного голосування.

 

 

 

Запропоновано:

Обрати Наглядову раду у складі 5 осіб та затвердити персональний склад із запропонованих кандидатур:

1. Левандовський Анатолій Станіславович – представник акціонера          Компанії «Вільхельміна Холдінг Лімітет» (Кіпр)

2. Александрук Віталій Васильович - представник акціонера Компанії «Вільхельміна Холдінг Лімітет» (Кіпр)

3. Обіход Лідія Миколаївна - представник акціонера Компанії            «Вільхельміна Холдінг Лімітет» (Кіпр)

4. Суслова Світлана Олегівна - представник акціонера Компанії      «Вільхельміна Холдінг Лімітет» (Кіпр)

5. Савчук Михайло Володимирович - представник акціонера Компанії «Вільхельміна Холдінг Лімітет» (Кіпр)

6. Кобзарь Ігор Олексійович - представник акціонера Компанії        «Вільхельміна Холдінг Лімітет» (Кіпр)

 

Результати голосування:  

За результатами кумулятивного голосування найбільшу кількість голосів набрали:

1. Левандовський Анатолій Станіславович 14 071 074 голосів

2. Александрук Віталій Васильович 14 071 074 голосів

3. Обіход Лідія Миколаївна 14 071 074 голосів

4. Суслова Світлана Олегівна 14 071 074 голосів

5. Савчук Михайло Володимирович 14 071 074 голосів

Постановили:

Обрати Наглядову раду у складі 5 осіб та затвердити персональний склад:

1. Левандовський Анатолій Станіславович

2. Александрук Віталій Васильович

3. Обіход Лідія Миколаївна

4. Суслова Світлана Олегівна

5. Савчук Михайло Володимирович

Рішення про обрання Наглядової ради у складі 5 осіб та затвердження  персонального складу прийнято простою більшістю голосів акціонерів, що складає 99,12% голосів від загальної кількості та 100% голосів від присутніх на зборах.

(Протокол лічильної комісії № 1 від 17.04.2018р.)

 

З дванадцятого питання порядку денного 

Слухали: Бєженко А.О., Голову Правління, про затвердження умови цивільно- правових договорів, які будуть укладатися з членами Наглядової Ради, обраних на цих зборах, встановлення розміру їх винагороди.

Левандовського А.С., голову зборів, про обрання особи  яка уповноважується на підписання  цивільно-правових  договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Запропоновано: затвердити умови цивільно-правових договорів, які будуть укладатися з головою та членами Наглядової ради Товариства та встановити розмір їх винагороди.

Обрати Голову Правління Товариства Бєженко А.О., особою, яка уповноважується на підписання  цивільно-правових  договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

 

Результати голосування:

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА

14 071 074

голосів

100

%

ПРОТИ

0

 

0

 

УТРИМАЛИСЬ

0

 

0

 

НЕ ГОЛОСУВАЛО

0

 

0

 

 

14 071 074

 

100,0

 

Постановили:

Затвердити умови цивільно - правових договорів, які будуть укладатися з головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.

Обрати Голову Правління Товариства Бєженко А.О., особою, яка уповноважується на підписання  цивільно-правових  договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів – 14 071 074 голосами, що складає 99,12% голосів від загальної кількості  та 100%. голосів від присутніх на зборах.

(Протокол лічильної комісії № 1 від 17.04.2018р).

 

З тринадцятого питання порядку денного 

Слухали: Левандовського А.С., голову зборів, про прийняття рішень  по попередньому  наданні згоди на вчинення значних правочинів.

Запропоновано:

13.1.Керуючись положеннями ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попередню згоду (схвалення) на вчинення  значних правочині  (в т.ч., але не обмежуючись,  правочини про придбання, відчуження, оренду, лізинг майна, надання та отримання позик, кредитів, отримання гарантій та акредитивів, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів, підписання всіх видів договорів /контрактів, угод/,  участі у тендерах, проведення всіх видів операцій з майном /рухомим та/або нерухомим/, у тому числі основних фондів, що знаходяться на балансі Товариства, взяття кредитів, підписання ліцензійних договорів на право використання знаків на товари і послуги,  залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, тощо), предметом яких є майно, грошові кошти, роботи або послуги, ринкова вартість кожного з яких (правочинів) становить 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, але не більше суми у еквіваленті 25 000 000,00 грн. (двадцять п’ять  мільйонів гривень нуль копійок) кожний на день вчинення такого правочину, а гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати суму у еквіваленті 50 000 000,00 грн. (п’ятдесят мільйонів гривень нуль копійок).

13.2. Вказані значні правочини можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати ухвалення цього рішення.

13.3.Надати повноваження  щодо підписання значних правочинів Голові Правління  Товариства Бєженко А.О. без подальшого попереднього повідомлення акціонерів, узгодження з акціонерами Товариства, а також без їх подальшої на це згоди.

13.4. Повноваження, надані Голові Правління Товариства цим Протоколом, можуть бути передоручені будь – якій особі в порядку, що передбачений чинним законодавством України. У випадку призначення керівником Товариства іншу особу (в тому числі тимчасово), повноваження надані Голові Правління Товариства Бєженко А.О. цим Протоколом зберігають силу для новопризначеної особи-керівника.

 

Результати голосування:

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА

14 071 074

голосів

100

%

ПРОТИ

0

 

0

 

УТРИМАЛИСЬ

0

 

0

 

НЕ ГОЛОСУВАЛО

0

 

0

 

 

14 071 074

 

100,0

 

Постановили:

13.1.Керуючись положеннями ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попередню згоду (схвалення) на вчинення  значних правочині  (в т.ч., але не обмежуючись,  правочини про придбання, відчуження, оренду, лізинг майна, надання та отримання позик, кредитів, отримання гарантій та акредитивів, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів, підписання всіх видів договорів /контрактів, угод/,  участі у тендерах, проведення всіх видів операцій з майном /рухомим та/або нерухомим/, у тому числі основних фондів, що знаходяться на балансі Товариства, взяття кредитів, підписання ліцензійних договорів на право використання знаків на товари і послуги,  залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, тощо), предметом яких є майно, грошові кошти, роботи або послуги, ринкова вартість кожного з яких (правочинів) становить 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, але не більше суми у еквіваленті 25 000 000,00 грн. (двадцять п’ять  мільйонів гривень нуль копійок) кожний на день вчинення такого правочину, а гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати суму у еквіваленті 50 000 000,00 грн. (п’ятдесят мільйонів гривень нуль копійок).

13.2. Вказані значні правочини можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати ухвалення цього рішення.

13.3.Надати повноваження  щодо підписання значних правочинів Голові Правління  Товариства Бєженко А.О. без подальшого попереднього повідомлення акціонерів, узгодження з акціонерами Товариства, а також без їх подальшої на це згоди.

13.4. Повноваження, надані Голові Правління Товариства цим Протоколом, можуть бути передоручені будь – якій особі в порядку, що передбачений чинним законодавством України. У випадку призначення керівником Товариства іншу особу (в тому числі тимчасово), повноваження надані Голові Правління Товариства Бєженко А.О. цим Протоколом зберігають силу для новопризначеної особи-керівника.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів – 14 071 074 голосами, що складає 99,12% голосів від загальної кількості  та 100%. голосів від присутніх на зборах.

(Протокол лічильної комісії № 1 від 17.04.2018р).

 

 

 

 

 

 

 

Порядок денний вичерпано.

Зауважень до проведення зборів немає.

Збори оголошено закритими.

Голова зборів                      А.С.Левандовський

 

Секретар                               С.М. Гуменна

 

 
Проектирование оборудования для химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслей промышленности: