Особлива інформація 2018р

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Голова Правління

 

 

 

Бєженко А.О.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

27.11.2018

 

(дата)

 

 

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

61001 м. Харків, вул. Конєва, 21

4. Код за ЄДРПОУ

00220285

5. Міжміський код та телефон, факс

(057) 730-43-02, 733-05-20

6. Електронна поштова адреса

info@himmash.com.ua

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

27.11.2018

 

(дата)

2. Повідомлення

№ 229 Бюлетень "Відомості НКЦПФР"

 

29.11.2018

опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.himmash.org.ua

в мережі Інтернет

29.11.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

26.11.2018

припинено повноваження

Голова Правління

Бєженко Андрій Олександрович

-

0

Зміст інформації:

Зміни відбулись на підставі рішення засідання Наглядової ради ПАТ "УКРНДІХІММАШ" (Протокол № 22 від 26.11.2018 р.).

Припинено повноваження Голови Правління ПАТ "УКРНДІХІММАШ" Бєженка Андрія Олександровича в зв`язку з закінченням терміну дії повноважень.

Бєженко А.О. не надав письмової згоди на розголошення паспортних даних; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; акцiями овариства не володiє. Бєженко А.О. обіймав посаду Голови Правління ПАТ "УКРНДІХІММАШ" з 27.11.2015 р.

 

26.11.2018

припинено повноваження

Член Правління

Шумаров Костянтин Леонiдович

-

0

Зміст інформації:

Зміни відбулись на підставі рішення засідання Наглядової ради ПАТ "УКРНДІХІММАШ" (Протокол № 22 від 26.11.2018 р.).

Припинено повноваження члена Правління ПАТ "УКРНДІХІММАШ" Шумарова Костянтина Леонідовича в зв`язку з закінченням терміну дії повноважень.

Шумаров К.Л. не надав письмової згоди на розголошення паспортних даних; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; акцiями товариства не володiє. Шумаров К.Л. обіймав посаду члена Правління ПАТ "УКРНДІХІММАШ" з 27.11.2015 р.

 

26.11.2018

припинено повноваження

Член Правління

Караченцева Валентина Василiвна

-

0

Зміст інформації:

Зміни відбулись на підставі рішення засідання Наглядової ради ПАТ "УКРНДІХІММАШ" (Протокол № 22 від 26.11.2018 р.).

Припинено повноваження члена Правління ПАТ "УКРНДІХІММАШ" Караченцевої Валентини Василівни в зв`язку з закінченням терміну дії повноважень.

Караченцева В.В. не надала письмової згоди на розголошення паспортних даних; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями товариства не володiє. Караченцева В.В. обіймала посаду члена Правління ПАТ "УКРНДІХІММАШ" з 27.11.2015 р.

 

26.11.2018

припинено повноваження

Член Правління

Кобзар Iгор Олексiйович

-

0

Зміст інформації:

Зміни відбулись на підставі рішення засідання Наглядової ради ПАТ "УКРНДІХІММАШ" (Протокол № 22 від 26.11.2018 р.).

Припинено повноваження члена Правління ПАТ "УКРНДІХІММАШ" Кобзаря Ігора Олексійовича в зв`язку з закінченням терміну дії повноважень.

Кобзар I.О. не надав письмової згоди на розголошення паспортних даних; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; акцiями товариства не володiє.

Кобзар І.О. обіймав посаду члена Правління ПАТ "УКРНДІХІММАШ" з 27.11.2015 р.

 

26.11.2018

припинено повноваження

Член Правління

Бєженко Анна Олександрiвна

-

0

Зміст інформації:

Зміни відбулись на підставі рішення засідання Наглядової ради ПАТ "УКРНДІХІММАШ" (Протокол № 22 від 26.11.2018 р.).

Припинено повноваження члена Правління ПАТ "УКРНДІХІММАШ" Бєженко Анни Олександрівни в зв`язку з закінченням терміну дії повноважень.

Бєженко А.О. не надала письмової згоди на розголошення паспортних даних; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями товариства не володiє.

Бєженко А.О. обіймала посаду члена Правління ПАТ "УКРНДІХІММАШ" з 27.11.2015 р.

 

26.11.2018

обрано

Голова Правління

Бєженко Андрій Олександрович

-

0

Зміст інформації:

Зміни відбулись на підставі рішення засідання Наглядової ради ПАТ "УКРНДІХІММАШ" (Протокол № 22 від 26.11.2018 р.).

Бєженка Андрія Олександровича обрано Головою Правління ПАТ "УКРНДІХІММАШ" строком на 3 (три) роки до 26.11.2021 р. включно.

Бєженко А.О. не надав письмової згоди на розголошення паспортних даних; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; акцiями товариства не володiє.

Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - директор, Голова Правління.

Бєженко А.О. обiймає посаду директора ХФ ПАТ"УКРНАФТОХIМПРОЕКТ" (адреса: 61001, м. Харкiв, вул. Конєва, 21).

 

26.11.2018

обрано

Член Правління

Смiян Олена Юрiївна

-

0

Зміст інформації:

Зміни відбулись на підставі рішення засідання Наглядової ради ПАТ "УКРНДІХІММАШ" (Протокол № 22 від 26.11.2018 р.).

Сміян Олену Юріївну обрано членом Правління ПАТ "УКРНДІХІММАШ" строком на 3 (три) роки до 26.11.2021 р. включно.

Смiян О.Ю. не надала письмової згоди на розголошення паспортних даних; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями товариства не володiє; на iнших пiдприємствах посад не обiймає.

Протягом останнiх п`яти рокiв обiймала посаду головного бухгалтера.

 

26.11.2018

обрано

Член Правління

Бєженко Анна Олександрiвна

-

0

Зміст інформації:

Зміни відбулись на підставі рішення засідання Наглядової ради ПАТ "УКРНДІХІММАШ" (Протокол № 22 від 26.11.2018 р.).

Бєженко Анну Олександрівну обрано членом Правління ПАТ "УКРНДІХІММАШ" строком на 3 (три) роки до 26.11.2021 р. включно.

Бєженко А.О. не надала письмової згоди на розголошення паспортних даних; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями товариства не володiє; на iнших пiдприємствах посад не обiймає.

Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - головний фахiвець (з генеральних планiв) проектної органiзацiї, головний iнженер по ремонтним роботам, головний інженер, член Правління.

 

26.11.2018

обрано

Член Правління

Болдирєва Любов Омелянівна

-

0

Зміст інформації:

Зміни відбулись на підставі рішення засідання Наглядової ради ПАТ "УКРНДІХІММАШ" (Протокол № 22 від 26.11.2018 р.).

Болдирєву Любов Омелянівну обрано членом Правління ПАТ "УКРНДІХІММАШ" строком на 3 (три) роки до 26.11.2021 р. включно.

Болдирєва Л.О. не надала письмової згоди на розголошення паспортних даних; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями товариства не володiє; на iнших пiдприємствах посад не обiймає.

Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - інженер з експлуатації будівель, споруд, інженерних мереж; провідний спеціаліст по роботі з орендарями.

 

26.11.2018

обрано

Член Правління

Ткаченко Віта Анатоліївна

-

0

Зміст інформації:

Зміни відбулись на підставі рішення засідання Наглядової ради ПАТ "УКРНДІХІММАШ" (Протокол № 22 від 26.11.2018 р.).

Ткаченко Віту Анатоліївну обрано членом Правління ПАТ "УКРНДІХІММАШ" строком на 3 (три) роки до 26.11.2021 р. включно.

Ткаченко В.А. не надала письмової згоди на розголошення паспортних даних; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями товариства не володiє; на iнших пiдприємствах посад не обiймає.

Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - бухгалтер, замісник головного бухгалтера.

 

 
Проектирование оборудования для химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслей промышленности: