Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова правлiння,генеральний директор

 

 

 

Домущей Геннадiй Тимофiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

28.04.2012

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2011 рік

 

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

 

Публiчне акцiонерне товариство "Український науково-дослiдний та конструкторський iнститут хімічного машинобудування"

 

1.2. Організаційно-правова форма емітента

 

Публічне акціонерне товариство

 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

 

00220285

 

1.4. Місцезнаходження емітента

 

Харківська, Жовтневий, 61001, Харкiв, Конєва,21

 

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

 

(057) 730-43-85 (057)-733-05-20

 

1.6. Електронна поштова адреса емітента

 

eco@himmash.com.ua

 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

28.04.2012

 

(дата)

 

2.2. Річна інформація опублікована у

№80.Бюлетень.Цiннi папери України.

 

30.04.2012

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці

www.himmash.com.ua

в мережі Інтернет

28.04.2012

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента:

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

 

е) інформація про рейтингове агентство

 

є) інформація про органи управління емітента

 

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди

 

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

9. Відомості про цінні папери емітента:

а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітент

 

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

г) інформація про похідні цінні папери

 

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

 

10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

 

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

20. Основні відомості про ФОН

 

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

24. Правила ФОН

 

25. Річна фінансова звітність

X

26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

 

27. Аудиторський висновок

 

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності

 

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

30. Примітки

Вiдомостi щодо належностi до будь-яких об'єднань не заповнюється. Iнформацiя про рейтингове агенство ПАТ не заповнює. Iнформацiя про органи управлiння не заповнюється. Iнформацiї про дивiденди нема,тому що дивiденди не виплачувались. Iнформацiї про облiгацiї нема - не випускались. Iнформацiї про iншi цiннi папери нема - не випускались Iнформацiї про похiднi папери нема - невипускались. Iнформацiї про викуп власних акцiй нема - не викупались. Iнформацiї про виданi сертифiкати нема -сертифiкати не видавались. Iнформацiя про обсяг виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не заповнюються ,тому що ПАТ не займається видами дiяльностi,що класифiкується як переробна ,добувна промисловiсть,або виробництво та розподiлення електроенергiї,газу та води. Iнформацiя про випуск iпотечних облiгацiй не заповнюється, тому що iпотечнi облiгацiї не випускались.Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром зобов'язань не розкривається. Iнформацiя про змiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття не розкривається Вiдомостi про структуру iпотечного покритя не розкриваються. Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи,якi складають iпотечне покритя станом на кiнець звiтного перiоду не розкривається. Iнформацiя про прострочених боржником строкiв оплати чергових платежiв за кредитними договорами не заповнюється. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв не заповнюються.,томущо iпотечнi сертифiкати не випускались. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв не заповнюється. Основнi вiдомостi про ФОН не заповнюються. Iнформацiї про осiб ,що володiють сертифiкатами ФОН нема. Розрахунку вартостi чистих активiв ФОН нема. Правила ФОН не заповнюються.


3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Український науково-дослiдний та конструкторський iнститут хімічного машинобудування"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ПАТ "УКРНДIХIММАШ"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

61001

3.1.5. Область, район

Харківська, Жовтневий

3.1.6. Населений пункт

Харкiв

3.1.7. Вулиця, будинок

Конєва,21

 

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

АОО497309

3.2.2. Дата державної реєстрації

22.02.1993

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Виконавчий комiтет Харкiвської мiської ради

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

3548940.00

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

3548940.00

 

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ"Райффайзен Банк Аваль" м.Київ

3.3.2. МФО банку

380805

3.3.3. Поточний рахунок

26007199945

 

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

 

Державний експортно-iмпортний банк України

 

3.3.5. МФО банку

 

351618

 

3.3.6. Поточний рахунок

 

2600901681855

 

 

3.4. Основні види діяльності

73.10.2

дослiдження та розробки в галузi технiчних наук

70.20.0

здання в аренду власного нерухомого майна

55.23.0

надання iнших мiсць для тимчасового проживання,не вiднесених до iнших групувань

 

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

 

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

виконання робiт повишеної небезпеки

3499.11.30.-74.30.0

30.10.2011

Державний комiтет України з промислової безпеки,охорони працi та гiрничного нагляду

02.03.2016

Опис

ПАТ "УКРНДIХIММАШ" прогнозує продовжити термiн дiї виданого дозволу

 

на провадження виконання робiт пiдвищенної небезпеки

557.07.63-73.10.

15.06.2007

Державний комiтет України з промислової безпеки,охорони працi та гiрничного нагляду

16.06.2012

Опис

Прогнозує продовжувати термiн дiї дозволу

 

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Фонд державного майна України,регiональне вiддiлення по Харкiвськiй обл.

23148337

61002Україна м.Харкiв площа Свободи,1

0.000000000000

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Усього

0.000000000000

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу за 2011р.-119 чол. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб ,якi працюють за сумiсництвом-10 чол. Чисельнiсть працiвникiв,якi працюють на умовах неповного робочого часу(дня,тижня)-20 чол. Фонд оплати працi усiх працiвникiв за 2011р.-4277,9 тс.грн. порiвняно з попереднiм роком фонд оплати працi збiльшився. Кадрова полiтика ПАТ спрямована на пiдвищення квалiфiкацiї молодих спецiалiстiв та пiдвищення рiвня розроботки технiчної документацiї.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

голова правлiння,генеральний директор

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Домущей Геннадiй Тимофiйович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АМ 385328 17.04.2001 Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС в Днiпропетровськiй областi

6.1.4. Рік народження**

1961

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

18

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ завод "Павлоградхiммаш"- голова правлiння

6.1.8. Опис

Голова правлiння керує роботою правлiння, вирiшує всi питання дiяльностi товариства,крiм тих,що належать до компетенцiї загальних зборiв., наглядової ради. Голова правлiння вправi без довiренностi пiдписувати договори та угоди,фiнансовi та бухгалтерськi документи, видавати довiреностi. Iнформацiя про виплаченi винагороди не розголошується .На пiдставi протоколу наглядової ради №2 вiд 22.03.2011р. Домущея Г.Т. призначено виконуючим обов'язки голови правлiння, генерального директора з 23.03.2011р. до проведення чергових загальних зборiв ВАТ,19.04.2011р. на пiдставi пропозицiї основного акцiонера- рiшенням загальних зборiв 19.04.2011р. Домущея Г.Т. призначено головою правлiння, генеральним директором строком на 3 роки.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини нема. Стаж керiвної роботи 18 рокiв. Попередня посада-голова правлiння ПАТ"завод "Павлоградхiммаш".

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

член правлiння

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Юрченко Вячеслав Миколайович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

ММ 580297 19.10.2000 Київським МВРВ ХМУ УМВС в Харкiвськiй обл.

6.1.4. Рік народження**

1955

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

18

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ"УКРНДIХIММАШ"-завiдуючий вiддiлом.

6.1.8. Опис

Член правлiння несе вiдповiдальнiсть у межах своїх повноважень за дотримання iнтересiв акцiонерiв згiдно з чинним законодавством України. Винагороди не виплачувались. У посадової особи змiни у персональному складi були. 25.01.2011р. на пiдставi пропозицiї основного акцiонера рiшенням загальних зборiв ЮрченкоВ М. призначено головою правлiння,генеральним директорм ВАТ строком на 5 рокiв.23.03.2011р. на пiдставi протоколу №2 наглядової ради ВАТ вiд 22.03.2011р. Юрченко В.М. звiльнено з посади голови правлiння,генерального директора 19.04.2011р. Юрченко В.М. призначено членом правлiння ВАТ строком на 3 роки. Частка у статутному капiталi-0,0007%.Iнформацiї про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини нема. Стаж керiвної роботи-18 рокiв. попереднi посади-завiдуючий вiддiлом ,завiдуючий сектором, iнженер- конструктор.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

глова правлiння,генеральний директор

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Данилов Юрiй Борисович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

МК 247300 12.12.1996 Червонозаводським РВУ МВС України в Харкiвськiй обл.

6.1.4. Рік народження**

1951

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

31

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "УКРНДIХIММАШ"-заступник генерального директора по науково-дослiднiй та конструкторськiй роботi.

6.1.8. Опис

Голова правлiння, генеральний директор керує роботою правлiння, вирiшує питання дiяльностi товариства, крiм тих що належать до компiтенцiї загальних зборiв та наглядової ради. Голова правлiння вправi без довiреностi пiдписувати договори та угоди,фiнансовi та бухгалтерськi документи, видавати довiреностi. Iнформацiя про виплаченi винагороди не розголошується. У посадової особи змiни у персональному складi вiдбулися. 25.01.2011р. на пiдставi пропозицiї основного акцiонера-рiшенням загальних зборiв Данилова Ю.Б. виведено зi складу правлiння . Перебував на посадi голови правлiння, генерального директора 5 рокiв.Частка у статутному капiталi -0,0004 % .Iнформацiї  про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини нема. Стаж керiвної роботи-31 рiк. Попереднi посади- перший заступник генерального директора по науково-дослiднiй та конструкторськiй роботi, завiдуючий вiддiлом, науковий спiвробiтник.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член правлiння

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бєлов Сергiй Олександрович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

ММ 380326 05.11.1999 Московським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл.

6.1.4. Рік народження**

1951

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

19

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ"УКРНДIХIММАШ"-старший науковий спiвробiтник

6.1.8. Опис

Член правлiння несе вiдповiдальнiсть у межах своїх повноважень за дотримання iнтересiв акцiонерiв .Винагороди члену правлiння не виплачувались.У посадової особи змiн у персональному складi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини нема.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини нема .Стаж керiвної роботи-19 рокiв. Попереднi посади- старший науковий спiвробiтник,старший iнженер-механiк ВАТ "УКРНДIХIММАШ"

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

член правлiння

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Галактiонов Вячеслав Володимирович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕН 403888 16.03.2005 Северодонецьким МВ УМВС України

6.1.4. Рік народження**

1979

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

2

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Завiдуючий сектором, iнженер-конструктор ВАТ.

6.1.8. Опис

Член правлiння несе вiдповiдальнiсть у межах своїх повноважень за дотримання iнтересiв акцiонерiв. Винагороди члену правлiння не виплачувались. 25.01.2011р. Галактiонова В.В. на пiдставi пропозицiї основного акцiонера  рiшенням загальних зборiв ВАТ призначено членом правлiння на 5 рокiв. Рiшенням чергових загальних зборiв вiд 19.04.2011р.Галактiонов В.В. переобраний на новий строк. Iнформацiї про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини нема. Стаж керiвної роботи-2 роки. Попереднi посади-завiдуючий сектором, iнженер-конструктор ВАТ, слюсар -ремонтник Северодонецького ВО "Азот"

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

член правлiння

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кузiнок Лариса Миколаївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

ММ 267833 17.01.2002 Орджонiкiдзевським РВ УМВС України в Харкiвськiй обл.

6.1.4. Рік народження**

1958

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

5

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Завiдуючий планово -виробничим вiддiлом ВАТ "УКРНДIХIММАШ"

6.1.8. Опис

Член правлiння несе вiдповiдальнiсть у межах своїх повноважень за дотримання iнтересiв акцiонерiв. Винагорода не виплачувалась. 25.01.2011р. на пiдставi пропозицiї основного акцiонера -рiшенням загальних зборiв ВАТ призначена строком на 5 рокiв. 19.04.2011р.2011р. рiшенням загальних зборiв ВАТ Кузiнок Л.М. переобрана членом правлiння на новий строк. Частки у статутному капiталi нема. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини нема. Стаж керiвної роботи-5 рокiв. Попереднi посади-завiдуючий вiддiлом, iнженер-економiст ВАТ.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

член правлiння

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шепiль Тетяна Енверiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

МК 377082 05.04.2002 Жовтневим РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл.

6.1.4. Рік народження**

1951

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

15

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Головний спецiалiст ВАТ"УКРНДIХIМАШ"

6.1.8. Опис

Член правлiння несе вiдповiдальнiсть за дотримання iнтересiв акцiонерiв. Винагорода не виплачувалась. 25.01.2011р. рiшенням позачергових зборiв ВАТ призначена членом строком на 5 рокiв.Частка у статутному капiталi -0, 0004%. 19.04.2011р. рiшенням загальних зборiв Шепiль Т.Е. виведено зi складу правлiння. Перебувала на посадi члена правлiння 3 мiсяцi.Iнформацiї про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини нема.Стаж керiвної роботи-15 рокiв.Попереднi посади- головний спецiалiст,молодший науковий спiвробiтник ВАТ.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

перший заступник голови правлiння

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сулiма Анатолiй Миколайович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

МК 738490 29.12.1997 Жовтневим РВУ МВС України в Харкiвськiй обл.

6.1.4. Рік народження**

1946

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

30

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "УКРНДIХIММАШ"-завiдуючий вiддiлом

6.1.8. Опис

Перший заступник голови правлiння несе вiдповiдальнiсть у межах своїх повноважень за дотримання iнтересiв акцiонрiв згiдно з чинним законодавством.Винагорода не виплачувалась. Змiни у персональному складi були.Рiшенням позачергових зборiв вiд 25.01.2011р. Сулiму А.М. виведено зi складу правлiння.Перебував на посадi 5 рокiв.iнформацiї про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини нема.Стаж кервiної роботи-30 рокiв.Поперднi посади-завiдуючий вiддiлом ,науковий спiвробiтник ВАТ.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

член правлiння

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шумаров Костянтин Леонiдович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

ММ 850714 14.02.2001 Московським РВХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл.

6.1.4. Рік народження**

1976

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

4

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "УКРНДIХIММАШ"-бухгалтер

6.1.8. Опис

Член правлiння несе вiдповiдальність у межах  своїх повноважень за дотримання  інтересів акціонерів згідно чинного законодавства .Винагороди не виплачувались.

Зміни у персональному складі були. На підставі пропозиції основного акціонера – рішенням  загальних зборів  від 25.01.2011р. Шумарова К.Л. виведено  зі складу правління. Перебував на посаді члена правління 2 роки. Інформації  про наявність  непогашеної судимості  за корисливі та посадові злочини нема. Стаж керівної роботи 4 роки. Попередні  посади- бухгалтер, інженер ВАТ”УКРНДІХІММАШ”

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

член правлiння

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Андрєєв Валерiй Миколайович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

ММ 18693 24.02.1999 Київським РВХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл.

6.1.4. Рік народження**

1948

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

23

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ -помiчник генерального директора по технiчнiй експлуатацiї будiвель та споруд.

6.1.8. Опис

Член правлiння несе вiдповiдальнiсть у межах своїх повноважень за дотримання iнтересiв акцiонерiв. Винагороди не виплачувались.Змiни у персональному складi були. 25.01.2011р. на пiдставi пропозицiї основного акцiонера-рiшенням загальних зборiв вiд 25.01.2011р. Андрєєва В.М. виведено зi складу правлiння. Перебував на посадi члена правлiння-2 роки. Інформацiї про наявнiсть непогашеної судисотi за корисливi та посадовi злочини нема. Стаж керiвної роботи-23 роки. Попереднi посади-помiчник генерального директора по технiчнiй експлуатацiї будiвель тв споруд, головний механiк та енергетик .

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

голова наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кофанов Федiр Григорович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

ОО 4500943295 28.06.2001 88 вiддiленням мiлiцiї м.Москви

6.1.4. Рік народження**

1951

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

21

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заступник генерального директора ТОВ "НВК Кедр-89" м.Москва,Росiя.

6.1.8. Опис

Голова наглядової ради очолює наглядову раду. Управляє та контролює дiяльнiсть правлiння ПАТ. Винагороди не виплачувались.Рiшенням чергових загальних зборiв вiд 19.04.2011р. Кофанов Ф.Г. Переобраний головою наглядової ради на новий строк-3 роки. Перебував на посадi шiсть мiсяцiв.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини нема.Стаж керiвної роботи-21 рiк. Iнформацiї про попереднi посади-нема.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лєвандовський Анатолiй Станиславович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 334339 10.11.1998 Ватутинським РУГУ МВС У країни в м.Києвi.

6.1.4. Рік народження**

1956

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

35

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Укрнафтохiмпроект"- директор по проектуванню

6.1.8. Опис

Член наглядової ради представляє iнтереси акцiонерiв, конролює та регулює дiяльнiсть правлiння. Члену наглядової ради винагороди не виплачувались.Рiшенням загальних зборiв вiд 19.04.2011р Лєвандовський А.С. переобраний на новий строк.-3 роки.Перебував на посадi члена наглядової ради 5 рокiв.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини нема.Стаж керiвної роботи-35 рокiв. Iнформацiї про попереднє місце роботи нема. Лєвандовський А.С. є директором по проектуванню ПАТ "Укрнафтохiмпроект" за адресою:04655, м.Київ,,вул.Кудрявський узвiз 5-б.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Токарь Миколай Iванович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

ММ 822874 25.04.2001 Дзержинським РВ ХМК КМВС України в Харкiвськiй обл.

6.1.4. Рік народження**

1948

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

27

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Директор Харкiвського фiлiалу ПАТ "Укрнафтохiмпроект"

6.1.8. Опис

Член наглядової ради представляє iнтереси акцiонерiв, контролює та регулює дiяльнiсть правлiння ПАТ.Члену наглядової ради винагороди не виплачувались.Рiшенням загальних зборiв вiд 19.04.2011р. Токаря М.I.призначено членом наглядової ради строком на 3 роки замiсть Матюнiної О.С.Частки у статутному капiталi нема. iнформацiї про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини нема. Стаж керiвної роботи-27 рокiв. iнформацiї про поперднi посади нема. Останнє мiсце роботи- директор Харкiвського фiлiалу ПАТ "Укрнафтохiмпроект"за адресою м.Харкiв,вул.Конєва,21

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

член наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Микицюра Наталя Миколаївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АК 798837 18.01.2000 Павлоградським МВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.

6.1.4. Рік народження**

1960

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

10

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ завод "Павлоградхiммаш"-начальник юридичного вiддiлу.

6.1.8. Опис

Член наглядової ради представляє iнтереси акцiонрiв , контролює та регулює дiяльнiсть правлiння.Винагороди не виплачувались.Рiшенням загальних зборiв вiд 19.04.2011р. Микицюру Н.М.призначено членом наглядової ради строком на три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини нема.Стаж керiвної роботи-10рокiв.Iнформацiї про попереднi посади нема.Останнє мiсце роботи--начальник юридичного вiддiлу ПАТ завод "Павлоградхiммаш".за адресою :м.Павлоград,вул.Харкiвська,15

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

член наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

ПАТ завод "Павлоградхiммаш"

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

00217417 0

6.1.4. Рік народження**

0

6.1.5. Освіта**

0

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ завод "Павлоградхiммаш"

6.1.8. Опис

Iнформацiї нема

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Матюнiна Ольга Сергiiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

ОО 0801496117 27.02.2002 ВВС Ленiнського округу м.Комсомольська на Амурi

6.1.4. Рік народження**

1976

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

1

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "НПК Кедр-89"

6.1.8. Опис

Член наглядової ради представляє iнтереси акцiонерiв, контролює дiяльнiсть правлiння.Винагороди не виплачувались.Рiшенням загальних зборiв вiд 19.04.2011р.Матюнiну О.С.виведено зi складу наглядової ради.Перебувала на посадi члена наглядової ради -шiсть мiсяцiв.Iнформацiї про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини нема.Стаж керiвної роботи-1 рiк. Iнформацiї про попереднi посади нема.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

член наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Трунов Олександр Вiкторович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

ОО 8868316 19.08.2006 ОВД 714 Московської обл.

6.1.4. Рік народження**

1977

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

2

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

НПК "Кедр-89"-провiдний iнженер

6.1.8. Опис

Член наглядової ради представляє iнтереси акцiонерiв.Винагороди не виплачувались.Рiшенням загальних зборiв 19.04.2011р. Трунова О.В.виведено зi складу наглядової ради.Iнформацiї про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини нема.Стаж керiвної роботи- 2 роки.Iнформацiї про попереднi посади нема. Останнє мiсце роботи-провiдний iнженр ТОВ "НПК "Кедр-89",м.Москва,Росiя,Iзмайловський бульвар,б.67.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

член наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Домущей Геннадiй Тимофiйович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АМ 385328 27.04.2012 Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.

6.1.4. Рік народження**

1961

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

18

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ завод "Павлоградхiммаш"-голова правлiння

6.1.8. Опис

Член наглядової ради представляє iнтереси акцiонерiв.Iнформацii про винагороди нема.На пiдставi протоколу №2 засiдання наглядової ради вiд 23.03.2011р. Домущея Г.Т.достроково припинено повноваження члена наглядової ради. Iнформацiї про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини нема. Стаж керiвної роботи-18 рокiв.Перебував на посадi члена наглядової ради-2 роки.Займає посаду голови правлiння ПАТ завод "Павлоградхiммаш" за адресою:м.Павлоград, вул.Харкiвська б.15

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

голова ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Загорулько Нiна Єгорiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

МН 469106 29.07.2002 Липецьким вiддiлом УМВС України в Харкiвськiй обл.

6.1.4. Рік народження**

1954

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

7

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "УКРНДIХIММАШ"-провiдний iнженер

6.1.8. Опис

Голова ревiзiйної комiсiї очолює ревiзiйну комiсiю та здiйснює контроль за фiнансово- господарською дiяльнiстю ПАТ.Рiшенням загальних зборiв ПАТ вiд 13.04.2012р.,а також рiшенням ревiзiйної комiсiї вiд 13.04.2012р. Загорулько Н.Є. виведено зi складу ревiзiйної комiсiї. Стаж керiвної роботи-7 рокiв. Перебувала на посадi голови ревiзiйної комiсiї 5 рокiв. Iнформацiї про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини нема. Попереднi посади-провiдний iнженер, науковий спiвробiтник ВАТ.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

голова ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Стогнiй Вiктор Миколайович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

МК 320332 20.11.1996 Ленiнським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл.

6.1.4. Рік народження**

1948

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

30

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "УКРНДIХIММАШ"-завiдуючий лабораторiєю.

6.1.8. Опис

голова ревiзiйної комiсiї  очолює ревізійну  комісію та здiйснює контроль за фінансово-господарською діяльністю ПАТ.Винагороди не виплачувались.Рішенням загальних  зборів ПАТ від 13.04.2012р. Стогнія Віктора Миколайовича призначено  головою ревізійної комісії  строком на три роки.Непогашеної судимості  за корисливі та посадові злочини нема.Стаж керівної роботи –30 років.Попередні посади –завідуючий лабораторією,старший науковий співробітник  ВАТ “УКРНДІХІММАШ”.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

член ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Новiкова Нiна Вiкторiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

808058 19.03.1998 Комiнтерновським ХМУ УМВС УКРАЇНи по Харкiвськiй обл.

6.1.4. Рік народження**

1955

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

5

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Iнженер-економiст ВАТ.

6.1.8. Опис

Член ревiзiйної комiсiї здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю ПАТ.Винагороди не виплачувались.Рiшенням загальних зборiв вiд 13.04.2012р.Новiкову Н.В. переобрано на новий строк -3 роки.Перебувала на посадi члена ревiзiйної комiсiї 5 рокiв.Iнформацiї про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини нема. Стаж керiвної роботи -5 рокiв. Попередня посада-iнженер-економiст ВАТ.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

член ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бiрюкова Iрина Андрiївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

ММ 835484 26.02.2000 Жовтневим РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл.

6.1.4. Рік народження**

1960

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

8

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ"УКРНДIХIММАШ"-iнженер-економiст планово-виробничого вiдiлу

6.1.8. Опис

Член ревiзiйної комiсiї контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть ПАТ. Винагороди не виплачувались. Рiшенням загальних зборiв вiд 13.04.2012р.Бiрюкову I.А.переобрано на новий строк.-3 роки. Перебувала на посадi члена ревiзiййної комiсiї 5 рокiв. Iнформацiї про наявнiсть напогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини нема. Стаж керiвної роботи-8 рокiв. Попердня посада- iнженер-економiст планово-виробничого вiддiлу.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

голова правлiння,генеральний директор

Домущей Геннадiй Тимофiйович

АМ 385328 17.04.2001 Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС В ДНiпропетровськiй обл.

 

0

0.00000000000

0

0

0

0

голова правлiння, генеральний директор

Данилов Юрiй Борисович

МК 247300 12.12.1998 Червонозаводським РВ УМВС УКраїни вХаркiвськiй обл.х

30.10.2000

50

0.00000000000

50

0

0

0

член правлiння

Юрченко Вячеслав Миколайович

ММ 580297 19.10.2000 Київським МВ РВХ МУУ МВС України в Харкiвськiй обл.

30.10.2000

100

0.00000000000

100

0

0

0

член правлiння

Бєлов Сергiй Олександрович

ММ 380326 05.11.1999 Московським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл

30.10.2000

10

0.00000000000

10

0

0

0

член правлiння

Галактiонов Вячеслав Володимирович

ЕН 403388 16.03.2005 Северодонецьким МВ УМВС України

 

0

0.00000000000

0

0

0

0

член правлiння

Кузiнок Лариса Миколаївна

ММ 267833 17.04.2002 Орджонiкiдзевським РВ УМВС В Харкiвськiй обл.

 

0

0.00000000000

0

0

0

0

член правлiння

Шепiль Тетяна Енверiвна

МК 377082 12.02.1997 Жовтневим РВ ХМУ УМВС в Харкiвськiй обл.

30.10.2000

60

0.00000000000

60

0

0

0

перший заступник голови правлiння

Сулiма Анатолiй Миколайович

МК 738490 29.12.1997 Жовтневим РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл.

30.10.2000

58

0.00000000000

58

0

0

0

член правлiння

Шумаров Костянтин Леонiдович

ММ 850714 02.02.2001 Московським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл.

 

0

0.00000000000

0

0

0

0

член правлiння

Андрєєв Валерiй Миколайович

ММ 128693 24.02.1999 Київським РВ ХМ УМВС України

06.03.2008

25

0.00000000000

25

0

0

0

голова наглядової ради

Кофанов Федiр Григорович

ОО 450943295 28.06.2001 88 вiддiленням мiлiцiї м.Москви

 

0

0.00000000000

0

0

0

0

член наглядової ради

Лєвандовський Анатолiй Станиславович

СН 334339 10.11.1996 Ватутiнським РУГУ МВС України м.Київ

 

0

0.00000000000

0

0

0

0

член наглядової ради

Токарь Микола Iванович

ММ 822874 25.04.2001 Дзержинським РВХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл.

 

0

0.00000000000

0

0

0

0

член наглядової ради

Микицюра Наталя Миколаївна

АК 798837 18.04.2001 Палоградським МВ УМВД України в Днiпропетровськiй обл.

 

0

0.00000000000

0

0

0

0

член наглядової ради

ПАТ завод "Павлоградхiммаш"

002117417 0

30.10.2000

10

0.00000000000

10

0

0

0

член наглядової ради

Матюнiна Ольга Сергiiвна

ОО 0801496117 27.02.2002 Ленiнського округу м Комсомольська на Амурi

 

0

0.00000000000

0

0

0

0

член наглядової ради

Трунов Олександр Вiкотрович

ОО 8868316 19.08.2006 ОВД 714 Московської обл.

 

0

0.00000000000

0

0

0

0

голова ревiзiйної комiсiї

Стогнiй Вiктор Миколайович

МК 320332 20.11.1996 Ленiнським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл.

30.10.2000

600

0.00420000000

600

0

0

0

голова ревiзiйної комiсiї

Загорулько Нiна Єгорiвна

МН 469106 29.07.2002 Липецьким вiддiлом УМВС України в Харкiвськiй обл.

 

0

0.00000000000

0

0

0

0

член ревiзiйної комiсiї

Новiкова Нiна Вiкторiвна

МК 808058 19.03.1998 Комiнтерновським РВ ХМУ УМВС УКраїни

30.10.2000

24

0.00020000000

24

0

0

0

член ревiзiйної комiсiї

Бiрюкова Iрина Андрiївна

ММ 835484 26.12.2000 Жовтневим РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл.

30.10.2000

24

0.00010000000

24

0

0

0

Усього

961

0.00676962600

961

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.


7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Компанiя Вiльхельмiна Холдiнг Лiмiтед"i

106779

0 Кiпр немає Лiiммассол Лiмассол Макариос,199

30.10.2003

14071050

99.12000000000

14071050

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

немає

немає немає

 

0

0.00000000000

0

0

0

0

Усього

14071050

99.12000000000

14071050

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.


8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

 

X

Дата проведення

25.01.2011

Кворум зборів**

99.180000000000

Опис

1.Обрання та вiдкликання голви та членiв правлiння.Збори проводилися з пропозицiї основного акцiонера та подавались пропозицiї до порядку денного компанiєю з обмеженною вiдповiдальнiстю "Вiльхельмiна Холдiнг Лемiтед" Результати розгляду питань порядку денного: Обрати в склад правлiння наступнi кандiдатури:1.Юрченко В.М.-голова правлiння .2.Бєлов СО.3.Шепiль Т.Е.4.Галактiонов В.В.5.Кузiнок Л.М.Вiдкликати зi складу правлiння:1.Данилова Ю.Б.-голова правлiння 2.Сулiма А.М.3.Шумарова К.Л.4.Андрєєва В.М.

 

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

19.04.2011

Кворум зборів**

83.240000000000

Опис

1.Звiт правлiння про результати дiяльностi ВАТ за 2010р. 2.Звiт наглядової ради про результати роботи за 2010р. 3.Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї за 2010р. 4.Затвердження рiчного звiту ВАТ за 2010 р. 5.Розподiл прибутку i збиткiв за 2010р. 6.Плановий розподiл прибутку на 2011р. 7.Обрання голови та членiв правлiння. 8.Обрання голови та членiв наглядової ради 9.Обрання членiв ревiзiйної комiсiї .10 Прийняття рiшення про змiну типу товариства. 11.Затвердження положень "Про загальнi збори","Про наглядову раду","Про правлiння","Про ревiзiйну комiсiю. 12.Прийняття проекта нової редакцiї  Устава, розробленного згiдно з Законом України "Про акцiонернi товриства" .Правлiння ВАТ та основний акцiонер подавали пропозицiї до перелiку питань до порядку денного.Результати розгляду питань порядку денного: -роботу правлiння визнати "задовiльною" -звiт та висновки ревiзiйної комiсiї-затвердити -звiт наглядової ради затвердити -затвердити рiчний бухгалтерський звiт та баланс ВАТ за 2010р. -чисий прибуток, створений в 2010р. направити на збiльшення резервногокапiталу -якщо в 2011р. буде створено чистий прибуток, направити його на поповнення резервного капiталу -затвердити правлiння в наступному складi: 1.Домущей Г.Т. 2.Юрченко В.М. 3 .Кузiнок Л.М. 4.Бєлов С.О. 5.Галактiонов В.В.-обрати головою правлiння ,генеральним директором -Домущея Г.Т. -Затвердити наглядову раду в наступному складi : 1.Кофанов Ф.Г. 2.Лєвандовський А.С. 3.ТокарьМ.I. 4.Микицюра М.I. 5.Юридична особа -ВАТ звод "Павлоградхiммаш" Головою наглядової ради переобрати на новий строк Кофанова Ф.Г. -затвердити ревiзiйну комiсiю в тому ж складi: 1.Загорулько Н.Є. 2.Новiкова Н.В. 3.Бiрюкова I.А. -тип товариства не змiнювати,залишити-вiдкрите акцiонерне товариство -затвердити наступнi положення"Про загальнi збори",Про наглядову раду ",Про правлiння","Про ревiзiйну комiсiю" -затвердити статут в новiй редакцiї.

 

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

 

X

Дата проведення

08.09.2011

Кворум зборів**

99.130000000000

Опис

1Обрання голови та секретаря зборiв 2.Обрання лiчiльної комiсiї та затвердження її складу. 3.Прийняття рiшень з питань порядку проведення зборiв 4.Визначення типу та змiна найменування товариства у зв'язку iз приведенням його дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" 5.Внесення змiн до статуту товариства шляхом викладання його в новiй редакцiї та затвердження в новiй редакцiї статуту iз приведенням у вiдповiднiсть до вимог Закону"про акцiонернi товариства" 6.Затвердження положень про загальнi збори, наглядову раду,правлiння та ревiзiйну комiсiю. 7.Затвердження умов цивiльно- правових договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради,обраними на загальних зборах 19 квiтня 2011р. 8.Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно- правових договорiв, з членами наглядової ради. Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного подавала та iнiцювала проведення загальних зборiв наглядова рада ВАТ. Результати розгляду питань: -обрати головою зборiв-Домущея Г.Т.,обрати секретарем зборiв -Бiрюкову I.А. -обрати лiчiльну комiсiю у складi трьох осiб та затвердити персональний склад: 1.Гвоздiкова О,К, 2.Шепiль Т.Е. 3.Корольова С.О. Затвердити регламент зборiв: 1. по першим трьом питанням- до 5 хв. по четвертому - восьмому питанню-до 10 хв. 2.Голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенiв 3.Питання, зауваження та пропозицiї по доповiдям передавати в письмовiй формi через секретаря. Визначити тип товариства-Публiчне акцiонерне товариство. Змiнити найменування ВАТ "УКРНДIХIММАШ" на ПАТ "УКРНДIХIМАШ" у зв'язку iз приведенням його дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог Закону Укоаїни "Про акцiонернi товариства". Доручити правлiнню здiйснити всi дiї передбаченi законодавством по приведенню дiяльностi у вiдповiднiсть iз вимогами закону. Внести змiни та доповнення до статуту.Затвердити нову редакцiю статуту ПАТ "УКРНДIХIММАШ" . Доручити головi зборiв Домущею Г.Т. пiдписати нову редакцiю статуту. Доручтити правлiнню здiйснити всi дiї щодо державної реєстрацiї статуту ПАТ "УКРНДIХIММАШ". Затвердити наступнi положенння :"Про загальнi збори акцiонерiв",Про наглядову раду",Про правлiння,"Про ревiзiйну комiсiю". Доручити головi зборiв Домущею Г.Т. пiдписати затвердженi положення.Затвердити умови цивiльно- правових договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради,обраними на загальних зборах 19 квiтня 2011р.Доручити пiдписати головi зборiв Домущею Г.Т. цивiльно-правовi договори з членами наглядової ради ,обраними з членами наглядової ради на загальних зборах 19 квiтня 2011р.

 


10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма Консалтинг Право АУДИТ"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

37367752

Місцезнаходження

61052 Україна немає Ленiнський Харкiв Полтавський шлях ,14,офiс,39-41

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

4409

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська Палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

23.12.2010

Міжміський код та телефон

(057)-7546-712

Факс

(057)7546-711

Вид діяльності

дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту

Опис

ПАТ користується послугами аудитора ТОВ "Аудиторська фiрма Консалтинг Право Аудит"

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство"Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Україна немає Шевченкiвський Київ Грiнченка,б.3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ 189650

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.09.2006

Міжміський код та телефон

(044)-279-60-51

Факс

(044)-279-1249

Вид діяльності

професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку,а також саме депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв

Опис

ПАТ користується послугами депозитарiю ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ПАТ "МЕГАБАНК"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

09804119

Місцезнаходження

61002 Україна Харківська Киiвський Харкiв Артема,30

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ 493225

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

23.10.2009

Міжміський код та телефон

(057)-760-20-87

Факс

(057) 760-20-87

Вид діяльності

професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку-депозитарної дiяльностi,а саме- зберiгача цiнних паперiв

Опис

ПАТ користується послугами зберiгача цiнних паперiв ПАТ МЕГАБАНК"

 


11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

29.07.2010

605/1/10

ДКЦПФР

UA4000088397

Акції Іменні прості

Бездокументарна Іменні

0.250

14195760

3548940.000

100.000000000000

Опис

В 2011р. торгiвля цiнними паперами не здiйснювалась .Фактiв лiстiнгу/делiстiнгу цiнних паперiв на фондових бiржах не було.

 


12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

ПАТ "УКРНДIХIММАШ" створено 5.06.1930р.,як державне пiдприємство.У груднi 1995 р. iнститут перетворено в процесi приватизацiї у вiдкрите акцiонерне товариство (наказ ФДМУ по Харкiвськiй обл. №1337 вiд 5.12.1995 р.) ВАТ переiменовано на ПАТ у зв'язку зi змiною типа та найменування товариства( рiшення загальних зборiв вiд 08.09.2011р.)

Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

До органiзацiйної структури ПАТ належить 5 науково-дослiдних та конструкторських вiддiлiв: -проектно- конструкторський, -науково-дослiдний, -конструкторський , -вiддiл мiцностi, -вiддiл фiзико-хiмiчних,корозiйних дослiджень,а також допомiжнi вiддiли: адмiнiстративно- господарський, -фiнансово-економiчний, -дирекцiя, -база вiдпочинку у складi АГВ.Всi пiдроздiли знаходяться на территорiї мiста, крiм бази вiдпочинку.База -у Змiївському районi Харкiвської обл.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицiй ,щодо реорганiзацiї  з боку третiх осiб не поступало.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Облiкова полiтика ведеться згiдно Закону України "Про бухгалтерський звiт i фiнансову звiтнiсть в Українi,а також положень (стандартiв) бухгалтеського облiку. Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку,встановлення,спорудження,та виготовлення з урахуванням сум декiлькох дооцiнок,якi було проведено за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв.Амортизацiя нараховується прямолiнейним способом. Строк амортизацiї нематерiальних активiв -5 рокiв.Метод оцiнки вартостi запасiв-це метод iдентифiкацiйної вартостi запасiв. Iнветицiй в 2011р.не було.

Текст аудиторського висновку

Аудиторська перевiрка проводилась на пiдставi договору №4 вiд 20 лютого 2012р. станом на 31.12.2011р. у складi : -баланс пiдприємства (Ф-1), -звiт про фiнансовi результати(Ф-2), -звiт про рух грошових коштiв (Ф3), -звiт про власний капiтал (Ф4), -примiтки до рiчної фiнансової звiтностi(Ф5). Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi ПАТ є Нацiональнi положення (стандарти бухгалтерського облiку,локальнi акти товариства ). Вiдповiдальнiсть вiдносно фiнансової звiтностi несе керiвництво ПАТ. В обов'язки аудитора входить пiдготовка висновку по фiнансовiй звiтностi на пiдставi аудиторської перевiрки. Метод аудиторської перевiрки є пiдтвердження фiнансової звiтностi ПАТ на предмет повноти ,достовiрностi концептуальним основам,якi використовувалися при їх складаннi. Аудит також включає оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятiсть облiкових оцiнок,зроблених управлiнським персоналом та загального представлення фiнансової звiтностi облiковим принципам. На умовно-позитивну думку аудиторiв,фiнансова звiтнiсть ,згiдно до представлених з документiв бухгвлтерського облiку,справедливо та достовiрно вiдображає фiнансовий стан ПАТ на 31 грудня 2011р., його фiнансовi результати та рух грошових коштiв за 2011р. вiдповiдно до нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку. Розкриття iнформацiї щодо: -розкриття iнформацiї за видами активiв.Склад за видами активiв ПАТ на 31.12.2011р. на суму 10084 тис.грн.,достовiрнiсть та повнота їх оцiнки та ступiнь розкриття вiдповiдають положенням прийнятої облiкової полiтики. -розкриття iнформацiї за видами зобов'язань: визнання,облiк,та оцiнка зобов'язань ПАТ у сумi 2002 тис.грн. вiдповiдають вимогам П(С)БО №11 "Зобов'язання" i положенням облiкової полiтики товариства. -розкриття iнформацiї за видами власного капiталу: структура власного капiталу в сумi 8082 тис.грн. вiдображена достовiрно. вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства. Аудитор вважає,що згiдно до ст.158 ЦКУ ПАТ не має обмеження у вiдношенi виплати дивiдендiв за фiнансовий рiк. -оплати ПАТ статутного фонду у встановленi термiни:статутний капiтал ПАТ цiлком оплачений. -дотримання вимог лiквiдностi професiйних учасникiв фондового ринку,для яких цi показники виплаченi комiсiєю: наведенi коефiцiєнти за 2011р. характеризуються їх зростанням порiвняно з вiдповiдним перiодом 2010р.Економiчну оцiнку фiнансового становища можно характеризовати як стабiльну,фiнансово незалежну ,iз зростанням прибутку на кiнець 2011р. та збiльшення вартостi чистих активiв на 703 тис.грн. -забезпечення випуску цiнних паперiв до законодавства :данi вiдповiдають даним зареєстрованого статутного капiталу у розмiрi 3548940 грн.Додаткового випуску акцiй у 2011р.ПАТ не здiйснювало. -розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку:доход вiд реалiзацiї продукцiї -8660 тис.грн.,що на 21,4% менше у порiвняннi iз 2010р. Усього чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї -7792 тис.грн.Iншi доходи вiдображенi за рядком 060 форми 2, пiдтвердженi даними аналiтичного облiку та головною книгою i складають 7426 тис.грн.Загальна сума операцiйних витрат за 2011р.складає 14033 тис.грн. Розмiр iнших операцiйних витрат складає 5911 тис.грн.Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi -481 тис.грн.Фiнансовим результатом дiяльностi ПАТ за 2011р.є балансовий прибуток у розмiрi 738 тис.грн.Нерозподiлений прибуток на 31.12.2011р. склав 2601 тис.грн.,що вiдповiдає даним рядка 350 гр.4. форми 1 "баланс. -стан виконання зобов'язань за борговими та iпотечними цiнними паперами:борговi цiннi папери вiдсутнi. -розкриття особливої iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року, що можуть вплинути на фiнансово-господарську дiяльнiсть та привести до змiни вартостi цiнних паперiв: згiдно до ст.41 Закону "Про цiннi папери",аудитори розкривають вiдомостi про : -прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму , що перевищує 25% статутного капiталу-не вiдбувалося; -прийняття рiшення про викуп власних акцiй -не було ; -факти лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондовiй бiржi -не було; -отримання позики або кредиту на суму ,що перевищує 25% активiв -не було; -змiни складу посадових осiб емiтента у 2011р. вiдбувалися; -змiна власникiв акцiй,яким належить 10 та бiльше % голосуючих акцiй -не було; -рiшення про зменшення статутного капiталу - не приймалося; -порушення справи емiтента про банкротство,винесення ухвали про санацiю емiтента не було; -рiшення вищого органу або суду про припинення або банкрутство емiтента- не було.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання

Iнститут виконує  самостiйно або на основi кооперацiї науково-дослiднi ,проектi, та конструкторськi роботи в хiiмiчнiй ,нафтопереробнiй ,машинобудiвнiй промисловостях,розробляє та впроваджує новi технологiї i обладнання в рiзних галузях господарства. Але попит на науково- дослiднi розробки не великий.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування

За останнi 5 рокiв було придбано: автомобiль NISSAN-318.5 тис.грн. потенцiостат -34,6 тис.грн. робоча станцiя PATRIOT-52,1 тис.грн, -комп'ютери,монiтори-17 штук, кондецiонери-97,7 тис.грн. -iнженерний копiр -прiнтер-124,7 тис.грн.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основнi засоби ПАТ є засоби виробничого та невиробничого призначення.Ступiнь використання -будiвель та споруд -98%, машин та обладнання-80%. Основнi засоби використовуються по призначенню,але не на повну потужнiсть .Знаходяться в вiддiлах ,лабораторiях,на складi.Капiтальне будiвництво в iнститутi не планується,але проводиться поточний ремонт будiвель та споруд.Планується збiльшення основних засобiв за рахунок купiвлi машин та обладнання.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Основна iстотна проблема ,яка впливає на дiяльнiсть ПАТ-неможливiсть українських замовникiв заказувати роботи та послуги в iнститутi.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

В 2011р. виплачено штрафiв на суму 11,1 тис.грн.За перевищення лiмiтiв по мiцностi по електроенергiї в Обленерго-8,5 тис.грн.пеня за несвоечасну оплату податку на прибуток -1,3 тис.грн.За перевищення лiмiтiв збросiв шкiдливих речовин в стiчнi води Харкiвкомуночиствод-1,3 тис.грн.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Фiнансування дiяльностi ПАТ здiйснюється за рахунок надходження коштiв за виконанi роботи вiд замовникiв України,близького та дальнього зарубiжжя та за рахунок надання примiщень в аренду.Можливi шляхи покращення дiяльностi ПАТ, якби держава пiдтримувала науково- дослiднi роботи i фiнансувала з державного бюджету.

Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів

На кiнець 2011р.укладено договорiв на суму 3864,0 тис.грн.Очiкується прибуток вiд виконання робiт 772,8 тис.грн. Будуть виконанi роботи для державного пiдприємства "Запорiжський титано-магнiєвий комбiнат"-розробка технiчного проекту установки з виготовлення очищеного тетрохлориду титану-2100, тис.грн.Для ТОВ Єврохiм БМУ"- обстеження установки по упарюванню фосфорної кислоти-195,0 тис.грн. Для "Укрнафтохiмпроект"-розробка техiчного проекту на регенератор роствору-109,0 тис.грн.Для ПАТ "Павлоградхiммаш"-розробка робочої конструкторської документацїi-1260,0 тис.грн. Для ПАТ "УКРТАТНАФТА"-виконання робiт по згодженню врiзок в сосудинах,працюючих пiд тиском -200,0 тис.

Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

З метою збiльшення кiлькостi договорiв ,полiпшення фiнансового стану ПАТ планує розширити з замовниками з країн СНД та Дальнього зарубiжжя.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Основна дiяльнiсть ПАТ-є проведення дослiдження та розробок в галузi хiмiчної, нафтопереробної та машинобудiвної промисловостi. Сума фактичних витат на дослiдження та розробки за 2011р.складає-5313,1 тис.грн.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

Справа про стягнення заборговагностi за виконанi роботи з ДП "Схiд ГЗК" у м.Жовтi води №20/115-10 розглядається у Господарському судi Днiпропетровської областi.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Аналiз господорювання емiтента за останнi три роки не проводився,тому iнформацiї про результати аналiза господарювання ПАТ нема.


13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

 

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

4929.000

4714.000

0.000

272.000

4929.000

4986.000

будівлі та споруди

3015.000

2940.000

0.000

0.000

3015.000

2940.000

машини та обладнання

1313.000

1276.000

0.000

146.000

1313.000

1422.000

транспортні засоби

348.000

302.000

0.000

0.000

348.000

302.000

інші

253.000

196.000

0.000

126.000

253.000

322.000

2. Невиробничого призначення:

8.000

10.000

0.000

0.000

8.000

10.000

будівлі та споруди

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

машини та обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

інші

8.000

10.000

0.000

0.000

8.000

10.000

Усього

4937.000

4724.000

0.000

272.000

4937.000

4996.000

Опис

Первiсна ваартiсть на 01.01.2012р.-11117 тис.грн.Знос основних засобiв 6393 тис.грн.Ступiнь зносу -58%.Термiн користування основних засобiв: -будiвель та споруд-67 рокiв, машин та обладнання-10 рокiв, верстати-20 рокiв, комп'ютерна технiка -5 рокiв, iншi-12 рокiв. Основнi засоби використовуються по призначенню, але не на повну потужнiсть.Ступiнь використання основних засобiв виробничого призначення -будiвель та споруд-98 %,машин та обладнання -80 %,iншi-80%.Ступiнь використання основних засобiв не виробничого призначення -90%. Вартiсть основних фондiв виробничого призначення зменьшилась в порiвнянi з попереднiм перiодом у зв'язку з iзносом та вибуттям застарiлого обладнання.

 

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

 

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

8082.000

7379.000

Статутний капітал (тис. грн.)

3549.000

3549.000

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

3549.000

3549.000

Опис

Вартiсть чистих активiв за звiтний перiод та попереднiй перiод визначається,як рiзниця мiж всiєю валютою баланса та поточним зобов’язанням.Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом в 2011р.- 4533,тис.грн.Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих актвiв та скоригованим статутним капiталом за попереднiй перiод-3830 тис.грн.

Висновок

Вартiсть чистих активiв бiльше статутного капiталу.Вимоги п.3 ст.155 ЦКУ дотримуються.

 

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

 

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0.000

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0.000

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0.000

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за векселями (всього)

X

0.000

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0.000

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0.000

X

X

Податкові зобов'язання

X

421.000

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0.000

X

X

Інші зобов'язання

X

1581.000

X

X

Усього зобов'язань

X

2002.000

X

X

Опис:

Iншi зобов'язання : -аванси-740,0 тис.грн. соцiальне страхування -214,0 тис.грн. -оплвта працi-465,0 тис.грн. кредиторська заборгованнiсть-162,0 тис.грн.


15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин

Вид інформації

1

2

3

25.01.2011

27.01.2011

Зміна складу посадових осіб емітента

22.03.2011

24.03.2011

Зміна складу посадових осіб емітента

19.04.2011

19.04.2011

Зміна складу посадових осіб емітента


ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

 

Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках?

 

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2011

3

2

2

2010

3

2

3

2009

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія

X

 

Акціонери

 

X

Реєстратор

 

X

Депозитарій

 

X

Інше (запишіть): Не було

Ні

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

 

Так

Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть): Не було

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Внесення змін до статуту товариства

 

X

Прийняття рішення про зміну типу товариства

X

 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень

 

X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень

 

X

Інше (запишіть): не було

Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

Ні

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

 

 

(осіб)

1

Кількість членів наглядової ради

5

2

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

1

3

Кількість представників держави

0

4

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

1

5

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

6

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

1

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

4

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

Iншi комiтети не створенi

Інші (запишіть)

Iншi комiтети не створенi

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

Iнформацiя вiдсутня

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

 

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

 

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (запишіть): Iнформацiя вiдсутня

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

Iнформацiя вiдсутня

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)

Так

 

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1.00

 

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

 

 

 

Загальні збори акціонерів

Засідання наглядової ради

Засідання правління

1

Члени правління (директор)

Так

Ні

Так

2

Загальний відділ

Ні

Ні

Ні

3

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

Ні

Так

Ні

4

Юридичний відділ (юрист)

Ні

Ні

Ні

5

Секретар правління

Ні

Ні

Ні

6

Секретар загальних зборів

Так

Ні

Ні

7

Секретар наглядової ради

Ні

Ні

Ні

8

Корпоративний секретар

Ні

Ні

Ні

9

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

Ні

Ні

Ні

10

Інше(запишіть): Iнша посадова особа вiтсутня

Ні

Ні

Ні

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови правління

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів правління

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради

Так

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради

Так

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів правління

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління

Ні

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження аудитора

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) НіЯкі документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

 

 

Так

Ні

1

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

2

Положення про наглядову раду

X

 

3

Положення про виконавчий орган (правління)

X

 

4

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

5

Положення про ревізійну комісію

X

 

6

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

7

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

8

Інше (запишіть):

Iншi документи вiдсутнi

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

 

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства

1

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

2

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

3

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Ні

Ні

Так

4

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Так

5

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Так

Ні

Так

Так

Так

6

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

 

 

Так

Ні

1

Не проводились взагалі

 

X

2

Менше ніж раз на рік

 

X

3

Раз на рік

X

 

4

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

 

Наглядова рада

 

X

Правління або директор

 

X

Інше (запишіть)

iнформацiя вiтсутня

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

Iншу причини вiдсутнi

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

 

Так

Ні

Ревізійна комісія

X

 

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

 

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

Iншi вiдсутнi

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

 

 

Так

Ні

З власної ініціативи

 

X

За дорученням загальних зборів

X

 

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

 

Інше (запишіть)

Iнформацiя вiдсутня

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

 

 

Так

Ні

1

Випуск акцій

 

X

2

Випуск депозитарних розписок

 

X

3

Випуск облігацій

 

X

4

Кредити банків

X

 

5

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

6

Інше (запишіть): Iнша iформацiя вiдсутня

 

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) - Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

 

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

 

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень особи

 

X

Не задовольняли умови договору з особою

 

X

Особу змінено на вимогу:

 

акціонерів

X

 

суду

 

X

Інше (запишіть)

Iншi причини вiдсутнi.

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс не приймався

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Iнформацiю про прийняття кодексу не оприлюднено,тому що кодекс не приймався.

Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року Iнформацiя вiдсутня.

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи

ПАТ не є фінансовою установою.

Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.

Інформації нема

Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

Інформація відсутня

Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.

Інформація відсутня

Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.

Інформація відсутня

Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).

Інформація відсутня

Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.

Інформація відсутня

Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

Інформація відсутня

Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.

Інформація відсутня

Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

Інформація відсутня

Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.

Інформація відсутня

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.

Інформація відсутня

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.

Інформація відсутня

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.

Інформація відсутня

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.

Інформація відсутня

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.

Інформація відсутня

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

Інформація відсутня

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.

Інформація відсутня

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.

Інформація відсутня

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).

Інформація відсутня

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

Інформація відсутня


 

Річна фінансова звітність

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

30.12.2011

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Український науково-дослiдний та конструкторський iнститут хвмвчного машинобудування"

за ЄДРПОУ

00220285

Територія

 

за КОАТУУ

6310137900

Організаційно-правова форма господарювання

Публічне акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Орган державного управління

 

за КОДУ

0

Вид економічної діяльності

дослiдження та розробки в галузi технiчних наукч

за КВЕД

73.10.2

Одиниця виміру

тис.грн.

Контрольна сума

 

Адреса

Харкiв,вул.Конєва,21

Середня кількість працівників

0

 

Баланс станом на 30.12.2011

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість

010

494

398

- первісна вартість

011

750

734

- накопичена амортизація

012

( 256 )

( 336 )

Незавершені капітальні інвестиції

020

0

81

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

4937

4724

- первісна вартість

031

10958

11117

- знос

032

( 6021 )

( 6393 )

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

0

0

- інші фінансові інвестиції

045

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

0

0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

0

0

Знос інвестиційної нерухомості

057

0

0

Відстрочені податкові активи

060

0

0

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

5431

5203

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

94

117

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

1134

1817

Готова продукція

130

25

25

Товари

140

1

1

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

743

1015

- первісна вартість

161

743

1015

- резерв сумнівних боргів

162

( 0 )

( 0 )

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

- за бюджетом

170

115

0

- за виданими авансами

180

0

893

- з нарахованих доходів

190

0

0

- із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

28

2

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

347

871

- у т.ч. в касі

231

0

0

- в іноземній валюті

240

3

3

Інші оборотні активи

250

60

134

Усього за розділом II

260

2550

4878

III. Витрати майбутніх періодів

270

5

3

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

7986

10084

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

3549

3549

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

1951

1916

Резервний капітал

340

16

16

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

1863

2601

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

370

( 0 )

( 0 )

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

7379

8082

Частка меншості

385

0

0

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

0

0

Інші забезпечення

410

0

0

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

421

0

Усього за розділом II

430

0

0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

0

0

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов’язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

470

0

0

Усього за розділом III

480

0

0

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

87

162

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з одержаних авансів

540

291

740

- з бюджетом

550

53

421

- з позабюджетних платежів

560

0

0

- зі страхування

570

64

214

- з оплати праці

580

106

465

- з учасниками

590

0

0

- із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

6

0

Усього за розділом IV

620

607

2002

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

7986

10084

 

Примітки

Бухгалтерський облiк здiйснюється на пiдставi Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Ураїнi.Бухгалтерська звiтнiсть складається з вимог П(С)БО.

Керівник

Домущей Геннадiй Тимофiйович

Головний бухгалтер

Шумаров Костянтин Леонiдович


Звіт про фінансові результати за 2011 рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

8660

11014

Податок на додану вартість

015

868

565

Акцизний збір

020

( 0 )

( 0 )

 

025

( 0 )

( 0 )

Інші вирахування з доходу

030

( 0 )

( 0 )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

7792

10449

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( 4857 )

( 5185 )

Валовий:

- прибуток

050

2935

5264

- збиток

055

( 0 )

( 0 )

Інші операційні доходи

060

7426

6351

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

061

0

0

Адміністративні витрати

070

( 3265 )

( 4482 )

Витрати на збут

080

( 0 )

( 0 )

Інші операційні витрати

090

( 5911 )

( 4203 )

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

091

( 0 )

( 0 )

Фінансові результати від операційної діяльності:

- прибуток

100

1185

2930

- збиток

105

( 0 )

( 0 )

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

0

0

Інші доходи

130

34

7

З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)

131

0

Фінансові витрати

140

( 0 )

( 0 )

Втрати від участі в капіталі

150

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

160

( 0 )

( 0 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

- прибуток

170

1219

2937

- збиток

175

( 0 )

( 0 )

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

176

0

0

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

177

( 0 )

( 0 )

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

( 481 )

( 758 )

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

- прибуток

190

738

2179

- збиток

195

( 0 )

( 0 )

Надзвичайні:

- доходи

200

0

0

- витрати

205

( 0 )

( 0 )

Податки з надзвичайного прибутку

210

( 0 )

( 0 )

Частка меншості

215

0

0

Чистий:

- прибуток

220

738

2179

- збиток

225

( 0 )

( 0 )

Забезпечення матеріального заохочення

226

0

0

 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

2525

2322

Витрати на оплату праці

240

4278

4066

Відрахування на соціальні заходи

250

1562

1468

Амортизація

260

542

401

Інші операційни витрати

270

2207

1265

Разом

280

11114

9522

 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

14195.76000000

14195.76000000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

14195.76000000

14195.76000000

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

0.05199000

0.15350000

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

330

0.51900000

0.15350000

Дивіденди на одну просту акцію

340

0.00000000

0.00000000

 

Примітки

Бухгалтерський облiк ведеться на пiдставi Закону України "про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi",атакож вимог П(С) БО.

Керівник

Домущей Геннадiй Тимофiйович

Головний бухгалтер

Шумаров Костянтин Леонiдович


Звіт про рух грошових коштів
за 2011 рік

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

8030

10427

Погашення векселів одержаних

015

0

0

Покупців і замовників авансів

020

529

291

Повернення авансів

030

49

0

Установ банків відстотків за поточними рахунками

035

43

60

Бюджету податку на додану вартість

040

0

0

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

045

4

0

Отримання субсидій, дотацій

050

0

0

Цільового фінансування

060

46

1

Борників неустойки (штрафів, пені)

070

6

0

Інші надходження

080

7699

6576

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)

090

( 3851 )

( 3020 )

Авансів

095

( 994 )

( 404 )

Повернення авансів

100

( 0 )

( 350 )

Працівникам

105

( 3148 )

( 3433 )

Витрат на відрядження

110

( 429 )

( 286 )

Зобов'язань з податку на додану вартість

115

( 766 )

( 232 )

Зобов'язань з податку на прибуток

120

( 307 )

( 890 )

Відрахувань на соціальні заходи

125

( 1589 )

( 1670 )

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

130

( 972 )

( 893 )

Цільових внесків

140

( 56 )

( 1 )

Інші витрачання

145

( 3482 )

( 4060 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

812

2116

Рух коштів від надзвичайних подій

160

0

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

812

2116

 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація:

- фінансових інвестицій

180

0

0

- необоротних активів

190

69

131

- майнових комплексів

200

0

0

Отримані:

- відсотки

210

0

0

- дивіденди

220

0

0

Інші надходження

230

0

0

Придбання:

- фінансових інвестицій

240

( 0 )

( 0 )

- необоротних активів

250

( 359 )

( 2077 )

- майнових комплексів

260

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

270

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

-290

-1946

Рух коштів від надзвичайних подій

290

0

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

-290

-1946

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження власного капіталу

310

0

0

Отримані позики

320

0

0

Інші надходження

330

0

0

Погашення позик

340

( 0 )

( 0 )

Сплачені дивіденди

350

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

360

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

0

0

Рух коштів від надзвичайних подій

380

0

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

0

0

Чистий рух коштів за звітній період

400

522

170

Залишок коштів на початок року

410

350

186

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

2

-6

Залишок коштів на кінець року

430

874

350

 

Примітки

Рух грошових коштiв визначається вiдповiдно до П(С)БО №4.В звiтi вiдображається рух грошових коштiв в результатi операцiйної,iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi.

Керівник

Домущей Геннадiй Тимофiйович

Головний бухгалтер

Шумаров Костянтин Леонiдович


Звіт про власний капітал
за 2011 рік

 

Стаття

Код

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатковий вкладений капітал

Інший додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок на початок року

010

3549

0

0

1951

16

1863

0

0

7379

Коригування:

Зміна облікової політики

020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

050

3549

0

0

1951

16

1863

0

0

7379

Переоцінка активів:

Дооцінка основних засобів

060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка основних засобів

070

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Дооцінка незавершеного будівництва

080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка незавершеного будівництва

090

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Дооцінка нематеріальних активів

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка нематеріальних активів

110

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

 

120

0

0

0

-35

0

0

0

0

-35

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

130

0

0

0

0

0

738

0

0

738

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)

140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до статутного капіталу

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:

Внески до капіталу

180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

190

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:

Викуп акцій (часток)

210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплений акцій (часток)

230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі:

Списання невідшкодованих збитків

260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Безкоштовно отримані активи

270

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін в капіталі

290

0

0

0

-35

0

738

0

0

703

Залишок на кінець року

300

3549

0

0

1916

16

2601

0

0

8082

 

Примітки

Власний капiтал визначається вiдповiдно до П(С)БО №5.

Керівник

Домущей Геннадiй Тимофiйович

Головний бухгалтер

Шумаров Костянтин Леонiдович


Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік

I. Нематеріальні активи

 

Групи нематеріальних активів

Код рядка

Залишок на початок року

Надійшло за рік

Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)

Вибуло за рік

Нараховано амортизації за рік

Втрати від зменшення корисності за рік

Інші зміни за рік

Залишок на кінець року

первісна (пероцінена) вартість

накопичена амортизація

первісної (переоціненої вартості)

накопиченої амортизації

первісна (пероцінена) вартість

накопичена амортизація

первісної (переоціненої вартості)

накопиченої амортизації

первісна (пероцінена) вартість

накопичена амортизація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Права користування природними ресурсами

010

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Права користування майном

020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Права на комерційні позначення

030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Права на об'єкти промислової властивості

040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Авторське право та суміжні з ним права

050

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші нематеріальні активи

070

750

256

11

0

0

27

27

107

0

0

0

734

336

Разом

080

750

256

11

0

0

27

27

107

0

0

0

734

336

Гудвіл

090

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081)

0

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

(082)

0

вартість створених підприємством нематеріальних активів

(083)

0

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

(084)

0

З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(085)

0

 

II. Основні засоби

 

Групи основних засобів

Код рядка

Залишок на початок року

Надійшло за рік

Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)

Вибуло за рік

Нараховано амортизації за рік

Втрати від зменшення корисності за рік

Інші зміни за рік

Залишок на кінець року

у тому числі

одержані за фінансовою орендою

передані в оперативну оренду

первісна (пероцінена) вартість

знос

первісної (переоціненої вартості)

зносу

первісна (пероцінена) вартість

знос

первісної (переоціненої вартості)

зносу

первісна (пероцінена) вартість

знос

первісна (пероцінена) вартість

знос

первісна (пероцінена) вартість

знос

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Земельні ділянки

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інвестиційна нерухомість

105

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Капітальні витрати на поліпшення земель

110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Будинки, споруди та передавальні пристрої

120

6834

3819

40

0

0

0

0

115

0

0

0

6874

3934

0

0

0

0

Машини та обладнання

130

2305

992

201

0

0

48

15

205

0

0

0

2458

1182

0

0

0

0

Транспортні засоби

140

522

174

0

0

0

0

0

46

0

0

0

522

220

0

0

0

0

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

150

245

201

1

0

0

2

2

10

0

0

0

244

209

0

0

0

0

Тварини

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Багаторічні насадження

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші основні засоби

180

883

696

11

0

0

30

30

57

0

0

0

864

723

0

0

0

0

Бібліотечні фонди

190

15

15

0

0

0

15

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Малоцінні необоротні матеріальні активи

200

153

124

2

0

0

1

1

2

0

0

0

154

125

0

0

0

0

Тимчасові (нетитульні) споруди

210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Природні ресурси

220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інвентарна тара

230

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

Предмети прокату

240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші необоротні матеріальні активи

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом

260

10958

6021

255

0

0

96

63

435

0

0

0

11117

6393

0

0

0

0

 

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності

(261)

0

вартість оформлених у заставу основних засобів

(262)

0

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

(263)

0

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

(264)

1578

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

(264.1)

0

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

(265)

40

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(265.1)

0

З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(266)

0

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

(267)

272

З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

(268)

0

Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(269)

0

 

III. Капітальні інвестиції

 

Найменування показника

Код рядка

За рік

На кінець року

1

2

3

4

Капітальне будівництво

280

0

0

Придбання (виготовлення) основних засобів

290

261

0

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів

300

2

0

Придбання (створення) нематеріальних активів

310

11

0

Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів

320

0

0

Інші

330

25

81

Разом

340

299

81

 

Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість

(341)

0

Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

(342)

0

 

IV. Фінансові інвестиції

 

Найменування показника

Код рядка

За рік

На кінець року

довгострокові

поточні

1

2

3

4

5

А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:
асоційовані підприємства

350

0

0

0

дочірні підприємства

360

0

0

0

спільну діяльність

370

0

0

0

Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств

380

0

0

0

акції

390

0

0

0

облігації

400

0

0

0

інші

410

0

0

0

Разом (розд. А + розд. Б)

420

0

0

0

 

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю

(421)

0

за справедливою вартістю

(422)

0

за амортизованою вартістю

(423)

0

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю

(424)

0

за справедливою вартістю

(425)

0

за амортизованою собівартістю

(426)

0

 

V. Доходи і витрати

 

Найменування показника

Код рядка

Доходи

Витрати

1

2

3

4

А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів

440

3488

1963

Операційна курсова різниця

450

3

1

Реалізація інших оборотних активів

460

0

0

Штрафи, пені, неустойки

470

6

11

Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення

480

0

0

Інші операційні доходи і витрати

490

3929

3936

у тому числі:
відрахування до резерву сумнівних боргів

491

X

0

непродуктивні витрати і втрати

492

X

0

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:
асоційовані підприємства

500

0

0

дочірні підприємства

510

0

0

спільну діяльність

520

0

0

В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди

530

0

X

Проценти

540

X

0

Фінансова оренда активів

550

0

0

Інші фінансові доходи і витрати

560

0

0

Г. Інші доходи та витрати
Реалізація фінансових інвестицій

570

0

0

Доходи від об'єднання підприємств

580

0

0

Результат оцінки корисності

590

0

0

Неопераційна курсова різниця

600

0

0

Безоплатно одержані активи

610

0

X

Списання необоротних активів

620

X

0

Інші доходи і витрати

630

34

0

 

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)

(631)

0

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами

(632)

0 %

Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності

(633)

0

 

VI. Грошові кошти

 

Найменування показника

Код рядка

На кінець року

1

2

3

Каса

640

0

Поточний рахунок у банку

650

874

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)

660

0

Грошові кошти в дорозі

670

0

Еквіваленти грошових коштів

680

0

Разом

690

874

 

З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено

(691)

0

 

VII. Забезпечення і резерви

 

Види забезпечень і резервів

Код рядка

Залишок на початок року

Збільшення за звітний рік

Використано у звітному році

Сторновано використану суму у звітному році

Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення

Залишок на кінець року

нараховано (створено)

додаткові відрахування

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Забезпечення на виплату відпусток працівникам

710

0

0

0

0

0

0

0

Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення

720

0

0

0

0

0

0

0

Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов’язань

730

0

0

0

0

0

0

0

Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію

740

0

0

0

0

0

0

0

Забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів

750

0

0

0

0

0

0

0

 

760

0

0

0

0

0

0

0

 

770

0

0

0

0

0

0

0

Резерв сумнівних боргів

775

0

0

0

0

0

0

0

Разом

780

0

0

0

0

0

0

0

 

VIII. Запаси

 

Найменування показника

Код рядка

Балансова вартість на кінець року

Переоцінка за рік

збільшення чистої вартості реалізації

уцінка

1

2

3

4

5

Сировина і матеріали

800

55

0

0

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби

810

7

0

0

Паливо

820

2

0

0

Тара і тарні матеріали

830

1

0

0

Будівельні матеріали

840

0

0

0

Запасні частини

850

47

0

0

Матеріали сільськогосподарського призначення

860

0

0

0

Поточні біологічні активи

870

0

0

0

Малоцінні та швидкозношувані предмети

880

5

0

0

Незавершене виробництво

890

1817

0

0

Готова продукція

900

25

0

0

Товари

910

1

0

0

Разом

920

1960

0

0

 

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації

(921)

1960

переданих у переробку

(922)

0

оформлених в заставу

(923)

0

переданих на комісію

(924)

0

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

(925)

0

Балансу запаси, призначені для продажу

(926)

0

 

IX. Дебіторська заборгованість

 

Найменування показника

Код рядка

Всього на кінець року

у т.ч. за строками не погашення

до 3 місяців

від 3 до 6 місяців

від 6 до 12 місяців

1

2

3

4

5

6

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

940

1015

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

950

2

4

0

0

 

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості

(951)

0

Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами

(952)

0

 

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

 

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат

960

0

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році

970

0

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)

980

0

 

XI. Будівельні контракти

 

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік

1110

0

Заборгованість на кінець звітного року:

- валова замовників

1120

0

- валова замовникам

1130

0

- з авансів отриманих

1140

0

Сума затриманих коштів на кінець року

1150

0

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами

1160

0

 

XII. Податок на прибуток

 

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Поточний податок на прибуток

1210

481

Відстрочені податкові активи:

 

- на початок звітного року

1220

0

- на кінець звітного року

1225

0

Відстрочені податкові зобов’язання:

 

- на початок звітного року

1230

0

- на кінець звітного року

1235

0

Включено до Звіту про фінансові результати - усього

1240

481

у тому числі:

 

- поточний податок на прибуток

1241

481

- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів

1242

0

- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань

1243

0

Відображено у складі власного капіталу - усього

1250

0

у тому числі:

 

- поточний податок на прибуток

1251

0

- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів

1252

0

- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань

1253

0

 

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

 

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Нараховано за звітний рік

1300

542

Використано за рік - усього

1310

542

в тому числі на:

 

- будівництво об’єктів

1311

0

- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів

1312

531

- з них машини та обладнання

1313

201

- придбання (створення) нематеріальних активів

1314

11

- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик

1315

0

 

1316

0

 

1317

0XIV. Біологічні активи

 

Групи біологічних активів

Код рядка

Обліковуються за первісною вартістю

Обліковуються за справедливою вартістю

Залишок на початок року

Надійшло за рік

Вибуло за рік

Нараховано амортизації за рік

Втрати від зменшення корисності

Вигоди від відновлення корисності

Залишок на кінець року

Залишок на початок року

Надійшло за рік

Зміни вартості за рік

Вибуло за рік

Залишок на кінець року

первісна вартість

накопичена амортизація

первісна вартість

накопичена амортизація

первісна вартість

накопичена амортизація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Довгострокові біологічні активи - усього
у тому числі:

1410

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

робоча худоба

1411

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

продуктивна худоба

1412

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

багаторічні насадження

1413

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

1414

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

інші довгострокові біологічні активи

1415

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Поточні біологічні активи - усього
у тому числі:

1420

0

X

0

0

X

X

0

0

0

X

0

0

0

0

0

тварини на вирощуванні та відгодівлі

1421

0